Ландшафтний дизайн

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 41с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820БЛЕ - 41сдоцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Курс знайомить студентів з історією ландшафтного дизайну, стилями садово-паркового мистецтва, основними теоретичними підходами до облаштування об’єктів ландшафтного дизайну, їх організацією, структурою та умовами утримання.

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними теоретичними принципами, засадничими поняттями і концепціями ландшафтного дизайну; створити у студентів уявлення про цілісність в організації і функціонуванні об’єктів ландшафтного дизайну; сформувати знання про екологічні вимоги рослин, як базовий елемент, яким оперує ландшафтний дизайнер.

Завдання: сформувати у студентів систему теоретичних знань із ландшафтного дизайну: стилі,  структуру і функціонування об’єктів ландшафтного дизайну, елементи і компоненти таких об’єктів та їх функціональний взаємозв’язок. Розвинути здатність до участі в управлінні екологічними проектами.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про ландшафтний дизайн. Принципи, способи і методи створення об’єктів ландшафтного дизайну.

 • Тема 1. Виникнення і розвиток ландшафтного дизайну.
 • Тема 2. Основні стилі садово-паркового мистецтва.
 • Тема 3. Завдання і специфіка ландшафтного дизайну.

Змістовий модуль 2. Рослини як один із основних компонентів ландшафтного дизайну.

 • Тема 4. Декоративні якості рослин та їх використання у ландшафтному дизайні.
 • Тема 5. Квітникарство і газоноведення: основні положення, принципи і поняття.
 • Тема 6. Декоративна дендрологія
 • Тема 7. Використання насаджень для оптимізації довкілля.
 • Тема 8. Екостилі в ландшафтному дизайні.
 • Тема 9. Застосування рослин для проектування водних об’єктів.

Змістовий модуль 3. Функціонування, використання і підтримка об’єктів ландшафтного дизайну.

 • Тема 10. Функціонування і підтримка об’єктів ландшафтного дизайну.
 • Тема 11. Об’єкти садово-паркового обладнання.

Матеріал представлений у системі Moodle.

(http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1348)

Рекомендована література

Література:

 1. Пушкар В. В. Ландшафтна архітектура і дизайн, фітодизайн, садово-паркове будівництво, паркознавство, декоративне рослинництво: словник-довідник термінів.- К. : НАКККіМ, 2014. 298 с.
 2. Безлюбченко О. С. Планування і благоустрій міст: навчальний посібник / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2013. 204 с.
 3. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво / В.І. Білоус. К.: Науковий світ, 2001. 240 с.
 4. Брукс Д. Курс садового дизайна. Пер. с англ. /отв.ре. Н.С. Самбу. Москва: Кладезь-Букс, 2007. 136 с.
 5. Все о планировании сада. Пер. с англ. / под. ред. Б.И. Бурт. Москва: Кладезь-Букс, 2009. 256 с.
 6. Жирнов А.Д. Композиційні прийоми формування насаджень в ландшафтах міста.: Навч. посібник / А.Д. Жирнов, В.В. Пушкар. К.: ДАКККіМ, 2002. 60 с.
 7. Жирнов А.Д.Л андшафтна архітектура. Частина 1. Ґенеза та розвій форм садово-паркового мистецтва: навчальний посібник/А.Д. Жирнов.- К.:ДАКККіМ, 2002. 122с.
 8. Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні: Навчальний посібник. Львів ТзОВ «Фірма Камула», 2005.  176 с.
 9. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: Навчальний посібник. Львів ТзОВ «Фірма Камула», 2004.  408 с.
 10. Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну. Підручник. К.: «Ліра-К», 2014.-233 с.
 11. Кузнецов С.І. Асортимент дерев, кущів та ліан для озеленення в Україні / С.І. Кузнецов. Ф.М. Левон, В.В. Пушкар. Київ: Компринт, 2013. 256 с.
 12. Петришин Г.П., Обідняк М.М. Архітектурна графіка: Навчальний посібник. Львів: Видавництво РАСТР-7, 2009. 272 с.
 13. Пушкар В.В. Дизайн квітників: навч. посібник / В.В. Пушкар. Київ: Альтерпресс, 2007. 336 с.
 14. Пушкар В.В. Основні принципи і прийоми побудови композицій з використанням хвойних: навч. посібник / В.В. Пушкар, С.І. Кузнецов. Київ: ДАКККіМ, 2005. 175 с.
 15. Пушкар В.В. Дизайн рослинних угруповань: навчально-методичний комплекс / В.В. Пушкар. Київ: НАКККіМ, 2015. 88с.

Додаткова

 1. Антоняк Г.Л., Калинець_Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. 600 с.
 2. Власенко А. С. Заповідні дендросозоекзоти Степу України: монографія / А. С. Власенко, С. Ю. Попович. – К.: «ЦП “Компринт”», 2016. 129 с.
 3. Зінько Ю. Сакрально-релігійні ландшафти Західної України / Зінько Ю., Мамчур З., Рутинський М. // Сакральний ландшафт. Краків – Львів, 2014. С. 85–94.

Силабус:

Завантажити силабус