Освіта для сталого розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Джура Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Джура Н. М.

Опис курсу

Метою курсу  є підготовка кадрів для освітньої галузі – вчителів, викладачів на засадах сталого розвитку, сприяння системному узагальненню екологічного й  педагогічного досвіду, формування у бакалаврів готовності до роботи з учнями для здійснення освіти та виховання на засадах сталого розвитку, вміння фахово застосовувати теоретичні знання для обґрунтованого переконання й формування у громадян України ціннісного ставлення до довкілля, екологічного стилю життя; ознайомити з методами і формами організації навчально-виховної роботи в школі, особливостями вивчення, структурою, змістом, завданнями і принципами побудови екологічного навчання і виховання для сталого розвитку; розвивати уміння та навички творчо застосовувати знання з психолого-педагогічних наук під час навчально-виховного процесу в школі та позашкільних установах. Визначальним акцентом цієї програми є: «освіта не ПРО сталий розвиток, а ДЛЯ сталого розвитку

Рекомендована література

Боголюбов В.М. Формування змісту освіти в інтересах сталого розвитку суспільства /
Високоякісна, доступна, випереджальна освіта [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://blogs.lb.ua/kiev_2025/121320_visokoyakisna_dostupna_viperedzh.html.
2. Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: Науково-методичний посібник. – Дніпропетровськ, 2011.  200 с.
3. Голубець М. А. Розвиток «сталий» чи «збалансований»? / М. А. Голубець //
Український географічний журнал. – 2006. – № 2.  С. 66–69.
4. Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник / Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний
університет імені Івана Франка, 2016.  104 с.
5. Дошкільнятам про сталий розвиток: дидактичні матеріали для використання у
дошкільних навчальних закладах / авт.-уклад. О.І. Пометун. − Д. : ЛІРА, 2015.
6. Зелений пакет : посіб. для вчителя. – ОБСЄ, Регіональний екологічний центр для
Центральної та Східної Європи, 2010. 256 с.
7. Мамчур З., Джура Н., Думич О., Чуба М., Драч Ю., Подан І. Екологічні аспекти
виконання цілей сталого розвитку в Україні // Сталий розвиток – стан та перспективи:
Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня
2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018.  С. 55 – 58.
8. Пiдготовка вчителiв до викладання питань сталого розвитку. Навчально-методичні
матеріали для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів та системи
післядипломної педагогічної освіти: Посібник / О.І. Пометун та ін. За ред.
О.І.Пометун. – К. : Педагогічна думка, 2015.  120 с.
9. Педагогічна практика з екології : методичні рекомендації щодо організації та
проведення педагогічної практики студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл. :
Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016.32 с.
10. Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства: навч.-метод. посіб. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2011. 518 с.
11. Adams, W. M. and Jeanrenaud, S. J. (2008). Transition to Sustainability: Towards a
Humane and Diverse World. Gland, Switzerland: IUCN. 108 pp.
12. Hulse J. H. Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past. / J. H. Hulse — New
Delhi: Cambridge University Press India Pvt. Ltd. Ottawa: International Development
Research Centre, 2007.  390 p.
Інтернет-ресурси:
1. Освіта для сталого розвитку в дії http://www.esd.org.ua/node/892
2. http://www.ecoosvita.org.ua/
3. Сталий розвиток – https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability
4. Sustainable development – http://blogs.worldwatch.org/sustainabilitypossible/
5. Освіта для сталого розвитку. Національна доповідь за 2012 рік (скорочено)
http://dea.gov.ua/chapter/osvita_dlya_stalogo_rozvitku_nacional4na_dopovid4_skorocheno
6. Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку
http://dea.gov.ua/chapter/koncepciya_regional4noi_sistemi_osviti_dlya_stalogo_rozvitk
u

Повний список літератури розміщено на http://elearning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=254

Матеріали

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=254

Силабус:

Завантажити силабус