Кафедра екології

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Семінари
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Практики
 • Звіти
 • Новини

Результати анонімного опитування стейкхолдерів спеціальності 101 Екологія (2023)

Графік відкритих занять викладчів кафедри екології у 2 семестрі 2023

Графік консультацій викладачів кафедри екології  на 2 семестр 2022-2023

Вибіркові дисципліни для бакалаврів (обирає БЛЕ21) на 2023-2024 н.р.

Вибіркові дисципліни для бакалаврів (обирає БЛЕ31) (на 2023-2024 н.р.)

Вибіркові дисципліни для бакалаврів і магістрів на 2020-2021 рік

Кафедра проводить освітню діяльність за спеціальністю 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня і другого (магістерського) рівня.

Сертифікат бакалавр (2017)

Сертифікат магістр (2017)

Сертифікат магістр (2022)

При кафедрі діє аспірантура (доктор філософії) з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізацією «Екологія» – з освітньою програмою та навчальними планами можна ознайомитися тут, з силабусами нормативних і вибіркових дисциплін – тут.

Сертифікат доктор філософії (2020)

Кафедра має високий науковий потенціал: три професори, доктори біологічних наук і шість доцентів, кандидатів наук, асистенти. Викладачі забезпечують викладання низки нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, проведення практик: загально-екологічної, вивчення біотичного і ландшафтного різноманіття, навчально-виробничої і педагогічної на високому фаховому рівні.

Наукова тематика кафедри – моніторинг та різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану урбанізованих і техногенно трансформованих територій та акваторій Західної України.

Працівники кафедри вивчають і досліджують:

 • біорізноманіття (фіто-, міко-, зоорізноманіття) та його антропогенні зміни,
 • поширення біоти в умовах природних і урбанізованих екосистем Західної України,
 • проблеми збереження природних комплексів,
 • екологічний стан водних об’єктів на територіях різного рівня антропогенного навантаження Львівщини,
 • флористичну та фауністичну складову,
 • інвазійні види біоти та їхній вплив на екосистеми,
 • біоіндикаційні характеристики окремих видів біоти,
 • хорологію розмаїття грунтових тварин і аналіз синекологічної структури таксоценів колембол у природних і антропогенізованих екосистемах
 • еколого-біохімічні особливості водяних видів рослин;
 • вплив металів, пестицидів і природних токсинів (афлатоксин В1) на метаболізм у клітинах біоти;
 • реакції рослин на дію нафти у ґрунті та можливість їх ефективного застосування у фіторемедіаційних технологіях.

Працівники кафедри є авторами низки статей в українських та зарубіжних журналах, що входять до науково-метричних баз даних та у фахових виданнях, наукових монографій, каталогів, підручників і посібників, методичних вказівок, за якими навчаються студенти.

Викладачі кафедри читають лекції для учнів-слухачів Малої академії наук, є членами Українського ботанічного товариства, Українського товариства фізіологів рослин, Українського гідробіологічного товариства, Українського біохімічного товариства, Українського фізіологічного товариства, Наукового Товариства імені Шевченка (екологічна секція).

Кафедра активно співпрацює з Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Державним природознавчим музеєм НАН України, Інститутом біології тварин УААН, Шацьким національним природним парком, Карпатським національним природним парком, НПП «Дністровський каньйон», НПП “Яворівський”, департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА,  Інститутом ботаніки ім. Шафера ПАН (Республіка Польща), Ойцовським народним парком (Республіка Польща), Університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща), Університетом природничих наук в Любліні (Республіка Польща), Підляською Академією (м. Сєдлце, Польща).

Викладачі проходять стажування в В Інституті екології Карпат НАН України,  Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Державному Природознавчому музеї НАН України,  Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету, на кафедрі ландшафтної  архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України, в  Університеті Природничому у Любліні (факультет садівництва та ландшафтної архітектури), Університеті Марії-Кюрі Складовської у Любліні, факультет біології та біотехнології (Польща).

Сторінка кафедри у Фейсбук: https://www.facebook.com/ecolnuFranko/

у телеграмі https://t.me/Ecokafedra  

сторінка в Інстаґрам https://www.instagram.com/ecology_deplnu/?igshid=17669fufx2l1d

Аспіранти кафедри екології

Аспірант 1 року навчання:

Жигаль Назар

Аспірант 2 року навчання:

Стельмах Іван

Аспіранти 3 року навчання:

 1. Борецька Ірина
 2. Мицак Олег
 3. Савчак Олег

Аспіранти 4 року навчання:

 1. Притула Сергій Вікторович. Тема дисертаційної роботи: Сфагнові мохи Горган (Українські Карпати): поширення, екологічні особливості й природоохоронна оцінка;
 1. Химин Ольга Ігорівна. Тема дисертаційної роботи: Структурні зміни угруповань грунтових Collembola під впливом інвазійних видів деревних рослин Передкарпаття.

Аспіранти:

 1. Лесів Марта Степанівна. Тема дисертаційної роботи: Прооксидантні та антиоксидантні процеси в клітинах макрофітів за умов антропогенного забруднення водойм;
 1. Пилипів Юрій Васильович. Тема дисертаційної роботи: Структура популяцій видів орхідних (Orchidaceae) у басейні річки Полтва;
 1. Поліщук Олександр Ігорович. Тема дисертаційної роботи: Особливості метаболізму в клітинах бріофітів за умов росту в техногенно-трансфотрмованому середовищі.

сторінки екологічного гуртка https://www.facebook.com/groups/274006649914113/?ref=share

https://instagram.com/ecology_lnu?igshid=7si3w8a4q88e

Кафедру екології створено 21 листопада 2012 року на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі ухвали Вченої ради університету (наказ ректора № 0_117 від 05.11.2012 р.).

Готує бакалаврів  і магістрів у галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 «Екологія».

Буклет_кафедри_2020

Буклет_кафедри_2021

2022_кафедра екології

2012 – 2022_кафедра екології за 10 років

емблеми кафедри:

 

наше життя

 

 

 

Співробітники

завідувачМАМЧУР Звенислава Ігорівназавідувач
професорАНТОНЯК Галина Леонідівнапрофесор
професорКАПРУСЬ Ігор Ярославовичпрофесор
професор (сумісник)КИЯК Володимир Григоровичпрофесор (сумісник)
доцентДЖУРА Наталія Миронівнадоцент
доцентДУМИЧ Оксана Яківнадоцент
доцентЦВІЛИНЮК Ольга Миколаївнадоцент
асистент (сумісник)ДРАЧ Юрій Анатолійовичасистент (сумісник)
інженер 2 категорії, лаборант (сумісник)МУДРАК Галина Андріївнаінженер 2 категорії, лаборант (сумісник)
аспірант, інженер (сумісник)АТОРВІН Ольга Ігорівнааспірант, інженер (сумісник)
аспірантБОРЕЦЬКА Ірина Юріївнааспірант
аспірантЛЕСІВ Марта Степанівнааспірант
аспірантМИЦАК Олег Ярославовичаспірант
аспірантПИЛИПІВ Юрій Васильовичаспірант
аспірантПОДАН Ірина Ігорівнааспірант
аспірантПОЛІЩУК Олександр Ігоровичаспірант
аспірантПРИТУЛА Сергій Вікторовичаспірант
аспірантСАВЧАК Олег Романовичаспірант
аспірантСтельмах Іванаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

БАКАЛАВРАМ

 • Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня освіти 2018_101-ekologiya-bakalavr

МАГІСТРАМ

 • Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для другого (магістерського) рівня освіти  2018_101-ekologiya-magistr

АСПІРАНТАМ

Силабуси і програми для аспірантів:

2019/2020 н.р.

Основна наукова та навчальна література, опублікована працівниками кафедри екології

 

Мамчур З., Капрусь І. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та іспиту із навчальної дисципліни «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття» Ч.1 (електронний ресурс), що викладається в межах ОПП 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня. 2023. 64 с.

Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с. (Серія біологічні студії).

Антоняк Г. Л., Мамчур З.І. Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021.  392 c.

Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 130 с.

Мамчур З. І., Джура Н. М., Антоняк Г. Л., Драч Ю. А. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 – Екологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 44 с.

Мамчур З.І., Джура Н.М. Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.

Тасєнкевич Л. ​Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.

Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія  грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. – 600 с. Fungi_Антоняк_Мамчур

Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 399 с.

Мамчур З.І., Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки: Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 176 с.

 

Антоняк, Г. Л.,  Влізло В. В. “Біохімічна та геохімічна роль йоду.” Львів: ЛНУ ім. І. Франка (2013).

Антоняк, Г. Л., Сологуб, Л. І., Снітинський, В. В., Бабич, Н. О. (2006). Залізо в організмі людини і тварин (біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти). Львів: Видавничий центр ЛДАУ, 2006.

Сологуб, Л. І., Г. Л. Антоняк, Н. О. Бабич “Хром в організмі людини і тварин. Біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти.” Львів: Євросвіт 128 (2007).

Метан і парниковий ефект атмосфери (екологічні, біохімічні та мікробіологічніаспекти) / Сологуб Л. І., Антоняк Г. Л., Богданов Г. О. та ін.— Львів: ПАІС, 2008. — 276 с.

Антоняк Г. Л., Петровська М. А. Екотоксикологія * * / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 330 с.

 

Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат.- Львів: Ліга-Прес, 2013. – 248 с.

Малиновський К., Царик Й., Кияк В., Нестерук Ю. (2002). Рідкісні, ендемічні, реліктові та погранично-ареальні види рослин Українських Карпат. Львів: Ліга-Прес, 76, 12.

Хміль Т.С., Мамчур З.І., Кондратюк С.Я.  Колекція мохів Антона Ремана з Південної Африки  в гербарії Львівського національного університет імені Івана Франка (LW). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 134 с.

Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW)(каталог) / укладачі: Мамчур З.І., Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 176 с. (посилання: Вільчек)

Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл.: Н.М. Джура, З.І. Мамчур – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 120 с.

Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник / Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

Мамчур З.І., Джура Н.М., Чуба М.В.  ПРАКТИКУМ  з «ЕКОЛОГІЇ ГРИБІВ З ОСНОВАМИ ФІТОПАТОЛОГІЇ» ТА «РАДІОЕКОЛОГІЇ» для  студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.

Педагогічна практика з екології : методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл. : Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016 – 32 с.

Лабораторний практикум із курсу “Екологія грибів з основами фітопатології” / укл.: З.І. Мамчур, Г.Л. Антоняк, Я.Ю. Бублик.- Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

Програми ботанічних дисциплін. Частина І: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія ⁄ Укл.: Н.О. Калінович, З.І. Мамчур, А.І. Прокопів, Л.О. Тасєнкевич. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 52 с.

Програми ботанічних дисциплін. Частина ІІ: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія / Укл.: Н.О. Калінович, Л.О. Тасєнкевич, О.С. Климишин, С.Я. Кондратюк, З.І. Мамчур, А.В. Одінцова та ін. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 124 с.

Методичні вказівки до лабораторних занять студентів напрямку підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 34 с.

Корисні лінки:

 

 

Дослідження

Теми кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти з спеціальності 101 Екологія:

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів 2019-2020 н.р. (затведжено ВР біологічного факультету пр. 1 від 22.05.2020)

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів 2020-2021 н.р. (затведжено ВР біологічного факультету пр. 8/10 від 17.03.2021)

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів 2021-2022 н.р. (затведжено ВР біологічного факультету пр. 7/21 від 13.04.2022)

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів 2022-2023 н.р.

Репозиртарій наукових робіт студентів

Тема наукових досліджень працівників кафедри екології : «Екологічний моніторинг абіотичних і біотичних компонентів середовища в умовах антропогенно-техногенного впливу на довкілля»

Керівники: Антоняк Галина Леонідівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології, Мамчур Звенислава Ігорівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології,

Номер державної реєстрації НДР: 0119U002396Терміни виконання: початок – 01.2019, закінчення – 12.2023

 • Тема «Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття об’єктів ПЗФ на території м. Львова» (Наукові керівники: доц. Мамчур З.І., доц. Хамар І.С., доц. Гончаренко В.І. Термін виконання: 2019–2023 р.р. Номер державної реєстрації – 0119U002395).

Тема “Вплив змін клімату на середовище існування популяцій раритетних видів рослин високогір’я Українських Карпат” (разом з Інститутом екології Карпат НАН  України в межах Договору № 34853 з ДФФД, наказ ДФФД №9 від 28.07.2017 р.) – керівник від Університету Мамчур З.І.

Працівники кафедри працюють над дослідженням:

 • біоти природних і антропогенно змінених екосистем на прикладі уробоекосистеми Львова, територій ПЗФ: Біосферного Карпатського заповідника і НПП «Дністровський каньйон»;
 • рідкісних видів бріофлори у  високогір’ї Чорногірського й Мармароського хребтів, Малого Полісся, заповідника “Розточчя”;
 • процесів акумуляції важких металів у гаметофітах різних видів мохоподібних на території м. Львова;
 • популяційних параметрів рослин та їхнього значення для біоіндикації стану урбанізованих і техногенно трансформованих територій;
 • впливу нафтового забруднення і гуматів на ріст міскантусу.
 • екологічного стану водних об’єктів на території Львівської області,
 • метаболічних особливостей водяних макрофітів та їхньої здатності до акумуляції металів;
 • впливу природного токсину афлатоксину В1 на метаболічні процеси в клітинах тварин;
 • різноманіття і мутуалістичних зв’язків джмелів, біології та фенології інвазивного виду сонечок гармонія далекосхідна і видового різноманіття й особливостей біології хвостатих амфібій в умовах урбоекосистеми Львова.
 •  видового складу мишоподібних гризунів парків «Стрийський» та «Знесіння» у м. Львові, НПП «Дністровський каньйон»;

Кафедра екології пропонує наступну тематику майбутнім аспірантам  і ймовірних керівників наукових тем:

 

Матеріали розміщені на платформі MOODLE https://e-learning.lnu.edu.ua/

 

 

 

Студенти кафедри екології проходять наступні типи практик:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 1. Навчальна екологічна практика;
 2. Навчальна практика зі збереження біорізноманіття;
 3. Виробнича практика;
 4. Виробнича (переддипломна) практика.

Другий (магістерський) рівень:

 1. Виробнича практика;
 2. Виробнича (переддипломна) практика.

Організації й установі, з якими укладені угоди як можливі бази практик:

 • Департамент екології та природнії ресурсів Львівської обласної державної адміністрації
 • Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
 • Державна екологічна інспекція у Львівській області
 • Управління з питань поводження з відходами ЛМР
 • Державний природознавчий музей НАН України
 • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (м. Київ)
 • Інститут екології Карпат НАН України;
 • Державний природознавчий музей НАН України
 • Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України
 • Інститут біології тварин НААН України
 • Кафедрa екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
 • Кафедра водних біоресурсів та аквакультури ЛНУВМБ імені С. Б. Ґжицького
 • Кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУУ
 • Національний університет “Львівська політехніка”
 • Львівський національний аграрний університет;
 • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького;
 • Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України
 • Національний лісотехнічний  університет України (НЛТУУ, м.Львів)
 • Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”
 • НПП «Дністровський каньйон»
 • Яворівський  НПП
 • Карпатський Національний Природній Парк
 • НПП “Верховинський”
 • НПП «Північне Поділля»
 • Природний заповідник «Медобори»
 • Регіональний ландшафтний парк “Знесіння”
 • КЗ ЛОР “Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”
 • Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр
 • ДП “Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр”
 • Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина”
 • ЛМКП «Львівводоканал»
 • ДУ “Львівська обласна фітосанітарна лабораторія”
 • Приватне підприємство ТзОВ “ОЗОН”
 • Спільне українсько-італійське підприємство “Дольчі фантазії”
 • ТОВ “Галсад”
 • ТзОВ “Мебель Сервіс”

 

Науковий семінар кафедри екології – Екологічні проблеми ґрунтів внаслідок військових дій

23.03.2023 | 10:42

У вівторок 21.03.2023 у 202 аудиторії біологічного факультету (Саксаганського, 1) відбувся науковий семінар кафедри екології на тему: Екологічні проблеми ґрунтів внаслідок військових дій, доповідач асірант 3 року навчання Ірина Борецька. У обговорені взяли участь професор Ігор Капрусь, професор Галина Антоняк, доцент Звенислава Мамчур, доцент Ольга Цвілинюк, доцент Наталя Джура, аспірант Сергій Притула, аспірант Мицак Олег.
 

Читати »

Лекція у Державній екологічна інспекція у Львівській області для здобувачів 101 Екологія

22.03.2023 | 21:31

У п’ятницю (24.03.2023) у рамках дисципліни “Великий практикум” для здобувачів спеціальності 101 екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи БЛЕ-31 буде проведено заняття на базі Державної екологічної інспекції у Львівській області (вул. Стрийська, 98, каб 410).

Читати »

Екоосвітня діяльність в Яремчанському ліцеї №1

22.03.2023 | 15:11

Прихідько Анастасія (студентка групи БЛЕ-31) в березні провела уроки у Яремчанському ліцеї №1 з метою поширення природоохоронних настроїв у школярів різного віку (3 і 5 класи). Основна увага була присвячена збереженню первоцвітів. Учні вивчали ранньоквітучі види, які занесені до Червоної книги України. Наступний крок ще попереду – вивчення видів у природному середовищі у співпраці із працівниками візит центру Карпатського національного природного парку.

Читати »

Зустріч здобувачі освіти із Заслуженим природоохоронцем України Михайлом Біляком

03.03.2023 | 15:39

1 березня на базі кафедри відбулася зустріч здобувачів освіти групи БЛЕ-21 з Заслуженим природоохоронцем України Михайлом Біляком, який ознайомив їх з основними напрямками природоохоронної діяльності Яворівського національноого природного парку. Висловлюємо щиро подяку Михайлу Біляку за змістовну доповідь та  сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

Читати »

III ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ З АГРОЕКОЛОГІЇ «АПК-2023: ВІЙНА, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, ЕКОЛОГІЧНІ І КЛІМАТИЧНІ ВИКЛИКИ»

27.02.2023 | 16:48

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня групи БЛЕ-11 разом з доцентом кафедри екології Наталією Джурою взяли участь у III щорічному форумі з агроекології «АПК-2023: війна, євроінтеграція, екологічні і кліматичні виклики»

Порядок денний форуму:

Яка політика ЄС у 2022-23 рр щодо реалізації EU Green Deal, біорізноманіття та розвитку органічного виробництва?
Які перспективи вуглецевого землеробства в Європі і де місце України?
Які кращі європейські практики відновлення довкілля, збереження води, лісів може запозичити сьогодні Україна?
Як вплинула війна на спектр порушень в АПК під призмою виконання екологічного законодавства?
Хімічна і біологічна безпека:...

Читати »