Кваліфікаційна робота

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
119Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11270БЛЕ - 21М

Опис курсу

Мета курсу – формування у здобувачів загальних і фахових компетентностей, знань і умінь для самостійного планування та виконання наукового дослідження, одержання нових у науковому аспекті результатів, що можуть бути застосовані для вирішення конкретних науково-практичних завдань екології та охорони навколишнього середовища, аналізу й оформлення отриманих результатів у формі завершеної наукової роботи. 

Цілі курсу: формування у здобувачів знання проблематики, методології та інформаційної бази наукового дослідження з екології, практичних умінь і навичок аналізувати й осмислювати наявну бібліографічну інформацію, використовувати сучасні інформаційні ресурси, обирати й застосовувати сучасні методи екологічних досліджень та обробки отриманих результатів, аналітично опрацьовувати й інтерпретувати результати власних досліджень, розробляти науково-практичні рекомендації та пропозиції для впровадження у практику, готувати наукові проекти і публікації в галузі екології та охорони довкілля, соціальних навичок (soft skills) працювати в команді, доносити до наукової спільноти й громадськості інформацію про наукові проблеми, власні пропозиції та рекомендації в галузі покращення сучасного стану довкілля, оприлюднювати результати власних досліджень.

Загальні компетентності: 

КЗ 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

КЗ 4. Здатність розробляти та управляти проектами.

КЗ 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

  Спеціальні (фахові компетентності): 

КС 1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

КС 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.

КС 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. 

КС 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

КС 11. Здатність застосовувати міжнародний і вітчизняний досвід в оцінюванні та прогнозуванні проблем навколишнього середовища на основі екологічного законодавства, у плануванні господарської діяльності, відновленні екологічного стану компонентів довкілля, порушених під час військових дій.

КС 12. Здійснювати моніторинг і контроль забруднення стану компонентів довкілля, оцінювати екотоксичність відходів промислової та військової діяльності з додержанням вимог природоохоронного законодавства.

 

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички): 

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.

ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.

ПР04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог. 

ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПР06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.

ПР07. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природо-користування та захисту довкілля.

ПР14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

ПР17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем.

ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності. ПР19. Уміти самостійно планувати виконання дослідницького завдання та формулювати висновки за його результатами.

ПР20. Володіти основами еколого-інженерного проектування та еколого-експертної оцінки на довкілля.

ПР21. Уміти оцінювати вплив екотоксичних відходів промислової та військової діяльності на стан компонентів довкілля, застосовувати сучасні методи оцінки та контролю якості навколишнього середовища, планувати і здійснювати заходи з біоремедіації ґрунту і природних вод.

ПР22. Уміти розробляти спільні міжнародні проекти з додержанням вимог природоохоронного законодавства, скеровані на оцінку, контроль і санацію компонентів довкілля, порушених внаслідок військових дій, використовуючи вітчизняний досвід та знання іноземної мови.

Після завершення цього курсу здобувачі будуть знати: 

актуальні проблеми в галузях екології, природокористування та охорони довкілля з метою здійснення досліджень з елементами наукової новизни;

новітні досягнення у сфері екології та охорони довкілля з метою підготовки пропозицій та практичних рекомендацій;

інформаційну базу в галузі екології;

основні принципи дослідницької діяльності в галузі екології;

методи та організаційні процедури дослідницької діяльності;

основні методичні підходи до підготовки наукового проекту;

методи наукових досліджень у галузі екології;

методологію здійснення експериментальних досліджень;

принципи обробки та аналізу експериментальних даних;

принципи підготовки наукових публікацій за результатами власних досліджень.

вміти:

працювати з нормативними документами в галузі екології, охорони довкілля та природокористування;

працювати з бібліографічними та інформаційними ресурсами, довідниковими матеріалами;

аналізувати й осмислювати наявну інформацію в галузі екології;

визначати актуальні напрями досліджень;

створювати концепцію наукового дослідження; 

обирати й застосовувати сучасні методи екологічних досліджень;

опрацьовувати отримані результати із застосуванням методів математичної статистики; 

використовувати програмне забезпечення та інформаційні технології під час опрацювання даних; 

аналітично осмислювати й інтерпретувати результати власних досліджень; 

робити логічні висновки з результатів виконаних досліджень; 

оформляти результати у формі завершеного наукового дослідження;

розробляти науково-практичні рекомендації та пропозиції для впровадження у практику природокористування та охорони довкілля; 

готувати наукові проекти в галузі екології та охорони довкілля;

готувати наукові публікації за результатами наукових досліджень;

доносити до наукової спільноти й громадськості інформацію про стан навколишнього середовища та екологічний ризик господарської діяльності на конкретній території досліджень; 

оприлюднювати результати власних досліджень.

Рекомендована література

 1. Мамчур З. І., Джура Н. М. Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для організації та проведення практик і наукового семінару студентів спеціальності 101 – Екологія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 104 с.
 2. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Джура Н.М., Думич О.Я. Кваліфікаційна робота. Методичні вказівки до виконання та написання кваліфікаційних робіт для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 101 «Екологія». Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 30 с. 
 3. Корнещук В.В. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи магістра. 3-тє вид. Одеса: ОНПУ, 2020. 34с.
 4. Методичні рекомендації щодо проведення дослідження, написання, оформлення та захисту магістерських робіт / авт.-упор. М. М. Тимошенко, Н. О. Риженко, Т. В. Камінська. Київ : ДЕА, 2019. 48 с.
 5. Назарук М., Бота О., Жук Ю., Зюзін С. Управління природокористуванням: оцінка впливу на довкілля. Навчальний посібник. Львів, 2022. 248 с.
 6. Гавадзин Н. О. Аспекти управління реалізацією екологічних проектів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 2015. 1 (1). С. 110–112.
 7. Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В. Оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт: методичні вказівки для студентів біологічного факультету. Вид. 3-тє, виправлене і доповнене. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. 52 с.
 8. Ілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навчальний посібник.  К.: Лібра, 2004. 344 с.
 9. Програма переддипломної практики здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад.: О. В. Тогачинська, О. І. Семенова, Л. В. Береза-Кіндзерська ; Нац. ун-т харч. технол. Київ : НУХТ, 2019. 18 с.
 10. Цехмістрова Г.С. Інформаційні ресурси 1. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-42.html
 11. Правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf
 12. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» [електронний ресурс]: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf

Допоміжна

1.Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» 28.02.2019. 

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII. Дата оновлення: 07.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 2. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 3. Тогачинська О.В., Салавор О.М., Ничик О.В. Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності: курс лекцій для студ. спец. 101 «Екологія». Київ : НУХТ, 2018. 129 с.
 4. Загвойська Л.Д. Концептуалізація еко-інновацій у контексті сучасного еколого-економічного дискурсу. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2014. Т.19. Вип 2/5. С 17–19. 
 5. Максименко Н. В. Ландшафтно-екологічне планування: теорія і практика : монографія. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 216 с.
 6. Makinde O., Jiyane G.V., Mugwisi T. Information resources importance and format inclination of science and technology researchers. International Journal of Information Science and Management. 2020. 18(2):83-96.

Інтернет-ресурси:

 1. http://www.ecoleague.net  
 2. http://epl.org.ua 
 3. https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs   
 4. https://ecolog-ua.com/ 
 5. https://ecolog-ua.com/news/zatverdzheno-profesiynyy-standart-ekolog
 6. https://mepr.gov.ua/content/ekologichni-pasporti-regioniv.html
 7. http://ukrstat.gov.ua
 8. https://www.invensislearning.com/upskill/top-20-scientific-research-resources

Силабус:

Завантажити силабус