Екоосвітня діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Джура Н. М.БЛЕ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616БЛЕ - 31

Опис курсу

Екоосвітня діяльність – нормативна навчальна дисципліна відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

Дисципліна викладається у 6 семестрі обсягом 4 кредити ЄКТС.

Мета дисципліни: задовільнити освітні і кваліфікаційні потреби студентів, посилити їх конкурентоспроможність та затребуваність на ринку праці; розширити знання про екологічну освіту як інструмент для прийняття рішень, формування екологічного світогляду і мотивації до дій в інтересах сталого розвитку для збереження довкілля; виховати ціннісне ставлення до природи, екологічного стилю життя, бажання дбайливо використовувати природні ресурси. 

Цілі дисципліни:

формування знань про: екологічну освіту як інструмент для прийняття рішень в інтересах сталого розвитку для збереження довкілля; інноваційні методи екоосвітньої діяльності та готовність застосовувати їх при організації  освітнього процесу;

 розвиток умінь і навиків: організації якості життя у стилі еко; творчо самостійно здобувати знання у галузі екоосвітньої діяльності; формування екологічного світогляду і мотивації діяти в інтересах сталого розвитку для збереження довкілля; ціннісного ставлення до природи і бажання дбайливо використовувати природні ресурси; орієнтуватися в постійному потоці інформації; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й логічно мислити, вирішувати екологічні проблеми і завдання;

розвиток соціальних навичок (soft skills): прагнути діяти соціально, відповідально та свідомо; уміти працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-2. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій

КЗ-3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

КЗ-10. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові компетентності): 

КС-11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

КС-12. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду
вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички):

ПР-01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР-13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

ПР-17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати: 

 • мету, завдання і зміст безперервної екологічної освіти та екологічного виховання;
 • інноваційні методи викладання: тренінгові технології та новітні тренінгові техніки; коучингові техніки; тьюторингові та менторингові практики у роботі викладача;  
 • інтерактивні методи навчання та метод кейсів; 
 • інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі; 
 • STEM-освіта як інновація оновлення технологій навчання природничих дисциплін;
 • впровадження дистанційних послуг у середній  та вищій освіті;
 • професійні компетентності вчителя у системі неперервної екологічної освіти;
 • вітчизняні та зарубіжні надбання й інноваційні рішення в освіті.

вміти:

 • організовувати екоосвітню діяльність на засадах емпауермент-педагогіки: мотивації і натхнення на дії;
 • планувати й організовувати освітню й екологічну діяльність в командах під час різних форм еколого-просвітницької діяльності;
 • впроваджувати в практику екоосвітньої дільності педагогічні інновації та науковий досвід;
 • використовувати у практичній діяльності інноваційні технології навчання (творчо-розвивальні, особистісно орієнтоване і проблемне навчання, дослідницько-пошукову роботу, інтерактивні методи навчання, ігровий підхід, метод моделювання, проектну технологію тощо)  як необхідні складові оволодіння педагогічною майстерністю; 
 • проводити кейс-уроки  у процесі впровадження STEM-освіти в загальноосвітніх школах;
 • організовувати екоосвітню та науково-дослідницьку діяльність з учнівською і студентською молоддю з використанням засобів інформаційно-освітнього простору. 
 • проводити лекції, тренінги, дискусії у рамках екоосвітньої діяльності для різних груп населення;
 • аналізувати екологічні наслідки глобальних проблем людства;
 • застосовувати принципи і концепції сталого розвитку у соціально
  культурній діяльності;
 • моделювати можливі шляхи вирішення проблем і прогнозувати наслідки результатів антропогенної діяльності, проводити інтегральну екологічну оцінку для визначення загальної екологічної ситуації;
 • формувати звички соціально відповідальної поведінки у повсякденному житті для збереження довкілля загалом й адаптації до умов проживання на певній території зокрема;
 • діяти соціально, відповідально та свідомо;
 • працювати в команді.

Рекомендована література

 1. Боголюбов В.М. Формування змісту освіти в інтересах сталого розвитку суспільства / Високоякісна, доступна, випереджальна освіта [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://blogs.lb.ua/kiev_2025/121320_visokoyakisna_dostupna_viperedzh.html.
 2. Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: Науково-методичний посібник. – Дніпропетровськ, 2011. – 200 с. 
 3. Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 120 с.
 4. Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник / Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 5. Джура Н.М., Нагірнич О. М. Формування екологічної компетентності  як складової професійної підготовки  магістрів освіти // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки № 3 (36). Ч. ІІ (2020). – С. 37 – 43.
 6. Джура Н. Організація екоосвітньої діяльності для сталого розвитку в умовах загальноосвітньої школи // Вісник Львівського університету. Сер. Педаго-гічна. 2019. Вип. 34. – С. 52–62. 
 7. Дошкільнятам про сталий розвиток: дидактичні матеріали для використання у дошкільних навчальних закладах / авт.-уклад. О.І. Пометун. − Д. : ЛІРА, 2015. 
 8. Зелений пакет : посіб. для вчителя. – ОБСЄ, Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи, 2010.– 256 с.
 9. Мамчур З., Джура Н., Думич О., Чуба М., Драч Ю., Подан І. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55 – 58.
 10. Екологічне право України : навч. посіб. / Б. П. Ратушна,
  А. В. Рабінович; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів, 2015. – 203 c. 
 11. Екологія: підручник для студентів вищих навч. закладів / кол. авторів; за заг. ред. О. Є.Пахомова. – Х. : Фоліо, 2014. – 666 с.
 12. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002.
 13. Пометун О. Уроки для сталого розвитку : навч. посіб. для учнів 8 класу
  загальноосвітніх шкіл / О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко. – Вид. 2-ге, випр. І доповн. – Д. : Ліра, 2013. – 116 с.
 14. Пометун О. Уроки для сталого розвитку: Як організувати позакласну роботу учнів основної школи : метод. посіб. для класних керівників 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів / О. Пометун, І. Сушенко, О. Топузов. – К. : Освіта, 2011.
 15. Проект Стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, 2011. 144 с.
 16. Формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку. Навч.-метод. посіб. для організації роботи з екологічного виховання в закладах дошкільної освіти / Н.М. Джура, М.Ю. Пристай-ко, І. В. Шкодин, Л. А. Хо-м’як. – Львів, 2022. – 60 с. 
 17. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph / Dzhura N. M., Machynska N. I. Theoretical and methodological aspects of environmental competence formation as a necessary component of professional training of preschool education specialists. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021.
 18. Hulse J. H. Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past. / J. H. Hulse — New Delhi: Cambridge University Press India Pvt. Ltd. Ottawa: International Development Research Centre, 2007. — 390 p.
 19. Encyklika Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka Poświęcona Trosce o Wspólny Dom (2015): http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524-_enciclica-laudato-si_pl.pdf 
 20. Laudato si’ – «Славен будь»  короткий виклад нової енцикліки Папи Франциска / Радіо Ватикану [Електронний ресурс, 2015] – Режим доступу: http://uk.radiovaticana.va/news/2015/06/18/«laudato_si’»_–_короткий_виклад/1151363 

 

Інтернет-ресурси: 

 1. Освіта для сталого розвитку в дії http://www.esd.org.ua/node/892
 2. Сучасна екологічна освіта в Україні – http://ecoosvita.org.ua/storinka/shcho-take-suchasna-ekologichna-osvita-v-ukrayini
 3. http://www.ecoosvita.org.ua/
 4. Сталий розвиток – https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability
 5. Sustainable development – http://blogs.worldwatch.org/sustainabilitypossible/
 6. Концепція регіональної системи освіти для сталого  розвитку http://dea.gov.ua/chapter/koncepciya_regional4noi_sistemi_osviti_dlya_stalogo_rozvitku
 7. Бюро УГКЦ з питань екології [Електронний ресурс, 2017] – Режим доступу: http://ecoburougcc.org.ua/ 
 8. Духовно-екологічний центр християнської злагоди і любові “Здвижин” [Електронний ресурс, 2017] – Режим доступу: http://nnph.if.ua/2011/03/07/445/

 

Більше матеріалів подано на платформі електронного курсу

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3397

Силабус: Екоосвітня діяльність

Завантажити силабус