Геоінформаційні системи в екології

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932БЛЕ - 11М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛЕ - 11М

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Геоінформаційні технології» є ознайомлення та освоєння студентами базового понятійно-термінологічного апарату, методології та методики з представлення та програмного опрацювання геоданих, формуванння навиків представлення просторових об’єктів за допомогою засобів комп’ютерної графіки, навичок та знань основ програмних засобів ГІС, використання апаратних засобів ГІС в науках про Землю.

Головні цілі: навчити студентів працювати з програмними пакетами ГІС,  з окремими її модулями для представлення просторової інформації, у вигляді цифрових електронних карт, графічного представлення у вигляді растрового та векторної картографічної інформації, створювати атрибутивні таблиці з базами геоданих, виводити на друк графічну інформацію у вигляді електронних карт та розміщувати її у мережі Інтернет.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

КЗ-4. Здатність розробляти та управляти проектами.  

КЗ-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Спеціальні (фахові ) компетентності:

КС-1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

КС-3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. К12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності. 

КС-8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

КС-10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки 7 на довкілля та людину. 

Програмні результати навчання:

ПР06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.  ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля. 

ПР14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.  

ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень. 

ПР19. Уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та  формулювати висновки за його результатами. 
ПР20. Володіти основами виконання екологічних досліджень та екологоекспертної оцінки впливу на довкілля.

Рекомендована література

Основна і допоміжна література:

 1. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 200 с. 
 2. Геоінформаційні технології в екології : Навчальний посібник / Пітак І.В., Негадайлов А.А., Масікевич Ю.Г., Пляцук Л.Д., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф.–  Чернівці:, 2012. – 273с.
 3. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики – ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с. – ISBN 966-680-234-1.
 4. Андрейчук О.М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі. – Львів : Простір-М, 2015. — 284 с. — ISBN 978-617-7363-00-1
 5. Світличний О. О. Основи геоінформатики: [навч. посіб.] / О. О. Світличний, С. В. Плотницький. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с. 
 6. Бубняк І.М., Гарасим Н.П. Геоінформаційні системи в екології. Навчальний практикум для студентів біологічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 88 с.

Інтернет-ресурси: 

 1. GIS-data [Електронний ресурс]: [Інтернет сайт] – Офіційний сайт підтримки програмного забезпечення ArcGIS. – Режим доступу. http://www.diva-gis.org/gdata 
 2. ArcGIS Online [Електронний ресурс]: [Інтернет сайт] – Офіційний сайт підтримки програмного забезпечення ArcGIS. – Режим доступу. https://www.arcgis.com/index.html
 3. ArcGIS Online Manual [Електронний ресурс]: [Інтернет сайт] – Офіційний сайт підтримки програмного забезпечення ArcGIS. – Режим доступу. https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources 
 4. Esri.com [Електронний ресурс] : [Інтернет сайт] – ГІС та картографічні програми. – Режим доступу www.esri.com  
 5. Landscape-ecology.org [Електронний ресурс] : [Інтернет портал] – International Association for Landscape Ecology Portal. – Режим доступу www.landscape-ecology.org   

Звіти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. https://mepr.gov.ua/timeline/Zviti.html

Силабус:

Завантажити силабус