Цвілинюк Ольга Миколаївна

Посада: доцент кафедри екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olha.tsvilynyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Academia.edu: www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

регуляція росту та розвитку рослин; фітомоніторинг антропогенно зміненого
середовища, зокрема, фіторемедіація та фітомоніторинг ґрунтів, що забруднені
нафтою, важкими металами; зміни клімату.

Курси

Публікації

І. Статті у наукових журналах, періодичних видання

 1. Tsvilуnyuk O., Terek O. Appearence of bulges on maize roots as affected by 6-benzyaminopurine and ά-naphtylacetic acid // Biol. Plant.- 1996, Vol.38, №1, Р. 33-37.
 2. Джура Н. М., Цвілинюк О. М., Терек О. І. Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікроелементів у рослинах Carex hirta L. // Український ботанічний журнал. – 2007. – Т. 64,
  № 1. – С. 122–131.
 3. Коровецька Г., Соханьчак Р., Джура Н., Цвілинюк О., Терек О. Стан продихового апарату листків рослин Carex hirta L. за впливу нафтового забруднення ґрунту // Вісник Львівського
  університету. Сер. біол. – 2008. – Вип. 47. – С. 166–171. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/47/5/21/21.pdf
 4. Карпин О., Джура Н., Цвілинюк О., Терек О. Вплив нафтового забруднення грунту на ростові показники, вміст пероксиду водню та активність пероксидази рослин бобу (Vicia faba L. // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2008. – Вип. 47. – С. 160–165. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/47/5/20/20.pdf
 5. Терек О. І., Джура Н. М., Цвілинюк О. М. Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту // Физиология и биохимия культурных растений. – 2008. – Т. 40, № 3. – С. 238–244.
 6. Dzhura N. Romanyuk O., Oshchapovsky I., Tsvilуnyuk O., Terek O., Turovsky A., Zaikov G. Using plants for recultivation of oilpolluted soils // Journal of Environmental Protection and Ecology. – 2008. – Vol. 9, № 1. – P. 55–59.
 7. Карпин О. Джура Н., Цвілинюк О., Терек О., Диньо З., Шимон Л. Важкі метали як компонент нафтового забруднення ґрунту // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 177–181. https://www.twirpx.com/file/961766/
 8. Коровецька Г. Джура Н., Цвілинюк О., Терек О., Диньо З., Шимон Л. Макроелементний склад рослин Carex hirta L. за дії нафтового забруднення ґрунту // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 182–188. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/50/5/23/23.pdf
 9. Korovetska Н., Tsvilуnyuk O., Terek O. Evaluation of crude oil contaminated soil on the proline and soluble sugars content in sedge (Carex hirta L.) plants // Studia Biologica. – 2009. – Vol. 3, № 2. – P. 115–122.
 10. Karpyn О. Tsvilуnyuk O., Terek O., Dinya Z. Antioxidant activities and phenolic contents of Carex hirta L. and Faba bona Medic. (Vicia faba L.) plants under oil contamination // Studia Biologica. – 2009. – Vol.3, № 2. – Р. 109–114.
 11. Буньо Л. В., Цвілинюк О. М., Терек О. І., Величко О. І., Микієвич І. М. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Сarex hirta L. // Біологічні студії. – Т.4., № 3. – 2010. – С. 55 – 62. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/article/viewFile/443/446
 12. Цвілинюк О. М., Буньо Л. В., Карпин О.Л., Терек О. І. Мікориза у Carex hirta L. як одна із умов виживання у нафтозабрудненому ґрунті (Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2012. Випуск 60. – 2012. – С.12-19).
 13. Буньо Л. В., Цвілинюк О. М., Карпин О. Л., Терек О. І. Ферментативна активність нафтозабрудненого ґрунту в кореневій зоні рослин Carex hirta L. // Ґрунтознавство. № 14. – 2013. – С. 43–51. file:///C:/Users/Admin/Downloads/grunt_2013_14_3-4_7.pdf
 14. Bunio L. V., Tsvilyunjuk O. M. Actual and potential activity of oil-polluted sod-podzolic soil by action of phytomeliorant Carex hirta L. // „Біологічні студії / Studia Biologica”. – 2014. Т.8., № 3–4. – С. 5–14.
 15. Буньо Л., Худик О., Оліферчук В., Цвілинюк О. Терек О. Мікологічна характеристика кореневої зони рослин Carex hirta L. у нафтозабрудненому дерново-підзолистому ґрунті // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 124–136.
 16. Bunio L. V. Tsvilynjuk O. M. Specific features of morfogenesis of seage (Сarex hirta L.) on oil-contaminated soil // Contemporary Problems of Ecology (Sibirskiy ekologicheskiy zhurnal). – 2015. – Vol. 8. – P. 660–669. – Impact Factor – 0,185
 17. Буньо Л., Громико О., Цвілинюк О., Терек О., Федоренко В Стрептоміцети ризосферної зони осоки шорстковолосистої (Сarex hirta L.) та їх антагоністичні властивості при нафтовому забрудненні.// Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 163-173. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/69/6/19/19.pdf
 18. Tsvilynyuk O., Bunio L., Karpyn O., Phytoremediation oil contaminated soils using plants Carex hirta L.. // Construction, material science, mechanical engineering. – 2017. – V. 99. – P. 187–193. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/105239
 19. Цвілинюк О.М., Яринич У.М., Думич О.Я., Джура Н.М., Савицька О.М. Дослідження якості води р. Зубра за допомогою біоіндикації та біотестів // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. Сер. с/г науки. –2017. – Т. 19. – № 79. – С. 48–54.
 20. Цвілинюк О. Особливості розмноження лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill.) у ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2018. Вип..79. С.195-202. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/79/6/21/21.pdf
 21. Джура Н. М., Цвілинюк О. М., Думич О. Я. Вміст деяких макро – та мікроелементів у рослинах Сarex hirta L. на території Бориславського нафтового родовища // SWorldJournal. – 2020. – Issue №6, Part 2. – С. 95-99.
 22. Tsvilynyuk O., Telehii L. Application of salicylic acid in growing Beta vulgaris L. plants in the context of sustainable agricultural production // Environmental Problems. – 2021. – V. 6, № 1. – Р. 21-28. http://science.lpnu.ua/ep/all-volumes-and-issues/volume-6-number-1-2021
 23. Bunio L., Tsvilynyuk О. Influence of crude oil pollution on the content and electrophoretic spectrum of proteins in Carex hirta plants at the initial stages of vegetative development // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. V. 12, N 3. Р. 459–466 (Web of Science / Scopus)

ІІ. Статті, видані у матеріалах конференцій і з`їздів

 1. Korowecka G. Pobieranie wody przez rosliny Carex hirta L. w warunkach zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi / Korowecka G., Dzura N., Tsvilynyuk O., Terek O. // Materialy III Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczej” nt. “ Wielofunkcjonalnosc obszarow wiejskich”. Uniwersytet Rzeszowski. – Rzeszow, 2007. – S. 182–185.
 2. Karpyn O. Wplyw zanieczyszczen substancji ropopochodnych na zawartosc kwasu askorbinowego w roslinach Carex hirta L. / Karpyn O., Tsvilynyuk O.,Terek O., Korowecka G., Dzura N. // Materialy III Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczej” nt. “Wielofunkcjonalnosc obszarow wiejskich”. Uniwersytet Rzeszowski. – Rzeszow, 2007. – S. 252–255.
 3. Джура Н. М. Відновлення нафто забрудненого ґрунту за участю рослин Carex hirta L. / Джура Н. М., Мороз О. М., Русин І. Б., Романюк О. І., Цвілинюк О. М., Терек О. І. // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. – Київ, 2008. – С. 197–203.
 4. Karpyn O. Bob jako objekt fitoremedjacji gleb zanieczyszczonych ropa naftowa / Karpyn O., Tsvilynyuk O., Korowecka H., Terek O., Dzura N. // Materialy IV Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczej” nt. “Nove tendencje rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich”. – Rzeszow, 2008. – S. 172–175.
 5. Korowecka H. Akumulacja proliny w roslinah Vicia faba (Var. Minor) pod wplywem zanieczyscczenia gleby ropa naftowa / Korowecka H., Dzura N., Karpyn O., Tsvilynyuk O., Terek O. // Materialy IV Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – Praktyce rolniczej” nt. “Nove tendencje rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich”. – Rzeszow, 2008. – S. 153–155.
 6. Buno L. Some aspects of morphogenesis undersoil spear Carex hirta L. in various conditions of growth (oil pollution) / Buno L., Tsviliniuk O., Terek O. // Materialy Jubileuszowej V Ogolnopolskiej Mlodziezowej Konferencji Naukowej “Mlodzi naukowcy – praktyce rolniczej”. – Rzeszow, 2009. – S. 103–105.
 7. Цвілинюк О. Морфометричні особливості рослин ялини звичайної (Picea abies L. Karsten) на прилеглій до ПАТ «Миколаївцемент» території / О. Цвілинюк, Т. Молошій // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2017. –  Т.11, № 3–4. – С. 92-93.
 8. Буньо Л.В. Зміна морфогенезу підземних органів рослин Carex hirta L. умов росту на нафтозабрудненому ґрунті / Л.В. Буньо, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2017. – Т.11, № 3–4. – С. 51–52.

ІІІ. Патенти

 1. Джура Н., Цвілинюк О., Терек О. Спосіб очищення грунтів, забруднених нафтою
  Патент 16345 Україна, МПК А 01В 79/00, А 01В ( 2006.01), А 01 С 21/00. заявник і власник Львівський національний університет імені І. Франка. – № Y 4200511816; заявл. 12.12.05 ; опубл. 15.08.06, бюл. № 8.
 2. Джура Н., Цвілинюк О., Романюк О., Терек О. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С1/00. №u2010 12943; заявл. 01.11.2010; опубл. 25.06.2011; бюл. № 12, 2011.

Біографія

1989 – закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського державного
університету імені Івана Франка
1989-1991 – лаборант Ботанічного саду Львівського університету
1990-1994 – аспірантка кафедри фізіології рослин Львівського університету
1992-2012 – асистент, а згодом доцент кафедри фізіології та екології рослин
Львівського національного університету імені Івана Франка
1998 – захист кандидатскої дисертації на тему: “Морфогенез коренів кукурудзи під
впливом α-НОК та 6-БАП”
1998-1999 – стипендіат Кабінету Міністрів України
З 2012 – доцент кафедри екології Львівського національного університету імені
Івана Франка.

2019  – участь у тренінгу від ГО «Нова енергія» на тему:  «Моніторинг та аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля».

2021 – стажування в Інституті екології Карпат НАН України на тему: «Методи світлової мікроскопії у вивченні екології рослин»

2022 р – навчання по програмі «Вдосконалення викладацької майстерності». ЛНУ

2023 р. -участь у  циклі семінарів-тренінгів «Безпека освітнього процесу в умовах воєнного часу». ЛНУ

Проекти

 1. Патент 16345 Україна, МПК (2006) А01В 79/00 А01В 79/02 (2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.І. Терек, О.М. Цвілинюк. – №U200511816; Заявл. 12.12.05; Опубл. 15.08.06; Бюл. №8. – 7с.
 2. Патент 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р.

2000-2002 – Рекультивація грунтів Яворівського національного парку та військового
полігону за допомогою нетрадиційних місцевих добрив та рослин-акумуляторів
полютантів
2003-2004 – Роль регуляторів росту у формуванні адаптаційного потенціалу рослин до
несприятливих умов довкілля
2003-2005 – Механізми стійкості рослин до антропогенного забруднення ґрунтів
нафтопродуктами і важкими металами
2005-2007 – Еколого-фізіологічні основи біотичної детоксикації нафтозабруднених ґрунтів

За результатами досліджень зареєстровано патенти
2009-2011 – Перспективи фіторемедіації нафтозабрудненого грунту
2019-2020 – Дослідження впливу мікробіологічного препарату Оазис М-1 на
сільськогосподарські рослини та грунти в кліматичних умовах Західної України

Нагороди

 • Грамота Національного еколого-натуралістичного центру МОН України науковому керівникові учениці-члена Малої академії наук України, яка посіла І місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту дослідницьких робіт;
 • Грамота Львівської обласної ради за сумлінну працю, вагомі досягнення в роботі з обдарованою учнівською молоддю;
 • Грамота Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток української науки та значні успіхи у справі виховання студентської молоді.
 • Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності та з нагоди 10-річчя кафедри екології

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!