Цвілинюк Ольга Миколаївна

Посада: доцент кафедри екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olha.tsvilynyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

регуляція росту та розвитку, фітомоніторинг антропогенно зміненого середовища, зокрема,  фіторемедіація та фітомоніторинг нафтозабруднених ґрунтів.

Курси

Публікації

І. Статті у наукових журналах, періодичних виданнях

 1. Appearence of bulges on maize roots as affected by 6-benzyaminopurine and ?-naphtylacetic acid (Biol. Plant.- 1996, Vol.38, №1, зі співавт.);
 2. Джура Н. М. Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікроелементів у рослинах Carex hirta L. / Н. М. Джура, О. М. Цвілинюк, О. І. Терек // Український ботанічний журнал. – 2007. – Т. 64, № 1. – С. 122–131.
 3. Коровецька Г. Стан продихового апарату листків рослин Carex hirta L. за впливу нафтового забруднення ґрунту / Г. Коровецька, Р. Соханьчак, Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2008. – Вип. 47. – С. 166–171.
 4. Карпин О. Вплив нафтового забруднення грунту на ростові показники, вміст пероксиду водню та активність пероксидази рослин бобу ( Vicia faba L. ) / О. Карпин, Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2008. – Вип. 47. – С. 160–165.
 5. Терек О. І.Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту / О. І. Терек, Н. М. Джура, О. М. Цвілинюк // Физиология и биохимия культурных растений. – 2008. – Т. 40, № 3. – С. 238–244.
 6. Dzhura N. Using plants for recultivation of oilpolluted soils / N. Dzhura, O. Romanyuk, I. Oshchapovsky, O. Tsvilуnyuk, O. Terek., A. Turovsky, G. Zaikov // Journal of Environmental Protection and Ecology. – 2008. – Vol. 9, № 1. – P. 55–59.
 7. Карпин О. Важкі метали як компонент нафтового забруднення ґрунту / О. Карпин, Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек, З. Диньо, Л. Шимон // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 177–181.
 8. Коровецька Г. Макроелементний склад рослин Carex hirta L. за дії нафтового забруднення ґрунту / Г. Коровецька, Н. Джура, О. Цвілинюк, О. Терек, З. Диньо, Л. Шимон // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 182–188.
 9. Korovetska Н. Evaluation of crude oil contaminated soil on the proline and soluble sugars content in sedge (Carex hirta L.) plants / Н. Korovetska, О. Tsvilуnjuk, O. Terek // Studia Biologica. – 2009. – Vol. 3, № 2. – P. 115–122.
 10. Карпин О. Антиоксидантна активність та вміст поліфенолів у рослинах Carex hirta L. та Faba bona Medic. (Vicia faba L.) за дії нафтового забруднення / Карпин О., Цвілинюк О., Терек О., Диньо З., Шимон Л. // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 109–114.
 11. Буньо Л. В., Цвілинюк О. М., Терек О. І., Величко О. І., Микієвич І. М. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Сarex hirta l. // Біологічні студії. – Т.4., № 3. – 2010. – С. 55 – 62.
 12. Мікориза у Carex hirta l. як одна із умов виживання у нафтозабрудненому ґрунті (Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2012. Випуск 60. – 2012. – С.12-19).
 13. Буньо Л. В.Ферментативна активність нафтозабрудненого ґрунту в кореневій зоні рослин Carex hirta L. / Л. В. Буньо, О. М. Цвілинюк, О. Л. Карпин, О. І. Терек //  Ґрунтознавство. № 14. – 2013. – С. 43–51.
 14. Bunio L. V., Tsvilyunjuk O. M. Actual and potential activity of oil-polluted sod-podzolic soil by action of phytomeliorant Carex hirta L. / L. V. Bunio, O. M. Tsvilyunjuk // Біологічні студії / Studia Biologica”.2014. Т.8., № 34. – С. 5–14.
 15. Буньо Л. Мікологічна характеристика кореневої зони рослин Carex hirta L. у нафтозабрудненому дерново-підзолистому ґрунті / Л. Буньо, О. Худик, В. Оліферчук, О. Цвілинюк, О. Терек // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 124–136.
 16. Bunio L. V. Specific features of morfogenesis of seage (Сarex hirta L.) on oil-contaminated soil / L. V. BunioO. M. Tsvilynjuk //  Contemporary Problems of Ecology (Sibirskiy ekologicheskiy zhurnal). – 2015. – Vol. 8. – P. 660–669.
 17. Буньо Л. Стрептоміцети ризосферної зони осоки шорстковолосистої  (Сarex hirta L.)  та їх антагоністичні властивості при нафтовому забрудненні / Л.Буньо, О.Громико, О.Цвілинюк, О.Терек, В.Федоренко // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 163–173.
 18. Tsvilynyuk O., Bunio L., Karpyn O., Phytoremediation oil  contaminated soils using plants Carex hirta  L..  // Construction, material science, mechanical engineering. – 2017. – V. 99. – P. 187–193.
 19. Цвілинюк О.М. Дослідження якості води р.Зубра за допомогою біоіндикації та біотестів / О.М. Цвілинюк, У.М.Яринич, О.Я.Думич, Н.М.Джура, О.М.Савицька  // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. Сер. с/г науки. –2017. –  Т. 19. – № 79. – С. 48–54.
 20. Цвілинюк О. Особливості розмноження лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill.) у ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.  – 2018. Вип..79. С.195-202.

ІІ. Статті, видані у матеріалах конференцій і з`їздів

 1. Korowecka G. Pobieranie wody przez rosliny Carex hirta L. w warunkach zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi / Korowecka G., Dzura N., Tsvilynyuk O., Terek O. // Materialy III Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczej” nt. “ Wielofunkcjonalnosc obszarow wiejskich”. Uniwersytet Rzeszowski. – Rzeszow, 2007. – S. 182–185.
 2. Karpyn O. Wplyw zanieczyszczen substancji ropopochodnych na zawartosc kwasu askorbinowego w roslinach Carex hirta L. / Karpyn O., Tsvilynyuk O.,Terek O., Korowecka G., Dzura N. // Materialy III Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczej” nt. “Wielofunkcjonalnosc obszarow wiejskich”. Uniwersytet Rzeszowski. – Rzeszow, 2007. – S. 252–255.
 3. Джура Н. М. Відновлення нафто забрудненого ґрунту за участю рослин Carex hirta L. / Джура Н. М., Мороз О. М., Русин І. Б., Романюк О. І., Цвілинюк О. М., Терек О. І. // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. – Київ, 2008. – С. 197–203.
 4. Karpyn O. Bob jako objekt fitoremedjacji gleb zanieczyszczonych ropa naftowa / Karpyn O., Tsvilynyuk O., Korowecka H., Terek O., Dzura N. // Materialy IV Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczej” nt. “Nove tendencje rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich”. – Rzeszow, 2008. – S. 172–175.
 5. Korowecka H. Akumulacja proliny w roslinah Vicia faba (Var. Minor) pod wplywem zanieczyscczenia gleby ropa naftowa / Korowecka H., Dzura N., Karpyn O., Tsvilynyuk O., Terek O. // Materialy IV Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczej” nt. “Nove tendencje rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich”. – Rzeszow, 2008. – S. 153–155.
 6. Buno L. Some aspects of morphogenesis undersoil spear Carex hirta L. in various conditions of growth (oil pollution) / Buno L., Tsviliniuk O., Terek O. // Materialy Jubileuszowej V Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – praktyce rolniczej”. – Rzeszow, 2009. – S. 103–105.
 7. Цвілинюк О. Морфометричні особливості рослин ялини звичайної (Picea abies L. Karsten) на прилеглій до ПАТ «Миколаївцемент» території / О. Цвілинюк, Т. Молошій // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2017. –  Т.11, № 3–4. – С. 92-93.
 8. Буньо Л.В. Зміна морфогенезу підземних органів рослин Carex hirta L. умов росту на нафтозабрудненому ґрунті / Л.В. Буньо, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2017. – Т.11, № 3–4. – С. 51–52.

Біографія

кандидат біолологічних наук (“Морфогенез коренів кукурудзи під впливом ?-НОК та 6-БАП”, 1998). Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1989), аспірантуру при кафедрі фізіології рослин Львівського університету (1994). У 1989-91 рр. лаборант Ботанічного саду Львівського  університету, 1991-98 рр. асистент кафедри фізіології та екології рослин Львівського університету імені Івана Франка; 1995-2000 рр. заступник декана біологічного факультету з виховної роботи, з 1998 р. доцент кафедри фізіології та екології рослин. У 1998-99 рр. отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. Член Українського товариства фізіологів рослин, Українського ботанічного товариства.

Проекти

 1. Патент 16345 Україна, МПК (2006) А01В 79/00 А01В 79/02 (2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.І. Терек, О.М. Цвілинюк. – №U200511816; Заявл. 12.12.05; Опубл. 15.08.06; Бюл. №8. – 7с.
 2. Патент 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р.

Нагороди

 • Грамота Національного еколого-натуралістичного центру МОН України науковому керівникові учениці-члена Малої академії наук України, яка посіла І місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту дослідницьких робіт;
 • Грамота Львівської обласної ради за сумлінну працю, вагомі досягнення в роботі з обдарованою учнівською молоддю;
 • Грамота Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток української науки та значні успіхи у справі виховання студентської молоді.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!