Управління та поводження з відходами, біодеградація

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532БЛЕ - 31доцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Дисципліна «Управління та поводження з відходами, біодеградація» є нормативною навчальною дисципліною зі спеціальності  101 Екологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається в 5 семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Мета проведення дисципліни полягає у тому, щоб ознайомити студентів із головними теоретичними і прикладними питаннями управління відходами і захисту довкілля.

Цілі дисципліни. Виховати у студентів:

-здатність діяти соціально відповідально та свідомо у поводженні з відходами, працювати в команді,

-здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання разом з представниками інших професійних груп різного рівня з метою природоохоронної діяльності,

-здатність до участі в управлінні природоохоронними діями.

Очікувані результати навчання

Загальні і спеціальні (фахові) компетенції

КЗ-6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

КС-6. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління.

КС-9. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

КС-11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

КС-13. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

Програмні результати навчання:

ПР-04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПР-11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПР-12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами. 

ПР-13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР-18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПР-22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати:

-підходи до забезпечення сталого розвитку суспільства;

-класифікацію відходів згідно державного класифікатора;

-сучасні методи управління відходами;

-основні поняття та категорії в галузі менеджменту відходів;

-головні положення національних підходів щодо поводження з відходами.

Студенти на основі отриманих знань повинні

вміти: 

-використовувати сучасні методи управління відходами;

-розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих підходів поводження з відходами,

-уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень у сфері поводження з відходами,

-брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами,

-поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень у справі поводження з відходами.

 

Рекомендована література

Основна:

  1. Утилізація та рекуперація відходів. Навчальний посібник /

В.М. Кропівний, О.В. Медведева, А.В. Кропівна, О.В.Кузик // Загальна редакція В.М. Кропівного. – Кропивницький: ЦНТУ, Електронне видання, 2020. –  440 с.
2.Управління та поводження з відходами: Підручник / Т.П. Шаніна, О.Р. Губанова, М.О. Клименко, Т.А. Сафранов, В.Ю. Коріневська, О.О. Бєдункова, А.І. Волков. За ред.  Т.А.Сафранова, М.О. Клименка, – Одеса, 2011.  258 с.

3.Сафранов Т.А. та ін. Класифікація твердих побутових відходів як передумова формування системи поводження з ними в регіонах України: моногр. Дніпро, 2018. – 100 с.
4.Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи: навчальний посібник / [В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С. М. Кватернюк та ін.]. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 243 с.

5.Черниш Р. Бондарчук Н. Проблеми правового регулювання поводження з відходами  за законодавством України // Юридичний вісник, 2020/1. С.137-142.

6.Янковська Л.В. Утилізація та рекуперація твердих побутових відходів: Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних завдань / Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2018. – 50 с.

7.Поводження з відходами: Курс лекцій. Для студентів денної форми навчання. Спеціальність 101 «Екологія» Освітньо-кваліфікаційний ступінь «магістр». / Укладач: О.В. Рибалова. – Х: НУЦЗУ, 2016. – 530 с

8.Кращі європейські практики управління відходами (посібник) / А. Войціховська, О. Кравченко, О. Мелень-Забрамна, М. Панькевич, [за заг. ред. О. Кравченко] — Видавництво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2019. — 64 с.

Додаткова:

  1. 99% або досвід Швеції для України. Чи можливо повторити успіх? Інфоцентр. 2019. https://clearenergy.ua/99-abo-dosvid-shvetsiyi-dlya-ukrayiny-chy-mozhlyvo-povtoryty-uspih/ 
  2. Закутня Ю. Утилізація твердих побутових відходів — досвід Швейцарії. 2014. https://studway.com.ua/swiss-experience/ 
  3. Мальований А. На порозі сміттєвого колапсу. 2021. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/715801.html
  4. Нечитайло Д. Із третього світу в перший.

 Реформа управління відходами в Україні. 2020. https://www.pwc.com/ua/en/survey/2020/waste-management.pdf

  1. Попова Ю.М., Свистун Л.А., Панасенко Д.І. Публічне управління твердими побутовими відходами: іноземний досвід. Modern Economics, №15. 2019.
  2. Україна переймає досвід Швеції щодо генерації енергії із сміття. 2019. https://saee.gov.ua/uk/news/3182 (дата звернення 30.05.2021).
  3. Цвілинюк О.М., Буньо Л.В., Карпин О.Л., Пенцак А.Я. Фіторемедіація нафтозабруднених грунтів за допомогою рослин Carex hirta L. // Construction, material science, mechanical engineering. 2017. Вип. 99. С. 187–193.

Силабус: Управління та поводження з відходами, біодеградація

Завантажити силабус