Біофізика м’язів

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Гарасим Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Бабський А. М.

Опис курсу

програми вивчення варіативної навчальної дисципліни “Біофізика м’язів” до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 091 Біологія

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є скелетні, серцеві та гладенькі м’язи людини, ультраструктурна будова різних типів м’язів, механізм генерування мембранного потенціалу спокою та потенціалу дії, особливості скорочення різних типів м’язових волокон.

 

Спецкурс «Біофізика м’язів» має зв’язки із загальними курсами «Цитологія», «Гістологія», «Анатомія людини», «Біофізика» та «Фізіологія людини і тварин», які формують уявлення про різні типи м’язів, їхню роль в організмі людини та розкривають механізми їхнього функціонування. Крім того, спецкурс пов’язаний із такими спецкурсами «Електрофізіологія», «Фізіологія праці», «Біоенергетика».

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Скелетні м’язи.
  2. Серцеві та гладенькі м’язи.

Метою викладання навчальної дисципліни “Біофізика м’язів” є ознайомити студентів із будовою м’язів, структурою міофібрил та протофібрил, механізмом скорочення та особливостями функціонування гладеньких, серцевих та скелетних м’язів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Біофізика м’язів” є сформувати у студентів систему знань про особливості будови гладеньких, серцевих і скелетних м’язів, що визначає відмінності їхнього функціонального значення в організмі, вивчити механізми скорочення різних типів м’язів, та особливості їхнього регулювання в організмі, обґрунтувати біофізичні основи рухової активності організму людини, що має важливе значення для здорового способу життя.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: особливості будови гладеньких, серцевих і скелетних м’язів, механізми скорочення різних типів м’язів, особливості їхнього регулювання в організмі, фізіологічні основи рухової активності організму людини.

вміти: інтерпретувати експериментальні дані із дослідження функціонування скелетних, серцевих і гладеньких м’язів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 42 год (3 кредити).

 

Рекомендована література

  1. Фізіологія людини і тварин. (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. вищ. навч. зал.] / М.Ю. Клевець, В.В. Манько, М.О. Гальків, та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 304 с.
  2. Основи молекулярної фізіології іонних каналів: Навч. посібник / Я.М. Шуба . – К.: Наук. дуика, 2010. – 448 с.: іл..
  3. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.
  4. Біофізика: Підручник / Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С. та ін.. За ред. П.Г. Костюка. – К.: Обереги, 2001. – 544с.
  5. Механизмы возбуждения и сокращения гладких мышц мозковых сосудов / Шуба М.Ф., Гокина Н.И., Гурковская А.В.; Отв. Ред Скок В. И.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца.- Киев : Наук. Думка, 1991. -168 с.
  6. Физиология сосудистых гладких мышц / Шуба М.Ф., Кочемасова Н.Г. – Київ: Наукова думка, 1988. – 252 с.

Силабус:

Завантажити силабус