Загальна екологія та середовищезнавство

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 21
432доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332БЛЕ - 21Драч Ю. А.
432БЛЕ - 21доцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Курс «Загальна екологія та середовищезнавство» розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для розуміння взаємозв’язків живих істот між собою і середовищем існування. У курсі представлена характеристика трансформованого людиною середовища, проаналізовано причини і наслідки трансформації в результаті яких виникли агро-, промислові екосистеми. Обгрунтовано необхідність природоохоронної діяльності.

Метою вивчення студентами дисципліни «Загальна екологія та середовищезнавство» є закладання базових знань про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну теоретично-прикладну наукову галузь, визначення її місця у системі природничих і гуманітарних наук, з’ясування ролі та особливостей системного підходу і екології, розгляд основних положень та закономірностей аут-, дем-, синекології, екосистемології та біосферології. Аналіз функціонування трансформованих людиною екосистем (агро-, промислових екосистем), їхнього впливу на довкілля. Розуміння основ охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Цілі дисципліни полягають у формуванні знань про: 

 • екологію як науку, її основні об’єкти досліджень; принципи і закони екології як науки; 
 • структуру екології (аутекологія, демекологія, синекологія, екосистемологія),поняття і закономірності кожного структурного підрозділу;
 • екологію трансформованого середовища (глобальні екологічні проблеми, основи агроекології, промислової екології);
 • про природні джерела енергії в біосфері, про джерела енергії, які використовує людина і їхні наслідки для довкілля;
 •  основи прирородохоронної діяльності.

Загальні та спеціальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

КЗ-7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

КС-1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук. 

КС-11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

Програмні результати навчання:

ПР-02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування. 

ПР-03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

ПР-19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати:

– предметну область екології, екологічні принципи і закони кожного підрозділу екології;

– наслідки господарювання людини на рівні популяції, екосистеми і біосфери;

– загальну характеристику трансформованих людиною екосистем (агроекосистема, промислова екосистема);

– можливості збереження довкілля за допомогою екологічного виховання громадян, створення мережі ПЗФ.

вміти:

– дослідити реакцію живої істоти на надмірне засолення середовища, неспрятливі температури, брак освітлення; 

– здійснити тестування загальної токсичності середовища;

– спостерігати за живими істотами як потенційними індикаторами стану середовища;

– підбирати й аналізувати джерела літератури для вирішення певних завдань;

– створити заклик до населення з приводу захисту сережовища на основі вивченого теоретичного матеріалу.

Основна література:

 1. Мягченко О. Основи екології. – Центр навчальної літератури,  2019. 312 с.
 2. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О. Є. Пахомова. — Харків: Фоліо, 2014. — 666 с. 
 3. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Загальна екологія». / Укладачі: Гарбар Д.А., Гарбар О.В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021. – 72 с.
 4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум.- К.: В-во “Лібра”, 2002.-351 с.
 5. Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія: практичний курс. Частина І. Чернівці.: Рута, 2003. 320 с.
 6. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології.  К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. 408 с.

Додаткова література:

 1. Хом’як, І.В., Демчук, Н.С., Гарбар, Д. А. Екосистемологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. 2021. 
 2. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І. Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021.  392 c. 
 3. Крисінська Д. О., Клименко Л. П. Експериментальні дослідження якості питної води та оцінювання екологічної безпеки питного водопостачання // Науковий вісник НЛТУ України, 2021, т. 31, № 1. С. 147-151.
 4. Щерблюк А.Л.  Смарагдова мережа – пріоритет розвитку заповідної справи. 2021.  Режим доступу:https://docs.academia.vn.ua/bitstream/handle/123456789/122/Theemeraldnetworkisapriorityforthedevelopmentofprotectedareas.pdf?sequence=1
 5. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К., 1995.-364 с.
 6. Андрієнко Т., Артеменко В., Біляк М., та ін. Заповідники і національні природні парки України / Мінекобезпеки України. – К.: Вища шк., 1999. – 232 с.
 7. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: В-во “Світ”, 1999 – 360 с.
 8. Воронов С. А. та ін. Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 316 с.
 9. Цвілинюк О., Молошій Т. Морфометричні особливості рослин ялини звичайної (Picea abies L. Karsten) на прилеглій до ПАТ «Миколаївцемент» території // Біологічні студії / Studia Biologica. 2017, Т.11, № 3–4. С. 92-93. (Index Copernicus).

Інформаційні ресурси:

1.Журнал «ЕКОЛОГІЯ. ПРАВО. ЛЮДИНА»  http://epl.org.ua/lyudyna/zhurnal-ekologiya-pravo-lyudyna/ 

 1. Журнал Федерації органічного руху України. http://organic.ua/
 2. Агроекологічний журнал. http://journalagroeco.org.ua/
 3. Реферативний журнал «ЕКОЛОГІЯ» 

    https://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/referatyvnyi-zhurnal-ekolohiia 

Силабус: Загальна екологія та середовищезнавство

Завантажити силабус