Військова діяльність і довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Джура Н. М.БЛЕ - 11М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11Мдоцент Джура Н. М.

Опис курсу

Мета дисципліни: розвиток загальних і спеціальних компетентностей, формування теоретичних знань і системного підходу до розуміння екологічних наслідків впливу військової діяльності на деградацію довкілля, шляхів усунення екологічних загроз.

Цілі дисципліни:

 • формування комплексу знань про зміни, які відбуваються у довкіллі за впливу військових дій; 
 • розвиток загальних компетентностей для продукування ідей, розв’язання екологічних проблем у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
 • формування практичних умінь і навичок виявляти, ставити та розв’язувати комплексні проблеми усунення екологічних загроз у довкіллі за впливу військової діяльності.

Загальні компетентності:
КЗ 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові компетентності):

КС 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого
застосування існуючих та генерування нових ідей.
КС10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та
антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
КС 11. Здатність застосовувати міжнародний і вітчизняний досвід в оцінюванні
та прогнозуванні проблем навколишнього середовища на основі екологічного
законодавства, у плануванні господарської діяльності, відновленні екологічного
стану компонентів довкілля, порушених під час військових дій.
КС 12. Здійснювати моніторинг і контроль забруднення стану
компонентів довкілля, оцінювати екотоксичність відходів промислової та
військової діяльності з додержанням вимог природоохоронного
законодавства.

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички):

ПР 10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту
навколишнього середовища.
ПР 11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології,
природокористування та захисту довкілля.
ПР 13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та
господарської діяльності на довкілля.
ПР 21. Уміти оцінювати вплив екотоксичних відходів промислової та військової
діяльності на стан компонентів довкілля, застосовувати сучасні методи оцінки та
контролю якості навколишнього середовища, планувати і здійснювати заходи з
біоремедіації ґрунту і природних вод.
ПР 22. Уміти розробляти спільні міжнародні проекти з додержанням вимог
природоохоронного законодавства, скеровані на оцінку, контроль і санацію
компонентів довкілля, порушених внаслідок військових дій, використовуючи
вітчизняний досвід та знання іноземної мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати: 

 • зміни, які відбуваються у довкіллі за впливу військових дій; 
 • наукові та гуманітарні аспекти екологічної безпеки з питань ліквідації наслідків бойових дій; 
 • міжнародний та вітчизняний досвід в оцінюванні екологічних проблем, спричинених військовою діяльністю, та відновленні екологічного стану компонентів довкілля, порушених під час військових дій;
 • організаційно-правові засади державного управління щодо ліквідації екологічних наслідків військових дій;
 • головні аспекти впливу військової промисловості на довкілля та екологічні наслідки збройних конфліктів і військових дій; 
 • сучасні методи відновлення екологічного стану компонентів довкілля, порушених під час військових дій;
 • шляхи деградації компонентів довкілля під час військових дій та проведення навчань; 
 • основні види шкідливих речовин, які надходять у навколишнє середовище під час випробування та застосування вибухових речовин; 
 • ступінь впливу на людину та екосистеми радіонуклідів, які надходять у довкілля внаслідок видобування та переробки радіоактивних речовин і випробувань ядерної зброї; 
 • небезпеки застосування хімічної зброї та речовин біологічного походження у військових цілях. 

вміти:

 • аналізувати ступінь порушення стану компонентів довкілля та втрати біорізноманіття на військових полігонах і місцях локалізації конфліктів; 
 • застосовувати сучасні методи аналітичних досліджень складу атмосферного повітря, ґрунту, водного середовища та інших компонентів екосистем;
 • оцінювати екологічні проблеми, спричинені військовою діяльністю;
 • розробляти екологічні проекти, скеровані на санацію й відновлення компонентів довкілля, порушених внаслідок військових дій;
 • відновлювати екологічний стан компонентів довкілля, порушених під час військових дій;
 • оприлюднювати результати про стан природного середовища та біорізноманіття на територіях, які зазнавали впливу військової діяльності, на громадських зібраннях, наукових конференціях та в наукових публікаціях;
  • привертати увагу наукової спільноти і громадськості до проблеми деградації екосистем і ризику змін окремих параметрів довкілля внаслідок збройних конфліктів і надзвичайних ситуацій військового часу.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Вплив військової діяльності на природу України: посібник / О. Василюк, К. Норенко; [за заг. ред. О. Кравченко] – Вид-во «Компанія Манускрипт», Львів, 2019. 68 с.
 2. Зацарний В. В., Зацарна О. В., Землянська О. В., Праховнік Н. А. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Київ, НТУУ «КПІ», 2016. 230 с.
 3. Борецька І. Ю., Джура Н. М., Романюк О. І. Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур // Екологічні науки, 2021, №6 (39). С. 72 – 76.  DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.11
 4. Dzhura N., Boretska I., Podan I. Impact of oil pollution and humates on the growth of Poaceae // Journal Environmental problems, 2022 Vol. 7, Nо. 2 : pp.62 – 70 .
 5. Джура Н. М. Військові аспекти деградації біосфери // Polish Journal of Science (Vol. 2. Biological sciences). – №28 (2020). С. 3 – 5.  https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/06/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9628-2020-VOL.-2.pdf
 6. Джура Н. М. Екологічні виміри Чорнобильського лиха (до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії // Екологічний вісник. – №5, 2016. – С. 10-12.
 7. Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. (Vicia faba L.) // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. С.117-124.
 8. Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2011. Том 5/№3.  С. 183–196. (ISSN 1996-4536). 
 9. Кравченко О. Дослідження впливу військових дій на довкілля на Сході України / О. Кравченко, О. Василюк, А. Войціховська, К. Норенко // Схід. – 2015. – № 2. – С. 118-123. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_2_23
 10. Крушельницький О.Д., Огороднійчук І.В., Іванько О.М. Ландшафтні зміни

навколишнього середовища внаслідок воєнних дій та їх епідемічні ризики // Профілактична медицина. – 16 (Том XXІ). – 2. – С.103-105.

 1. Мелень-Забрамна О. Воєнні дії на Сході України – цивілізаційний виклик людству / О. Мелень-Забрамна, С. Шутяк,  А. Войціховська та ін. – Л. : ЕПЛ. – 2015. – 136 с.
 2. Настасенко О. Г. Системний підхід щодо ліквідації загроз екологічної катастрофи у зоні антитерористичної операції / О. Г. Настасенко, О. І. Бондар, О. А. Машкова – Київ, 2014. – 120 с.
 3. Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на Сході України. – К.: ВАІТЕ, 2017. – 88 с. ISBN 978-966-2310-77-1.
 4. Мамчур З.  Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55-58. Sustainable Development – state and prospects: Proceedings of the International Scientific Symposium SDEV‘2018 (28 February–3 March 2018, Lviv-Slavske, Ukraine). – Lviv, 2018. – 343 p.
 5. Петрухін С.Ю., Пісня Л.А., Чеботарьова О.В., Кірієнко М.М. Екологія військової діяльності в аспектах впливу на АПК України  // Інженерія природокористування, 2015, №2(4), С. 106 – 118.
 6. Пат. 16345 Україна, МПК А01В 79/00 А01В 79/02 2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек: заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. – № u 2005 11816; заявл. 12.12.05; опубл. 15.08.06. Бюл. №8.
 7. Пат. 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек: заявники –  Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р. – 9 с.
 8. Пат. 73287 Україна, МПК А01В 79/02 С 1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / О.І. Величко, О.І. Романюк, Н.М. Джура, О.І. Терек: заявники –  Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012; Бюл. №18.
 9. Dzhura N. Phytoevaluation of toxicity of soils under the influence of military actions in Ukraine / N. Dzhura, N.Trishch, І. Podan, М. Dzhura, Z. Mamchur // ХІV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів ”Молодь і поступ біології” : збірник тез, 10 – 12 квітня 2018 р. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 157.

Додаткова:

 1. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року.
 2. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році. – Електронний ресурс : http://www.menr.gov.ua/index.php/dopovidi
 3. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2012 році. – Електронний ресурс : http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/donetska%202012.pdf
 4. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській області у 2012 році. – Електронний ресурс : http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/luganska_2012.pdf
 5. Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки. – Електронний ресурс :  http:// dnop.gov.ua/index.php/uk/operativna-informatsiya/neshchasni-vipadki/658-uncategorised/5858-242

Інтернет-джерела:

 1. Дії населення під час надзвичайних ситуацій https://abetka.dsns.gov.ua/ua/Dii-naselennya-pid-chas-nadzvichaynih-situaciy.html
 2. http://eco.com.ua/content/ekologichni-naslidki-viiskovikh-dii
 3. https://focus.ua/society/332561/
 4. Василюк О. Довкілля та війна : Життєво необхідні ресурси в зоні АТО небезпечні для здоров’я та життя  // Екологія  Право Людина  http://www.epl.org.ua/ecology/dovkillia-ta-viina/doslidzhennia-epl/2574-zhyttievo-neobkhidni-resursy-v-zoni-ato-nebezpechni-dlia-zdorov-ia-ta-zhyttia-chastyna-2-povitria
 5. http://www.epl. org.ua/ecology/dovkillia-ta-viina/doslidzhennia-epl/1852-ziomka-reklamy-dnr
 6. Войціховська Г. Довкілля та війна: Вода і війна / Г. Войціховська, О. Кравченко, О. Василюк // Екологія  Право Людина. – Львів, 2015. // http://www.epl.org.ua/ecology/ dovkillia-ta-viina/doslidzhennia-epl/91-voda-i-viina.
 7. Норенко К. Довкілля та війна : Заповідники в зоні АТО / К. Норенко / Екологія  Право Людина. – Львів, 2015  // http://org.rybalka.com /blog/view/12706/#!/blog/view/127.
 8. Норенко К. Довкілля та війна. Тварини – мовчазні жертви війни / К. Норенко, О. Василюк // Екологія  Право Людина. – Львів, 2015 // http://www.epl.org.ua/ecology/dovkillia-ta-viina/novyny/2061-tvaryny-movchazni-zhertvy-viiny
 9. Сіпакова К.  Донбас на порозі екологічної катастрофи //  КліматІнфо. – Київ, 2014 // www.climateinfo.org.ua/ content/donbas-na-porozi-ekologichnoj-katastrofi
 10. Терещенко Т. Війна в Україні залишає довгий слід забруднень, хвороб та зруйнованої промисловості // КліматІнфо. – Київ, 2014 // http://www.climateinfo.org.ua/content/viina-v-ukrajni-zalishae-dovgii-slid-zabrudnen-khvorob-ta-zruinovanoj-promislovosti.

Шутяк С. Довкілля та війна : Наслідки для довкілля військових дій // Екологія  Право Людина. – Львів, 2015 // http://www.epl.org.ua/ecology/dovkillia-ta-viina/doslidzhennia-epl/95-naslidky-dlia-dovkillia-vnaslidok-viiskovykh-dii

Силабус:

Завантажити силабус