Вступ до екологічної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Джура Н. М.БЛЕ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132БЛЕ - 11доцент Джура Н. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна є вступом до багатогранного циклу дисциплін професійно-практичної підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. Зміст навчальної дисципліни побудовано з акцентом на підготовку висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони  довкілля та сталого природокористування; на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування у професійній діяльності через теоретичне та практичне навчання.

Мета дисципліни: отримання знань про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну теоретично-прикладну наукову галузь; формування знань про збереження біорізноманіття, охорону довкілля та стале природокористування; формування уявлень про професію еколога, майбутню екологічну діяльність, шляхи досягнення професійного вдосконалення; розвиток умінь і навичок самостійно здобувати знання у галузі екології, вирішувати екологічні проблеми і завдання; виховання турботи про довкілля, бажання дбайливо використовувати природні ресурси.

Цілі дисципліни:

ознайомлення з: програмними результатами навчання (ПРН), освітньо-професійною програмою (ОПП) та навчальним планом спеціальності 101 Екологія; компетентностями бакалавра екології; особливостями навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) в Україні та за кордоном; особливостями підготовки і працевлаштування фахівців-екологів; 

формування знань про: становлення та розвиток екології як науки; сучасні напрями розвитку екології як теоретично-прикладної наукової галузі; комплекс наук екологічного спрямування; основні об’єкти екології; наукові екологічні поняття й терміни; принципи і закони екології як науки; екологічне законодавство України; структуру наукових досліджень; міжнародні організації, які займаються екологічними програмами, у тому числі збереженням біорізноманіття; систему екологічної освіти в Україні, рівень розвитку та стан функціонування екологічної галузі, організацію державної служби за фахом; структуру Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

завдання його підрозділів;

розвиток умінь і навиків: творчо самостійно здобувати знання у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування; орієнтуватися в постійному потоці інформації; готувати наукові доповіді, реферати, кваліфікаційні роботи; публічно виступати з доповідями та повідомленнями на екологічну тематику; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й логічно мислити, вирішувати екологічні проблеми і завдання;

розвиток соціальних навичок (soft skills): прагнути діяти соціально, відповідально та свідомо; уміти працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
КЗ-7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

КЗ-9. Здатність працювати в команді

Спеціальні (фахові компетентності): 

КС-1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук. 

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички):

ПР-02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування. 

ПР-03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПР-13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

ПР-19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати: 

 • освітньо-професійну програму (ОПП) спеціальності;
 • особливості навчання у ЗВО в Україні та за кордоном; 
 • особливості підготовки та працевлаштування фахівців-екологів; 
 • етапи становлення та розвитку екології як науки; 
 • сучасні напрями розвитку екології як теоретично-прикладної наукової галузі; 
 • комплекс наук екологічного спрямування; 
 • основні об’єкти екології; 
 • наукові екологічні поняття й терміни; 
 • принципи і закони екології як науки; 
 • окремі розділи і статті екологічного законодавства України; 
 • соціальні функції екології, їхню вагомість у суспільстві;
 • структуру наукових досліджень; 
 • міжнародні організації, які займаються екологічними програмами, у тому числі збереженням біорізноманіття; 
 • систему екологічної освіти в Україні, рівень розвитку та стан
  функціонування екологічної галузі, організацію державної служби за фахом; 
 • структуру Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, завдання його підрозділів;

вміти: 

 • працювати з літературою і самостійно здобувати знання у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
 • побачити, усвідомити і зрозуміти проблему; 
 • аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, логічно мислити, приймати виважені рішення;
 • моделювати ймовірні шляхи вирішення екологічних проблем; 
 • поставити мету діяльності (собі та колективу), коригувати процес досягнення мети, прогнозувати наслідки результатів діяльності;
 • готувати наукові доповіді та реферати, оформляти їх згідно з вимогами; 
 • публічно виступати з доповідями та повідомленнями на екологічну тематику; ставити запитання за темою доповіді;
 • діяти соціально, відповідально та свідомо;
 • працювати в команді.

Рекомендована література

Література:

 1. Білявський Г. О., Бутченко Л.  І., Навроцький В. М. Основи екології: теорія та практикум : навч. посіб. – К. : Лібра, 2002. – 352 с.
 2. Бровдій В. М., Гаца О. О. Закони екології. – К. : Освіта України, 2007. – 378 с.
 3. Вступ до фаху : методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування/ укл.: Н. М. Джура, З. І. Мамчур. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 120 с.
 4. Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 120 с. 
 5. Джура Н. М. Формування екологічної компетентності  як складової професійної підготовки  магістрів освіти / Н. М. Джура, О. М. Нагірнич // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки № 3 (36). Ч. ІІ (2020). – С. 37 – 43. DOI https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-2-05
 6. Борецька І. Ю., Джура Н. М., Романюк О. І. Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур // Екологічні науки, 2021, №6 (39). С. 72 – 76.  DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.11
 7. Dzhura N., Boretska I., Podan I. Impact of oil pollution and humates on the growth of Poaceae // Journal Environmental problems, 2022 Volume 7, Number 2 : pp.62 – 70 DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.062
 8. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вступ до фаху» для студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Умань: УНУС, 2011. – 103 с.
 9. Голубець М. А. Середовищезнавство (інвайронментологія). – Львів : Компанія «Манускрипт», 2010. – 176 с.
 10. Голубець М. А. Екосистемологія. – Львів : Поллі, 2000. – 316 с.
 11. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб. – К. : «Знання» КОО, 2000. –
  203 с.
 12. Дідух Я. П. Популяційна екологія. – К. : Фітосоціоцентр,
  1988. – 191 с.
 13. Добровольський В. В. Екологічні знання : навч. посіб. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 304 с.
 14. Добровольський В. В. Основи теорії екологічних систем : навч. посіб. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 272 с.
 15. Екологічна енциклопедія: у 3-х т. / редколегія: А. В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. – К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006 – 2008. Т. 1. – 432 с.; Т. 2. – 416 с.; Т. 3. – 472 с.
 16. Екологічне право України : навч. посіб. / Б. П. Ратушна,
  А. В. Рабінович; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів, 2015. – 203 c. 
 17. Екологічне право України : підручник / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. К. : Право, 2005. – 380 с.
 18. Екологія: підручник для студентів вищих навч. закладів / кол. авторів; за заг. ред. О. Є.Пахомова. – Х. : Фоліо, 2014. – 666 с.
 19. Злобін Ю. А., Кочубей Н. В. Загальна екологія : навч. посіб. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с.
 20. Кисельов М. М. Понятійний апарат та закони сучасної еколо-
  гії : навч. посіб. – К. : ПАРАПАН, 2008. – 184 с.
 21. Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи екології : навч. посіб. – К. : МАУП, 2002. – 296 с.
 22. Кучерявий В. П. Загальна екологія. – Львів : Світ, 2010. – 520 с. http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Kucheryaviy_2010_520.pdf
 23. Малишко М. І. Основи екологічного права України: навч. посіб. К. : МАУП, 1999. – 150 с.
 24. Назарук М. М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи : навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013.
 25. Петрук В. Г. Вступ до фаху. Курс лекцій. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 226 с.
 26. Салтовський О. І. Основи соціальної екології : навч. посіб. – К., 2004. – 382 с.
 27. Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [укл.: Гончаренко Г. Є., Совгіра С. В.]. – К. : Наук. Світ, 2010. – 67 с.
 28. Хом’як І. В. Екосистемологія : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. – 235 с.
 29. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : сollective monograph / Подан І. І., Джура Н. М. Діагностика і фіторемедіація нафтозабруднених природних і штучних наземних екосистем Старосамбірського нафтового родовища. – Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. Ch. 2. Р. 541-556.  DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.8
 30. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. – К. : ВД «Слово», 2004. – 240 с. https://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf
 31. Ecology / Britannica Illustrated Science Library. Encyclopædia Britannica, 2010.  55 р.
 32. Fath Brian D. Encyclopedia of ecology. – Elsevier, 2008. – Vol.
  1–5. р. 4122.

Інтернет-ресурси:

 1. Професійний стандарт «Еколог» // Наказ Міністерства економіки України № 1111-22 від 04 травня 2022 року https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/421-nakaz_1111.pdf
 2. Енциклопедія сучасної України –

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18695

 1. Stanford Encyclopedia of Philosophyhttps://plato.stanford.edu/entries/ecology/
 2. Загальна екологія (Online курс лекцій) –

http://ecologyknu.wixsite.com/ecologymanual

 1. Проект Знань  https://www.nature.com/scitable/knowledge/ecology-102/
 2. Лекції з екології – http://ecologyknu.wixsite.com/ecologymanual
 3. Екологія –  https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology
 4. Біорізноманіття на сторінці Міністерства https://menr.gov.ua/timeline/Bioriznomanittya.html
 5. http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2007-08/a1-8.pdf
 6. Екологічні дослідження в Україні – http://www.nbuv.gov.ua/node/3907
 7. Перелік наукових фахових видань України https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
 8. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління http://dea.edu.ua/
 9. https://menr.gov.ua/
 10. http://ecoosvita.org.ua/
 11. https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology
 12. https://uk.wikipedia.org/wiki/наукове дослідження
 13. Наукові екологічні дослідження – https://uk.wikipedia.org/wiki/екологія
 14. https://uk.wikipedia.org/wiki/наукова етика
 15. Міжнародні екологічні організації  – https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=5104
 16. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text
 17. Положення, кодекс і декларація про академічну доброчесність в ЛНУ ім. Івана Франка – https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/
 18. Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу в ЛНУ ім. Івана Франка – https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/

Силабус: Вступ до екологічної діяльності

Завантажити силабус