Мамчур Звенислава Ігорівна

Посада: завідувач кафедри екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-40

Електронна пошта: zvenyslava.mamchur@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

бріологія; екобіотичні особливості мохоподібних; антропогенна трансформація флори в екосистемах із різним рівнем антропогенного навантаження, бріоіндикація атмосферного повітря  міст Львівської області;

екологічні особливості біоти в урбанізованому середовищі, фітоінвазії; охорона й збереження рослинного світу.

Мікологія.

Заповідна справа.

Сталий розвиток урбоекосистем.

Природоорієнтовані рішення в містах.

Курси

Вибрані публікації

 1. Mamchur Z. Epiphytic mosses of two assotiations from the Lvov region / Z. Mamchur //Abstracts 7-th Meeting of the Central and East European Bryological Working Groop (GEBWG) 25-30 June, 1990.- Kirowsk Apatity, USSR. P.44 – 45.
 2. Мамчур З.И. Анализ эпифитных обрастаний парков города Львова / З.И. Мамчур,  О.Т. Демкив // Конф., посвящ 90-летию со дня рожд. A.C. Лазаренко «Бриология в СССР, ее достижения и перспективы».  Львов.  1991.  С. 143 -147.
 3. Демкив О.Т. Внутривидовая изменчивость и адаптационный потенции различных видов листостебельных мхов  / О.Т. Демкив, О.Р. Кардаш, З.И. Мамчур // Цитология.  1991.  33, 5.  С. 98-100.
 4. Данилків І.С. Видовий склад епіфітних мохів в умовах забруднення цементного заводу / І.С. Данилків, О.Т. Демків, З.І. Мамчур // Український ботанічний журнал.  1993.   Т.50, № 6.  С. 67 – 70.
 5. Мамчур З.І. Поведінка вищих рослин в умовах урбанізації (на прикладі урбоекосистеми м. Львова) / З.І. Мамчур,  Б.Г. Проць //Український ботанічний журнал. – 1996. – Т.53, № 5. – С. 611 -614.
 6. Данилків І.С. Мохоподібні – Bryophyta /І.С. Данилків, О.Т.Демків, О.В.Лобачевська, З.І. Мамчур// Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – Київ.  1997.  С. 190-198; 576 -592.
 7. Мамчур З.І. Епіфітні мохоподібні м. Львова й околиць / З.І. Мамчур //Укр. ботан. журн., К., 1998.  Т 55. № 3.  С. 279 – 287.
 8. Мамчур 3.І. Теоретичні аспекти загальної екології / 3.І. Мамчур // Навчальні матеріали на допомогу студентам. Львів.  2001.  21с.
 9. Данилків І.С. Мохоподібні українського Розточчя / І.С. Данилків, О.В. Лобачевська, З.І. Мамчур, М. І. Сорока // Львів.  2002.  320 с.
 10. Мамчур 3.І. Антропогенна трансформація епіфітної бріофлори м. Львова та його околиць / 3.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. біол. –  2003. –  Вип. 34. – С. 135-141.
 11. Мамчур З.І. Поширення епіфітних мохоподібних в умовах урбанізованого середовища / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Ceр. біол. –  2004. – Вип. 36. – С. 70-77.
 12. Мамчур З.И. Анализ состояния водных объектов г. Львова и их использование с рекреационной целью / З.И. Мамчур, Л.С. Вовканыч, И. С. Хамар // Вестник БГТУ. –  2004. – №8, часть III. – С. 46-48.
 13. Мамчур З.І. Бріоіндикація забруднення повітря у місті Львові та на околицях / З.І.  Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2005. Вип. 40. – С. 59-67.
 14. Осипова К.П. Поширення амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia L.) на території міста Львова / К.П. Осипова, А.В. Степанова,  З.І. Мамчур // Молодь і поступ біології: тези доп. ІІ Міжн. конф. студентів та аспірантів (21-24 березня 2006 року, м. Львів).   Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2006.  С. 113-114.
 15. Мамчур З.І. Мохоподібні в умовах різних ступенів гемеробності / З.І. Мамчур // Матеріали ХІІ  з’їзду Українського ботанічного товариства  (15-18 травня 2006 року, м. Одеса). – Одеса, 2006. – С. 237.
 16. Мамчур З. Екологічна характеристика листяних мохів Шацького національного природного парку / З. Мамчур, А. Савицька // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2006. Вип. 42. – С. 38-47.
 17. Мамчур З. И. Бриоиндикация загрязнения атмосферного воздуха в городе Львове (Украина) и окрестностях при помощи эпифитных мохообразных / З. И. Мамчур // Матер. междун. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» (25 – 27 октября 2006.) – СПб.: изд. РГГМУ, 2006. – С. 71 – 73.
 18.  Mamčur Zwenyslawa Wykorzystanie dziedzictwa religijnego parków narodowych Ukrainy Zachodniej w edukacji ekologicznej i w dzialalnosci duchowo-oswiatowej / Zwenyslawa Mamčur, Jurij Zinko //Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej. XVI Seminarium Sacrum i przyroda. – Ojcow. – 2008. – S. 19 – 26.
 19. Лобачевська О. В. До 85-річного ювілею Купави Остапівни Уличної З. І. Мамчур, Т. Г. Кулик, О. В.  Лобачевська // Біологічні студії – Studia biologica, 2009. – том 3/№1. – С. 105 – 114. (https://www.researchgate.net/profile/Zvenyslava_Mamchur/publication/326088051_The_85th_anniversary_of_Kupava_O_Ulychna/links/5bba7f8b92851c7fde33aa7f/The-85th-anniversary-of-Kupava-O-Ulychna.pdf)
 20. Мамчур З.І. Епігейні мохи Шацького національного природного парку / З.І. Мамчур // Матер. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (20 – 13 вересня 2009, смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 61 – 63.
 21. Мамчур З.І. Урбанофільні епіфітні мохоподібні / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2010. Вип. 54. – С. 115 – 122.
 22. М. Вахрамеєва, І. Тимченко, З. Мамчур, Т. Хміль, О. Жук. Науковий доробок Михайла Загульського / М.Вахрамеєва, І. Тимченко, З. Мамчур [та ін.] // Вісник Львівьского університету. Сер. Біол. – 2011. Вип. 56. – С. 260 – 262.
 23. Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW)(каталог) / укладачі: Мамчур З.І., Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 176 с.
 24. Mamčur Z. Rośliny biblijne w Ogrodzie Botanicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki / Zvenysłava Mamčur, MariaNadraga, Andrij Prokopiw // Człowiek w Ogrodzie Pana (XX Seminarum Sacrum i Przyroda). – Ojców, 2012. – S. 147-150.
 25. Mamčur Z. Cerkiew i obszary chronione Galicji – historia i stan obecny / Zvenysłava Mamčur, Jurij Zinko, Inna Sirenko // Człowiek w Ogrodzie Pana (XX Seminarum Sacrum i Przyroda). – Ojców, 2012. – S. 141-146.
 26. Тасєнкевич Л.О., Мамчур З.І., Хміль Т.М., Жук О.О. Іменні колекції ХІХ-ХХ століть у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2013. Випуск 65. – С.112-120.
 27. Хміль Т.С., Мамчур З.І., Кондратюк С.Я. Колекція мохів Антона Ремана з Південної Африки в гербарії Львівського національного університет імені Івана Франка (LW). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 134 с.
 28. Zvenyslava Mamchur, Yuriy Zinko. Centres of Religious Tourism in Western Ukraine as Sites of Intercultural Dialogue. Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej. – Krakow, 2013. – S. 127-140.
 29. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія  грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. – 600 с.
 30. Мамчур З. Особливості епіфітних бріофітів в умовах урбоекосистем / З. Мамчур, І. Більська //Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2013. – Вип. 61. – C. 125 – 132.
 31. Зінько Ю., Сакрально-релігійні ландшафти Західної України / Зінько Ю., Мамчур З., Рутинський М. // Сакральний ландшафт. – Краків – Львів, 2014. – С. 85-94.
 32. Мамчур З. Маршанціофіти Чорногори (Українські Карпати) / З. Мамчур, М. Чуба,  А. Мамчур // Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат : Матеріали наукової конференції присвяченої 60-річчю Високогірного біологічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Кваси, 27–30 липня 2015 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 44–46.
 33. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Першин О.І., Бубис О.Є., Кордош Т.В. Біологічна доступність металів та їх акумуляція в тканинах рослин // Вісник проблем біології і медицини. 2015. вип. 3, том 2 (123).  С. 11 – 16.
 34. Джура Н. М. БІОМОНІТОРИНГ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ / Н. М. Джура, О. М. Цвілинюк, З. І. Мамчур, О. Я. Думич // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи”. – Львів : ЛДУ БЖД. – 2015. – С. 61 – 62.
 35. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, В. Гончаренко, А. Прокопів, О. Жук, М. Сеник, З. Мамчур, О. Дика, А. Новіков, М. Пірогов – Львів: Бона, 2011. – 124 с.
 36. Тасєнкевич Л. ​Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.
 37. Мамчур З. Антоцероти та печіночні мохи Волинського Полісся / З. Мамчур, М. Чуба// Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.).  – Львів : СПОЛОМ, 2015. –  С. 59–61.
 38. Кафедра екології Львівського національного університету імені Івана Франка / Мамчур З., Джура Н., Хруник С. // Зелені Карпати. – Вип. 1–4. 2016. – С. 69–72.
 39. Мамчур З.,Чуба М. Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Т. 10, № 1. С. 143-154.
 40. Wrzesień M, Denisow B, Mamchur Z, Chuba M, Resler I. Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas / M. Wrzesień, B. Denisow, Z. Mamchur, M. Chubа, I. Resler// Acta Agrobot. – 2016;69(3):1666. http://dx.doi. org/10.5586/aa.1666 
 41. Мамчур З. І. Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова / З. І. Мамчур, М. В. Чуба, Ю. А. Драч . Біологічні Студії, 2017. Т. 11(1): 135-146.
 42. Мамчур З. Мохоподібні і судинні рослини на території залізниці міста Львова / З. Мамчур, М. Чуба, Ю. Драч. Вісник Львівського університету. Серія біологія. 2017. Вип. 73. С. 54-65
 43. Denisow B, Wrzesień M, Mamchur Z, Chuba M. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine). Acta Agrobot. 2017;70(4):1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727
 44. Мамчур З.І. Інвазійні рослини в урбоекосистемі Львова / З. І. Мамчур, Ю. А. Драч, М. В. Чуба // Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових праць (Вінниця. 20-22  вересня 2017). – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 137.
 45. Антоняк Г. Л. Показники якості води в об‘єктах гідросфери на територіях з різним рівнем антропогенного навантаження / Г. Л. Антоняк, З. І. Мамчур, Н. Є. Панас, О. Є. Бубис, О. М. Савицька, О. Я. Думич. // Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 травня, 2017р.): зб. наукових статей – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» , 2017. С. 63 – 65.
 46. З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55 – 58.
 47. З. І. Мамчур, Ю. А. Драч, М. В. Чуба, І. С. Данилків. МАТЕРІАЛИ ДО ВИСОКОГІР’Я ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці). – Чернівці : Друк Арт, 2018. – С. 157 – 159.
 48. Мамчур З., Драч Ю., Чуба М., Данилків І. Раритетні види  мохоподібних високогір’я Чорногірського масиву (Українські Карпати) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин : матеріали V Міжнародної конференції (25–28 травня 2018 р., Херсон). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 121–124.
 49. Z. Mamchur, Yu. Drach, I. Danylkiv. Bryoflora of the “Pohulyanka” forest park (Lviv city). І. Changes in taxonomic composition under antropogenic transformation // Biol. Stud. 2018: 12(1); 99–112 • DOI: 10.30970/sbi.1201.542
 50. Чуба М., Мамчур З. Апофіти й адвентивні види у флорі м. Львова /Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. С. 109–118.
 51. Штик О., Мамчур З., Красовська А.. Історія вивчення мишоподібних гризунів Тернопільщини // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2019. – Вип. 80. – С. 12–20. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.02  (Shtyk O., Mamchur Z., Krasovska A.. The history of investigation of the muroid rodents of Ternopil region // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2019. Issue 80. P. 12–20).
 52. Мамчур З. І., Драч Ю.А., Чуба М.В. Рідкісні види мохоподібних високогір’я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2019. – Вип. 80. С. 118–128. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.13 (Mamchur Z., Drach Yu., Chuba M.. The rare species of mosses of high mountains part of the UKRAINIAN Carpathians: Marmaros and Chornohora ranges // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2019. Issue 80. P. 118–128).
 53. Драч Ю. А., Мамчур З. І. Епігейні види мохоподібних із території лісопарку “Погулянка” у колекції Г. Дроздовської (LW) / Драч Ю., Мамчур З. // ХV Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 9-11 квітня 2019 р., м. Львів. – Львів, 2019 р. – С. 197–198.
 54. Штик О. В., Мамчур З. І. Сезонна динаміка чисельності угруповань мишоподібних гризунів урочища Червоне (НПП “Дністровський каньйон”) / Штик О., Мамчур З. І. // ХV Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 9-11 квітня 2019 р., м. Львів. Львів, 2019 р. С. 208-209.
 55. Мамчур З., Антоняк Г., Драч Ю., Поліщук О., Туз О. Бріофіти екотопів з інтенсивним антропогенним навантаженням в урбоекосистемі Львова (Вінниця) // VІ-й в сеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017), 25–27 вересня, 2019. Збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2019. С. 125–126.
 56. Штик О., Мамчур З. Поширення представників роду Sylvaemus в угрупованнях мишоподібних гризунів урочища Червоне (НПП «Дністровський Каньйон») // Матеріали Міжнародної Зоологічної Конференції «Фауна України на межі XХ–XХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського. Львів – смт. Шацьк, 12–15 Вересня 2019 Р. С. 189–190.
 57. Мамчур З., Драч Ю. Дослідження бріофлори РЛП «Равське Розточчя» // Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій : тези допов. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів – Івано-Франкове, 23–26 жовтня 2019 р.). С. 56 – 57.
 58. Джура Н. М., Мамчур З.І. Екологічна освіта як складова екологічно безпечного розвитку України // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12–20 листопада 2018 р. – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. С. 304 – 306.
 59. Драч Ю., Мамчур З. Екологічні особливості бріофлори гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Потелицький») // Подільські читання: Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, Україна 10–12 жовтня 2019 р.)  С. 153 – 155.
 60. С. Притула, Ю. Драч, З. Мамчур. Попередні дані про сфагнові мохи масиву Ґорґан (Українські Карпати) // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.). Львів, 2020.  С. 103-104.
 61. Ревкевич І., Мамчур З.,  Драч Ю. Вміст фотоситетичних пігментів у клітинах моху Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. за умов нафтового забрудення // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.). Львів, 2020. С. 104-105.
 62. Штик О., Мамчур З., Царик Й. Мишоподібні гризуни Тернопільщини у фондах Державного Природознавчого Музею НАН України // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і  аспірантів, присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.). Львів, 2020.  С. 108-109.
 63. Antonyak H. Environmental impact of road transport. Chapter 5. / Antonyak H., Mamchur Z., Polishchuk A., Lesiv M., Hoivanovych N. // Sustainable Development and Human Health. – Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S. (Eds.). – Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. – P. 61–74. DOI: https://dx.doi.org/10.23856/W1706
 64. Мамчур З.І., Драч Ю.А., Притула С.В., Мамчур А.П. Поширення сфагнових мохів в Українських Карпатах _ // Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора Костянтина Малиновського (Львів, 14-15 травня 2020 р.). Львів, 2020. С. 139–142.
 65. Dzhura N.M., Mamchur Z.I., Dzhura M.R. Education for sustainable development in the new Ukrainian school // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. С.194.
 66. Мамчур З., Джура Н. Освіта для сталого розвитку в підготовці біологів та екологів // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. С. 195.
 67. Z. Mamchur, Yu. Drach, S. Prytula. Sphagnum mosses of the Male Polissya (Lviv region) // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2019. Issue 82. P. 110–120 http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2020.82.09
 68. Yura Drach, Zvenysvala Mamchur. Bryophytes of the upper reaches of the Western Bug River (Lviv Region, Ukraine) // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Naturae, 5: 7-24, 2020. DOI: 24917/25438832.5.1
 69. Zvenyslava Mamchur, Yuriy Drach, Halyna Antonyak. Ecological features and synanthropization of bryoflora in the Pohulyanka forest park (Lviv city, Ukraine // Contribuţii Botanice. 55. 2020, LV: 83-95 DOI: 10.24193/Contrib.Bot.55.5
 70. Мамчур З., Мамчур А., Драч Ю. Матеріали про знахідки деяких видів біоти, що охороняються на міжнародному та національному рівнях у західних областях України / Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine».  Вип. 19.). Вінниця : ТВОРИ, 2020. С. 282-283.
 71. Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Поширення сфагнових мохів у Зовнішніх (Скибових) Ґорґанах (Українські Карпати) // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). – Львів : ТОВ «Ромус-поліграф», 2021. С.141–142.
 72. Телішевська Н., Драч Ю., Мамчур З. Мохоподібні у парках Львова в умовах різного рекреаційного навантаження // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). – Львів : ТОВ «Ромус-поліграф», 2021. С.143–144.
 73. Притула С., Мамчур З. Сфагнові мохи природного заповідника «Ґорґани» // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова, 9–12 вересня. – Львів : СПОЛОМ, 2021. С. 96 – 98.
 74. Савінкова В., Мамчур З. Рослинні інвазії в національному природному парку «Дністровський Каньйон» // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Костя Адріановича Татаринова, 9–12 вересня. Львів : СПОЛОМ, 2021. С. 102 – 103.
 75. Вороновська Н, Мамчур З. Паламар Є. Поширення карантинних видів біоти на території Радехівської ОТГ // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1-3 жовтня  2021 р.) / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. С.192–193.
 76. Мамчур З. І., Притула С. В., Мамчур А. П. Сфагнові мохи гідрологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Болото Ширковець» // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1-3 жовтня  2021 р.) / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. С. 201–203.
 77. Мамчур З. І., Драч Ю. А. Мохоподібні агроценозів верхів’я річки Західний Буг // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1-3 жовтня 2021 р.) / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. С. 200–201.
 78. Драч Ю.А., Мамчур З.І. Мохоподібні заболочених місць у верхів’ї річки Західний Буг // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Київ, 20 – 22 жовтня 2021 р.). Київ: LAT & K, 2021. С. 14.
 79. Boiko M., Gapon S., Lobachevska O., Mamchur Z., Virchenko V. Recent literature of bryophytes in Ukraine (2016-2020) // Чорноморський ботанічний журнал. 2021. 17, № 2. С. 164-185. doi: 10.32999/ksu1990-553X/2021-17-2-6
 80. Zvenyslava Mamchur, Yuriy Drach, Marina Ragulina, Sergii Prytula, Halyna Antonyak. Substrate groups of bryophytes in the territory of the Znesinnya regional landscape park (Lviv, Ukraine) // Contribuţii Botanice 56. 2021. Romania. P. 65-77. DOI: 10.24193/Contrib.Bot.56.7 (SCOPUS (SJR=0.138; SNIP=0.262)
 81. Савінкова В., Мамчур З. Поширення рослин-трансформерів на території Національного Природного Парку «Дністровський Каньйон» // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої пам’яті професора, доктора біологічних наук Всеволода Ілліча Здуна, 8–11 вересня 2022 р. Львів : СПОЛОМ, 2022. с. 117–119.
 82. Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Екологічні особливості сфагнових мохів на території Українських Ґорґан // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2022. Випуск 86. С. 83–94.
 83. Мамчур З., Драч Ю., Антоняк Г. Біорізноманіття епіксильних мохоподібних на території парків міста Львова // 7 Міжн. конгрес «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» 12-14 жовтня 2022 р. С. 16.
 84. Савінкова В., Мамчур З. Високоінвазійні види рослин в урочищі «Червоне» (НПП «Дністровський Каньйон») // Матер. XVІІI Міжн. наук. конференції «Молодь і поступ біології»,  Львів 6–7 жовтня 2022 р.  С. 84–85.
 85. Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Дослідження популяції сфагнів території гірського масиву Ґорґани // Матер. XVІІI Міжн. наук. конференції «Молодь і поступ біології», Львів 6–7 жовтня 2022 р.  С. 82–83.
 86. Пилипів А., Драч Ю., Мамчур З. Мохоподібні міста Долина // Матер. XVІІI Міжн. наук. конференції «Молодь і поступ біології», Львів 6–7 жовтня 2022 р.  С. 79–80.
 87. Вороновська Н-С., Мамчур З. Поширення карантинного виду Ambrosia artemisiifolia L. // XIX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України, професора Шеляга-Сосонка Юрія Романовича 26–28 квітня 2023 року. Львів. 2023. С. 105–106.
 88. Притула С., Мамчур З. Сфагнові мохи Довбушанського підрайону Скибових Ґорґан //XIX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України, професора Шеляга-Сосонка Юрія Романовича 26–28 квітня 2023 року. Львів. 2023. С. 112–113.
 89. Оліферчук В.П., Кендзьора Н.З., Олейнюк-Пухняк О.Р., Мамчур З.І., Самарська М.І., Кіт І.І. Особливості змін едафогідрологічних умов земель ДП «Старицький військовий лісгосп» // Відновлення довкілля України внаслідок збройної агресії росії : збірник. тез доповідей Круглого столу, м.Львів, 17 березня 2023 року. Львів: ЛДУ БЖД, 2023. С. 59 – 65.
 90. Мамчур З.І., Війтик О.Г., Шемелинець І.Л. Об’єкти природно-заповідного фонду, створені у Львівській області упродовж 2021-2023 років // Сучасний стан збереження природного різноманіття та сталого використання ресурсів природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю створення Яворівського національного природного парку. Смт Івано-Франкове, Яворівський національний природний парк. 2023. С. 29-34.
 91. Притула С.В., Драч Ю.А., Мамчур З.І. Мохоподібні озера «Журавлине» (НПП «Сколівські Бескиди», Українські Карпати) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю створення Яворівського національного природного парку. Смт Івано-Франкове, Яворівський національний природний парк. 2023. С. 222- 226.
 92. Мамчур З. І., Драч Ю. А. Бріофлора Романівського ландшафтного заказника та прилеглих територій (Львівська область) // Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів, 2023. Вип. 39. С. 189–200. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.189-200
 93. Вороновська Н.-С. І., Оліферчук В. П., Мамчур З. І. Хімічний стан ґрунтів у місцях поширення Ambrosia artemisiifolia L. на прикладі Радехівської ТГ (Львівська обл.) //  Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали V (XVI) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 18 жовтня 2023 року). Львів, 2023. С. 64–66.
 94. Кабай А., Мамчур З. Інвазійні види рослин у долині річки Стрвяж (Рудківська ОТГ Львівської області) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали V (XVI) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 18 жовтня 2023 року).  Львів, 2023. С. 70–72.
 95. Мамчур З., Драч Ю. Мохоподібні гори Хомець (РЛп «Знесіння», м. Львів) // Матер. наук.-практ. конф-ї «Збереження та охорона унікальних природно-історичних комплексів ландшафтного парку «Знесіння», присв. 30-річчю його створення. Львів, 2 грудня 2023. С. 154–157.
 96. Притула С., Мамчур З. Анотований список сфагнових мохів на території гірського масиву Ґорґани // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2023. Випуск 90. С. 17–29. HTTPS://DOI.ORG/10.30970/VLUBS.2023.90.02
 97. Кабай А.М., Мамчур З.І. Поширення інвазійних видів рослин у різних типах екосистем (Рудківська ОТГ Львівської області) // Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. IX Міжнародний молодіжний конгрес, 28-29 березня 2024, Україна, Львів : зб. матер. Електрон. дан. Київ : Яроче́нко Я. В., 2024. С. 122.
 98. Ніколаєва Ю.В., Мамчур З.І., Кийко А. О. Корисні для птахів декоративні плодові рослини в урбоекосистемі // Сучасний стан біосфери у науковій спадщині академіка Володимира Вернадського в контексті сучасних техногенних загроз: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 березня 2024 року). Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2024. С. 126–129 с.
 99. Микитин А. Р., Драч Ю. А., Мамчур З. І. Екологічні проблеми парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна вода» (м. Львів) // Сучасний стан біосфери у науковій спадщині академіка Володимира Вернадського в контексті сучасних техногенних загроз: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 березня 2024 року). Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2024. С.112-114.
 100. Джура Н., Драч Ю., Мамчур З. Використання інформаційних ресурсів для дослідження якості довкілля // Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : зб. тез доповідей ІІI Міжнародної Інтернет-конференції (м. Харків, 26 квітня 2024 року). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2024. С. 105-106.
 101. Буняк Р., Мамчур З., Яцикович Р. Управління відходами у Львівській територіальній громаді // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). Львів: Сполом, 2024. С. 190–192. 
 102. Кабай А., Мамчур З. Види рослин-трансформерів у долині річки Стрвяж (Рудківська ОТГ Львівської області) // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). Львів: Сполом, 2024. С. 201–202. 
 103. Микитин А., Драч Ю., Мамчур З. Мертва деревина як субстрат для поселення епіксильних мохоподібних парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна вода // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). Львів: Сполом, 2024. С. 206–208. 
 104. Трофімчук Д., Драч Ю., Мамчур З. Рідкісні мохоподібні Чорногірського заповідного масиву (Карпатський біосферний резерват) // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). Львів: Сполом, 2024. С. 221–222. 
 105. Мамчур З., Рагуліна М., Орлов О., Драч Ю. Мохоподібні парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» (м. Львів) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2024. Випуск 91. С. 45–54. HTTPS://DOI.ORG/10.30970/ VLUBS.2024.91.05 (Mamchur Z., Ragulina М., Orlov О., Drach Yu. BRYOPHYTES OF LOCAL PARK – MONUMENT OF LANDSCAPE GARDENING “SNOPKIVSKY” (LVIV CITY) // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2024. Issue 91. P. 45–54. HTTPS://DOI.ORG/10.30970/ VLUBS.2024.91.05)

Посібники:

Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1.

Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с. (Серія біологічні студії).

Мамчур З., Драч Ю. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та іспиту із навчальної дисципліни «Сталий розвиток урбоекосистем» (електронний ресурс), що викладається в межах ОПП Екологія  першого (бакалаврського) рівня. 2023.    51 с.

Мамчур З., Капрусь І. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та іспиту із навчальної дисципліни «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття» Ч.1. (електронний ресурс), що викладається в межах ОПП 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня. 2023. 56 с.

Мамчур З., Джура Н., Антоняк Г., Драч Ю. Виробнича (переддипломна) практика: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 – Екологія (електронне видання). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 144 с.

Екологічна оцінка компонентів гідросфери та моніторинг якості води : навч.-метод. посіб. / Антоняк Г. Л., Мамчур З.І., Думич О.Я., Джура Н.М., Данилик Р.М. Львів: СПОЛОМ, 2023. 190 с.

ЕЛЕКТРОННІ КУРСИ (атестовані):

 

Біографія

Народилася у м. Львів.

ОСВІТА

Закінчила кафедру ботаніки та фізіології рослин біологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка у 1988 році.

Закінчила аспірантуру в Інституті екології Карпат НАН України (1992)

Кандидат біологічних наук з 1997 року, тема кандидатської дисертації “Епіфітні мохоподібні промислових міст Львівської області”, захищена у 1997 році в інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного (Київ).

РОБОТА

У 1992-1998 рр. працювала молодшим науковим і науковим співробітником Інституту екології Карпат НАН України. У 1998 – 2002 – старший викладач, згодом доцент Львівського державного інституту фізичної культури. Доцент з 2000 року.

Виконувала дослідження  у  Соросівському проекті “Assessment of Pollution of Lviv`s Water Basins: Facts, Perceptions and Recommendations” (1999 – 2001).

З 2002 – доцент кафедри ботаніки, заступник декана біологічного факультету з виховної роботи. У 2005-2014 рр. – проректор з науково-педагогічної  роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2008-2010 – позаштатний радник Міністра Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.    У 2008 р. проходила стажування на посаді директора Департаменту біотичних ресурсів та екомережі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

З 2014 р. – завідувач кафедри екології. У 2021 році обрана повторно на посаду завідувача кафедри екології.

Гарант ОПП 101-Екологія першого (бакалаврського) рівня освіти

 • Член редакційної колегії журналів «Біологічні студії / Studia Biologica», «Вісник Львівського університету. Серія біологічна»,
 • the member of Editorial Council of Acta Agrobotanica for years 2020-2022.
 • член редакційної колегії  “Prądnik” Ojcowskiego Parku Narodowego (czasopismо naukowe)
 • Член Ради Львівського відділення Українського ботанічного товариства,
 • Заступник Голови комісії екології  Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.
 •  Член громадської організації Української Науково-Дослідницької Асоціації
 • Член робочої групи «Екологія» із розроблення і затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівської області на 2021–2027 роки
 • Член  підкомісії 101 Екологія Науково-методичної ради/науково-методичних комісій МОНУ (з 2019 р.)
 • експерт Національного агентства з якості вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія (з 2019 р.)
 • Член Експертної ради при департаменті освіти ЛОДА (з травня 2020 р.)
 • Депутат Львівської обласної ради VIII демократичного скликання (з 2020р.)
 • секретар постійної комісії освіти, науки й інновацій ЛОР

СТАЖУВАННЯ

Упродовж 2019-2023 пройшла наукове стажування.

Затверджено Звіт за представленими сертифікатами курсів обсягом 6 кредитів:

  • «Моніторинг та аналіз звіту з ОВД (2019)
  • «ІТ-технології в освіті» (2019), ЛНУ ім. Івана Франка
  • Тренінг експерта НАЗЯВО (2019)
  • Web of Science Core Collection для наукової роботи (2020)
  • Дистанційне оцінювання знань в навчальних закладах (2020)
  • Налаштування та підтримка навчального процесу в Teams for Education (2020)
  • Як безболісно організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання (2020)
  • 5 кроків ефективного дистанційного навчання (2020)
 • «Вдосконалення викладацької майстерності», ЛНУ ім. Івана Франка (2021, 2023),
 • «Вплив громадськості на штучне лісовідновлення» ГО «Ліс» (2022), «Лісоуправління під час війни та післявоєнна відбудова» (WWF) (2022), Відмерла деревина та її роль для біорізноманіття лісів (2022), “Лісовідновлення в україні. Чи є проблеми? (2022), Найпоширеніші правопорушення щодо лісів (2022), Як відрізнити нелегальні рубки від легальних і допомогти зберегти ліс (2022)
 • Успішна акредитація освітньої програми: актуальні проблеми і шляхи вирішення, ЛНУ ім. Івана Франка (2022)
 • Безпека освітнього процесу в умовах воєнного стану, ЛНУ ім. Івана Франка (2023)
 • «Практичні навички подолання стресу» (10 год), USAID «Говерла» (2023)

Стажування 2024

 • Серія вебінарів «Біобезпека та глобальні ризики» (ЛНУ ім. Івана Франка (2023-2024) (2 кредити)
 • Навчання за програмою “Безпека та здорове робоче середовище в умовах воєнного стану” (ЛНУ ім. Івана Франка (22-26 квітня 2024) (1 кредит ЄКТС) (Сертифікат № ПН 02070987/000259-24)

 

 • керівництво студенткою БЛЕм-21 Вороновською Н., яка зайняла І місце на I етапі Всеукр. конкурсі студентських наукових робіт (2022)
 • керівництво студентом БЛЕ-41 Кабаєм А., який зайняв призове місце на I Всеукр. конкурсі студентських наукових робіт (2023) та взяв участь у І етапі Міжнародного наукового конкурсу

Проекти

 • 1999-2001 – Soros Foundation project “Assessment of Pollution of Lviv’s Water Basins: Facts, Perceptions and Recommendations”
 • 2007,  November  ̶  Head of the Delegation, Swedish Institute project ”Cooperation between the Nordic Center at Ivan Franko National University of Lviv and the Department of Humanities at Mälardalen University” (Mälardalen University, Västerås, Sweden).
 • 2017-2018 – Вплив змін клімату на середовище існування популяцій раритетних видів рослин високогір’я Українських Карпат (разом з Інститутом екології Карпат НАН  України в межах Договору № 34853 з ДФФД, наказ ДФФД №9 від 28.07.2017 р.).
 • 2021 – LEARNOPOLIS– спільний проєкт Львівського національного університету імені Івана Франка та Байротського університету в межах програми Німецької служби академічних обмінів «Будуймо цифрове майбутнє разом – німецько-українська співпраця у вищій освіті (2019–2021)» за фінансової підтримки Федерального міністерства освіти і науки Німеччини
 • 2022- Навчальний міст Хемніц – Львів (Проєкти DAAD). Проєкт для створення цифрових курсів для підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, гостьові лекції викладачів Технічного університету м. Хемніца для студентів Львівського університету, онлайн-стипендії для студентів Львівського університету, які через активні бойові дії змушені були покинути рідні домівки і мають статус внутрішньо переміщених осіб, стипендії на наукові стажування для викладачів Львівського університету, стипендії студентам-магістрам для проведення досліджень у рамках магістерських робіт, придбання комп’ютерної техніки для студентських потреб.

Нагороди

Нагороджена

 • відзнакою «Золотий герб міста Львова». Нагрудний знак № 27 (2010 р.),
 • Почесною Грамотою за особливі заслуги перед Українським народом (Почесна Грамота Голови Верховної Ради України № 966, 5.10. 2011 р.),
 • Подякою Голови Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю, високий рівень організаційної, національно-патріотичної і культурно-мистецької роботи (2013р.),
 • Подякою Міністерства освіти й науки (2018),
 • Почесною Відзнакою Львівської обласної ради до 100-річчя ЗУНР (2018),
 • Почесною грамотою ЛОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки, активну участь у громадсько-культурному житті Львівщини та з нагоди Дня Науки (травень 2019)
 • подякою Департаменту освіти й науки ЛОДА, Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України з нагоди зо-річчя Української Незалежности (2021)
 • Почесною Грамотою Народного Руху за участь у відновленні державності України в 1987-1991 роках (2021)
 • Подякою керівника Гуманітарного Штабу за всебічне сприяння за надання гуманітарної допомоги, активну громадянську позицію та вагомий внесок у наближенні нашої Перемоги (Львів, 2022)
 • Грамотою за перше місце  посібника «Мікобіота в екосистемах: роль і збереження» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2021- 2022 навчального року»
 • Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Львівського університету» (лютий 2023)
 • Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за підготовку переможця 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2022/2023 навчального року (травень 2023)
 • Почесна Грамота Західного наукового центру НАН України і МОН України за плідну громадську науково-організаційну просвітницьку діяльність для утвердження вагомої ролі науки і освіти у розвитку України та з нагоди 150-річчя Наукового товаристві ім. Шевченка (грудень 2023)

Методичні матеріали

Мамчур З., Джура Н., Антоняк Г., Драч Ю. Виробнича (переддипломна) практика: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 – Екологія (електронне видання). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 144 с.

 

Мамчур З., Драч Ю. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та іспиту із навчальної дисципліни «Сталий розвиток урбоекосистем» (електронний ресурс), що викладається в межах ОПП Екологія  першого (бакалаврського) рівня. 2023. 51 с.

Мамчур З., Капрусь І. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та іспиту із навчальної дисципліни «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття» Ч.1
(електронний ресурс), що викладається в межах ОПП 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня. 2023. 56 с.

Антоняк Г.,  Мамчур З. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с.

Антоняк Г. Л., Мамчур З.І. Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021.  392 c.

Мамчур З. І., Гончаренко В. І., Драч Ю. А., Одінцова А. В., Жук О. О. Мікологія і альґологія. Лабораторний практикум: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 091 – Біологія, 014 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. 104 с.

Лабораторний практикум із курсу “Екологія грибів з основами фітопатології” / укл.: З.І. Мамчур, Г.Л. Антоняк, Я.Ю. Бублик.- Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

З. Мамчур, Н. Джура, М. Чуба. Практикум з “Екологія грибів з основами фітопатології” та «Радіоекології».  –Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.  104 с.

Мамчур З.І., Джура Н.М. Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.

Мамчур З. І., Джура Н. М., Антоняк Г. Л., Драч Ю. А. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 – Екологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 44 с.

Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 130 с.

Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: [для студ. вищ. навч. закл.].  Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. 399 с.

 

Мамчур З.І., Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки: Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 176 с.

Курси в системі Moodle:

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!