Радіоекологія

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Джура Н. М.БЛЕ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532БЛЕ - 31доцент Джура Н. М.

Опис курсу

Радіоекологія – нормативна навчальна дисципліна відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

Дисципліна викладається у 5 семестрі обсягом 4 кредити ЄКТС.

Мета дисципліни: ознайомлення студентів із основами радіоекології як комплексної теоретично-прикладної наукової галузі, методами радіоекологічних досліджень; отримання базових знань про радіоактивне забруднення, його наслідки та можливі оптимальні шляхи їх вирішення.

Цілі дисципліни: 

формування знань про: основні проблеми і напрямки розвитку радіоекології як науки, основні реакції екосистем на дію іонізуючого випромінювання; масштаби та інтенсивності радіаційного впливу на природне середовище та процеси, що відбуваються в екосистемах; прогнозування можливих віддалених наслідків цього впливу і відповідна корекція;

 розвиток умінь і навиків: творчо самостійно здобувати знання у галузі радіоекології, охорони довкілля та збалансованого природокористування; орієнтуватися в постійному потоці інформації; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й логічно мислити, вирішувати екологічні проблеми і завдання;

розвиток соціальних навичок (soft skills): прагнути діяти соціально, відповідально та свідомо; уміти працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

Спеціальні (фахові компетентності): 

КС-1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

КС-5. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

КС-7. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища. 

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички):

ПР-02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування. 

ПР-03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування. 

ПР-04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки. 

ПР-05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля. 

ПР-11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати: 

 • основні проблеми і напрямки радіоекології як науки;
 • основні поняття, терміни і положення радіоекології;
 • дози ІВ і дозиметричні одиниці у радіоекології;
 • природний радіаційний фон й аномалії природного фону;
 • техногенні джерела радіації;
 • методи радіоекологічних досліджень;
 • основні реакції екосистем на дію іонізуючого випромінювання;
 • екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи;
 • основні положення радіоекологічного моніторингу;
 • біологічні та харчові ланцюги міграції радіонуклідів; 
 • біологічну дію йонізуючого випромінювання на живі системи;
 • контрзаходи в радіоекології;
 • можливості зниження концентрації РН у продуктах та рекомендації щодо режиму харчування людей.

вміти:

 • проводити дослідження з метою організації системи радіоекологічного контролю з використанням приладів; 
 • описувати й аналізувати шляхи міграції радіонуклідів у біосфері, шляхи потрапляння радіонуклідів із довкілля у продукти харчування і організм людини;
 • приймати організаційні, нормативно-правові, природоохоронні та інші рішення, які забезпечують екологічно безпечне функціонування екосистем;
 • побачити, усвідомити і зрозуміти проблему; 
 • аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, логічно мислити, приймати виважені рішення;
 • моделювати ймовірні шляхи вирішення екологічних проблем; 
 • поставити мету діяльності (собі та колективу), коригувати процес досягнення мети, прогнозувати наслідки результатів діяльності;
 • діяти соціально, відповідально та свідомо;
 • працювати в команді.

Рекомендована література

Література:

 1. Гродзинський Д. М. Радіобіологія : Підручник. – 2-ге вид.- К. : Либідь, 2001. – 448 с.
 2. Гудков І. М. Реакції рослин на опромінення в зоні аварії на Чорнобильській АЕС. – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2020.  – 164 с.
 3. Гудков І. М., Гайченко В. А., Кашпаров В. О. та ін. Радіоекологія: Навч. посіб. / За ред. акад. НААН України І. М. Гудкова. Вид. 2-ге доповнене. – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2013. – 468 с.
 4. Гудков, І. М., Вінничук М. М. Сільськогосподарська радіоекологія. – Житомир: ДАУ, 2003. – 472 с. 
 5. Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 120 с.
 6. Джура Н. М. Радіоекологія : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101-Екологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. – 112 с.
 7. Борецька І. Ю., Джура Н. М., Романюк О. І. Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур // Екологічні науки, 2021, №6 (39). С. 72 – 76.  DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.11
 8. Dzhura N., Boretska I., Podan I. Impact of oil pollution and humates on the growth of Poaceae // Journal Environmental problems. – 2022, Vol. 7 (2) : pp.62 – 70. DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.062
 9. Джура Н. М. Екологічні виміри Чорнобильського лиха (до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії) // Екологічний вісник. №5, 2016. – С. 10-12.
 10. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2002 році. – К.: Державний комітет ядерного регулювання України, 2003. – 82 с.
 11. Клименко М. О., Клименко О. М., Клименко Л. В. Радіоекологія : підручник. – Рівне : НУВГП, 2020. – 304 с.
 12. Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження : Навч. посіб. – Львів : Вид-ий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.
 13. Константінов М. П., Журбенко О. А. Радіаційна безпека : Навч. посіб. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2003. – 151 с.
 14. Кіцно В. О., Поліщук С. В., Гудков І. М. Основи радіобіології та радіоекології. – К. : Хай-Тек-Прес, 2008. – 320 с.
 15. Кутлахмедов Ю. О. Основи радіоекології: Навч. посіб. / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер; За ред. В. П. Зотова. – К. : Вища школа, 2003. – 319с.
 16. Мамчур З.  І., Джура Н. М., Чуба М. В. Практикум  з «Екології грибів з основами фітопатології» та «Радіоекології» для  студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.
 17. Методичні рекомендації щодо дій у зонах ядерного ураження // Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06 квітня 2022 року № 585.
 18. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ–97). – К., 1997. – 121с.
 19. Хом’як І. В. Екосистемологія : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. – 235 с.
 20. Чорнобильська катастрофа / За ред. В. Г. Бар’яхтара. – К.: Наук. думка, 1996. – 576 с.

Інтернет-ресурси:

 1. http://www.ic-chernobyl.kiev.ua – Сайт Чорнобильського реґіонального державного центру науково-технічної інформації (Україна).
 2. http://www.stopatom.slavutych.kiev.ua – Неофіційний сайт “Чорнобиль. Правда про Чорнобиль” (Україна).
 3. http://www.snrcu.gov.ua – Сайт Державного комітету ядерного регулювання України (Україна).
 4. http://mns.gov.ua – Сайт Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Україна).
 5. http://www.energoatom.kiev.ua – Сайт Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» (Україна).
 6. http://www.kinr.kiev.ua – Сайт Наукового центру «Інститут ядерних досліджень» Національної академії наук України (Україна).
 7. http://www.sstc.kiev.ua – Сайт Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (Україна).
 8. http://user.adamant.net/~hydro – Сайт Науково-дослідного центру радіогідрогеологічних полігонних досліджень (Україна).
 9. http://www.ecotest.ua/ua – Сайт Компанії «ЕКОТЕСТ». Прилади радіаційного контролю (Україна)
 10. http://www.koro.dp.ua – Сайт Науково-технічного центру по дезактивації та комплексному веденню з радіоактивними відходами, речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання (НТЦ КОРО) (Україна).
 11. http://www.insc.gov.ua/ukr – Сайт Українського Міжнародного Центру ядерної безпеки (Україна).
 12. http://www.alpha2003.kiev.ua/ – Сайт навчальної програми «Радіація і життя» (Україна).
 13. http://komchern.org.by/ru – Сайт Білоруського комітету «Чорнобиль» з проблем катастрофи на ЧАЕС (Білорусь).
 14. http://www.chernobyl.by/ru – Сайт Комітету з проблем наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів Республіки Білорусь (Білорусь).
 15. http://greenfield.fortunecity.com – Сайт Інституту радіаційної безпеки «Белрад» (Білорусь).
 16. http://www.nsrl.ttu.edu/chernobyl/ukr.htm – Чорнобильська сторінка Техаського технічного університету (США, на українській мові).
 17. http://www.un.org/russian/ha/chernobyl – Офіційний сайт ООН з проблем Чорнобильської катастрофи.
 18. http://www.ieer.org – Сайт Інституту досліджень енергетики та навколишнього середовища (IEER).
 19. http://www.bullatomsci.org – Світове наукове періодичне видання «Бюлетень дослідників атома» (США).
 20. http://www.iaea.org – Сайт Міжнародного Агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) (Австрія).

22. http://www.icrp.org – Сайт Міжнародної комісії з радіаційного захисту (Швеція).

Силабус: Радіоекологія

Завантажити силабус