Оцінка впливу на довкілля і нормування антропогенної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Антоняк Г. Л.БЛЕ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532БЛЕ - 31професор Антоняк Г. Л.

Опис курсу

Дисципліна «Оцінка впливу на довкілля і нормування антропогенної діяльності» є нормативною дисципліною зі спеціальності 101 «Екологія» для освітньої програми з підготовки бакалавра, яка викладається на 3-му році навчання (5-й семестр) в обсязі 3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета курсу – формування у майбутнього еколога знань і умінь, необхідних висококваліфікованому фахівцю для здійснення оцінки впливу на довкілля антропогенної діяльності, прийняття науково-обґрунтованих рішень з метою підтримання екологічної безпеки та розв’язання проблем у сфері захисту навколишнього середовища.

Очікувані результати навчання

У процесі навчання здобувачі набудуть такі компетентності:

К03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

К06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

К08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

К17. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.

К18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.

ПР04. Компілювати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.

Після завершення цього курсу здобувачі будуть 

знати: 

основні поняття і терміни в галузі оцінки та нормування впливу на довкілля;

мету, завдання і принципи оцінки впливу на довкілля;

об’єкти та суб’єкти екологічної оцінки впливу на довкілля;

загальні вимоги щодо проведення стратегічної екологічної оцінки; 

державне регулювання в галузі здійснення оцінки впливу на довкілля;

основні принципи нормування антропогенної діяльності;

порядок здійснення оцінки впливу на довкілля;

нормативно-правові акти, які регламентують порядок здійснення оцінки впливу на довкілля;

роль громадськості у здійсненні оцінки впливу на довкілля;

методи оцінки впливу антропогенної діяльності на компоненти довкілля.

вміти:

працювати з нормативними документами щодо здійснення оцінки впливу на довкілля;

обґрунтовувати важливість здійснення стратегічної екологічної оцінки; 

складати алгоритм здійснення оцінки впливу на довкілля; 

аналізувати та доповнювати перелік видів діяльності, що підлягають екологічній оцінці; 

надавати консультації щодо організації та здійснення оцінки впливу на довкілля; 

оформляти документи, необхідні для здійснення оцінки впливу на довкілля; 

аналізувати звіти про оцінку впливу на довкілля;

брати участь у громадському обговоренні оцінки впливу запланованої господарської діяльності на довкілля; 

застосовувати сучасні хімічні, фізико-хімічні та біологічні методи для оцінки стану компонентів навколишнього середовища.

 

Рекомендована література

 1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». Відомості Верховної Ради, 2017, № 29, ст.315. Редакція від 13.05.2022
 2. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». Відомості Верховної Ради, 2018, № 16, с.138. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2389-IX від 09.07.2022).
 3. Шутяк С. Постатейний коментар до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» [за заг. ред. О. Кравченко]. .Львів: Компанія «Манускрипт», 2019. 128 с.
 4. Харчишин В.М., Бітюцький В.С., Мельниченко О.М. та ін. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Біла Церква, 2021. 29 с.
 5. Тогачинська О.В., Ничик О.В., Салавор О.М., Семенова О.І. Нормування та стандартизація у природоохоронній діяльності: курс лекцій для здобувачів освіт. ступ. бакалавр спец. 101 Екологія. Київ : НУХТ, 2019. 160 с.
 6. Тогачинська О.В., Ничик О.В., Салавор О.М. Нормування та стандартизація у природоохоронній діяльності: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять. Київ: НУХТ, 2019. 77 с.
 7. Максименко Н.В., Владимирова О.Г., Шевченко А.Ю., Кочанов Е.О. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: підручник для студентів вищих навчальних закладів. 3-тє вид. доп. і перероб. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 64 с.
 8. Марушевський Г. Б. Стратегічна екологічна оцінка : навч. посіб. Київ: К.І.С., 2014. 88 с.
 9. Єндрошка Є., Алексєєва Є., Скрильніков Д. Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний порівняльний огляд європейського й українського законодавства та рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні. Наук. редакція: Скрильніков Д., Алексєєва Є. Переклад: Алексєєва Є., Хомечко Г. Львів: ЕПЛ, 2013. 96 с.
 10. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 276 с.
 11. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Навчальний посібник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. 184 с.
 12. Владимирова О.Г. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище (повітряне середовище): Конспект лекцій. Одеса: ТЭС, Одеський державний екологічний університет, 2007. 100 с.
 13. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 720 с.
 14. ДБН А.2.2-1-95. Склад та зміст матеріалів ОВНС. Мінекобезпеки України, 1996. 28 с.
 15. Кабінет Міністрів України: Постанова «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» від 13 грудня 2017 р. № 1010.
 16. Кабінет Міністрів України: Постанова «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» від 13 грудня 2017 р. № 1026

 

Допоміжна

 1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343). Редакція від 06.08.2022.
 2. Antonyak, H., Mamchur, Z., Polishchuk, A., Lesiv, M., & Hoivanovych, N. (2020). Environmental impact of road transport. In: Krynski, A., Tebug, G. K., Voloshanska, S. Ed., Sustainable Development and Human Health, Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, Р. 61–74.
 3. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень: Монографія. – К.: Лікей, 1995. 233 с.
 4. Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище. Збірник матеріалів, Київ: Веселка, 2002. 97 с.
 5. Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування: Навч. посібник. Київ: Ніка-Центр, 2003. 332 с. 
 6. Scottish Natural Heritage. A handbook on environmental impact assessment. 4th Edition. 2013. 247 p.
 7. Abaza H., Bisset R., Sadler B. Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach. UNEP, 2004. 147 p.
 8. Guidance for Environmental Impact Assessment. Institute of Environmental Management & Assessment 2004.
 9. Environmental Impact Assessment: Issues, Trends and Practice. UNEP, 1996.

 

Інтернет-ресурси:

 1. http://eia.menr.gov.ua  
 2. https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
 3. https://www.gov.uk/guidance/environmental-impact-assessment

Силабус: Оцінка впливу на довкілля і нормування антропогенної діяльності

Завантажити силабус