Кафедра екології

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Семінари
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Практики
 • Звіти
 • Новини

Результати анонімного опитування стейкхолдерів спеціальності 101 Екологія (2023)

Графік консультацій викладачів кафедри екології на 2 семестр 2023-2024

Покликання на пари для здобувачів спеціальності 101 Екологія на 2 семестр 2023-2024

Вибіркові дисципліни для бакалаврів (обирає БЛЕ21) на 2023-2024 н.р.

Вибіркові дисципліни для бакалаврів (обирає БЛЕ31) (на 2023-2024 н.р.)

Кафедра проводить освітню діяльність за спеціальністю 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня і другого (магістерського) рівня.

Сертифікат_Екологія_бакалавр (2023)

Сертифікат бакалавр (2017)

Сертифікат магістр (2017)

Сертифікат магістр (2022)

При кафедрі діє аспірантура (доктор філософії) з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологія» – з освітньою програмою та навчальними планами можна ознайомитися тут, з силабусами нормативних і вибіркових дисциплін – тут.

Сертифікат доктор філософії (2020)

Кафедра має високий науковий потенціал: три професори, доктори біологічних наук і шість доцентів, кандидатів наук, асистенти. Викладачі забезпечують викладання низки нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, проведення практик: загально-екологічної, вивчення біотичного і ландшафтного різноманіття, навчально-виробничої і педагогічної на високому фаховому рівні.

Наукова тематика кафедри – моніторинг та різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану урбанізованих і техногенно трансформованих територій та акваторій Західної України.

Працівники кафедри вивчають і досліджують:

 • біорізноманіття (фіто-, міко-, зоорізноманіття) та його антропогенні зміни,
 • поширення біоти в умовах природних і урбанізованих екосистем Західної України,
 • проблеми збереження природних комплексів,
 • екологічний стан водних об’єктів на територіях різного рівня антропогенного навантаження Львівщини,
 • флористичну та фауністичну складову,
 • інвазійні види біоти та їхній вплив на екосистеми,
 • біоіндикаційні характеристики окремих видів біоти,
 • хорологію розмаїття грунтових тварин і аналіз синекологічної структури таксоценів колембол у природних і антропогенізованих екосистемах
 • еколого-біохімічні особливості водяних видів рослин;
 • вплив металів, пестицидів і природних токсинів (афлатоксин В1) на метаболізм у клітинах біоти;
 • реакції рослин на дію нафти у ґрунті та можливість їх ефективного застосування у фіторемедіаційних технологіях.

Працівники кафедри є авторами низки статей в українських та зарубіжних журналах, що входять до науково-метричних баз даних та у фахових виданнях, наукових монографій, каталогів, підручників і посібників, методичних вказівок, за якими навчаються студенти.

Викладачі кафедри читають лекції для учнів-слухачів Малої академії наук, є членами Українського ботанічного товариства, Українського товариства фізіологів рослин, Українського гідробіологічного товариства, Українського біохімічного товариства, Українського фізіологічного товариства, Наукового Товариства імені Шевченка (екологічна секція).

Кафедра активно співпрацює з Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Державним природознавчим музеєм НАН України, Інститутом біології тварин УААН, Шацьким національним природним парком, Карпатським національним природним парком, НПП «Дністровський каньйон», НПП “Яворівський”, департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА,  Інститутом ботаніки ім. Шафера ПАН (Республіка Польща), Ойцовським народним парком (Республіка Польща), Університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща), Університетом природничих наук в Любліні (Республіка Польща), Підляською Академією (м. Сєдлце, Польща).

Викладачі проходять стажування в В Інституті екології Карпат НАН України,  Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Державному Природознавчому музеї НАН України,  Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету, на кафедрі ландшафтної  архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України, в  Університеті Природничому у Любліні (факультет садівництва та ландшафтної архітектури), Університеті Марії-Кюрі Складовської у Любліні, факультет біології та біотехнології (Польща).

Сторінка кафедри у Фейсбук: https://www.facebook.com/ecolnuFranko/

у телеграмі https://t.me/Ecokafedra  

сторінка в Інстаґрам https://www.instagram.com/ecology_deplnu/?igshid=17669fufx2l1d

Аспіранти кафедри екології

Аспірант 1 року навчання:

Сідак Станіслав

Аспірант 2 року навчання:

Жигаль Назар

Стельмах Іван

Аспіранти 4 року навчання:

 1. Борецька Ірина
 2. Мицак Олег
 3. Савчак Олег
 4. Химин Ольга Ігорівна. Тема дисертаційної роботи: Структурні зміни угруповань грунтових Collembola під впливом інвазійних видів деревних рослин Передкарпаття.

сторінки екологічного гуртка https://www.facebook.com/groups/274006649914113/?ref=share

https://instagram.com/ecology_lnu?igshid=7si3w8a4q88e

Кафедру екології створено 21 листопада 2012 року на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі ухвали Вченої ради університету (наказ ректора № 0_117 від 05.11.2012 р.).

Готує бакалаврів  і магістрів у галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 «Екологія».

Буклет_кафедри_2020

Буклет_кафедри_2021

2022_кафедра екології

2012 – 2022_кафедра екології за 10 років

емблеми кафедри:

 

наше життя

 

 

 

Співробітники

завідувачМАМЧУР Звенислава Ігорівназавідувач
професорАНТОНЯК Галина Леонідівнапрофесор
професорКАПРУСЬ Ігор Ярославовичпрофесор
доцентДЖУРА Наталія Миронівнадоцент
доцентРАГУЛІНА Марина Євгенівнадоцент
доцентЦВІЛИНЮК Ольга Миколаївнадоцент
асистент (сумісник)ДРАЧ Юрій Анатолійовичасистент (сумісник)
інженер 2 категорії, лаборант (сумісник)МУДРАК Галина Андріївнаінженер 2 категорії, лаборант (сумісник)
інженерПРИТУЛА Сергій Вікторовичінженер
аспірантЖигаль Назараспірант
аспірант, інженер (сумісник)АТОРВІН Ольга Ігорівнааспірант, інженер (сумісник)
аспірантБОРЕЦЬКА Ірина Юріївнааспірант
аспірантМИЦАК Олег Ярославовичаспірант
аспірантПОДАН Ірина Ігорівнааспірант
аспірантСАВЧАК Олег Романовичаспірант
аспірантСідак Станіславаспірант
аспірантСтельмах Іванаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

БАКАЛАВРАМ

 • Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня освіти 2018_101-ekologiya-bakalavr

МАГІСТРАМ

 • Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для другого (магістерського) рівня освіти  2018_101-ekologiya-magistr

АСПІРАНТАМ

Силабуси і програми для аспірантів:

2019/2020 н.р.

Основна наукова та навчальна література, опублікована працівниками кафедри екології

 

Мамчур З., Капрусь І. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та іспиту із навчальної дисципліни «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття» Ч.1 (електронний ресурс), що викладається в межах ОПП 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня. 2023. 64 с.

Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с. (Серія біологічні студії).

Антоняк Г. Л., Мамчур З.І. Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021.  392 c.

Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 130 с.

Мамчур З. І., Джура Н. М., Антоняк Г. Л., Драч Ю. А. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 – Екологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 44 с.

Мамчур З.І., Джура Н.М. Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.

Тасєнкевич Л. ​Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.

Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія  грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. – 600 с. Fungi_Антоняк_Мамчур

Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 399 с.

Мамчур З.І., Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки: Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 176 с.

 

Антоняк, Г. Л.,  Влізло В. В. “Біохімічна та геохімічна роль йоду.” Львів: ЛНУ ім. І. Франка (2013).

Антоняк, Г. Л., Сологуб, Л. І., Снітинський, В. В., Бабич, Н. О. (2006). Залізо в організмі людини і тварин (біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти). Львів: Видавничий центр ЛДАУ, 2006.

Сологуб, Л. І., Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич “Хром в організмі людини і тварин. Біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти.” Львів: Євросвіт 128 (2007).

Метан і парниковий ефект атмосфери (екологічні, біохімічні та мікробіологічніаспекти) / Сологуб Л. І., Антоняк Г. Л., Богданов Г. О. та ін.— Львів: ПАІС, 2008. — 276 с.

Антоняк Г. Л., Петровська М. А. Екотоксикологія * * / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 330 с.

 

Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат.- Львів: Ліга-Прес, 2013. – 248 с.

Малиновський К., Царик Й., Кияк В., Нестерук Ю. (2002). Рідкісні, ендемічні, реліктові та погранично-ареальні види рослин Українських Карпат. Львів: Ліга-Прес, 76, 12.

Хміль Т.С., Мамчур З.І., Кондратюк С.Я.  Колекція мохів Антона Ремана з Південної Африки  в гербарії Львівського національного університет імені Івана Франка (LW). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 134 с.

Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW)(каталог) / укладачі: Мамчур З.І., Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 176 с. (посилання: Вільчек)

Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл.: Н.М. Джура, З.І. Мамчур – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 120 с.

Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник / Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

Мамчур З.І., Джура Н.М., Чуба М.В.  ПРАКТИКУМ  з «ЕКОЛОГІЇ ГРИБІВ З ОСНОВАМИ ФІТОПАТОЛОГІЇ» ТА «РАДІОЕКОЛОГІЇ» для  студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.

Педагогічна практика з екології : методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл. : Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016 – 32 с.

Лабораторний практикум із курсу “Екологія грибів з основами фітопатології” / укл.: З.І. Мамчур, Г.Л. Антоняк, Я.Ю. Бублик.- Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

Програми ботанічних дисциплін. Частина І: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія ⁄ Укл.: Н.О. Калінович, З.І. Мамчур, А.І. Прокопів, Л.О. Тасєнкевич. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 52 с.

Програми ботанічних дисциплін. Частина ІІ: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія / Укл.: Н.О. Калінович, Л.О. Тасєнкевич, О.С. Климишин, С.Я. Кондратюк, З.І. Мамчур, А.В. Одінцова та ін. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 124 с.

Методичні вказівки до лабораторних занять студентів напрямку підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 34 с.

Корисні лінки:

 

 

Дослідження

Теми кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти з спеціальності 101 Екологія:

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів 2019-2020 н.р. (затведжено ВР біологічного факультету пр. 1 від 22.05.2020)

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів 2020-2021 н.р. (затведжено ВР біологічного факультету пр. 8/10 від 17.03.2021)

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів 2021-2022 н.р. (затведжено ВР біологічного факультету пр. 7/21 від 13.04.2022)

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів 2022-2023 н.р.

Репозиртарій наукових робіт студентів

Тема наукових досліджень працівників кафедри екології : «Екологічний моніторинг абіотичних і біотичних компонентів середовища в умовах антропогенно-техногенного впливу на довкілля»

Керівники: Антоняк Галина Леонідівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології, Мамчур Звенислава Ігорівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології,

Номер державної реєстрації НДР: 0119U002396Терміни виконання: початок – 01.2019, закінчення – 12.2023

 • Тема «Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття об’єктів ПЗФ на території м. Львова» (Наукові керівники: доц. Мамчур З.І., доц. Хамар І.С., доц. Гончаренко В.І. Термін виконання: 2019–2023 р.р. Номер державної реєстрації – 0119U002395).

Тема “Вплив змін клімату на середовище існування популяцій раритетних видів рослин високогір’я Українських Карпат” (разом з Інститутом екології Карпат НАН  України в межах Договору № 34853 з ДФФД, наказ ДФФД №9 від 28.07.2017 р.) – керівник від Університету Мамчур З.І.

Працівники кафедри працюють над дослідженням:

 • біоти природних і антропогенно змінених екосистем на прикладі уробоекосистеми Львова, територій ПЗФ: Біосферного Карпатського заповідника і НПП «Дністровський каньйон»;
 • рідкісних видів бріофлори у  високогір’ї Чорногірського й Мармароського хребтів, Малого Полісся, заповідника “Розточчя”;
 • процесів акумуляції важких металів у гаметофітах різних видів мохоподібних на території м. Львова;
 • популяційних параметрів рослин та їхнього значення для біоіндикації стану урбанізованих і техногенно трансформованих територій;
 • впливу нафтового забруднення і гуматів на ріст міскантусу.
 • екологічного стану водних об’єктів на території Львівської області,
 • метаболічних особливостей водяних макрофітів та їхньої здатності до акумуляції металів;
 • впливу природного токсину афлатоксину В1 на метаболічні процеси в клітинах тварин;
 • різноманіття і мутуалістичних зв’язків джмелів, біології та фенології інвазивного виду сонечок гармонія далекосхідна і видового різноманіття й особливостей біології хвостатих амфібій в умовах урбоекосистеми Львова.
 •  видового складу мишоподібних гризунів парків «Стрийський» та «Знесіння» у м. Львові, НПП «Дністровський каньйон»;

Кафедра екології пропонує наступну тематику майбутнім аспірантам  і ймовірних керівників наукових тем:

 

Матеріали розміщені на платформі MOODLE https://e-learning.lnu.edu.ua/

 

 

 

Студенти кафедри екології проходять наступні типи практик:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 1. Навчальна екологічна практика;
 2. Навчальна практика зі збереження біорізноманіття;
 3. Виробнича практика;
 4. Виробнича (переддипломна) практика.

Другий (магістерський) рівень:

 1. Виробнича практика;
 2. Виробнича (переддипломна) практика.

Організації й установі, з якими укладені угоди як можливі бази практик:

 • Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації (2022-2027);
 • Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (2022-2027);
 • Державна екологічна інспекція у Львівській області(2019-2024);
 • Управління з питань поводження з відходами ЛМР (2022- 2027);
 • Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування (2023 – 2028);
 • ДУ “Львівська обласна фітосанітарна лабораторія” (2022 – 2027);
 • ДП “Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр” (2019-2024);
 • Державний природознавчий музей НАН України (2019-2024);
 • Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”
 • Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України (2019 – 2024);
 • Інститут біології тварин НААН України;
 • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;
 • Інститут гідробіології Національної академії наук України (2019-2024);
 • Інститут екології Карпат НАН України (2019 – 2024);
 • Інститут біології та охорони середовища Поморської академії у Слупську (2015 – 2025);
 • Карпатський Національний Природній Парк (2022-2027);
 • Карпатський біосферний заповідник (2018 – 2023);
 • Кафедра водних біоресурсів та аквакультури ЛНУВМБ імені С. Б. Ґжицького (2021 – 2026);
 • Кафедрa екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
 • Кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУУ (2021 – 2026);
 • КЗ ЛОР “Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” (2019-2024);
 • Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр (2019 – 2024);
 • ЛМКП «Львівводоканал» (2020-2025);
 • Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина” (2019-2024);
 • Національний університет “Львівська політехніка” (2022-2027);
 • Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України
 • НПП «Дністровський каньйон»
 • НПП “Верховинський” (2022 – 2027);
 • НПП «Північне Поділля» (2023 – 2028);
 • НПП “Бойківщина” (2021 – 2026);
 • Приватне підприємство ТзОВ “ОЗОН” (2021-2026);
 • Природний заповідник «Медобори»
 • Регіональний ландшафтний парк “Знесіння” (2023 – 2028);
 • Регіональний ландшафтний парк “Равське Розточчя” (2023 – 2028);
 • Спільне українсько-італійське підприємство “Дольчі фантазії” (2021-2026);
 • ТЗОВ “Константа ЛТД” (2023 – 2028);
 • ТОВ “Галсад” (2022 – 2027);
 • ТзОВ “Мебель Сервіс” (2022 – 2027);
 • ТЗОВ “ЕФЕ БЕТОН” (2023 – 2028);
 • Яворівський  НПП (2019 – 2024);
 • ТОВ «Геологічна Інвестиційна Група» (2023-2028).

Гостьова лекція для здобувачів спеціальності 101 Екологія

28.02.2024 | 17:12

У середу на кафедрі екології в рамках навчальних дисциплін: Гідроекологія, Збалансоване природокористування, Ландшафтний дизайн, Екоосвітня діяльність і Екологічний ризик та його прогнозування відбулася гостьова лекція присвячена 30-річчю створення Регіонального ландшафтного парку “Знесіння” для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 101 Екологія. Висловлюємо щиру подяку Анні Гірній (спеціалісту РЛП “Знесіння”, к.б.н, старшому науковому співробітнику відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України) за проведену лекція, а також сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

Читати »

Конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 101 Екологія

26.02.2024 | 14:36

12 лютого 2024 р. на біологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка відбувся конкурс студентських наукових робіт. Участь у конкурсі за спеціальністю 101 Екологія брали здобувачі 4-го курсу групи БЛЕ-41 Грицак Валентина з темою «Оцінка токсичності техногенно забруднених ґрунтів внаслідок військових дій» (науковий керівник доц. Джура Н. М.) та Кабай Андрій з темою «Інвазійні види рослин у долині річки Стрвяж (Рудківська ОТГ Львівської області)» (науковий керівник Мамчур З. І.). Студенти гідно представили свої наукові роботи та обоє посіли перше місце на...

Читати »

Викладачі кафедри екології отримали сертифікати

19.02.2024 | 14:33

Викладачі кафедри екології – зав. кафедри Звенислава Мамчур, проф. Ігор Капрусь, доц. Наталя Джура взяли участь у циклі вебінарів «Біобезпека та глобальні ризики», зокрема були спікерами вебінару на тему «Економічні, соціальні й екологічні ризики та загрози: бідність, інфекційні хвороби, деградація довкілля» (грудень 2023 року). 15 лютого 2024 року отримали сертифікати!

Читати »

Перше засідання підсекції екології, фізіології та біохімії рослин

05.02.2024 | 08:57

Перше засідання Підсекції екології, фізіології та біохімії рослин відбулося 1 лютого 2024 р.
Робота підсекції відбувалася згідно з Програмою звітної конференції в онлайн форматі.
Учасники звітної конференції прослухали та обговорили 7 доповідей:

Читати »

Екологи захистили кваліфікаційні (магістерські) роботи

28.12.2023 | 22:16

Кафедра екології вітає групу БЛЕ-21м  з успішним захистом кваліфікаційних (магістерських)  робіт! Усі здобувачі представили результати досліджень на актуальні екологічні теми на належному науково-методичному рівні. Семеро студентів отримали оцінки “відмінно” (максимальні 100 балів отримала Наталя Вороновська), двоє отримали “добре” та одна студентка отримала оцінку “задовільно”.
Бажаємо нашим випускникам професійної реалізації, підкорити ще багато життєвих вершин і здобути багато перемог! Пам’ятайте, що  кафедра екології та Львівський національний університет імені Івана Франка завжди радітимуть вашим успіхам!
Велика вдячність нашим Збройним силам України за можливість навчатися...

Читати »