Екологія грибів

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332БЛЕ - 21сДрач Ю. А.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Екологія грибів” є ознайомлення студентів з даними щодо місця грибів у системі органічного світу, комплексами ознак відділів грибів, із екологією грибів, еколого-географічними особливостями розповсюдження грибів, взаємозв’язками грибів з іншими компонентами екосистем та сучасними відомостями про вплив грибів на різні аспекти життя людини; пояснення значення грибів як важливого компоненту усіх без виключення екосистем, а також із можливостями та перспективами їх використання у практичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Екологія грибів” є формування уявлень про принципи номенклатури мікологічних об’єктів, діагностичних ознак різних відділів грибів, характерних представників, сформувати у студентів систему знань щодо екобіотичних особливостей патогенних організмів – збудників найпоширеніших хвороб сільськогосподарських культур, лісотвірних і декоративних рослин, а також небезпечних хвороб тварин та людини. Дати уявлення про різноманіття отруйних макроміцетів та їх токсинів, навчити працювати з мікологічними та ботанічними об’єктами на лабораторних заняттях.

Рекомендована література

  1. Антоняк Г.Л., Калинець_Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. – 600 с
  2. Калинець-Мамчур З.І. Словник-довідник з альґології та мікології: навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 399с.
  3. Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 228 с. доступно на: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/1116/2/general_mycology.pdf)
  4. Мамчур З.І., Антоняк Г.Л., Бублик Я.Ю. Лабораторний практикум із курсу “Екологія грибів з основами фітопатології”. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
  5. Мамчур З. І., Джура Н. М., Чуба М. В. Практикум з «Екології грибів з основами фітопатології» та « Радіоекології» для студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.

Силабус:

Завантажити силабус