Ландшафтний дизайн

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830БЛЕ - 41доцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Ландшафтний дизайн є вибірковою навчальною дисципліною, котра викладається упродовж 8 семестру обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними теоретичними принципами, засадничими поняттями і концепціями ландшафтного дизайну; дати студентам уявлення про цілісність в організації і функціонуванні об’єктів ландшафтного дизайну; сформувати знання про екологічні вимоги рослин як базовий елемент, яким оперує ландшафтний дизайнер, навчити застосовувати знання та навички для проведення аналізу стратегій озеленення населених пунктів, знати принципи збереження ландшафтно-біологічного різноманіття, розвинути здатність до участі в управлінні екологічними проектами.

Цілями курсу є: 

 1. Сформувати систему знань про сучасні досягнення у проектуванні, дизайні та формуванні об’єктів ландшафтного дизайну; про використання насаджень для оптимізації довкілля; розуміння ризиків використання інтродукованих рослин на об’єктах ландшафтного дизайну.
 2. Сформувати вміння обґрунтовувати збереження й охорону біорізноманіття на об’єктах садово-паркового господарства. 
 3. Сформувати вміння планувати, виконувати, оформляти та представляти проекти з озеленення міських об’єктів.
 4. Закріпити розуміння норм академічної доброчесності при підготовці індивідуальних завдань, вміння працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

К09. Здатність працювати в команді

КЗ-11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні компетентності:

КС-13. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

Програмні результати:

ПР-01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР-09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення

ПР-19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

Після завершення цього курсу здобувач буде :

Знати:

 • предметну область в сфері ландшафтного дизайну:
 • основні стилі садово-паркового мистецтва;
 • принципи, методи і засоби побудови об’єктів ландшафтного дизайну;
 • основні правила вирощування рослинного матеріалу,
 • правила догляду та інженерно-технічного обладнання в об’єктах ландшафтного дизайну;
 • екологічні засади використання у ландшафті води, МАФ, рельєфу тощо
 • методи захисту декоративних рослин від шкідників та хвороб;
 • культурні, наукові цінності і досягнення суспільства в мистецтві ландшафтного дизайну.

вміти:

 • використовувати знання з екології рослин, екології ландшафтів при плануванні створення об’єктів ландшафтного дизайну;
 • створювати композиції з природних та інтродукованих рослин на об’єктах ландшафтного дизайну;
 • виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття;
 • проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень при пропонуванні стилів чи рослинних компонентів ландшафтного дизайну;
 • оцінювати можливі непередбачувані екологічні проблеми під час планування ландшафтного дизайну
 • обрати правильний шлях вирішення екологічних проблем при влаштування об’єктів ландшафтного дизайну;
 • доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення;
 • поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату та відповідальність за прийняття рішень;

оцінювати якість робіт на об’єктах  ландшафтного дизайну.

Рекомендована література

 1. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. 600 с.
 2. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І. Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. 392 c.
 3. Антоняк Г. Л. Екологічна оцінка компонентів гідросфери та моніторинг якості води / Г. Л. Антоняк, З. І. Мамчур, О. Я. Думич, Н. М. Джура, Р. М. Данилик // Навчально-методичний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2023. 189 с.
 4. Безлюбченко О. С., Завальний О. С., Безлюбченко О. В., Черноносова Т. О. Планування і благоустрій міст: навч. посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2013. 204 с.
 5. Гузій Т.В., Архипова Л. М., Качала С.В. Екологічні аспекти проектування і дизайну туристичних комплексів з використанням інформаційних технологій // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування // Науково-технічний журнал № 2 (24). 2021. С.112-122. DOI: 10.31471/2415-3184-2021-2(24)-112-122
 6. Жирнов А.Д., Пушкар В.В. Композиційні прийоми формування насаджень в ландшафтах міста: Навч. посібник. К.: ДАКККіМ, 2002. 60 с.
 7. Зінько Ю., Мамчур З., Рутинський М. Сакрально-релігійні ландшафти Західної України // Сакральний ландшафт. Краків – Львів, 2014. С. 85-94.
 8. Каталог природоорієнтованих рішень / авт. кол.: М. Рябика, О. Гусакова, А. Зозуля, А. Бушовська та ін. Львів: УКМ, 2021. 116 с.
 9. Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну. Підручник. К.: «Ліра-К», 2014. 233 с.
 10. Кузнецов С.І., Левон Ф.М., Пушкар В.В. Асортимент дерев, кущів та ліан для озеленення в Україні. Київ: Компринт, 2013. 256 с.
 11. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : Підручник для студ. вузів. Львів: Світ, 2005. 455 с.
 12. Пушкар В. В. Ландшафтна архітектура і дизайн, фітодизайн, садово-паркове будівництво, паркознавство, декоративне рослинництво: словник-довідник термінів. Київ: НАКККіМ, 2014. 298 с.
 13. Руденко С., Івасюк О., Костишин С., Щербань М. Рослини Святого Письма та перспективи створення біблійного саду. Чернівці: Букрек. 2010. 420 с.
 14. Сударікова Ю. Екзотичні дерева, кущі та ліани в ландшафтах України. Київ: Наш формат. 2011. 336 с.
 15. Тасєнкевич Л. та ін. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : вид 2-ге, виправлене, доповнене. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 16. Хом’як І.В. Екосистемологія: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. 235 с.
 17. Browning M. H., Rigolon A., McAnirlin O. Where greenspace matters most: A systematic review of urbanicity, greenspace, and physical health // Landscape and Urban Planning, 2022. 217, 104233. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104233
 18. Cai K., Huang W., Lin G. Bridging Landscape Preference and Landscape Design: A study on the Preference and Optimal Combination of Landscape Elements based on Conjoint Analysis // urban Forestry & Urban Greening 2022. 127615. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127615
 19. MacQueen S. A., Braun W. J., Tyson R. C. Memory-guided foraging and landscape design interact to determine ecosystem services // Journal of Theoretical Biology. 2022. 534. 110958. https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2021.110958
 20. Mamčur Z. Rośliny biblijne w Ogrodzie Botanicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki / Zvenysłava Mamčur, MariaNadraga, Andrij Prokopiw // Człowiek w Ogrodzie Pana (XX Seminarum Sacrum i Przyroda. Ojców, 2012. S. 147–150.
 21. Weilun F. Construction of Eco-Landscape Art Design System Based on Virtual Reality Technology // Computer-Aided Design & Applications, 21(S2), 2024, 202–213. https://doi.org/10.14733/cadaps.2024.S2.202-213

 Інформаційні ресурси

20.   Міські проекти Львова. Довідник з облаштування міста. Подвір’я для комфортного життя. Довідник благоустрою дворів власними силами  [Електронний ресурс]. http://www.urban-project.lviv.ua/ua/gtz-projects/robota-z-gromadskistyu/documenty-gtz

Силабус: Ландшафтний дизайн

Завантажити силабус