Агроекологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820БЛЕ - 11доцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Курс «Агроекологія» є вибірковою навчальною дисципліною зі спеціальності  101 Екологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається в VІІІ семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Мета дисципліни: отримання знань про сучасну агроекологію, формування знань про особливості інтенсивних та адаптивних агроекосистем, про покращення умов вирощування с/г рослин (міндобрива, оргдобрива, системи поливу),  про різні способи захисту с/г рослин і тварин від хвороб і шкідників, про ГМО-організми, про органічне с/г виробництво. 

Цілі дисципліни. Виховати у студентів:

 • здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на агроекосистеми та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю,
 • здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан агроекосистем, формулювати рекомендації щодо збереження довкілля.
 • вміння доносити результати досліджень до широкого загалу, 
 • здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

Очікувані результати навчання

Загальні і спеціальні (фахові) компетенції

КЗ-2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

КС-5. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

КС-11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

Програмні результати навчання:

ПР-02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР-05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

ПР-22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати:

– особливості агроекосистем, 

– різницю між інтенсивним і адаптивним с/г виробництвом,

– ризики і небезпеки для середовища від інтенсивного с/г виробництва,

– залежність здоров’я людини від ступеня інтенсифікації агровиробнцтва.

вміти 

– проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень щодо використання агроекосистем,  

– демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем у аграрному секторі і обдуманого вибору шляхів їх вирішення, 

– прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв в агросекторі на навколишнє середовище,

– пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних підходів в агровиробництві.

Рекомендована література

Основна література:

1.Лагутенко О.Т. Агроекологія: Навчальний посібник. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 206 с. 

Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/ bitstream/handle/123456789/14770/Lagutenko_ Knuga1. rtf.pdf? sequence=4&isAllowed=y

 1. Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. ; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава : ВидавництвоПП «Астрая», 2021. 408 с. Режим доступу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10762/1/%D1%81.%20315%E2%80%93322.pdf
 2. Смаглій О.Ф., Кардашов А.Т. та ін. Агроекологія. – К., 2006. – 430 с. 

Режим доступу: https://dspace.organic-platform.org/xmlui/handle/data/127

4.Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області. Практичні рекомендації / Антонець С. С., Антонець А. С., Писаренко В. М. [та ін.]. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. – 200 с. Режим доступу: https://dspace.organic-platform.org/xmlui/bitstream/ handle/ data/118/1antonets_ zem.pdf?sequence=5

5.Булик О. Б. Особливості маркування органічної продукції в Україні // Економічний простір, N 154,  2020. http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/471/459

Додаткова література: 

1.Проблеми збалансованого природокористування в агросфері: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2-4 листопада 2016 р.).  К.:ДІА, 2016. 240 с.

2.Овсінський І. До кращого врожаю. Вибрані твори. Львів: Піраміда, 2009.196 с.

3.Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-Till. Київ, 2011. 372 с.

https://docplayer.net/83336923-M-p-kosolap-o-p-krotinov-sistema-zemlerobstva-no-till.html

 1. Корнійчук М.С., Віннічук Т.С., Пармінська Л.М. Корнійчук М. С. Захист польових культур від шкідників і хвороб за технологій органічного виробництва // Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”.  2014.  Вип. 1-2.  С. 98-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpzeml_2014_1-2_17
 2. ГМО: виклики сьогодення та досвід правового регулювання. 2015.  http://www.ier.com.ua/ua/publications/books
 3. Світові технології в овочівництві. Посібник для вивчення спецкурсу  студентами спеціальності  8.130.103  „Плодоовочівництво і виноградарство ”. 2010, 78 с.
 4. Якушко С.І. Органо-мінеральні добрива:переваги та способи виробництва. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/21071/1/ORGANOM%c3%8dNERAL%ca%b9N%c3%8d%20DOBRIVA%20PEREVAGI%20TA%20SPOSOBI%20VIROBNITSTVA.pdf;jsessionid=FB260C6C33C07362722CCDFDFA01E65F

8.Цвілинюк О. Особливості розмноження лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill.) у ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.  2018, Вип..79. С.195-202.  

9.Tsvilynyuk O., Telehii L.  Application of salicylic acid in growing Beta vulgaris L. plants in the context of sustainable agricultural production // Environmental Problems. V. 6,  № 1, 2021. Р.21-28.

 1. Бойко О.В., Гончар О.Ф., Гавриш О.М., Небилиця М.С., Осокіна Т.Г.

Шляхи зменшення впливу об’єктів тваринництва на навколишнє природне середовище // Агроекологічний журнал. №1, 2022. С.23-33.

 1. Бурковський О. Земельна політика як ключовий та невід’ємний елемент екологічної політики України. Аналітична доповідь.   Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2022.  52 с.

Інформаційні ресурси:

1.Журнал Федерації органічного руху України. – Режим доступу: http://organic.ua/

2.Агроекологічний журнал. – Режим доступу: http://journalagroeco.org.ua/

Силабус: Агроекологія

Завантажити силабус