Системний аналіз якості навколишнього середовища

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 11М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛЕ - 11Мдоцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни «Основи системного аналізу якості навколишнього середовища» є отримання наукових знань базових знань про різні системи, їхню взаємозалежність. 

Цілі: 

-формування у студентів системних знань щодо навколишнього середовища, екологічних систем, колообігу біогенних і супутніх елементів, трансформації полютантів, продукції й потоків енергії в екосистемах; 

-виховання здатності до системного аналізу явищ;

-закладення необхідності пошуку пояснень до явищ, які є навколишньому середовищі.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ-2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні компетентності:

КС-2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем. 

КС-5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

КС-10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

Програмні результати:

ПР 6. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.

ПР 8. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР 13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.

ПР 15.  Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПР 17.  Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем екології. 

Після завершення цього курсу здобувач буде : 

знати:

 • принципи системного аналізу стану довкілля;
 • властивості та основні закономірності існування систем різного рівня;
 • методи аналізу якості навколишнього середовища
 • основні принципи моделювання й оцінювання структурно-функціональної трансформованості та стійкості систем різної природи.

вміти: 

 • застосувати принципи системного аналізу при оцінці якості навколишнього середовища;
 • оцінювати стан і якість компонентів навколишнього середовища;
 • застосувати сучасні методи захисту довкілля;
 • впроваджувати методи екологізації в усіх сферах діяльності людини.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Медведєва О., Кропівний В., Мірзак Т., Немировський Я.. Системний аналіз якості навколишнього середовища. Навчальний посібник для студентів спеціальності 101 Екологія. – Кропивницький: 2021. 80 с.
 2. Сафранов Т. А., Колiсник А. В. Системний аналіз якостi навколишнього середовища: конспект лекцiй. Одеса, Одеський державний екологiчний унiверситет, 2021. 205 с.
 3. Добровольський В. В., Безсонов Є. М., Системний аналіз якості навколишнього середовища. Навчальний посібник / ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. 164 с.
 4. Гнатів П.С., Хірівський П.Р. Теорія системи і системний аналіз в екології. Львів: Камула, 2010. 204 с.
 5. Богобоящий В.В., Курбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 216 с. 
 6. Теорія систем в екології : підручник / Ю.Г.Масікевич, О.В. Шестопалов, А.А. Негадайло та ін. Суми : Сумський державний університет, 2015. 330 с.
 7. Теорія систем і системний аналіз: навчальний посібник / О.А. Балтовський, К.Ю.Ісмайлов, О.І. Сіфоров, Г.В. Форос, О.М. Заєць; за заг. ред. Балтовського О.А. Одеса: РВВ ОДУВС, 2021. 156 с.

Додаткова література:

 1. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: підручник. Київ: Світ, 2003.  288 с.
 2. Цвілинюк О.М., Яринич У.М., Думич О.Я., Джура Н.М., Савицька О.М. Дослідження якості води р.Зубра за допомогою біоіндикації та біотестів // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. Сер. с/г науки. – 2017. – Т. 19, № 79. – С. 48–54. (Google Scholar). 
 3. Буньо Л.В. Цвілинюк О.М., Терек О.І. Зміна морфогенезу підземних органів рослин Carex hirta L. умов росту на нафтозабрудненому ґрунті // Біологічні студії / Studia Biologica. 2017, Т.11, № 3–4. С. 51–52. (Index Copernicus)

Силабус:

Завантажити силабус