Виробнича практика за вибором (бакалаври)

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
89Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8БЛЕ - 41доцент Мамчур З. І., Драч Ю. А.
доцент Джура Н. М.

Опис курсу

Виробнича практика за вибором є нормативною дисципліною з спеціальності 101 Екологія для освітньої програми з підготовки бакалаврів, що проводиться у 8 семестрі в обсязі 9 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Виробнича практика за вибором здійснюється з метою набуття студентами навичок науково-дослідницької роботи, опанування методів наукових досліджень, вміння обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Цілі: 

 1. Сформувати вміння планувати, виконувати, оформляти та представляти наукові дослідження на відповідному рівні; організувати наукову роботу в експедиційних і лабораторних умовах, вміння використовувати сучасні інформаційні ресурси, методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень.
 2. Сформувати комплекс знань, умінь і навичок для застосування у професійній діяльності у сфері екології, та сталого природокористування; виробничих навичок самостійно приймати рішення в реальних виробничих умовах, використовувати у виробничому процесі отримані під час навчання теоретичні знання для вирішення конкретних проблем і завдань наукового характеру, 
 3. Закріпити розуміння норм академічної доброчесності при підготовці кваліфікаційної роботи, розвинути соціальні навички (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді.

Реалізація мети практики здійснюється через самостійне набуття студентами практичних знань, умінь і навичок під контролем керівників на університетських базах, а також у спеціальних науково-дослідних, освітніх і виробничих установах.

Рекомендована література

Основна:

 1. Мамчур З. І., Джура Н. М., Антоняк Г. Л., Драч Ю. А. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 – Екологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 44 с.

Додаткова:

 1. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля. 2020. 74 с.
 2. Бочарова Н. Екологічний аспект корпоративної соціальної відповідальності підприємств // Економіка транспортного комплексу, 2020. (35), С. 32–47.
 3. Веклич О. О., Колмакова В. М., Патока І. В. Комплекс нормативно-законодавчих пропозицій щодо впровадження екосистемного підходу в управлінську практику // Економіка та держава, 2022. (5), С. 56–61.
 4. Владимирова О.Г., Сапко О.Ю. Нормування антропогенного навантаження на окремі складові довкілля: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2022. 289 с.
 5. Гавадзин Н. О. Аспекти управління реалізацією екологічних проектів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 2015. 1 (1). С. 110–112.
 6. Екологічне інспектування. Навчальний посібник з практичних (семінарських) занять [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 101 «Екологія» ОП «Екологічна безпека», 161 «Хімічні технології та інженерія» ОП «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю. В. Носачова, Т. О. Шаблій. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  230 с
 7. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : наук. посіб. К. : Кондор, 2003. 192 с.
 8. Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» / С.Ф. Разанов, О.І. Врадій; Вінн. нац. аграр. ун-т. Вінниця: ВНАУ, 2019. 51 c.
 9. Осипчук А. Пропозиції з удосконалення стратегічного управління об’єктами екотуристичної діяльності // Economy and Society, 2022, 40. 9 с.
 10. Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : метод. посіб. / за ред. Н. В. Стукало. Дніпропетровськ : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2013. 44 с.
 11. Солошич І. О. Застосування науково-дослідної компетентності фахівцями-екологами в професійній діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 45. 2014. С. 190–194.
 12. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 13. Інформаційні ресурси
 14. Що потрібно знати про плагіат : посібник з академічної грамотності та етики для «чайників». Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf.
 15. Сайт департаменту екології Львівської області – https://deplv.gov.ua/
 16. Сайт Екоінспекції Львівської області – https://www.lviv.dei.gov.ua/

Силабус: Виробнича (переддипломна) практика

Завантажити силабус