Збереження біотичного й ландшафтного біорізноманіття

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
710Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
764доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764БЛЕ - 41доцент Мамчур З. І., професор Капрусь І. Я.

Опис курсу

Дисципліна «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття» є нормативною дисципліною з спеціальності 101 Екологія для освітньої програми з підготовки бакалаврів, що викладається в 7 семестрі обсягом 10 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс навчальної дисципліни “Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття” розроблено для здобувачів спеціальності «Екологія», під час якого формується цілісне уявлення про сучасну картину різноманітності ландшафтів і біоти, оцінювання глобальних загроз біотичному і ландшафтному різноманіттю, сучасні наукові концепції й підходи щодо охорони й збереження біотичного й ландшафтного різноманіття.

Метою і цілями є формування у здобувачів теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять проводити спостереження за біотичним та ландшафтним різноманіттям, оцінювати сучасний стан збереження біотичного і ландшафтного різноманіття в Україні та світі,  оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів на стан біотичного і ландшафтного різноманіття; обізнаності щодо новітніх принципів та методів збереження біорізноманіття, здатності застосовувати нові підходи до аналізу, оцінювання та прогнозування стану біоти на різних рівнях організації; розвиток соціальних навичок (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

 • КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
 • КЗ-7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомомим

Спеціальні компетентності:

 • КС-1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • КС-8. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

Програмні результати:

 • ПР-02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.
 • ПР-03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування ПР-06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтнобіологічного різноманіття
 • ПР-15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.
 • ПР-16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.
 • ПР-17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.
 • ПР-22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля.

Рекомендована література

 1. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля. 2020. 74 с.
 2. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І. Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. 392 c.
 3. Геоекологія Львівської області : монографія / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. 606 с.
 4. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження.  Львів: Ліга-Прес, 2003. 33 с.
 5. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології : підручник. К.: Либідь, 1993. 224 с.
 6. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. К., 1995. 233 с.
 7. Данилків І.С. Мохоподібні – Bryophyta / І.С. Данилків, О.Т.Демків, О.В.Лобачевська, З.І. Мамчур // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. Київ. 1997. С. 190–198; 576–592.
 8. Джура Н. М. Військові аспекти деградації біосфери // Polish Journal of Science/ 2020. Volume 2. Biological sciences. №28. P. 3–5. 
 9. Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження. Кіровоград: ТОВ “ІМЕКС-ЛТД”, 2006. 146 с.
 10. Зінько Ю., Мамчур З., Рутинський М. Сакрально-релігійні ландшафти Західної України // Сакральний ландшафт. Краків–Львів, 2014. С. 85–94.
 11. Іванов Є.А., Ковальчук І.П. Антропогенізація ландшафтів: підходи, діагностування, моделювання // Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Вип. 612−613: Географія. С. 54–59.
 12. Капрусь І.Я., Гуштан Г.Г., Гуштан К.В. Tetrоdontophora bielanensis (COLLEMBOLA) як об’єкт охорони та біомоніторингу. Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». 2020. Вип. 16, Т. 2. С. 112–114.
 13. Коржик В. Збереження ландшафтного різноманіття: деякі методологічні проблеми практичної реалізації // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2001. Вип.28. С. 153–156.
 14. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М. М. Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 592 с.
 15. Мамчур З. І., Драч Ю.А., Чуба М.В. Рідкісні види мохоподібних високогір’я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти // Вісник Львівського університету. Сер. біол. 2019. Вип. 80. С. 118–128. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.13
 16. Мамчур З., Мамчур А., Драч Ю. Матеріали про знахідки деяких видів біоти, що охороняються на міжнародному та національному рівнях у західних областях України / Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 19. Вінниця : ТВОРИ, 2020. С. 282–283.
 17. Мамчур З.І., Війтик О.Г., Шемелинець І.Л. Об’єкти природно-заповідного фонду, створені у Львівській області упродовж 2021-2023 років // Сучасний стан збереження природного різноманіття та сталого використання ресурсів природно-заповідних територій. Матер. міжнар. наук.-практ. конф.ї, присвяченої 25-річчю створення Яворівського національного природного парку. Смт Івано-Франкове, Яворівський національний природний парк. 2023. С. 29–34.
 18. Мамчур З., Капрусь І. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та іспиту із навчальної дисципліни «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття» Ч.1 (електронний ресурс), що викладається в межах ОПП 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня. 2023. 56 с.
 19. Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. Львів, 1999. 286 с.
 20. Національний каталог біотопів України // За ред. А. А. Куземко, Я. П. Дідуха, В. А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я. 2018. 442 с.
 21. Полянська К.В. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / під ред. д.б.н. А.Куземко. Київ, 2017. 304 с.
 22. Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Екологічні особливості сфагнових мохів на території Українських Ґорґан // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2022. Випуск 86. С. 83–94.
 23. Рудько Г.І., Іванов Є.А., Ковальчук І.П. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України : монографія. Київ‒Чернівці: Букрек, 2019. Т. 1. 464 с.; Т. 2. 376 с.
 24. Рутинський М. Метризація екологічних станів ландшафтних систем. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 239 с.
 25. Стойко С.М. Сторіччя створення пралісових резерватів в Українських Карпатах / С.М. Стойко, В.О. Копач. Львів: Ліга-Прес, 2013. 60 с.
 26. Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року: Повернення природи у наше життя. Звернення Комісії до Європейського Парламенту, Ради, Європейського Економічно-Соціального Комітету та Комітету Регіонів (неофіційний адаптований переклад українською) / пер. з англ. О. Осипенко; ред. та адапт. А. Куземко та ін.  Чернівці : Друк Арт, 2020. 36 с.
 27. Тасєнкевич Л. та ін. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправлене, доповнене. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 28. Чуба М., Мамчур З. Апофіти і адвентивні види флори м. Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 77. С. 109–118. 
 29. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний  покажчик. Випуск  9 / Упор.: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О. О. Кучер, СМ Конякін. К. 2022. 204 с. 
 30. Denisow B, Wrzesień M, Mamchur Z, Chuba M. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine). Acta Agrobot. 2017;70(4):1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727
 31. Grodzynskyi M.D. Dimensions and ndexes of the landscape diversity // Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(5): 283-291. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17742
 32. Mamchur Z., Drach Yu., Antonyak H. Ecological features and synanthropization of bryoflora in the Pohulyanka forest park (Lviv city, Ukraine // Contribuţii Botanice. 55. 2020, LV: 83-95 DOI: 10.24193/Contrib.Bot.55.5
 33. Mamchur Z., Drach Yu., Ragulina M., Prytula S., Antonyak H. Substrate groups of bryophytes in the territory of the Znesinnya regional landscape park (Lviv, Ukraine) // Contribuţii Botanice 56. 2021. Romania. P. 65-77. DOI:10.24193/Contrib.Bot.56.7
 34. Onyshchenko V.A. et all. IUCN Red List categories of vascular plant species of the Ukrainian flora / ed. by V.A. Onyshchenko. Kyiv: FOP Huliaeva V.M., 2022. 198 p.
 35. Stokstad Grete, Svein Olav Krøgli, Wenche E. Dramstad. The look of agricultural landscapes–How do non-crop landscape elements contribute to visual preferences in a large-scale agricultural landscape? // Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography . 2020. 74.2. Р. 111–122. 
 36. Wrzesień M, Denisow B, Mamchur Z, Chuba M, Resler I. Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas. Acta Agrobot. 2016;69(3):1666. DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1666

Інформаційні ресурси

 1. Європейський зелений курс: https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs 
 2. Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_576#Text
 3. Біорізноманіття: https://web.archive.org/web/20190317043437/http://dc.smnh.org/biodiversity-data-centre.html
 4. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_711#Text
 5. Українська природоохоронна група – https://uncg.org.ua/

Матеріали

Матеріали до курсу розміщені на платформі Мудл

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4951

розроблені Методичні вказівки:

Мамчур З., Капрусь І. Методичний посібник для практичних занять і підготовки до самостійної роботи та іспиту із навчальної дисципліни «Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття», що викладається в межах ОПП Екологія  першого (бакалаврського) рівня. 2022.   55   с.

2023_ПЗФ_Львівщина

Силабус: Збереження біотичного й ландшафтного різноманіття

Завантажити силабус