Джура Наталія Миронівна

Посада: доцент кафедри екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239 4640

Електронна пошта: nataliya.dzhura@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: www.researcherid.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • методи екологічних досліджень: фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів, біомоніторинг, фітомоніторинг, фітотестування;
 • інноваційна природоохоронна діяльність;
 • екоосвітня діяльність: освіта для сталого розвитку, екологічна освіта, просвіта, екологічна компетентність.

Курси

Публікації

У науковому доробку понад 160 наукових праць (за період 2005-2022 рр.): 3 Деклараційні патенти, 3 колективні монографії, 50 статтей (з них понад 30 – у фахових виданнях), понад 120 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних конференціях, 9 навчально-методичних посібників, 4 атестовані електронні курси. Найважливіші з них:

Монографії:

 1. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences / Подан І. І., Джура Н. М. Діагностика і фіторемедіація нафтозабруднених природних і штучних наземних екосистем Старосамбірського нафтового родовища – Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. Ch. 2. Р. 541-556. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.8 http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/61
 2. Antonyak H. Ecological role of aquatic macrophytic vegetation and its importance to humans. Chapter 6. / Antonyak, M. Lesiv, А. Polishchuk, N. Hoivanovych, N. Dzhura, О. Dumych // Health and Nanobiotechnology. Skotna N., Voloshanska S., Kavetskyy T., Eftekhari A., Khalilov R. (Eds.). – 2020. – P. 68–79. https://repo.dma.dp.ua/6094/1/Maket-monograph-volume%205-2020_%20P.%20161-172.pdf  
 3. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph / Dzhura N. M., Machynska N. I. Theoretical and methodological aspects of environmental competence formation as a necessary component of professional training of preschool education specialists. – Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. P. 145 – 168. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-7

Статті у фахових і наукових виданнях:

 1. Dzhura N., Boretska I., Podan I. Impact of oil pollution and humates on the growth of Poaceae // Journal Environmental problems, 2022 Volume 7, Number 2 : pp.62 – 70. DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.062
 2. Борецька І. Ю., Джура Н. М., Романюк О. І. Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур // Екологічні науки, 2021, №6 (39). С. 72 – 76. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.11
 3. Джура Н. М., Пристайко М. Ю. Формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку // SWorldJournal, Issue №6, Part 4, №06-04 (2020), December 2020. – С. 69-72 (Index Copernicus)  https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj06-04/swj06-04
 4. Джура Н. М., Цвілинюк О. М., Думич О. Я. Вміст деяких макро- та мікроелементів у рослинах Сarex hirta L. на території Бориславського нафтового родовища // «SWorldJournal»,  Issue №6, Part 2, №06-02 (2020), December 2020. – С. 95-99 (Index Copernicus) https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj06-02/swj06-02
 5. Джура Н.М., Нагірнич О. М. Формування екологічної компетентності  як складової професійної підготовки  магістрів освіти // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки № 3 (36). Ч. ІІ (2020). – С. 37 – 43. ISSN 2522-4360. DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-05 http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/issue/view/84
 6. Джура Н. М. Військові аспекти деградації біосфери / Н. М. Джура // Polish Journal of Science (Volume 2. Biological sciences). – №28 (2020). – С. 3 – 5.  ISSN 3353-2389                      https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/06/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9628-2020-VOL.-2.pdf
 7. Мамчур З. І. Освіта для сталого розвитку в підготовці біологів та екологів / З. І. Мамчур, Н. М. Джура // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 195 https://www.researchgate.net/publication/345259352_6-J_MIZNARODNIJ_KONGRES_STALIJ_ROZVITOK_ZAHIST_NAVKOLISNOGO_SEREDOVISA_ENERGOOSADNIST_ZBALANSOVANE_PRIRODOKORISTUVANNA_23_-25_veresna_2020_roku
 8. Dzhura N. M. Education for sustainable development in the New Ukrainian School / N. M. Dzhura,  Z.I. Mamchur, M. R. Dzhura // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища.Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 194. https://www.researchgate.net/publication/345259352_6-J_MIZNARODNIJ_KONGRES_STALIJ_ROZVITOK_ZAHIST_NAVKOLISNOGO_SEREDOVISA_ENERGOOSADNIST_ZBALANSOVANE_PRIRODOKORISTUVANNA_23_-25_veresna_2020_roku
 9. Подан І. І., Джура Н. М. Вплив нафтового забруднення і гуматів на ріст рослин міскантусу // Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. – К. : ДЕА, 2019. – № 2(25). – С. 182 – 186.
 10. Джура Н. Організація екоосвітньої діяльності для сталого розвитку в умовах загальноосвітньої школи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2019. Випуск 34. – С. 52–62. ISSN 2078-5526. file:///C:/Users/user/Downloads/10573-20658-1-PB.pdf
 11. Podan I.,  Dzhura N. Humus content and acidity of oil-polluted soil in the phytoremediation process // Acta Carpathica. – №31-32. – 2019. – С. 44-51.
 12. Джура Н.М. Екологічна освіта як складова екологічно безпечного розвитку України / Н. М. Джура, З. І. Мамчур // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матер. VІІІ Всеукр. науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12 – 20 листопада 2018 р. – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. – С. 305 – 307. http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/3142/1/3365_IR.pdf
 13. Джура Н.М. Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Старосамбірському родовищі / Н.М. Джура, І.І. Подан // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – Вип. 76, 2017. – С. 120-127.
 14. Джура Н. Вплив довготривалого нафтового забруднення на вміст фотосинтетичних пігментів рослин (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища) / Н. Джура, І. Подан, З. Мамчур / «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти // Біологічні студії. – Том 11, №3-4, 2017. – С. 88 – 89.
 15. Джура Н. М. Екологічні виміри Чорнобильського лиха (до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії / Н. М. Джура // Екологічний вісник. – №5, 2016. – С. 10-12.
 16. Мамчур З. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55-58. Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the International Scientific Symposium SDEV‘2018 (28 February–3 March 2018, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv, 2018. – 343 p.
 17. Мамчур З. Кафедра екології Львівського національного університету імені Івана Франка / З. Мамчур, Н. Джура, С. Хруник // Зелені Карпати. – №1-4, 2016. – С. 69 – 72.
 18. Мекіч М. Ферментативна активність нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторекультивації рослинами кукурудзи (Zea mays ) / М. Мекіч, Н. Джура, О. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2015. – Вип. 69. С. 140–147
 19. Мекіч М.З. Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту / Мекіч М.З., Джура Н.М., Терек О.І. // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2013. – Том 7, №3. – С. 183-198.
 20. Горон М.З. Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів / М.З. Горон, Н.М. Джура, О.І. Романюк, Л.З. Шевчик, Н.П. Сенечин, О.І. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2012. – Вип. 58. С. 185–192.
 21. Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. (Vicia faba L.) / Н.М. Джура // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. С.117-124.
 22. Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011. Том 5/№3. С. 183–196. (ISSN 1996-4536).
 23. Джура Н.М. Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту у забрудненому нафтою ґрунті / Н.М. Джура, О.М. Мороз, І.Б. Русин, О.Р. Кулачковський, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Грунтознавство. – 2010. – Т. 11, № 3-4. – С. 105-112.
 24. Джура Н. Використання рослин для рекультивації ґрунтів забруднених нафтою і нафтопродуктами / Н. Джура, О. Романюк, Я. Гонсьор, О. Цвілинюк, О. Терек // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1-2. – С. 55-60.
 25. Джура Н.М. Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікроелементів у рослинах Carex hirta L. / Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Український ботанічний журнал. – 2007. – Т. 64, №1. – С. 122-131.
 26. Терек О.І. Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту / О.І. Терек, Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 2008. – Т. 40., №3. – С. 238-244.
 27. Русин І.Б. Мікробіота нафтозабрудненого ґрунту, рекультивованого рослинами Carex hirta / І.Б. Русин, О.М. Фігурка, У.М. Фігурка, Н.М. Джура, О.М. Мороз, В.П. Новіков // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – №8. – С. 41-47.
 28. Dzhura N. Using plants for recultivation of oil-polluted soils / N. Dzhura, O. Romanyuk, I. Oshchapovsky, O. Tsvilуnyuk, O. Terek, A. Turovsky, G. Zaikov // Journal of Environmental protection and ecology. – 2008. – Vol. 9, No 1. – pp. 55-59.

Тези доповідей:

 1. Джура Н. М. Використання стресостійких рослин як фіторемедіантів для біодіагностики нафтозабруднених ґрунтів / Н. М. Джура, О. І. Терек // Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики : матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. – Київ, Інтерсервіс, 2021. – С. 158 – https://drive.google.com/file/d/1C7-yan3PP2-fBY7m5ogy9Fnc-IE6F4fW/view
 2. Борецька І. Ю. Фіторемедіаційні можливості енергетичних культур на техногенно забруднених ґрунтах / І. Ю. Борецька, Н. М. Джура, О. І. Романюк // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020 : тези доп. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.,  3-4 грудня 2020 р. – Україна,  Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 191 – http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/12/Conference-Results-2020-Part-1-1.pdf
 3. Джура Н. М. Екологічна освіта у християнському вимірі: реалії, ідеї та перспективи // Тези доповідей ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – С. 59-61. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/Zbirnyk-tez-konfernetsii-22.pdf
 4. Репета С. Р., Джура Н. М. Екологічне виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти // Збірник студентських наукових праць «Освітній альманах» [вступ. слово, упоряд., заг. редак. Наталії Мачинської]. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. Випуск 5. С. 190-192.

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/Osvitniy-almanakh_-5.-2022.pdf

Біографія

Освіта:

Закінчила з відзнакою Львівське педагогічне училище  (тепер – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка), 1995;

біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2001, спеціальність: Біологія. Кваліфікація: Біолог. Викладач біології та хімії);

аспірантуру при кафедрі фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка (2006).

Кандидатську дисертацію “Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до нафтового забруднення” (науковий керівник д.б.н., професор Терек О. І.) захистила у 2007 році.

Досвід роботи:

Упродовж 1995-2006 років – вчитель біології та хімії загальноосвітніх навчальних закладів.

З листопада 2006 року по грудень 2009 року – молодший науковий співробітник, у 2010 р. – науковий співробітник, упродовж 2011 – 2012 рр. – старший науковий співробітник кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри, а у 2009-2011 рр. – доцента кафедри фізіології та екології рослин за сумісництвом.

З 2012 року – на посаді доцента кафедри екології.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.

Стажування та підвищення кваліфікації за 2019-2023 н.р.

Назва, установа, датаГодини / кредитиСертифікат

(серія/номер/дата)

2019 – 2020 н.р.
1.Наукове стажування з метою підвищення рівня професійної підготовки та удосконалення наукового досвіду на базі Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка  НАН України з  04  березня 2019 року по  04  червня  2019 року (звіт про стажування розглянуто і затверджено на засіданні кафедри екології 10.06.2019 р., протокол №15)180 / 6Посвідчення про стажування

від 04.06.2019 р.

2.Навчальний курс  «Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні» для педагогічних працівників закладів освіти.36 / 1Сертифікат №LM516623 від 14.01.2020
3.Навчально-демонстраційні сесії для освітян «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (25-26 червня 2020).12 / 0,5Сертифікат №33-06-20
від 30 червня 2020 р.
4.Курс підвищення кваліфікації: цикл вебінарів-практикумів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» з застосуванням сучасних методів організації та проведення навчального процесу в дистанційній та змішаній формі (23, 25, 28 липня 2020).30 / 1Сертифікат №1034.20
5.Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар «Дошкільна освіта як складова частина системи безперервної освіти в Україні».16 / 0,5Сертифікат №ОZ 133877 від 11.03.2020
2020 – 2021 н.р.
6.Навчання на Програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (01 жовтня 2020 – 23 січня 2021), Львівський національний університет імені Івана Франка.180 / 6СВ № 02070987/000028-21
7.Навчання у шестиденній онлайн-школі менторів від проєкту «Mentor Z» (28. 11. 2020 – 3. 12. 2020).30 / 1Сертфікат Української академії лідерства
8.Курс підвищення кваліфікації у сфері діагностики та корегування генетично обумовлених особливостей навчання у молоді, Участь у практикумі «Людина та її здатність до навчання: генетичні аспекти» (4, 6, 13 листопада 2020)30 / 1Сертифікат № 1633.20.
2021 – 2022 н.р.
9.Навчання на Програмі професійного розвитку педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності 2022»: модуль 1 «Soft Skills компетенції викладача вищої освіти», 7-9 квітня 2022 року, 1 кредит. (Львівський національний університет імені Івана Франка).30 / 1СВ № 0030-2022
2022 – 2023 н.р.
10Участь у вебінарі «Успішна акредитація освітньої програми: актуальні проблеми і шляхи вирішення» (ЛНУ імені Івана Франка, 06.12.2022 р.) 

3 / 0,1

 

ПК 02070987/000084-22

11Участь у циклі семінарів-тренінгів: «Безпека освітнього процесу в умовах воєнного стану» (ЛНУ імені Івана Франка, 13-17 березня 2023 року).30 / 1ПН 2070987/000045-23
12Навчання на курсі «Правничі студії для викладачів» (ЛНУ імені Івана Франка, квітень – травень 2023 року)30 / 1Сертифікат про успішно завершений курс
13Навчання на курсі «Проєктна діяльність» (ЛНУ імені Івана Франка, 17 січня 2023 року – 14 лютого 2023 року)16 / 0,5СВ 2070987/000013-23
14Участь у Всеукраїнській онлайн-конференції від Genesis «Інтерактивне навчання. Результати наймасштабнішої співпраці ІТ-бізнесу та освіти 2022» (01.12.2022) 

3 / 0,1

 

Сертифікат за участь

15Навчання за програмою «Безпечне та здорове робоче середовище – основний принцип та право на роботі» (ЛНУ імені Івана Франка, 24-28 квітня 2023 р.) 

30 / 1

 

ПН 2070987/000233-23

16Участь у Міжнародній Літній Школі «Європейські зелені виміри: виклики для України» / «European Green Dimensions: Challenges for Ukraine», яка відбулася в рамках проєкту Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне 101081525–JMEUGD–RASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH (8 – 9 червня 2023 року). 

18 / 0,6

 

№078_10062023

 

17Онлайн-практикум «21 крок до ресурсності вчителя» ГС «Освіторія». Тривалість 31.07-20.08.202330 / 1№238450
         Разом773/29,3 

Проекти

 1. Патент 16345 Україна, МПК (2006) А01В 79/00 А01В 79/02 (2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.І. Терек, О.М. Цвілинюк. – №U200511816; Заявл. 12.12.05; Опубл. 15.08.06; Бюл. №8. – 7 с.
 2. Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р.
 3. Патент 73287 Україна, МПК А01В 79/02 С 1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / О.І. Величко, О.І. Романюк, Н.М. Джура, О.І. Терек: заявники – Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012; Бюл. №18.

 

Нагороди

 • Подяка Національної Академії наук України на честь 100-річчя Національної Академії наук України та за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (Наказ НЦ «МАНУ» №207 від 19.12.2018).
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 350-річчя Університету.
 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (12 жовтня 2015 року).
 • Подяка Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за високі досягнення у навчанні і вихованні учнівської молоді, формуванні творчої особистості, вагомі здобутки у підготовці переможців Всеукраїнських і Міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів (Наказ №03-11/133 від 07.05.2014 р.).
 • Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на обласних, всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт та підтримку обдарованої учнівської молоді.
 • Грамоти Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток української науки.
 • Подяки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді як науковому керівнику роботи, яка посіла призові місця на Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2011» (Наказ №51 від 18.10.2011 р.) та Всеукраїнському конкурсі Intel Еко-Україна 2012 – національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF (категорія «Екологічна інженерія та енергозберігаючі технології») (Наказ №13 від 17.02.2012 р.).
 • Подяки Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за високі досягнення у підготовці переможців і призерів обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Методичні матеріали

Екологічна освіта для якості життя кожної людини!

Навчально-методичні посібники:

 1. Джура Н. М. Вступ до екологічної діяльності : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія / Н. М. Джура, З. І.  Мамчур. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 130 с.
 2. Мамчур З. І. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія / З. І.  Мамчур, Н. М. Джура, Г. Л. Антоняк, Ю. А. Драч. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 47 с.
 3. Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл.: Н.М. Джура, З.І. Мамчур – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 120 с.
 4. Мамчур З.І., Джура Н.М.  Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
 5. Мамчур З.І., Джура Н.М., Чуба М.В. ПРАКТИКУМ  з «ЕКОЛОГІЇ ГРИБІВ З ОСНОВАМИ ФІТОПАТОЛОГІЇ» ТА «РАДІОЕКОЛОГІЇ» для  студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.
 6. Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 7. Педагогічна практика з екології : методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл. : Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016 – 32 с.
 8. Організація науково-дослідної роботи учнів з біології та екології. Методичні матеріали для учнів очно-дистанційної школи Львівської обласної Малої академії наук / укл. : Н.А. Кулецька, Н.М. Джура. – Львів : Львівська обласна МАН учнівської молоді, 2016. – 36 с.
 9. Формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник для організації роботи з екологічного виховання в закладах дошкільної освіти / Н. М. Джура, М. Ю. Пристайко, І. В. Шкодин, Л. А. Хом’як. – Львів, 2022. – 60 с.

Атестовані електронні курси:

  1. Джура Н. М. Вступ до екологічної діяльності (протокол засідання атестаційної комісії № 62-21 від 5.02.2021) для студентів групи БЛЕ-11.
  2. Джура Н. М. Методи екологічних досліджень (протокол засідання атестаційної комісії № 63-21 від 5.02.2021) для студентів групи БЛЕ-11.
  3. Джура Н. М. Основи природознавства з методикою (протокол засідання атестаційної комісії № 229-21 від 21.12.2021) для студентів груп ФПД-21, 22.
  4. Джура Н. М., Мамчур З. І. Освіта для сталого розвитку (Наказ № 3203 від 18.09.2020) для студентів групи БЛО-41.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!