Курсова робота

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10БЛЕ - 11М

Опис курсу

Дисципліна «Курсова робота» є одним із видів навчально-наукової роботи здобувача, самостійним науковим дослідженням протягом першого року навчання. Метою дисципліни є закріпити, розширити, систематизувати отримані за час навчання знання та сформувати навики науково-дослідної роботи для  фахового застосування. Виконання курсової роботи показує рівень вміння здобувача критично проаналізувати проблему дослідження, збирати і систематизувати літературні джерела,  самостійно розробляти  план і організацію наукової роботи, застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, формулювати висновки і рекомендації з предмету  дослідження та обгрунтовувати їх при захисті.

Очікувані результати навчання:

Загальні компетентності:

КЗ 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

Спеціальні (фахові ) компетентності:

КС1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування 

КС3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.

КС11. Здатність застосовувати міжнародний та вітчизняний досвід в оцінюванні екологічних проблем, спричинених військовою діяльністю, та відновленні екологічного стану компонентів довкілля, порушених під час військових дій.

КС12. Здатність оцінювати екотоксичність відходів промислової та військової діяльності, здійснювати заходи скеровані на відновлення екологічного стану компонентів довкілля.

 

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички):

ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності. 

ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання. 

ПР06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання

ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля 

ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності. 

ПР19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.

ПР21. Уміти оцінювати вплив екотоксичності відходів промислової та військової діяльності на стан компонентів довкілля, застосовувати сучасні методи оцінки якості навколишнього середовища, організовувати й здійснювати заходи з біоремедіації ґрунту і природних вод.

ПР22. Уміти розробляти спільні міжнародні проекти, скеровані на санацію й відновлення компонентів довкілля, порушених внаслідок військових дій, використовуючи вітчизняний досвід та знання  іноземної мови.

Після завершення навчальної дисципліни студенти будуть

   знати:

 • алгоритм організації наукових досліджень у різних напрямках екологічної науки;
 • алгоритм проведення експерименту у польових і лабораторних умовах;
 • методики роботи із дослідним матеріалом; 
 • новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень;
 • сучасні принципи і методи оцінювання та захисту навколишнього середовища;
 • основні концепції природокористування і сталого розвитку та застосовувати їх відповідно до предмету досліджень; 
 • способи представлення і викладу результатів наукової роботи;

    вміти

 • обґрунтовувати актуальність теми досліджень та визначати завдання;
 • вибирати і застосовувати методику наукової роботи відповідно до об’єкту  та предмету досліджень; 
 • користуватися методами екологічних досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • систематизувати і використовувати теоретичні знання, отримані упродовж навчального процесу, для вирішення конкретних завдань курсової роботи;
 • самостійно шукати та аналізувати літературні джерела інформації;
 • здійснювати інтерпретацію результатів та формулювати логічні висновки і рекомендації на основі спостережень, дослідів, наукового аналізу емпіричних знань;
 • доносити до аудиторії і аргументовано захищати своє бачення проблеми дослідження і сформульовані висновки;
 • здійснювати оцінку стану довкілля за біотичною і абіотичною складовими;
 • виділяти основні джерела і аналізувати наслідки антропогенного впливу та оцінювати ризики трансформації природних екосистем.

Рекомендована література

Основна

 1. Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В. Оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт: методичні вказівки для студентів біологічного факультету. Вид. 3-тє, виправлене і доповнене. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. 52 с.
 2. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І., Джура Н.М., Думич О.Я. Кваліфікаційна робота. Методичні вказівки до виконання та написання кваліфікаційних робіт для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 101 «Екологія». Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 30 с.Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Методологія наукових досліджень: підручник. Харків: Право. 2019. – 368 с.
 3. Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І. Методологія та організація наукових досліджень [Навчальний посібник]. Київ: Центр учбової літератури. 2021. – 350 с.
 4. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: науковий посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с. 
 5. Мамчур З. І., Джура Н. М. Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для організації та проведення практик і наукового семінару студентів спеціальності 101 – Екологія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 104 с.
 6. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навчальний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 344 с.
 7. Begon M., Townsend C.R. Ecology: From Individuals to Ecosystems. United Kingdom, Willey, 2021. 

Допоміжна

 1. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля. 2020. – 74 с.
 2. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. – 308 с.
 3. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І.  Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. – 392 c. 
 4. Мамчур З. І., Джура Н. М. Практична підготовка магістрів екології: навч-метод посібник для організації та проведення практик і наукового семінару студентів спеціальності 101 – Екологія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 104 с.
 5. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко та їн.; за ред. В.Д.Романенка. – НАН України. Інститут гідробіології. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с. 
 6. Посібник із захисту гірських екосистем. Вплив гірськолижних курортів на довкілля, Київ, 2021. – 246 с. 
 7. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015  (режим доступу до сайту: https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf)
 8. П’ятницька-Позднякова І.С.  Основи наукових досліджень у вищій школі: навчальний посібник. – К.: Центр навч. Літер., 2003. – 116 с. 
 9. Смарагдова мережа в Україні / Колектив авторів під ред. Проценка Л.Д. Київ: Хімджест, 2011. – 192 с. 
 10. Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року: Повернення природи у наше життя. Звернення Комісії до Європейського Парламенту, Ради, Європейського Економічно-Соціального Комітету та Комітету Регіонів / пер. з англ. О. Осипенко; ред. та адапт. А. Куземко та ін. Чернівці: Друк Арт, 2020. – 36 с.
 11. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 12. Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України: Довідниковий посібник. / К.: Ніка-Центр, 2006. 320 с. 27.
 13. Штойко П. І. Концепції природознавства : навч. посіб. / П. І. Штойко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 456 с.
 14. Dobson, R. and Morgan, A.J. (2021). Putting Water Strategy into Context. WWF. Режим доступу: https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_embedding_context_into_strategy_hr.pdf
 15. Menatalla Ahmed1 , Musthafa O. Mavukkandy  , Adewale Giwa , Maria Elektorowicz, Evina Katsou, Olfa Khelifi. Vincenzo Naddeo 5 and Shadi W. Hasan. Recent developments in hazardous pollutants removal from wastewater and water reuse within a circular economy // Clean Water (2022) 5:12 ; https://doi.org/10.1038/s41545-022-00154-5 
 16. Pietiäinen H. et al. Climate change reshuffles northern species within their nichesNature Climate Change. 2022. DOI – 10.1038/s41558-022-01381-x

Інтернет-ресурси: 

 1. Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/  
 2. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 3. Звіти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України: https://mepr.gov.ua/timeline/Zviti.html
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року (проект) https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A
 5. Стале управління водними ресурсами. Режим доступу: https://mepr.gov.ua/timeline/Ohorona-vod.html
 6. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
 7. Державне агентство водних ресурсів України: https://www.davr.gov.ua/basejnovi-upravlinnya-vodnih-resursiv 
 8. https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2022/
 9. https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/OECD-Principles-on-Water-Governance-ukrainian.pdf 
 10. https://www.epa.gov/risk/ecological-risk-assessment
 11. https://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2

Повний список літератури розміщено на : https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5006

Силабус:

Завантажити силабус