Екологія рослин

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432БЛЕ - 21доцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Навчальну дисципліну «Екологія рослин» розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для розуміння зв’язку умов росту рослин із їхніми структурними особливостями, розуміння необхідності дослідження морфо-анатомічних особливостей рослин як характеристики стану середовища.

Метою є підготовка фахівців екологів в аспекті вивчення комплексних ознак, адаптивних можливостей рослин, практичного значення рослин для існування біосфери. 

Цілями курсу є досягнення наступних компетентностей:

-розуміння теоретичних і практичних основ екології організмів і збереження біорізноманіття;

-вироблення здатності проведення досліджень на відповідному рівні;

-здатність оцінювати поточний стан довкілля за допомогою фіто індикації.

Очікувані результати навчання

Загальні і спеціальні компетенції:

КЗ-1.Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

КЗ-8.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

КС-1.Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС-2.Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

КС-7.Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.

Програмні результати:

ПР-03.Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПР-08.Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР-19.Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та

самоосвіти.

ПР-21.Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для

проведення досліджень, збору та обробки даних. 

ПР-22.Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.

 

В результаті вивчення предмету студент має 

знати:

  • особливості будови рослинних клітин і тканин, які лежать в основі розуміння адаптивних можливостей рослинного організму;
  • значення світла, температури, води для рослин, можливості адаптації рослин до браку того чи іншого чинника;
  • основоположне значення процесу фотосинтезу для життя Землі;
  • особливості росту і розвитку рослин.

вміти:

  • виготовляти препарати для дослідження рослинних клітин і тканин;
  • аналізувати морфологічні ознаки рослин, які вказують на умови її росту і розвитку; 
  • практично застосовувати теоретичні знання про значення фізичних факторів середовища для росту і розвитку рослин;
  • проводити пошук інформації для вирішення певних завдань.

Рекомендована література

Основна:

1.Мусієнко М.М. Екологія рослин. К.: Либідь, 2006. 426 с.

2.Москалик Г. Г. Екологія рослин [Текст] : навч. посіб. – Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. ю. Федьковича, 2021.  132 с.

3.Борщевська І.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологія рослин». Рівне, 2021. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19894/1/05-02-323%D0%9C%20%281%29.pdf

4.Лаптєв О.О. Екологія рослин з основами біогеоценології. К.: Фітосоціоцетр, 2001. 144 с.

5.Клименко М.О., Борщевська І.М. Екологія рослин. Лабораторний практикум. Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2017. 147 с.

  1. Скляр В. Г. Екологічна фізіологія рослин : підручник за заг. ред. Ю. А. Злобін. Суми : Університетська книга, 2018. 271 с.

Додаткова:

1.Мусієнко М. М. Фізіологія рослин. Київ : Либідь, 2005. 808 с

2.Коренева І. Екологія рослин, тварин і людини. Практикум.2018. 101 с.

3.Цвілинюк О. Особливості розмноження лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill.) у ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.  2018, Вип..79. С.195-202  

4.Bunio L., Tsvilynyuk О. Influence of crude oil pollution on the content and electrophoretic spectrum of proteins in Carex hirta plants at the initial stages of vegetative development // Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. V. 12, N 3. Р. 459–466 (Web of Science / Scopus)

5.Екофлора України. / Під ред. Я.П. Дідуха. – К: Фітосоціоцентр, 2001. – Т.1., Краснов В.П., Орлов О.О., Ведмідь М.М. 

6.Лукаш О.В. Польова практика з фізіології та екології рослин (екскурсії, фенологічні спостереження, польові та демонстраційні досліди). К.: Фітосоціоцентр, 2001. 128 с

Силабус: Екологія рослин

Завантажити силабус