Методи екологічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Джура Н. М.БЛЕ - 11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232БЛЕ - 11доцент Джура Н. М.

Опис курсу

Методи екологічних досліджень – нормативна навчальна дисципліна відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

Дисципліна викладається у ІІ семестрі обсягом 4 кредити ЄКТС.

Мета дисципліни: отримання базових знань про сучасні методи та методики екологічних досліджень, ознайомлення студентів з основними принципами аналізу екологічного стану та нормування якості довкілля, розвиток здібностей прийняття самостійних рішень щодо вирішення екологічних проблем і завдань, формування творчих умінь самостійно здобувати знання у галузі екології, виховання практичних навичок роботи у лабораторії.

Цілі дисципліни:

ознайомлення з: правилами техніки безпеки під час роботи в екологічних лабораторіях; основними сучасними методами екологічних досліджень: фізичними, хімічними, біологічними, фізіолого-біохімічними, географічними тощо, що застосовуються в екології; науковими підходами до організації моніторингу довкілля; основними засобами вимірювальної техніки, приладами, лабораторним посудом.

формування системи знань про: сучасні методи та напрямки наукових досліджень, що застосовуються в екології; принципи нормування якості довкілля; основні групи методів екологічних досліджень і специфіки постановки дослідів у лабораторних і польових умовах;

розвиток умінь і навиків: описувати, порівнювати і класифікувати основні методи екологічних досліджень; планувати й організовувати екологічний моніторинг із використанням відповідних методів і підходів; самостійно здобувати знання у галузі екології, охорони довкілля; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати і логічно мислити, вирішувати екологічні проблеми і завдання;

розвиток соціальних навичок (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові компетентності): 

КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

КС-7. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища. 

КС-10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень. 

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички):

ПР-03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування. 

ПР-05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля. 

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.

ПР-18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати: 

 • сучасні напрями наукових досліджень з екології; 
 • рівень розвитку та стан функціонування екологічної галузі;
 • основні методи екологічних досліджень та їхню класифікацію; 
 • організацію моніторингу довкілля; 
 • принципи нормування якості довкілля; 
 • структуру і специфіку постановки дослідів у лабораторних і польових умовах; 
 • правила техніки безпеки під час роботи в екологічних лабораторіях;
 • основні засоби вимірювальної техніки, прилади, лабораторний посуд.

вміти: 

 • описувати, порівнювати і класифікувати основні методи екологічних досліджень; 
 • планувати й організовувати наукове дослідження із використанням відповідних методів і підходів; 
 • побачити, усвідомити і зрозуміти екологічну проблему; 
 • моделювати можливі шляхи вирішення екологічних проблем у довкіллі; 
 • аналізувати інформацію, відповідати на поставлені запитання, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, приймати виважені рішення;
 • закладати досліди у лабораторних і польових умовах;
 • статистично обробляти, оформляти, аналізувати й презентувати отримані результати досліджень;
 • поставити мету діяльності (собі та колективу), коригувати процес досягнення мети, прогнозувати наслідки результатів діяльності;
 • самостійно здобувати знання у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування; 
 • діяти соціально, відповідально та свідомо;
 • працювати в команді.

 

Рекомендована література

Література:

 1. Antonyak H. Ecological role of aquatic macrophytic vegetation and its importance to humans. Chapter 6. / H. Antonyak, M. Lesiv, А. Polishchuk, N. Hoivanovych, N. Dzhura, О. Dumych // Health and Nanobiotechnology. Skotna N., Voloshanska S., Kavetskyy T., Eftekhari A., Khalilov R. (Eds.). – 2020. – P. 68–79. https://repo.dma.dp.ua/6094/1/Maket-monograph-volume%205-2020_%20P.%20161-172.pdf
 2. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : сollective monograph / Подан І. І., Джура Н. М. Діагностика і фіторемедіація нафтозабруднених природних і штучних наземних екосистем Старосамбірського нафтового родовища. – Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. Ch. 2. – Р. 541-556.  DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.8
 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології. – К.: Либідь, 1997. – 160 с. 
 4. Владимирова О.Г., Сапко О.Ю. Нормування антропогенного навантаження на окремі складові довкілля: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2022. 289 с.
 5. Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навч.-метод. посіб. для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 120 с.
 6. Джура Н. М. Військові аспекти деградації біосфери / Н. М. Джура // Polish Journal of Science (Vol. 2. Biological sciences). – №28 (2020). – С. 3 – 5.

https://www.poljs.com/wp-content/uploads/2020/06/POLISH-JOURNAL-OF-SCIENCE-%E2%84%9628-2020-VOL.-2.pdf

 1. Джура Н. М. Вміст деяких макро – та мікроелементів у рослинах Сarex hirta L. на території Бориславського нафтового родовища / Н. М. Джура, О. М. Цвілинюк, О. Я. Думич // SWorldJournal,  Issue №6, Part 2, №06-02 (2020). – С. 95-99 https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/ view/swj06-02/swj06-02                                       
 2. Джура Н. М. Екологічні виміри Чорнобильського лиха (до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії / Н. М. Джура // Екологічний вісник. №5, 2016. С. 10-12.
 3. Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. (Vicia faba L.) // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. С.117-124.
 4. Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2011. Том 5/№3.  С. 183–196.
 5. Борецька І. Ю., Джура Н. М., Романюк О. І. Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур // Екологічні науки, 2021, №6 (39). С. 72 – 76.  DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.11
 6. Dzhura N., Boretska I., Podan I. Impact of oil pollution and humates on the growth of Poaceae // Journal Environmental problems, 2022 Volume 7, Number 2 : pp.62 – 70 
 7. Хом’як І. В. Екосистемологія : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. – 235 с.
 8. Пат. 16345 Україна, МПК А01В 79/00 А01В 79/02 2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек: заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. – № u 2005 11816; заявл. 12.12.05; опубл. 15.08.06. Бюл. №8.
 9. Пат. 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек: заявники –  Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р. – 9 с.
 10. Пат. 73287 Україна, МПК А01В 79/02 С 1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / О.І. Величко, О.І. Романюк, Н.М. Джура, О.І. Терек: заявники –  Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012; Бюл. №18.
 11. Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи / Гродзинський Д.М., Шиліна Ю.В., Куцоконь Н.К., Михєєв О.М., Гуща М.І., Коломієць О.Д., Фалінська Т.П., Овсяннікова Л.Г., Кутлахмедов Ю.О., Пчеловська С.В. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 60 с.
 12. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Войціцький В.М. Сучасні методи біохімічних досліджень. К: Укрсоціоцентр, 2001.
 13. Лабораторний та польовий практикум з екології / І. В. Бойко, В. М. Боголюбов та ін.  Під ред. В. П. Замостяна та Я. П. Дідуха. – К. : Фітосоціоцентр, 2000. – 216 с. 
 14. Мацнєв А. І., Проценко С. Б., Саблій Л. А. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля: навч. посіб. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2000. 504 с.
 15. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. Охорона природи. Словник-довідник. – К.: В-во «Знання», 2002. – 550 с.
 16. Мусієнко М.М., Ольхович О.П. Методи дослідження вищих водних рослин. – К. : Вид-во поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 120 с.
 17. Ніколайчук В. І. Методи наукових досліджень у фізіології рослин. – Ужгород : Вид-во Ужгородського університету,  2000.
 18. Лаптєв О. О. Інтродукція та акліматизація рослин з основами озеленення. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 128 с.
 19. Перелік методик виконання вимірювань складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів та тимчасово допущених до використання Мінекоресурсів України. Затв. Наказом Мінекоресурсів України від 03.11.2003 р. №98.
 20. Посудін Ю. І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища : Підручник. – К. : Світ, 2003. – 288 с.
 21. Практикум з біогеохімії для екологів : навч.посіб. – К. : КНТ, 2007. – 288 с.
 22. Руденко С. С., Костишин С. С., Морозова Т. В. Загальна екологія : практичний курс : навч. посібник. Част. 1, 2. Чернівці: Рута, 2003. 320 с. 
 23. Основи спостережень за станом довкілля : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, к.пед.н. Л. В. Тихенко. Суми: Університетська книга, 2013. – 352 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Екологічні дослідження в Україні – http://www.nbuv.gov.ua/node/3907
 2. Перелік наукових фахових видань України https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
 3. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління http://dea.edu.ua/
 4. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України  – https://menr.gov.ua/
 5. https://ecoclubua.com/2008/02/ekolog/
 6. https://www.environmentalscience.org/career/ecologist

Більше матеріалів подано на платформі електронного курсу

http://e-learning.lnu.edu.ua/course

Силабус: Методи екологічних досліджень

Завантажити силабус