Екологічні стилі в ландшафтному дизайні

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 21М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116БЛЕ - 21Мдоцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомлення здобувачів з основними теоретичними принципами, засадничими поняттями і концепціями екологічного стилю в ландшафтному дизайні; дати поняття про зелену архітектуру, вирішення проблем озеленення урбоекосистем відповідно до Європейського зеленого курсу, навчити застосовувати знання та навички для проведення аналізу стратегій озеленення напівприродних і штучних екосистем.

Цілями курсу є: 

 1. Сформувати систему знань про сучасні можливості екологічного стилю у ландшафтному дизайні, розуміння принципів використання насаджень для оптимізації довкілля. 
 2. Сформувати вміння планувати, виконувати, оформляти та представляти проекти для оптимізації довкілля за допомогою ландшафтного дизайну.
 3. Сформувати вміння  оґрунтовувати збереження й охорону біорізноманіття в напівприродних і штучних екосистемах.

Загальні компетентності

КЗ -3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

КЗ-7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети

Спеціальні компетенції

КС-5. Здатність доводити до фахівців та нефахівців, знання та власні висновки 

КС-9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого
застосування існуючих та генерування нових ідей.

Програмні результати

ПР-8. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу. 

ПР-14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах

ПР-16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

Після завершення цього курсу здобувач буде : 

знати: 

 • основні принципи екологічного стилю у ландшафтному дизайні;
 • сучасні досягнення у проектуванні, дизайні та формуванні об’єктів екологічного стилю ландшафтного дизайну
 • принципи, методи і засоби  побудови об’єктів ландшафтного дизайну в стилі «еко»;
 • ризики використання інтродукованих рослин на об’єктах ландшафтного дизайну;
 • основні завдання Європейського зеленого курсу
 • нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень в оптимізації довкілля за допомогою озеленення 

вміти: 

 • розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі створення та експлуатації об’єктів ландшафтного дизайну;
 • генерувати нові ідеї щодо екологічного стилю ландшафтного дизайну;
 • демонструвати розуміння основних принципів створення екопроектів з метою ревіталізації екосистем;
 • пропонувати інноваційні рішення з планування озеленення;
 • організовувати та мотивувати людей до створення сучасних громадських просторів у населених пунктах;
 • відповідати за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах, зокрема збереження природного біорізноманіття при проектуванні в ландшафтному дизайні

Рекомендована література

 1. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітич. центр «Суспільство і довкілля. 2020. 74 с.
 2. Вісім ідей для зелених міст України / авт. кол.: С. Романко, Н. Андрусевич.  Київ: 350.org, 2020. 56 с.
 3. Гузій Т.В., Архипова Л. М., Качала С.В. Екологічні аспекти проектування і дизайнутуристичних комплексів з використанням інформаційнихтехнологій // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування // Науково-технічний журнал № 2 (24).2021. С.112-122.  DOI: 10.31471/2415-3184-2021-2(24)-112-122
 4. Дудин Р. Б. Інтродуценти у насадженнях старовинних парків Львова // Науковий вісник НЛТУ України. 2005.  Вип.15.1. С. 34–37.
 5. Клименко А. В. Моніторинг стану благоустрою та озеленення міста Києва / А. В. Клименко // Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27 (3). С. 41–44.
 6. Кузнецов С.І. Асортимент дерев, кущів та ліан для озеленення в Україні / С.І. Кузнецов. Ф.М. Левон, В.В. Пушкар. Київ: Компринт, 2013. 256 с. 
 7. Лендрі Ч. Креативне містотворення: його сила і можливості. Харків: фоліо, 2020. 252 с.
 8. Парки замість бетону: нова політика у сфері управління зеленими насадженнями / Норенко К., Куць Н., Рубель О./Львів «Манускрипт». 2016. 17с.
 9.  Петришин Г.П. та ін. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. 288 с. 
 10. Пушкар В. В. Ландшафтна архітектура і дизайн, фітодизайн, садово-паркове будівництво, паркознавство, декоративне рослинництво: словник-довідник термінів. К. : НАКККіМ, 2014. 298 с.
 11. Пушкар В.В. Дизайн рослинних угруповань: навчально-методичний комплекс. Київ: НАКККіМ, 2015. 88 с.
 12. Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025 рр. URL: https://www8.cityadm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/Сесія2.pdf. 
 13. Рафал Т. Курек. Посібник з проектування переходів для тварин і заходів зі зниження смертності фауни на дорогах. Київ, 2021. 245 с.
 14. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf 
 15. Страшок О. Ю., Кальбарчик Р., Жємянська М.  Історичні особливості озеленення та благоустрою міста Києва // Науковий вісник НЛТУ України, 2022. 32 (2), С. 7–12.
 16. Флорида Річард. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними. Наш формат. 2019. 320 с.
 17. Alig R. J., J.D. Kline, and M. Lichtenstein. Urbanization on the US landscape: looking ahead in the 21st century. Landscape and Urban Planning, 2004. 69: 219–234.
 18. Landry Charles. Making Great Cities. 2020.  URL: https://charleslandry.com/themes/makinggreat-cities
 19. Philips A. Designing urban agriculture: A complete guide to the planning, design, construction, maintenance and management of edible landscapes. John Wiley & Sons, 2013.

Додаткова

 1. Зінько Ю. Сакрально-релігійні ландшафти Західної України / Зінько Ю., Мамчур З., Рутинський М. // Сакральний ландшафт. Краків – Львів, 2014. С. 85–94. 
 2. Хом’як І.В. Екосистемологія: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. 235 с.
 3. Mamčur Z. Rośliny biblijne w Ogrodzie Botanicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki / Zvenysłava Mamčur, MariaNadraga, Andrij Prokopiw // Człowiek w Ogrodzie Pana (XX Seminarum Sacrum i Przyroda).  Ojców, 2012.  S. 147–150.

Інформаційні ресурси

 1. Життя в стилі «еко» https://iameco.com.ua/
 2. Європейський зелений курс https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs
 3. Ландшафтний дизайн: красиво, просто, ефектно  – http://library.kr.ua/orhus/land.html
 4. Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_576#TextФаховий догляд за деревами: http://www.urban-project.lviv.ua/ua/gtz-projects/robota-z-gromadskistyu/documenty-gtz
 5. https://sites.google.com/site/vegclassmethods/home
 6. [Електронний ресур]с www.sci.muni.cz/botany/juice/jc06_pub2.htm
 7. [Електронний ресурс] http://landscaper.com.ua/

[Електронний ресурс] http://mastery-of-building.org/uk/vidy-landshaftnogo-dizajna/

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус