Екологічні стилі в ландшафтному дизайні

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Мамчур З. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116БЛЕ-51мдоцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Змістовий модуль 1. Зелена архітектура ХХІ століття

Змістовий модуль 2. Декоративні якості рослин, екологічні особливості

Змістовий модуль 3. Основні засади створення та догляду за насадженнями для оптимізації довкілля.

 

матеріали курсу розміщено в системі MOODLE http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1352

Рекомендована література

Література:

1.Безлюбченко О. С. Планування і благоустрій міст: навчальний посібник / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2013. 204 с.
2. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво / В.І. Білоус. К.: Науковий світ, 2001. 240 с.
3. Бродович Т.М. Атлас дерев та кущів заходу України / Т.М Бродович., М.М Бродович. Львів, «Вища школа», 1973. 240 с.
4. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева й кущі. Голонасінні. Довідник / За ред. М.А. Кохна, С.І. Кузнецова. К.: Вища школа, 2001. 207 с.
5. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Довідник /За ред. М.А. Кохна. К.: Фітосоціоцентр. Т. 1, 2002. 448 с.; Т. 2, 2005. 716 с.
6. Жирнов А.Д. Композиційні прийоми формування насаджень в ландшафтах міста: Навч. посібник / А.Д. Жирнов, В.В. Пушкар К.: ДАКККіМ, 2002. 60 с.
7. Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні: Навчальний посібник. Львів ТзОВ «Фірма Камула», 2005. 176 с.
8. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: Навч. посібник. Львів ТзОВ «Фірма Камула», 2004. 408 с.
9. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: навч. посіб. /О.А.Калініченко. К. : Вища школа, 2003. 199 с.
10. Кузнецов С.І. Асортимент дерев, кущів та ліан для озеленення в Україні / С.І. Кузнецов. Ф.М. Левон, В.В. Пушкар. Київ: Компринт, 2013. 256 с.
11. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : Підручник для студ. вузів / В. П. Кучерявий. Львів: Світ, 2005. 455 с.
12. Лаптєв О.О. Інтродукція та акліматизація рослин з основами озеленення. К.: Фітосоціоцентр, 2001. 128 с.
13. Пушкар В. В. Ландшафтна архітектура і дизайн, фітодизайн, садово-паркове будівництво, паркознавство, декоративне рослинництво: словник-довідник термінів. К. : НАКККіМ, 2014. 298 с.
14. Пушкар В.В. Дизайн рослинних угруповань: навчально-методичний комплекс. Київ: НАКККіМ, 2015. 88с.
15. Пушкар В.В. Основні принципи і прийоми побудови композицій з використанням хвойних : навч. посібник / В.В. Пушкар,С.І. Кузнецов. Київ : ДАКККіМ, 2005. 175 с.
16. Хесайон Д.Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках. М.: Кладезь, 1998. 114с.
Додаткова
1. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. 600 с.
2. Зінько Ю. Сакрально-релігійні ландшафти Західної України / Зінько Ю., Мамчур З., Рутинський М. // Сакральний ландшафт. Краків – Львів, 2014. С. 85–94.
3. Назарук М., Сенчина Б., Шолок І. Збереження фіторізноманіття як шлях до оптимізації соціоекосистеми міста Львова. 2016. C. 179–185.
4. Руденко С., Івасюк О., Костишин С., Щербань М. Рослини Святого Письма та перспективи створення біблійного саду. Чернівці: Букрек. 2010. 420 с.
5. Сударікова Ю. Екзотичні дерева, кущі та ліани в ландшафтах України. К.: Наш формат. –2011. 336 с.
6. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : вид 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. Львів:
ЗУКЦ, 2015. 168 с.
7. Mamčur Z. Rośliny biblijne w Ogrodzie Botanicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki / Zvenysłava Mamčur, MariaNadraga, Andrij Prokopiw // Człowiek w Ogrodzie Pana (XX Seminarum Sacrum i Przyroda). Ojców, 2012. S. 147–150.
Інформаційні ресурси
1. Фаховий догляд за деревами [Електронний ресурс]. http://www.urbanproject.lviv.ua/ua/gtz-projects/robota-z-gromadskistyu/documenty-gtz
2. Herzlich willkommen [Електронний ресурс]. 2011. 1 с. режим доступу:
http://www.schloesser-magazin.de/
3. Ландшафтний дизайн: красиво, просто, ефектно [Електронний ресурс] –
http://library.kr.ua/orhus/land.html
4.  Тоpiary [Електронний ресурс]. 2008. 5 с. режим доступу: www.buchsbaum-freunde.de
5. [Електронний ресур]с www.sci.muni.cz/botany/juice/jc06_pub2.htm
6. [Електронний ресурс] http://landscaper.com.ua/
7. [Електронний ресурс] http://mastery-of-building.org/uk/vidy-landshaftnogo-dizajna/
10. Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_576#Text

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус