Виробнича практика (бакалаври)

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6БЛЕ - 31

Опис курсу

Виробнича практика – нормативна навчальна дисципліна відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія, що проводиться в 6 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою практики є розширення знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Цілями є формування фахових компетентностей бакалавра екології, зокрема здатності до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища, виявлення екологічних ризиків, пов’язаних із виробничою діяльністю; здатності проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища; вміння використовувати сучасні інформаційні ресурси, методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень, розвиток соціальних навичок (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні та спеціальні (фахові) компетентності:

КЗ-3. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.

КЗ-10. Навички міжособистісної взаємодії. 

КС-5. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

КС-7. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища. 

КС-10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень. 

Програмні результати

ПР-07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. 

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР-09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР-13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

ПР-18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

ПР-23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів.

Після завершення цього курсу здобувач буде : 

Знати:

 • принципи організації науково-дослідних робіт у різних галузях
 • екології;
 • принципи планування експерименту і збору матеріалу (фактичного, емпіричного, теоретичного);
 • методики виконання екологічних досліджень;
 • існуючі інформаційні бази даних про екологічну ситуацію;
 • способи мінімізації негативних впливів на екосистеми;
 • сучасні засади збереження біорізноманіття;
 • принципи складання екологічного паспорта;
 • принципи проведення соціологічного дослідження;
 • способи наочного представлення і візуалізації результатів наукових досліджень;
 • принципи організації еколого-просвітницької діяльності відповідних установ регіону;

Вміти: 

 • володіти методикою збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень
 • оцінювати поточний стан навколишнього середовища;
 • оцінювати рівень загроз на різних рівнях живого;
 • застосовувати отримані знання під час виконання польових досліджень і експертиз;
 • проводити екологічний моніторинг
 • використовувати сучасні інформаційні ресурси;
 • аналізувати роботу підприємств, установ і їх спеціальних  підрозділів та складання їх екологічного паспорта. 
 • розв’язувати проблеми у сфері захисту довкілля із застосуванням загальноприйнятих і стандартних підходів міжнародного та вітчизняного досвіду; 
 • демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їхнього вирішення;  формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері екології.

 

Рекомендована література

 1. Андрієнко ТЛ., Попович С. Ю., Прядко О. І. та ін. Програма Літопису природи для заповідників на національних природних парків.  К., 2002.102 с.
 2. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля. 2020. 74 с.
 3. Бурковський Олексій. Земельна політика як ключовий та невід’ємний елемент екологічної політики України. Аналітична доповідь.  Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2022. 52 с.
 4. Владимирова О.Г., Сапко О.Ю. Нормування антропогенного навантаження на окремі складові довкілля: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2022. 289 с.
 5. Гончарук В., Білявський Г., Ковальов М., Рубцов Г. Національна екологічна безпека та екологічна паспортизація водних об’єктів // Вісник Національної Академії наук України, 2009. 5. С. 22–29.
 6. Грищенко В. М. Про організацію ведення “Літопису природи” в заповідниках // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття: Матеріали конф., присвяч. 1998. С. 8–10.
 7. Мамчур З. І., Джура Н. М., Антоняк Г. Л., Драч Ю. А. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 – Екологія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 44 с.
 8. Мудрак О. В. Методика створення екологічних паспортів заповідних об’єктів. URL: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/Nd/2009-1/09vcmmol. pdf.
 9. Осипчук А. Пропозиції з удосконалення стратегічного управління об’єктами екотуристичної діяльності // Economy and Society, 2022, 40. 9 с.
 10. Парчук Г. В. Програма Літопису природи: мета, завдання, очікувані результати // Заповiдна справа в Україні, 2003. 9 (2). С. 79–82. 
 11. Пересоляк В. Ю., Романко В. О., Пересоляк Г. В., Яким В. В. Звіт про стратегічну екологічну оцінку детального плану території з метою уточнення положень генерального плану села Худльово, урочище «Замерки», для розміщення будівництва будинку фермера та інших господарських будівель та споруд Ужгородського району Закарпатської області. 2020. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31404
 12. Солошич І. О. Застосування науково-дослідної компетентності фахівцями-екологами в професійній діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 45. 2014. С. 190–194.
 13. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 14. Строкаль В. П. Екологічна паспортизація об’єктів господарювання за типами природокористування: теоретичне обґрунтування // Вісник Харківського національного аграрного університету імені ВВ Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів, 2013. (2), 247–256.
 15. Antonyak H., Mamchur Z., Polishchuk A., Lesiv M., Hoivanovych N. Environmental impact of road transport // Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. Р. 61–74. https://dx.doi.org/10.23856/W1706

Інформаційні ресурси

 1. Екологічні паспорти регіонів https://mepr.gov.ua/content/ekologichni-pasporti-regioniv.html
 2. Літопис Природи – https://cutt.ly/YH7rLB7
 3. Що має знати еколог, працюючи у ПЗФ  (ведення Літопису Природи). http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN7107.html

Силабус: Виробнича практика

Завантажити силабус