Збереження біотичного й ландшафтного біорізноманіття

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
79Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
764доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764БЛЕ - 41доцент Мамчур З. І., професор Капрусь І. Я.

Опис курсу

Дисципліна «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття» є нормативною дисципліною з спеціальності 101 Екологія для освітньої програми з підготовки бакалаврів, що викладається в 7 семестрі обсягом 10 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою і цілями є формування у здобувачів теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять проводити спостереження за біотичним та ландшафтним різноманіттям, оцінювати сучасний стан збереження біотичного і ландшафтного різноманіття в Україні та світі,  оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів на стан біотичного і ландшафтного різноманіття; обізнаності щодо новітніх принципів та методів збереження біорізноманіття, здатності застосовувати нові підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування стану біоти на різних рівнях організації; розвиток соціальних навичок (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

КЗ-7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

Спеціальні компетентності:

КС-1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС-8. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

Програмні результати:

ПР-02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР-03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування ПР-06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтнобіологічного різноманіття 

ПР-15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПР-16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі. 

ПР-17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів. 

ПР-22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.

 

Після завершення цього курсу здобувач буде:

Знати:

 • суть, роль і значення біотичного й ландшафтного різноманіття;
 • конвенції і законодавчі акти України, що стосуються збереження біотичного і ландшафтного різноманіття;
 • теоретичні основи та методики досліджень біотичного й   ландшафтного різноманіття на локальному рівні;
 • основні поняття й методи біодиверсикології;
 • інформаційні бази даних про біорізноманіття;
 • глобальні загрози біорізноманіттю;
 • принципи класифікації типів оселищ, їхньої структури;
 • способи мінімізації негативних впливів на біорізноманіття;
 • сучасні конгцепції і  засади збереження біорізноманіття;
 • особливості різноманіття ландшафтів України та її Карпатського регіону;
 • заходи для зменшення та/або пом’якшення загроз втрат біорізноманіття

Вміти:

 • аналізувати ландшафтне різноманіття на загальнодержавному, регіональному і локальному рівнях;
 • характеризувати стан біотичного й ландшафтного різноманіття України;
 • використовувати картографічний підхід в екологічних дослідженнях;
 • виділяти рівні біорізноманіття й оцінювати рівень загроз на кожному рівні;
 • характеризувати безпосередні загрози ландшафтному й біорізноманіттю та причини цих загроз;
 • застосовувати отримані знання під час виконання польових досліджень і експертиз;
 • працювати в дослідницьких проектах і групах;
 • використовувати свій досвід для екологічної діяльності.

Рекомендована література

 1. Європейський зелений курс: https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs 
 2. Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_576#Text
 3. Біорізноманіття: https://web.archive.org/web/20190317043437/http://dc.smnh.org/biodiversity-data-centre.html
 4. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_711#TextАндрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля. 2020. 74 с.
 5. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І. Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. 392 c.
 6. Виявлення територій, придатних для оголошення об’єктами природно-заповідного фонду / Олексій Василюк, Анастасія Драпалюк, Григорій Парчук, Дарія Ширяєва. За заг. редакцією О. Кравченко. Львів, 2015, 80 с.
 7. Геоекологія Львівської області : монографія / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. 606 с.
 8. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження.  Львів: Ліга-Прес, 2003. 33 с.
 9. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології : підручник. К.: Либідь, 1993. 224 с.
 10. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. К., 1995. 233 с.
 11. Данилків І.С. Мохоподібні – Bryophyta / І.С. Данилків, О.Т.Демків, О.В.Лобачевська, З.І. Мамчур // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. Київ. 1997. С. 190–198; 576–592.
 12. Джура Н. М. Військові аспекти деградації біосфери // Polish Journal of Science/ 2020. Volume 2. Biological sciences. №28. P. 3–5. 
 13. Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження. Кіровоград: ТОВ “ІМЕКС-ЛТД”, 2006. 146 с.
 14. Зінько Ю., Мамчур З., Рутинський М. Сакрально-релігійні ландшафти Західної України // Сакральний ландшафт. Краків–Львів, 2014. С. 85–94.
 15. Іванов Є.А., Ковальчук І.П. Антропогенізація ландшафтів: підходи, діагностування, моделювання // Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Вип. 612−613: Географія. С. 54–59.
 16. Капрусь І.Я., Гуштан Г.Г., Гуштан К.В. Tetrоdontophora bielanensis (COLLEMBOLA) як об’єкт охорони та біомоніторингу. Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». 2020. Вип. 16, Т. 2. С. 112–114.
 17. Коржик В. Збереження ландшафтного різноманіття: деякі методологічні проблеми практичної реалізації // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2001. Вип.28. С. 153–156.
 18. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М. М. Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 592 с.
 19. Мамчур З. І., Драч Ю.А., Чуба М.В. Рідкісні види мохоподібних високогір’я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти // Вісник Львівського університету. Сер. біол. 2019. Вип. 80. С. 118–128. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.13
 20. Мамчур З., Мамчур А., Драч Ю. Матеріали про знахідки деяких видів біоти, що охороняються на міжнародному та національному рівнях у західних областях України / Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 19. Вінниця : ТВОРИ, 2020. С. 282–283.
 21. Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. Львів, 1999. 286 с.
 22. Національний каталог біотопів України // За ред. А. А. Куземко, Я. П. Дідуха, В. А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я. 2018. 442 с.
 23. Полянська К.В. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / під ред. д.б.н. А.Куземко. Київ, 2017. 304 с.
 24. Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Екологічні особливості сфагнових мохів на території Українських Ґорґан // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2022. Випуск 86. С. 83–94.
 25. Рудько Г.І., Іванов Є.А., Ковальчук І.П. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України : монографія. Київ‒Чернівці: Букрек, 2019. Т. 1. 464 с.; Т. 2. 376 с.
 26. Рутинський М. Метризація екологічних станів ландшафтних систем. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 239 с.
 27. Стойко С.М. Сторіччя створення пралісових резерватів в Українських Карпатах / С.М. Стойко, В.О. Копач. Львів: Ліга-Прес, 2013. 60 с.
 28. Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року: Повернення природи у наше життя. Звернення Комісії до Європейського Парламенту, Ради, Європейського Економічно-Соціального Комітету та Комітету Регіонів (неофіційний адаптований переклад українською) / пер. з англ. О. Осипенко; ред. та адапт. А. Куземко та ін.  Чернівці : Друк Арт, 2020. 36 с.
 29. Тасєнкевич Л. та ін. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправлене, доповнене. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 30. Чуба М., Мамчур З. Апофіти і адвентивні види флори м. Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 77. С. 109–118. 
 31. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний  покажчик. Випуск  9 / Упор.: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О. О. Кучер, СМ Конякін. К. 2022. 204 с. 
 32. Denisow B, Wrzesień M, Mamchur Z, Chuba M. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine). Acta Agrobot. 2017;70(4):1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727
 33. Grodzynskyi M.D. Dimensions and ndexes of the landscape diversity // Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(5): 283-291. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17742
 34. Mamchur Z., Drach Yu., Antonyak H. Ecological features and synanthropization of bryoflora in the Pohulyanka forest park (Lviv city, Ukraine // Contribuţii Botanice. 55. 2020, LV: 83-95 DOI: 10.24193/Contrib.Bot.55.5
 35. Mamchur Z., Drach Yu., Ragulina M., Prytula S., Antonyak H. Substrate groups of bryophytes in the territory of the Znesinnya regional landscape park (Lviv, Ukraine) // Contribuţii Botanice 56. 2021. Romania. P. 65-77. DOI:10.24193/Contrib.Bot.56.7
 36. Onyshchenko V.A. et all. IUCN Red List categories of vascular plant species of the Ukrainian flora / ed. by V.A. Onyshchenko. Kyiv: FOP Huliaeva V.M., 2022. 198 p.
 37. Stokstad Grete, Svein Olav Krøgli, Wenche E. Dramstad. The look of agricultural landscapes–How do non-crop landscape elements contribute to visual preferences in a large-scale agricultural landscape? // Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography . 2020. 74.2. Р. 111–122. 
 38. Wrzesień M, Denisow B, Mamchur Z, Chuba M, Resler I. Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas. Acta Agrobot. 2016;69(3):1666. DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1666
 39. Zavialova L.V. The most harmful invasive plant species for native phytodiversity of protected areas of Ukraine. Biological systems. 2017. 9(1): 88. DOI: https://doi.org/10.31861/biosystems2017.01.087

Інформаційні ресурси

 1. Європейський зелений курс: https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs 
 2. Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_576#Text
 3. Біорізноманіття: https://web.archive.org/web/20190317043437/http://dc.smnh.org/biodiversity-data-centre.html
 4. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_711#Text
 5. Українська природоохоронна група – https://uncg.org.ua/

Матеріали

Матеріали до курсу розміщені на платформі Мудл

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4951

розроблені Методичні вказівки:

Мамчур З., Капрусь І. Методичний посібник для практичних занять і підготовки до самостійної роботи та іспиту із навчальної дисципліни «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття», що викладається в межах ОПП Екологія  першого (бакалаврського) рівня. 2022.   55   с.

Силабус: Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття

Завантажити силабус