Гарасим Наталія Петрівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2394790

Електронна пошта: nataliya.harasym@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Вивчення вільнорадикальних реакцій,  проведення морфологічного, морфометричного аналізу різних тканин організму птиці, щурів за впливу гістаміну, флавоноїдів, гіпохлориту натрію та інших екзогенних чинників. У межах кафедральної тематики “Мембранопов”язані процеси холоднокровних і теплокровних за патологічних станів та дії фізико-хімічних чинників” досліджує інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів системи антиоксидантного захисту різних тканин щурів за шкідливих  впливі,  участь еритроцитів у гістамінопосередкованих реакціях.

Курси

Публікації

Список патентів:

 1. Патент на корисну модель Гарасим Н.П., Бабський А.М., Гренюх В.П., Распопіна А.С., Зинь А.Р., Боднарчук Н.О., Санагурський Д.І. Спосіб досліджування гістамінопов’язаних реакцій. 6.07.2020 р. № заявки: u 202004092. № патенту UA145429U від 10.12.2020 р. Бюл. № 23. МПК G01N33/48(2006.01).
 2. Гарасим, Н. П.; Бішко, О. І.; Зинь, А. Р.; Генега, А. Б.; Санагурський, Д. І. (Львівський Національний Університет ім. Івана Франка). Спосіб Моделювання Оксидативного Стресу у Щурів. Патент України № 111832, МПК G09В23/28 (2006.01). Листоп 25, 2016.

 

Список наукової і методичної літератури:

 1. Великий практикум з біофізики. Лабораторний практикум: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091 – Біологія / Гарасим Н. П., Бура М. В., Боднарчук Н. О. – Львів: Львівський національний універ-ситет імені Івана Франка, 2023. – 200 с.
 2. Навчальний посібник: АТЕСТАЦІЯ КУРСУ: «Основи біофізики». ID курсу 4502. № протоколу 315 від 12.09.2022 р.
 3. Навчальний посібник: АТЕСТАЦІЯ КУРСУ: «Біоенергетика». ID курсу 3963. № протоколу 316 від 18.07.2022 р.
 4. Практикум. Геоінформаційні системи в екології: практикум для студентів біологічного факультету / І.М. Бубняк, Н.П. Гарасим. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 88 с.
 5. Практикум. Загальна цитологія і гістологія: практикум для студентів біологічного факультету / укл. : В. П. Отчич, М. Б. Галан, Н. П. Гарасим. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 104 c.
 6. Монографія. Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах : монографія / [Н. П. Головчак, А. В. Тарновська, Г. І. Коцюмбас, Д. І. Санагурський]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 250 с.
 7. Практикум з біофізики. Навчальний посібник. / А. В. Тарновська, М. Б. Галан, Н. П. Головчак, М. В. Бура, Д. І. Санагурський. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с. (Серія «Біологічні студії»).
 8. Монографія. «Перспективи застосування гіпохлоритів у ветеринарній медицині» І.Я Коцюмбас, О.Б. Веліченко, Г.І. Коцюмбас, М.В. Ніколенко, О.М. Брезвин, Л.В. Дмітрікова, Т.В. Лук’яненко, Г.Ю. Тесляр, І.М. Кушнір, О.М. Щебентовська, Н.П. Головчак, Г.В. Рудик. Львів, 312 с. Л.: ТзОВ ВФ «Афіша», 2009.

 

Список статей:

 1. Список статей:
  1. Oksana Buchko, Nataliya Harasym, Viktoriya Havryliak, Olena Yaremkevych Dispersion analysis of the effect of Nettle extract on some biochemical and hematological parameters in the stress-induced rats // Biol. Stud. – 2023. – 17(3): 3–16. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1703.732.
  2. Harasym N. P., Grondzal V. V., Bodnarchuk N. O., Zyn A. R. Quercetin and histamine effects on the content of superoxide anion and ATP in the blood plasma of rats //Studia Biologica. – 2023. – Vol. 17, № 2 – P. 57–70. https://doi.org/10.30970/sbi.1702.710.
  3. Гарасим Н., Боднарчук Н., Отчич В., Кінаш О., Мельник Н., Зинь А. Зміна окремих показників еритроцитів крові щурів за впливу гістаміну і кверцетину // Вісник львівського університету. Серія біологічна. – 2022. – Вип. 87. – С. 3–22. HTTPS://DOI.ORG/10.30970/VLUBS.2022.87.01
  4. Боднарчук Н. Вміст сіалових кислот, АТФ і супероксидного аніон-радикала у зародках в’юна за впливу флуренізиду / Н. Боднарчук, Н. Гарасим, А. Тріль, Д. Санагурський // Вісник львівського університету. Серія біологічна. – 2021. – Вип. 84. – С. 54–67.
  5. Гарасим Н. Активність ферментів антиоксидантного захисту і вміст глутатіону у плазмі крові щурів за дії кверцетину та гістаміну в дослідах in vitro / Н. Гарасим, Х. Баран, Н. Боднарчук, В. Отчич, М. Галан, А. Зинь, Д. Санагурський  // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2021. – Вип. 84. – С. 40–53.
  6. N.P. Harasym, M.Y. Booklyv, A.R. Zyn, S.M. Mandzynets, A.O. Bezkorovainy, D.I. Sanahursky Quercetin and histamine effects on free radical reactions in rat erythrocytes // The Ukrainian Biochemical Journal (UBJ). 2021. – Vol. 93, № 1. 96–103. doi: https://doi.org/10.15407/ubj93.01.096
  7. Nataliya Harasym, Svitlana Mandzynets, Dmytro Sanahursky Effects of Histamine and Sodium Hypochlorite on Prooxidand State in the Rats Erytrocytes // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. 2020. Vol. 33, № 3. Р. 125–131. DOI: 10.2478/cipms-2020-0023
  8. Гарасим Н., Вербещук М., Боднарчук Н., Галан М., Санагурський Д. Інтенсивність вільнорадикальних процесів у плазмі крові щурів за впливу гістаміну і кверцетину // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2020. – Вип. 82. – С. 36–52. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2020.82.03
  9. Гарасим Н., Бішко-Москалюк О., Пстрий С., Санагурський Д. Вплив гістаміну та гіпохлориту натрію на прооксидантний стан і рівень сіалових кислот в еритроцитах щурів.Вісник Львівського університету. Серія біологічна2019. – Вип. 80. – С. 31–43. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.04
  10. Боднарчук Н., Гарасим Н., Санагурський Д. Кластерний аналіз впливу флуренізиду на показники стану прооксидантно-антиоксидантної системи зародків в’юна. Вісник Львівського університету. Серія біологічна2019. – Вип. 80. – С. 44–51. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.05
  11. Harasym, N. P.; Bishko-Moskalyuk, O. I.; Wozniak, M. V.; Mandzynets, S. M.; Sanahursky, D. I. State of the Antioxidant Protection System in Rats Erythrocytes Under the Influence of Histamine and Sodium Hypochlorite. Український журнал медицини, біології та спорту20183, 6 (15), с 279–287. https://doi.org/10.26693/jmbs03.06.279
  12. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Кулачковський, О. Р.; Шумська, А.М.; Тарновська, А. В.; Галан, М. Б.; Санагурський, Д. І. Cтруктурні Зміни Міокарда Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна2018, 79, с 162–175. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.79
  13. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Шумська, А. М.; Санагурський, Д. І. Структурні Зміни у Нирках Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію.  Біологія тварин201820 (2), с 30–42. https://doi.org/10.15407/animbiol20.02.030
  14. Гарасим, Н.; Бішко-Москалюк, О.; Кулачковський, О.; Луцик, М.; Санагурський, Д. Cтруктурні Зміни Легень Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна 2018, 77, с 16–30. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.77
  15. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Мандзинець, C. М.; Отчич, В. П.; Берещак, О. О.; Чижевська, О. М.; Санагурський, Д. І. Вплив Гістаміну та Гіпохлориту Натрію на Вільнорадикальні Процеси в Селезінці Щурів. Фізіологічний журнал201864 (2), с 80–89. https://doi.org/10.15407/fz64.02.080
  16. Гарасим, Н. П.; Бішко-Москалюк, О. І.; Кулачковський, О. Р.; Луцик, М. В.; Санагурський, Д. І. Структурні Зміни Печінки Щурів за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Вісник проблем біології і медицини2017, 4, 3 (141), с 292–304. https://vpbm.com.ua/ua/vipusk-4-tom-3-(141),-2017/9892
  17. Harasym, N. P.; Bishko, O. I.; Mandzynets, S. M.; Heneha, А. B.; Halan, M. B.; Otchych, V. P.; Sanahursky, D. I. Activity of Key Enzymes of Antioxidant System in Rat Blood Plasma Under the Effect of Histamine and Sodium Hypochlorite. StudiaBiologica 201711 (1), c 33–40. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/article/view/10/
  18. Гарасим, Н. П.; Зинь, А. Р.; Безкоровайний, А. О.; Санагурський Д. І. Глутатіон-S-трансферзна Активність Зародків В’юна Впродовж Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / StudiaBiologica 201610 (2), с 23–32. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/issue/view/8/showToc
  19. Гарасим, Н. П. Вільнорадикальні Процеси в Легені Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / StudiaBiologica 20159 (3–4), с 69–78.
  20. Зинь, А. Р.; Безкоровайний, А. О.; Гарасим, Н. П.; Кулачковський, О. Р.; Санагурський Д. І. Морфологічні й Ультраструктурні Зміни у Зародках В’юна Впродовж Ембріогенезу та за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна2014, 67, с 18–28.
  21. Бішко, О. І.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Бойко, М. Я.; Санагурський Д. І. Вільнорадикальні Процеси в Тканинах Щура за Дії Гіпохлориту Натрію та Гістаміну. Біофізичний вісник2014, 31 (1), с 14–26.
  22. Бішко, О. І.; Гарасим, Н. П.; Санагурський Д. І. Стан Системи Антиоксидантного Захисту в Плазмі Крові та Серцевому М’язі Щура за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Biochem. J. 201486 (6), рр 56–65.
  23. Гарасим Н. П. Зміна Інтенсивності Вільнорадикальних Реакцій та Активності Ферментів Антиоксидантної Системи Клітин Селезінки Курей за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна2014, 68, с 244–254.
  24. Бішко, О. І.; Гарасим, Н. П.; Санагурський Д. І. Система Антиоксидантного Захисту у Печінці та Нирках Щура за Впливу Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія2014, 3, с 33–43.
  25. Бішко, О. І.; Гарасим, Н. П.; Санагурський Д. І. Вміст Первинних і Вторинних Продуктів Ліпопероксидації у Тканинах Щура за Дії Гістаміну та Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / StudiaBiologica 20148 (2), с 75–90.
  26. Бішко, О. І.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Санагурський Д. І. Вплив Гістаміну та Гіпохлориту Натрію на Вільнорадикальні Процеси у Легеневій Тканині Щура. Біологічні Студії / StudiaBiologica 2013(3), с 97–106.
  27. Головчак (Гарасим), Н. П. Вільнорадикальні Процеси в Серцевому М’язі Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського університету. Серія біологічна2013, 62, с 29–37.
  28. Зинь, А. Р.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Санагурський, Д. І. Окисна Модифікація Білків у Зародках В’юна MisgurnusFossilis Упродовж Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна 2013, 61, 11–19.
  29. Зинь, А. Р.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Тарновська, А. В.; Галан, М. Б.; Санагурський, Д. І. Вплив Гіпохлориту Натрію на Прооксидантно-Антиоксидантний Гомеостаз Зародків В’юна Протягом Раннього Ембріогенезу. Біологічні Студії / StudiaBiologica 2012,6 (1), с 67–76.
  30. Зинь, А. Р.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Мандзинець, С. М.; Бура, М. В.; Санагурський, Д. І. Сумарна Активність Са2+, Mg2+-АТФази Мембран Зародків В’юна Упродовж Раннього Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія2012, 2, с 39–44.
  31. Зинь, А. Р.; Мандзинець, С. М.; Головчак (Гарасим), Н. П.; Бура, М. В.; Санагурський, Д. І. Активність Nа+, K+-АТФази Мембран Зародків В’юна Впродовж Раннього Ембріогенезу за Дії Гіпохлориту Натрію. Біологічні Студії / StudiaBiologica 20115 (3), с 59–66.
  32. Головчак (Гарасим), Н. П.; Коцюмбас, Г. І.; Галан, М. Б.; Бойко, М. Я.; Санагурський, Д. І. Зміна Інтенсивності Ліпопероксидації й Активності Ферментів Системи Антиоксидантного Захисту у Тканині Нирок Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію Різних Концентрацій. Біологічні Студії / StudiaBiologica 2011, 5 (1), с 77–84.
  33. Головчак (Гарасим), Н. П.; Коцюмбас, Г. І.; Бішко, О. І.; Санагурський, Д. І. Прооксидантно-Антиоксидантний Гомеостаз Печінки Птиці за Дії Гіпохлориту Натрію Різних Концентрацій. Фізика живого201018 (2), с 146–152.

   

 

 

Біографія

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експериментального Т-2 токсикозу».

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри біофізики та біоінформатики (Наказ № 761 від 26.06.2014 року).

У 2012 році пройшла стажування у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького на кафедрі біофізики. У 2017 році підвищила кваліфікацію у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок. У 2021 році пройшла програму «Вдосконалення викладацької майстерності» (підвищення кваліфікації; 25 березня 2021-12 червня 2021 рр. Сертифікат СВ № 02070987/0000358-21).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!