Біорізноманіття та екосистемні послуги

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 11М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016БЛЕ - 11Мдоцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни “ Біорізноманіття та екосистемні послуги” розроблено для студентів-магістрів спеціальності «Екологія», під час якого у студентів формується цілісне уявлення про сучасну картину різноманітності живого. Студенти ознайомлюються з сучасною системою органічного світу, історією розвитку уявлень про біорізноманіття органічної природи, підходів до охорони нижчих евкаріотів, тварин, рослин і грибів та їх особливостей.

Метою і цілями є формування у студентів світоглядних уявлень про визначальну роль біорізноманіття, теоретичних знань і практичних навичок, які базуються на системному  підході до вивчення біорізноманіття, дозволять оцінювати сучасний стан збереження біорізноманіття в Україні та світі, провадити спостереження за біорізноманіттям, здатності оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів на стан біо- та ландшафтного різноманіття, обізнаності щодо новітніх принципів та методів збереження біорізноманіття, здатності застосовувати нові підходи до, з’ясовувати закономірності розвитку і функціонування екосистем з метою покращення екосистемних послуг, отримання знань про екосистемні послуги задля усвідомлення важливості збереження біорізноманіття а також необхідності їх монетизації; розвинути соціальних навичок (soft skills), зокрема почуття громадянської відповідальності, бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді, толерантності у співпраці

Передбачено 120 год: 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 72 години самостійної роботи.

Ключові слова: Біорізноманіття, збереження й охорона біорізноманіття, біодиверсикологія, оселищна концепція, Смарагдова мережа, екосистемні послуги

Очікувані результати навчання:

Загальні компетенції:

КЗ1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні компетенції:

КС 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог. 

КС-8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

КС 11. Здатність застосовувати міжнародний та вітчизняний досвід в оцінюванні екологічних проблем, спричинених військовою діяльністю, та відновленні екологічного стану компонентів довкілля, порушених під час військових дій.

Програмні результати:

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.

ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.

ПР-11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології,

природокористування та захисту довкілля.

ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

 

Рекомендована література

 1. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля. 2020. 74 с.
 2. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с.
 3. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І.  Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. 392 c.
 4. Архипова Л.М. ПриходькоМ.М. Екосистемні послуги-аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду концепції. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. No2 (20). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, С. 24-32 DOI: 10.31471/2415-3184-2019-2(20)-24-32
 5. Борисенко К. та ін. Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України (” тіньовий список”, частина 3). 2020. 408 с.
 6. Бурковський О. Земельна політика як ключовий та невід’ємний елемент екологічної політики України. Аналітична доповідь. Київ; Чернівці: Друк Арт, 2022. 52 с.
 7. Важливі ботанічні території України / за ред. В.А. Онищенка. Київ: Альтерпрес, 2017. 376c.
 8. Веклич О. О., Колмакова В. М., Патока І. В. Комплекс нормативно-законодавчих пропозицій щодо впровадження екосистемного підходу в управлінську практику // Економіка та держава, 2022. (5), С. 56–61.
 9. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження.  Львів: Ліга-Прес, 2003. 33 с.
 10. Данилків І.С. Мохоподібні – Bryophyta / І.С. Данилків, О.Т.Демків, О.В.Лобачевська, З.І. Мамчур // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. Київ. 1997. С. 190–198; 576–592.
 11. Іващенко О. О., Бурда Р.І. Європейська політика щодо інвазійних чужорідних видів рослин та перспективи її запровадження в Україні // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 20. С. 46–54. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2014_20_10
 12. Кадастр біотопів як основа збереження землі при ринкових відносинах / Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко // Вісник Національної академії наук України. 2019. № 9. С. 70–80.
 13. Мамчур З. І., Драч Ю.А., Чуба М.В. Рідкісні види мохоподібних високогір’я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти // Вісник Львівського університету. Сер. біол. 2019. Вип. 80. С. 118–128. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.13 
 14. Мамчур З. І., Драч Ю.А., Чуба М.В. Cинантропна бріофлора на території Шацького біолого-географічного стаціонару (озеро Пісочне, Шацький НПП) // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.). Львів: СПОЛОМ, 2016. С. 65–67. 
 15. Мамчур З. І., Чуба М. В. Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова // Біологічні Студії. 2016. Т. 10. № 1. С. 143–154.
 16. Національний каталог біотопів України // За ред. А. А. Куземко, Я. П. Дідуха, В. А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я. 2018. 442 с.
 17. Посібник із захисту гірських екосистем. Вплив гірськолижних курортів на довкілля, Київ, 2021. 246 с. 
 18. Смарагдова мережа в Україні / Колектив авторів під ред. Проценка Л.Д. Київ: Хімджест, 2011. 192 с.
 19. Стойко С.М. Сторіччя створення пралісових резерватів в Українських Карпатах / С.М. Стойко, В.О. Копач. Львів: Ліга-Прес, 2013. 60 с.
 20. Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року: Повернення природи у наше життя. Звернення Комісії до Європейського Парламенту, Ради, Європейського Економічно-Соціального Комітету та Комітету Регіонів / пер. з англ. О. Осипенко; ред. та адапт. А. Куземко та ін. Чернівці: Друк Арт, 2020. 36 с.
 21. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 22. Тасєнкевич Л. та ін. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 23. Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони. Перша версія адаптованого неофіційного перекладу з англійської (третього проекту офіційної версії 2015 року) / А. Куземко, С. Садогурська, О. Василюк.  Київ, 2017.  124 с.
 24. Чужорідні види флори України: роки і автори. Бібліографічний  покажчик. Випуск  9 / Упор.: Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, О. О. Кучер, СМ Конякін. К. 2022. 204 с. 
 25. Чуба М., Мамчур З. Апофіти і адвентивні види флори м. Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 77. С. 109–118. 
 26. Antonyak H., Mamchur Z., Polishchuk A., Lesiv M., Hoivanovych N. Environmental impact of road transport // Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. Р. 61–74. https://dx.doi.org/10.23856/W1706 
 27. Denisow B, Wrzesień M, Mamchur Z, Chuba M. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine). Acta Agrobot. 2017;70(4):1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727
 28. Mamchur Z., Drach Yu., Danylkiv I. Bryoflora of the “Pohulyanka” forest park (Lviv city). І. Changes in taxonomic composition under antropogenic transformation // Biol. Stud. 2018: 12(1); 99–112 • DOI: 10.30970/sbi.1201.542 
 29. Mamchur Z., Drach Yu., Ragulina M., Prytula S., Antonyak H.. Substrate groups of bryophytes in the territory of the Znesinnya regional landscape park (Lviv, Ukraine) // Contribuţii Botanice 56. 2021. Romania. P. 65-77. DOI: 10.24193/Contrib.Bot.56.7
 30. Keith D.A. et al. The IUCN Global Ecosystem Typology 2.0: Descriptive profiles for biomes and ecosystem functional groups. Gland, Switzerland: IUCN. 2020. 192 р. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.13.en
 31. Onyshchenko V.A. et all. IUCN Red List categories of vascular plant species of the Ukrainian flora. Kyiv: FOP Huliaeva V.M., 2022. 198 p.
 32. Pergl J. et al. Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. 2019.  NeoBiota 28: 1–37. doi: 10.3897/neobiota.28.4824
 33. Pietiäinen H. et al. Climate change reshuffles northern species within their nichesNature Climate Change. 2022. DOI – 10.1038/s41558-022-01381-x
 34. Zavialova L.V. The most harmful invasive plant species for native phytodiversity of protected areas of Ukraine. Biological systems. 2017. 9(1): 88. DOI: https://doi.org/10.31861/biosystems2017.01.087 
 35. Zihan Xu et al. Spatial correlation between the changes of ecosystem service supply and demand: An ecological zoning approach // Landscape and Urban Planning . 217 (2022): 104258.
 1. Інформаційні ресурси
 1. Європейський зелений курс https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs
 2. Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_576#Text

3.     Екологія. Право. Людин – Екологія Право Людина (epl.org.ua)

Матеріали

Силабус: Біорізноманіття та екосистемні послуги

Завантажити силабус