Великий практикум

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік
75Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
696БЛЕ - 31Драч Ю. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
696БЛЕ - 31доцент Мамчур З. І., професор Антоняк Г. Л.
Драч Ю. А., доцент Джура Н. М.
професор Капрусь І. Я., доцент Думич О. Я.
доцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Великий практикум є вибірковою навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності Екологія, котра викладається упродовж шостого та сьомого семестрів обсягом 10 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою і завданням навчальної дисципліни – техногенний вплив на компоненти екосистем, є поглибити знання студентів про основні стресогенні чинники техногенного й урбанізованого середовища, освоїти методи дослідження їхнього впливу на біоту та інші компоненти екосистем, а також набути навичок проведення екологічних досліджень техногенного впливу.

Метою і завданням навчальної дисципліни – біозабруднення та біоіндикація стану екосистем є поглибити знання студентів про різні види біозабруднень,типи біоіндикації, освоїти методи визначення головних біополютантів, методи біоіндикаційних досліджень стану середовища, а також набути навичок основних методик проведення біотестування.

 Метою і завданням навчальної дисципліни – екологічний моніторинг абіотичних і біотичних компонентів екосистемє поглибити знання студентів про екомоніторинг довкілля, освоїти методи дослідження абіотичних і біотичних чинників і компонентів екосистем, а також набути навичок основних методики проведення екологічного моніторингу довкілля.

Цілями курсу є сформувати систему навичок:

 • планувати, виконувати польові й лабораторні дослідження
 • оформляти та представляти індивідуальні дослідницькі проекти.
 • використовувати ГІС-технології для досліджень
 • вміння працювати в команді.
 • Закріпити  розуміння норм академічної доброчесності при підготовці індивідуальних завдань

Очікувані результати навчання

Великий практикум  (Техногенний вплив на компоненти екосистем)

Освітній компонент покликаний посилити наступні компетентності і ПР:

Загальні компетентності:

КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

КЗ-9. Здатність працювати в команді

Спеціальні компетентності:

КС-5. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

КС-10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

КС-11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування. 

 

Програмні результати:

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР-10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.

ПР-11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.

ПР-16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

ПР-22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.

 

Після завершення цього курсу здобувач буде : 

знати: 

 • сучасні методи дослідження техногенного впливу на довкілля;
 • нормування антропогенного навантаження на середовище;
 • способи використання індикаторних видів біоти під час біомоніторингу;
 • транскордонні екологічні проблеми;
 • методи інформування громадськості про стан довкілля.

вміти:

 • обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних
 • здійснювати пошук нової інформації;
 • аналізувати дані досліджень для прийняття подальших управлінських рішень;
 • створення екологічних картосхем з допомогою ГІС програм 
 • здійснювати читання і осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використовувати її у професійній сфері;
 • інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування
 • вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань 
 • використовувати сучасні комп’ютерні технології при вирішенні професійних задач.

Великий практикум  (Біозабруднення та біоіндикація  екосистем)

Освітній компонент покликаний посилити наступні компетентності і ПР:

Загальні компетентності:

КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

КЗ-9. Здатність працювати в команді

Спеціальні компетентності:

КС-10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

КС-11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування. 

Програмні результати:

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР-10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.

ПР-13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.

ПР-16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПР-18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом

на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

ПР-22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.

 

Після завершення цього курсу здобувач буде : 

знати: 

 • види біополютантів, їхнє поширення
 • причини і наслідки біогенного забруднення ґрунтів і водойм
 • методи обліку ураження хворобами і пошкодження шкідниками рослин
 • інвазійні види біоти, методи боротьби з ними
 • причини захворюваності населення через алергени інвазійних видів
 • види біоіндикації та сучасні методи біоіндикації довкілля;
 • способи використання індикаторних видів біоти під час біомоніторингу;
 • методи біоіндикації стану ґрунту, повітря, водойм;

вміти:

 • обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних;
 • обрати індикаторні види біоти;
 • здійснювати пошук нової інформації;
 • аналізувати дані досліджень для прийняття подальших управлінських рішень;
 • здійснювати читання і осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використовувати її у професійній сфері;
 • інформувати громадськість про стан довкілля 
 • вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань 
 • використовувати сучасні комп’ютерні технології при вирішенні професійних задач.

Великий практикум  (Екологічний моніторинг абіотичних і біотичних компонентів екосистем)

Освітній компонент покликаний посилити наступні компетентності і ПР:

Загальні компетентності:

КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

КЗ-9. Здатність працювати в команді

Спеціальні компетентності:

КС-7. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.

КС-10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

КС-11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування. 

 

Програмні результати:

 

ПР-05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР-10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.

ПР-16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПР-18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Після завершення цього курсу здобувач буде : 

знати: 

 • сучасні методи моніторингу абіотичних і біотичних компонентів довкілля;
 • методи пасивного й активного моніторингу;
 • методи моніторингу ґрунту, повітря, водойм;
 • принципи комплексного моніторингу екосистем

вміти:

 • обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних
 • здійснювати пошук нової інформації;
 • аналізувати дані моніторингу для прийняття подальших управлінських рішень;
 • створення екологічних картосхем з допомогою ГІС програм 
 • здійснювати читання і осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використовувати її у професійній сфері;
 • інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування
 • вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі;
 • використовувати сучасні комп’ютерні технології при вирішенні професійних задач.

 

 

Рекомендована література

Великий практикум  (Техногенний вплив на компоненти екосистем)

 1. Ангурець О., Хазан П., Колесникова К. Управління якістю атмосферного повітря: від концепції до впровадження: Звіт за результатами досліджень / у редакції М. Сороки. Прага-Київ: Arnika, 2021. 52 с.
 2. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с.
 3. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Першин О.І., Бубис О.Є., Кордош Т.В. Біологічна доступність металів та їх акумуляція в тканинах рослин // Вісник проблем біології і медицини. 2015. вип. 3, том 2 (123).  С. 11 – 16.
 4. Антоняк Г. Л. Метали у водних екосистемах та їх вплив на гідробіонтів / Г. Л. Антоняк, Т. В. Багдай  О. І. Першин, О. Є. Бубис, Н. Є. Панас, Н. П. Олексюк // Біологія тварин.  2015. Т. 17, № 2.  С. 9 – 24. 
 5. Антоняк Г., Мамчур З., Джура Н., Капрусь І., Цвілинюк О., Думич О., Драч Ю. Кваліфікаційна робота. Методичні вказівки до виконання та написання кваліфікаційних робіт для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія [електронний ресурс]. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 43 с.
 6. Борецька І. Ю., Джура Н. М., Романюк О. І. Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур // Екологічні науки, 2021, №6 (39). С. 72 – 76.  DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.11
 7. Владимирова О.Г., Сапко О.Ю. Нормування антропогенного навантаження на окремі складові довкілля: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2022. 289 с.
 8. Джура Н. М. Військові аспекти деградації біосфери // Polish Journal of Science. 2020. Volume 2. Biological sciences. С. 3–5. 
 9. Екологічна безпека територій [Електронний ресурс] : колективна монографія / Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, Л. М. Архипова [та ін.] ; за ред. Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко.  Івано-Франківськ : Голіней, 2014. 442 с. 
 10. Клименко М.О. Лабораторний практикум із екології (основ екології) : навч. посіб. / М. О. Клименко, О. А. Ліхо, К. П. Турчина [та ін.].  Рівне : НУВГП, 2018.  250 с.
 11. Малько Л., Ніколаєнко Д. Військова екологія. 2022 DOI: 10.13140/RG.2.2.15613.64488
 12. Мамчур З., Антоняк Г., Драч Ю., Поліщук О., Туз О. Бріофіти екотопів з інтенсивним антропогенним навантаженням в урбоекосистемі Львова (Вінниця) // VІ-й в сеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017), 25–27 вересня, 2019. Збірник наукових праць.  Вінниця: ВНТУ, 2019. С. 125–126.
 13. Методичні рекомендації щодо дій у зонах ядерного ураження. Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 квітня 2022 року № 585.
 14. Некос А. Н., Щукін Г. Г., Некос В. Ю. Дистанційні методи досліджень в екології: Навчальний посібник.  Х.: Х НУ імені В.Н. Каразіна, 2007. 372 с.
 15. Основи спостережень за станом довкілля : навчально методичний посібник / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, к.пед.н. Л. В. Тихенко.  Суми : Університетська книга, 2013. 352 с.
 16. Петровська М. Нормування якості довкілля. ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 300 с. 
 17. Поліщук О., Лесів М., Антоняк Г.  Вплив транспортного навантаження на акумуляцію металів у рослинах на території міста Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна.  2020. Вип. 82.  С. 101–109. 
 18. Тітова С.В., Дудун Т.В. Навчально-методичний посібник з курсу “Картографічні методи в екології” для студентів ННЦ Інститут біології кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. К., 2015 р. 139 с.
 19. Хом’як І.В. Екосистемологія: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. 235 с.
 20. Шипулін В. Д. Лабораторний практикум у програмному забезпеченні “ArcGIS 9Desktop” навчального курсу “Технології ГІС” (для студентів 3 курсу денної і заочної форми) / Харк. нац. акад. міськ. госпва. Х.: ХНАМГ, 2012. 161 с.
 21. Яворницький В.І., Меламуд В.В., Капрусь І.Я. Угруповання ґрунтових мікроартропод техногенного ландшафту Яворівського ДГХП «Сірка». Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. 2008. Вип. 24. С. 195–206.
 22. Янковська Л.В. Потенціал стійкості ландшафтів Тернопільської області до антропогенного навантаження: Монографія. Тернопіль: ТНПУ, 2017. 100с
 23. Antonyak H. Levels of heavy metals in several rivers of the Western Bug and Dniester basins in the Lviv Region (Western Ukraine) / H. Antonyak, M. Lesiv, N. Panas, S. Yanyshyn // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2019. Vol. 35, N 4. P. 11–18. DOI: http://dx.doi.org/10.23856/3501
 24. Antonyak H., Mamchur Z., Polishchuk A., Lesiv M., Hoivanovych N. Chapter 5. Environmental impact of road transport. In: Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020.  P. 61–74. DOI: https://dx.doi.org/10.23856/W1706
 25. Dzhura N., Boretska I., Podan I. Impact of oil pollution and humates on the growth of Poaceae // Journal Environmental problems, 2022 Volume 7, Number 2 : pp.62 – 70 DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.062
 26. Mamchur Z., Drach Yu., Ragulina M., Prytula S., Antonyak H. Substrate groups of bryophytes in the territory of the Znesinnya Regional Landscape Park (Lviv, Ukraine). Contributii Botanice, 2021.  Vol. 56.  P. 65–77. https://doi.org/10.24193/Contrib.Bot.56.7
 27. Polishchuk A.I., Antonyak H.L. Dynamics of foliar concentrations of photosynthetic pigments in woody and herbaceous plant species in the territory of an industrial city. Studia Biologica. 2022. 16 (2): 29–40. http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1602.68

Інтернет-ресурси: 

 1. Стале управління водними ресурсами. Режим доступу: https://mepr.gov.ua/timeline/Ohorona-vod.html
 2.  https://www.epa.gov/risk/ecological-risk-assessment
 3. https://uncg.org.ua/
 4. https://dsns.gov.ua/
 5. https://mepr.gov.ua/

Великий практикум  (Біозабруднення та біоіндикація  екосистем)

 1. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія грибів : монографія.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.  628с.
 2. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І.  Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. 392 c.
 3. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с.
 4. Антоняк Г., Мамчур З., Джура Н., Капрусь І., Цвілинюк О., Думич О., Драч Ю. Кваліфікаційна робота. Методичні вказівки до виконання та написання кваліфікаційних робіт для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія [електронний ресурс]. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 43 с.
 5. Біоіндикація. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / А.І. Горова, А.В. Павличенко, О.О. Борисовська, В.Ю. Ґрунтова, О.В. Деменко; Д.: Національний гірничий університет, 2014.  76 с.
 6. Вороновська Н, Мамчур З.  Паламар Є. Поширення карантинних видів біоти на території Радехівської ОТГ // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1-3 жовтня  2021 р.) / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. С.192–193.
 7. Думич О.Я., З.І. Мамчур, Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк. Біоіндикаційні аспекти оцінки забруднення водойм // Ресурси природних вод Карпатського регіону /Проблеми охорони та раціонального використання// Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових статей. Львів, 28– 29 травня, 2015р. Львів: ЛвДЦНІІ, 2015. С.  213.
 8. Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів України. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.  399 с.
 9. Клименко В .Г. Загальна гідрологія: Навчальний посібник для студентів.  Харків, ХНУ, 2008.  144 c. 
 10. Ліхеноіндикація: Посібник / Кондратюк С.Я., Мартиненко В.Г. (відп. ред.). Кіровоград: КОД, 2006.  260 с.
 11. Мамчур З.І. Бріоіндикація забруднення повітря у місті Львові та на його околицях // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. Біол.  2005. Вип. 40.  С. 59-67.
 12. Мамчур З. І., Драч Ю. А. , Чуба М. В. Інвазійні рослини в урбоекосистемі Львова // Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових праць (Вінниця. 20-22  вересня 2017).  Вінниця : ВНТУ, 2017.  С. 137.
 13. Мамчур З. І., Чуба М. В., Драч Ю. А. Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2017. Т. 11, № 1. С. 135–146.
 14. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять до навчальної дисципліни «Альгологія» / Автори: Ю. С. Шелюк., В. П. Нехрещенюк, Л. П. Ковальчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020.  50 с.
 15. Основи спостережень за станом довкілля : навчально методичний посібник / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, к.пед.н. Л. В. Тихенко.  Суми : Університетська книга, 2013. 352 с. 
 16. Подан І. І., Джура Н. М. Діагностика і фіторемедіація нафтозабруднених природних і штучних наземних екосистем Старосамбірського нафтового родовища – Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. Ch. 2. Р. 541-556. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.8
  http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/61
 17. Химин О.І., Капрусь І.Я. Зміни екологічної структури угруповання колембол грабової бучини під впливом інвазії сосни чорної на території Винниківського лісопарку. Вісник ЛНАУ: Агрономія. 2021, №25: 18-29. 
 18. Химин О.І., Капрусь І.Я. Структурні трансформації таксоцену Сollembola під впливом інвазії дуба червоного в лісові екосистеми Яворівського НПП. Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів, 2021. Вип. 37. С. 87–94.
 19. Хом’як І.В. Екосистемологія: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. 235 с.
 20. Цвілинюк О., Молошій Т. Морфометричні особливості рослин ялини. звичайної (Picea abies L. Karsten) на прилеглій до ПАТ «Миколаївцемент» території // Біологічні студії / Studia Biologica. 2017.  Т.11, № 3–4. С. 92-93.
 21. Чуба М.,  Мамчур З. Апофіти і адвентивні види у флорі м. Львова  //  Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 77. С. 109–118. 
 22. Denisow B. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine) / B. Denisow, M. Wrzesień, Z. Mamchur, M. Chuba // Acta Agrobot. 2017; 70 (4) : 1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727
 23. Bazler J.A. Biology resources in the electronic age.  Greenwood publishing group, 2003.  286 p.
 24. Bioindication in terrestrischen Оеkosystemen / hrsg. Von Rudolf Schubert.  – Jena: Fischer, 1991. 338 S.
 25. Bunio L., Tsvilynyuk О. Influence of crude oil pollution on the content and electrophoretic spectrum of proteins in Carex hirta plants at the initial stages of vegetative development // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. V. 12, N 3. Р. 459–466.
 26. Bunio L., Tsvilynyuk О. Influence of crude oil pollution on the content and electrophoretic spectrum of proteins in Carex hirta plants at the initial stages of vegetative development // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. V. 12, N 3. Р. 459–466.
 27. Denisow B, Wrzesień M, Mamchur Z, Chuba M. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine). Acta Agrobot. 2017;70(4):1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727
 28. Dzhura N., Boretska I., Podan I. Impact of oil pollution and humates on the growth of Poaceae // Journal Environmental problems, 2022 Volume 7, Number 2 : pp.62 – 70. DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.062
 29. Mamchur Z., Drach Yu., Antonyak H. Ecological features and synanthropization of bryoflora in the Pohulyanka forest park (Lviv city, Ukraine // Contribuţii Botanice. 55. 2020, LV: 83-95 DOI: 10.24193/Contrib.Bot.55.5
 30. Olenin S., Minchin D., Daunys D. Assessment of biopollution in aquatic ecosystems. Marine Pollution Bulletin, 2007. 55 (7-9). Р. 379-394
 31. Parmar T. K., Rawtani D., Agrawal Y. K. Bioindicators: the natural indicator of environmental pollution. Frontiers in Life Science, 2016. 9 (2), 110-118.
 32. Polishchuk A.I., Antonyak H.L. Dynamics of foliar concentrations of photosynthetic pigments in woody and herbaceous plant species in the territory of an industrial city. Studia Biologica. 2022. 16 (2): 29–40. http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1602.68
 33. Siwek M. Biologiczne sposoby oczyszczania srodowiska – fitoremediacja // Wiadomoci Botaniczne. 2008. 52 (1/2). P. 23-28.
 34. Wrzesień M, Denisow B, Mamchur Z, Chuba M, Resler I. Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas. Acta Agrobot. 2016;69(3):1666. DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1666

Інтернет-ресурси: 

 1. https://bioweb.lnu.edu.ua/research/publications
 2. https://mepr.gov.ua/
 3. https://uncg.org.ua/
 4. https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs
 5. https://bladmineerders.nl/parasites
 6. https://www.discoverlife.org/
 7. https://biodiversity.europa.eu/threats/invasive-species
 8. Екологія. Право. Людина – Екологія Право 
 9. http://www.algaebase.org/
 10. http://www.sciencedirect.com/
 11. http://www.theplantlist.org/
 12. http://ukrbin.com/
 13. https://www.collembola.org/
 14. https://www.swissbryophytes.ch/index.php/de/
 15. http://www.bildatlas-moose.de/

Великий практикум  (Екологічний моніторинг абіотичних і біотичних компонентів екосистем)

 1. Агроекологічний супутниковий моніторинг: монографія / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма.  К.: Аграрна наука, 2019. 204 с
 2. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І.  Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. 392 c.
 3. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с.
 4. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Першин О.І., Бубис О.Є., Кордош Т.В. Біологічна доступність металів та їх акумуляція в тканинах рослин // Вісник проблем біології і медицини. 2015.- вип. 3, том 2 (123). С. 11 – 16.
 5. Антоняк Г., Мамчур З., Джура Н., Капрусь І., Цвілинюк О., Думич О., Драч Ю. Кваліфікаційна робота. Методичні вказівки до виконання та написання кваліфікаційних робіт для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія [електронний ресурс]. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 43 с.
 6. Боголюбов В. М. Моніторинг довкілля : підручник / Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.; під ред. В. М. Боголюбова. Вінниця : ВНТУ, 2010.  232 с.
 7. Гойванович Н. К. Моніторинг показників якості криничних вод Стрийського району / Н. К. Гойванович, Г. Л. Антоняк, Г. М. Коссак // Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 5 (75). 12 с. https://doi.org/10.31548/dopovidi2018.05.001
 8. Джура Н. М. Біомоніторинг нафтозабруднених ґрунтів / Н. М. Джура, О. М. Цвілинюк, З. І. Мамчур, О. Я. Думич // Матеріали II Міжн. науково-практичної конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи”.  Львів : ЛДУ БЖД.  2015.  С. 61 – 62.
 9. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К. В., Борисенко К. А., Павлачик П., Василюк О. В., Марущак О. Ю., Куцоконь Ю. К. / під ред. А.Куземко. Київ, 2017. 304 с. 
 10. Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану морського середовища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 липня 2016 р.) / П.Ф. Гожик // Вісник Національної академії наук України. 2016. № 8. С. 26-38.
 11. Мамчур З.І. Бріоіндикація забруднення повітря у місті Львові та на околицях  // Вісник Львівського університету. Сер. біол.  2005. Вип. 40.  С. 59-67.
 12. Мамчур З.І. Поширення епіфітних мохоподібних в умовах урбанізованого середовища / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Ceр. біол.   2004. Вип. 36.  С. 70-77.
 13. Методичні рекомендації щодо дій у зонах ядерного ураження. Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 квітня 2022 року № 585.
 14. Ольхович О.П., Мусієнко М.М. Фітоіндикація та фітомоніторинг. Київ: Фітосоціоцентр, 2005.  64с.
 15. Основи спостережень за станом довкілля : навчально методичний посібник / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, к.пед.н. Л. В. Тихенко.  Суми : Університетська книга, 2013. 352 с.
 16. Тітова С.В., Дудун Т.В. Навчально-методичний посібник з курсу “Картографічні методи в екології” для студентів ННЦ Інститут біології кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. К., Вид-во 2015 р.  139 с.
 17. Хом’як І.В. Екосистемологія: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. 235 с.
 18. Фоновий моніторинг навколишнього середовища / За ред. М. М. Приходька.  Івано-Франківськ: «Фоліант», 2010.  322 с.
 19. Шипулін В. Д. Лабораторний практикум у програмному забезпеченні “ArcGIS 9Desktop” навчального курсу “Технології ГІС” (для студентів 3 курсу денної і заочної форми) / Харк. нац. акад. міськ. госпва.  Х.: ХНАМГ, 2012.  161 с.
 20. Antonyak H., Mamchur Z., Polishchuk A., Lesiv M., Hoivanovych N. Chapter 5. Environmental impact of road transport. In: Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020.  P. 61–74. DOI: https://dx.doi.org/10.23856/W1706
 21. Mamchur Z., Drach Yu., Ragulina M., Prytula S., Antonyak H. Substrate groups of bryophytes in the territory of the Znesinnya Regional Landscape Park (Lviv, Ukraine). Contributii Botanice, 2021.  Vol. 56.  P. 65–77. https://doi.org/10.24193/Contrib.Bot.56.7
 22. Polishchuk A.I., Antonyak H.L. Dynamics of foliar concentrations of photosynthetic pigments in woody and herbaceous plant species in the territory of an industrial city. Studia Biologica. 2022. 16 (2): 29–40. http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1602.68
 23. Bazler J.A. Biology resources in the electronic age.  Greenwood publishing group, 2003.  286 p.
 24. Harmens, H. at all. Mosses as biomonitors of atmospheric heavy metal deposition: Spatial patterns and temporal trends in Europe // JO  – Environmental Pollution
 25. Perzanowska J. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część 1-3. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2010.
 26. Siwek M. Biologiczne sposoby oczyszczania srodowiska – fitoremediacja // Wiadomoci Botaniczne. 2008. 52 (1/2). P. 23-28.

Інтернет-ресурси: 

 1. Екологія. Право. Людина – Екологія Право Людина (epl.org.ua)
 2. https://bioweb.lnu.edu.ua/research/publications
 3. Центр екологічного моніторингу – https://ecomonitoring.info/
 4. https://necu.org.ua/ekonet/
 5. https://mepr.gov.ua/content/ekologichniy-monitoring-dovkillya.html
 6. https://uncg.org.ua/

Силабус: Екологічний моніторинг абіотичних і біотичних компонентів екосистем

Завантажити силабус

Силабус: Біозабруднення та біоіндикація стану екосистем

Завантажити силабус

Силабус: Техногенний вплив на компоненти екосистем

Завантажити силабус