Екологія тварин

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Капрусь І. Я.БЛЕ - 21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432БЛЕ - 21доцент Думич О. Я.

Опис курсу

Дисципліна «Екологія тварин» є нормативною компонентою ОПП «Екологія» зі спеціальності 101 Екологія, яка викладається упродовж 4 семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення дисципліни «Екологія тварин» є ознайомлення студентів з різноманіттям тваринного світу, його зв’язками з зовнішнім середовищем існування, будовою та життєдіяльністю тварин, їхнім поширенням у природі, а також закономірностями індивідуального та історичного розвитку.

Основні цілі:

1) формування комплексу знань про понятійний апарат, сучасні методи вивчення екології тварин, історію досліджень і видатних учених;

2) ознайомлення із сучасними напрямами досліджень дисципліни;

3) розуміння екологічних особливостей існування окремих особин, популяцій видів  і угруповань тварин, а також причин основних їхніх адаптацій до життя в певних умовах зовнішнього середовища.

Очікувані результати навчання

Загальні та спеціальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

КС-1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування 

КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук. 

КС-8. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

Програмні результати навчання:

ПР-02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР-03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування. 

ПР-06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. 

ПР-7. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Після завершення цього курсу студенти будуть:

Знати

основні терміни з зооекології;

– різноманітність тваринного світу, основні закономірності його формування у різних екологічних умовах; 

– основні форми і пристосування тварин до середовищ існування; 

– особливості просторового розподілу, будови, еволюції та систематики тварин, їхнє значення в житті людини;

-закономірності динамічних характеристик популяцій тварин;

-основні загрози різноманіттю тварин в умовах антропогенного впливу; 

-типи взаємин між тваринним організмом і середовищем та між видами в екосистемі (хижацтво, паразитизм, коменсалізм, конкуренція тощо); 

-способи охорони тваринного світу, охоронні категорії «Червоної книги України», основні природоохоронні території України; 

-інвазійні види тварин України і світу.

Вміти

-працювати у польових і лабораторних умовах; 

-набути навички з вивчення основних аспектів поведінки тварин;

 -володіти методиками вивчення основних груп тварин у природі та лабораторних умовах; 

-проводити обліки відносної та абсолютної чисельності видів; 

-аналізувати структуру та динаміку тваринних популяцій і угруповань; 

-володіти методикою зооіндикації екологічних умов середовища;

-оцінювати показники таксономічного й екологічного різноманіття угруповань; 

-описувати середовищетвірну роль тварин та форми їхніх адаптацій до різних типів середовища.

Рекомендована література

Основна:

 1. Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологія тварин: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, Київ: Ліра-К, 2012. – 232 с.
 2. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500с.
 3. Ковальчук Т.В. Зоологія з основами екології. К., 1988.
 4. Begon M., Townsend C.R. Ecology: From Individuals to Ecosystems. United Kingdom, Willey, 2021.
 5. Bowman W.D., Hacher S.D. Ecology. USA, Oxford University Press, 2021.6.
 6. Merza S., Kaprus’ I. Comparative analysis of the diversity of Collembola and Oribatida groups in agrocenoses of Small Polissia. The scientific heritage. 2020. № 50. Р. 3-10.

Додаткова:

 1. Грищенко В.М., Лопарев С.О., Гаврилюк М.Н., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (1998): Птахи Червоної книги України у Канівському заповіднику та його околицях. – Запов. справа в Україні. 4 (2): 70-74.
 2.       Капрусь І.Я. Значення природно-історичних факторів у хорології різноманіття колембол. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2018. Вип. 34. С. 87–98.
 3.       Капрусь І.Я. Хорологія різноманіття ґрунтових тварин – актуальний напрям досліджень біогеографії та синекології. Журнал агробіології та екології. 2018.Т. 5, № 1. С. 14–31.
 4.       Капрусь І.Я., Гуштан Г.Г., Гуштан К.В. Tetrоdontophora bielanensis (COLLEMBOLA) як об’єкт охорони та біомоніторингу. Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». 2020. Вип. 16, Т. 2. С. 112–114.
 5.       Капрусь І.Я., Гусак О.В. Особливості таксономічної та екологічної структури лісових таксоценів колембол Східного Поділля. Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів, 2021. Вип. 37.  С. 75–86.
 6. Капрусь І.Я., Гоблик К.М. Екологічна та созологічна оцінка ґрунтів Закарпатської низовини за угрупованнями колембол. Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів, 2015. Вип. 31. С. 45–58.
 7.       Корж О. П. Етологія тварин: навчальний посібник / О.П. Корж. – Суми: Університетська книга, 2011. – 236 с.
 8.       Корж О.П., Лебедєва Н.І., Воронова Н.В., Горбань В.В. Основи паразитології (паразитизм як біологічне явище). — Суми: Університетська книга, 2009. — 270 с. — ISBN: 978-966-680-435-1.
 9.       Хлус Л.М., Чередарик М.І. Популяційна екологія тварин: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000.
 10.       Царик Й.В. Проблема життєздатності популяцій // Біологічні студії. –2007. – Т. 1, № 1. – С. 65-72.
 11. Штик О., Мамчур З., Мишоподібні гризуни урочища Червоне Дністровський каньйон: особливості видового складу та структури угруповань. Theriologia Ukrainica. 2020. Том. 20.  С. 67–72. http://doi.org/10.15407/TU2009
 12.     Charles Elton, Animal Ecology. New York – 1927.- 256 p.
 13.     Charles Elton The Ecology of Invasions by Animals and Plants, 2000. – 196 р.
 14.     BirdLife International, 2004. State of the World’s Birds 2004: Indicators for Our Changing World (BirdLife International, Cambridge, U.K.)
 15.     Foley J.A., DeFries R., Asner G.P. et al.  Global consequences of land use. Science, 2005. 309, 570–574.
 16.     Owens, I. P. F. & Bennett, P. M. (2000). Ecological basis of extinction risk in birds: Habitat loss versus human persecution and introduced predators. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.200223397.
 17.     Tews J. , Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., et al (2004). Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. Journal of Biogeography 31, 79–92.
 18.     WWF (2020) Living Planet Report 2020 – Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.

Інтернет-джерела:

 1. http://ukrbin.com/index.php?lang=0&lang=2 – Національна мережа інформації з біорізноманіття
 2. http://www.zoolog.com.ua/index.html – У світі тварин
 3. http://biomon.org/ – Моніторинг біорізноманіття в Україні
 4. http://wwf.panda.org/uk/?202299%2FBrochure-Bern-convention

Силабус: Екологія тварин

Завантажити силабус