Сталий розвиток урбоекосистем

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830БЛЕ - 41Драч Ю. А.

Опис курсу

Дисципліна «Сталий розвиток урбоекосистем» є нормативною дисципліною з спеціальності 101 Екологія для освітньої програми з підготовки бакалаврів, що викладається у 8 семестрі обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою і цілями є формування у здобувачів теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять: розуміти принципи сталого розвитку суспільства, аналізувати місто як екологічну систему, прогнозувати наслідки урбанізації та адаптації біоти до умов урбанізованого довкілля, а також шляхи реалізації концепції сталого розвитку в містах, основні концепції розвитку урбоекосистем, критично осмислювати наслідки і перспективи урбанізації,  здатності застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування розвитку міст, розробляти заходи з подолання екологічних проблем в місті, розвиток соціальних навичок (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

КЗ-7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

КЗ-12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

Спеціальні компетентності:

 • КС-1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 
 • КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

Програмні результати:

 • ПР-02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування
 • ПР-03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування 
 • ПР-07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 
 • ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.
 • ПР-15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів 
 • ПР-17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів 
 • ПР-23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів. 

Після завершення цього курсу здобувач буде 

Знати:

 • теоретичні основи сталого розвитку, основні поняття, історичні аспекти та шляхи реалізації концепції сталого розвитку;
 • реалізацію цілей сталого розвитку в світі та Україні;
 • основні чинники, тенденції, наслідки, перспективи урбанізації; 
 • основні принципи охорони довкілля в урбоекосистемах;
 • особливості біогеоценозів міста 
 • вплив міського середовища на здоров’я населення; 
 • організацію системи управління екологічною безпекою міста;
 • ландшафтно-архітектурні та еколого-планувальні заходи щодо оптимізації урбанізованого довкілля; 
 • генеральний план як інструмент управління урбанізованими системами; 
 • принципи проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) містобудівної документації;
 • основні засади екодизайну громадських просторів і сучасні технології озеленення у будівництві.

Вміти: 

 • критично осмислювати й аналізувати сучасні тенденції та прогнози стосовно сталого розвитку міст;
 • проводити пошук інформації  для прийняття обґрунтованих природоорієнтованих рішунь у містах;
 • аналізувати основні екологічні проблеми, пов’язані з урбанізацією на різних історичних етапах;
 • аналізувати екологічну інфраструктуру урбоекосистеми;
 • критично осмислювати наслідки і перспективи урбанізації, основні концепції розвитку урбоекосистем;
 • розробляти заходи з подолання екологічних проблем в місті;
 • проводити різноманітні лекції, тренінги, заняття, форми дискусій і диспутів у рамках проблем і цілей сталого розвитку;
 • аналізувати природоохоронні заходи в урбоекосистемі.

Рекомендована література

 1. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля». 2020. 74 с.
 2. Войтків П. С. Конструктивно-географічні дослідження урбосистем : навчальний посібник. ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 118 с.
 3. Екологія міських екосистем (урбоекологія) : посібник / Чайка В. М., Рубежняк І. Г., Міняйло А. А. Київ : Компринт, 2015. 337 с.
 4.   Кучерявий В. П. Урбоекологія. Л.: Світ, 2001. 440 с.
 5. Кравчик М.О., Крижановська Т.О. Філософське осмислення концепції креативного міста // Наукове пізнання: методологія та технологія 1(47). 2021. С.49-55. DOI https://doi.org/10.24195/sk1561-1264/2021-1-7
 6. Мамчур З. І., Чуба М. В. Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова // Біологічні Студії. 2016. Т. 10. № 1. С. 143–154.
 7.   Мамчур З., Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). Львів, 2018. С. 55–58. 
 8.   Назарук М.М. Львів у ХХ столітті: соціально-екологічний аналіз. Монографія.  Львів: Укр. Акад. Друкарства, вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008.  348с.
 9. Рихліцька О. Д., Косик О. І., Беззубцева М. С. Еколого-естетичний підхід до дизайну об’єктів збору сміття в міському просторі // Теорія та практика дизайну. 2022. 25, С. 249-255.
 10. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. 2 вид. К.; 2011. 392 с.
 11. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 12. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : монографія / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ: Видавн. «Фенікс», 2017. 438 с.
 13. Цигичко С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : навч. посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків. ХНАМГ, 2012. 146 с.
 14. Чуба М., Мамчур З. Апофіти і адвентивні види флори м. Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 77. С. 109–118. 
 15. Alberti M. et al. The Complexity of Urban Eco-evolutionary Dynamics // BioScience.  70 (9). 2020, P. 772–793. https://doi.org/10.1093/biosci/biaa079
 16. Antonyak H., Mamchur Z., Polishchuk A., Lesiv M., Hoivanovych N. Environmental impact of road transport // Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. Р. 61–74. https://dx.doi.org/10.23856/W1706 
 17. Denisow B, Wrzesień M, Mamchur Z, Chuba M. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine). Acta Agrobot. 2017; 70 (4): 1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727
 18. Des Roches S., Brans K. I., Lambert M. R., Rivkin L. R., Savage A. M., Schell C. J., Alberti M. Socio‐eco‐evolutionary dynamics in cities // Evolutionary Applications, 14 (1). 2021. Р. 248–267. https://doi.org/10.1111/eva.13065
 19. Jinliao H., Xianpeng W., Gan, Z. Creative city networks: A social network analysis of a virtual community of designers in China. Cities, 2022. 123, 103578.Silva F., Calheiros C. S. C., Valle G., Pinto P., Albuquerque A., Antão-Geraldes A. M. Influence of Green Roofs on the Design of a PublicStormwater Drainage System: A Case Study. Sustainability, 2023.15 (7), 5762.
 20.  Tanghetti J., Comunian R., Dent T. Covid-19 opened the pandora box’of the creative city: creative and cultural workers against precarity in Milan // Cambridge Journal of Regions, Economy and Societ. 2022. 20 р. DOI:https://doi.org/10.1093/cjres/rsac018
 21.  Xu H., Randall M., Fryd O. Urban stormwater management at the meso-level: A review of trends, challenges and approaches // Journal of Environmental Management, 2023. 331, 117255.

Інформаційні ресурси

 1. Вимірювання досягнення цілей сталого розвитку регіонами України – https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/tracking-progress-on-SDGs-for-the-regions-of-Ukraine.html
 2. Європейський зелений курс https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs
 3. Цілі сталого розвитку. Представництво ООН в Україні: веб-сайт. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia
 4. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text
 5. http://www.hroniky.com/news/view/7724-iak-pobuduvaty-rozumne-misto
 6. Типові правила благоустрою території населеного пункту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1529-17 
 7. www.climateinfo.org.ua
 8. wwf.panda.org
 9. Українська природоохоронна група – https://uncg.org.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Сталий розвиток урбоекосистем

Завантажити силабус