Кваліфікаційна робота (бакалаври)

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8180

Опис курсу

Дисципліна «Кваліфікаційна робота» є нормативною дисципліною зі спеціальності 101 Екологія для освітньої програми з підготовки бакалавра обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), що завершується захистом у VШ семестрі.

Мета курсуопанування здобувачами методів наукових досліджень, вміння обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних, формування у них загальних і фахових компетентностей, знань і умінь для самостійного планування та виконання наукового дослідження, одержання результатів, що можуть бути застосовані для вирішення конкретних науково-практичних завдань екології та охорони навколишнього середовища, аналізу й оформлення отриманих результатів у формі завершеної кваліфікаційної роботи. 

Цілі: 

  1. Сформувати вміння планувати, виконувати, оформляти та представляти наукові дослідження на відповідному рівні; організувати наукову роботу в експедиційних і лабораторних умовах, вміння використовувати сучасні інформаційні ресурси, обирати й застосовувати сучасні методи екологічних досліджень, інтерпретації результатів.
  2. Сформувати вміння здобувача критично аналізувати проблему дослідження, аналізувати й осмислювати наявну бібліографічну інформацію,  самостійно розробляти  план і організацію наукової роботи, застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, формулювати висновки і рекомендації з предмету  дослідження та обґрунтовувати їх при захисті. 
  3. Сформувати комплекс знань, умінь і навичок для застосування у професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування та сталого розвитку. 
  4. Сформувати вміння доносити до професійної аудиторії інформацію про наукові проблеми, власні пропозиції та результати діяльності в сфері екології.
 • Закріпити розуміння норм академічної доброчесності при підготовці кваліфікаційної роботи, розвинути соціальні навички (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Антоняк Г., Мамчур З., Джура Н., Капрусь І., Цвілинюк О., Думич
 2. О., Драч Ю. Кваліфікаційна робота. Методичні вказівки до виконання та написання кваліфікаційних робіт для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія [електронний ресурс]. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 43 с.
 3. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
 4. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Методологія наукових досліджень: підручник. Харків: Право. 2019.  368 с.
 5. Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 120 с. 
 6. Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І. Методологія та організація наукових досліджень [Навчальний посібник]. Київ: Центр учбової літератури. 2021. 350 с.
 7. Мамчур З. І., Джура Н. М., Антоняк Г. Л., Драч Ю. А. Переддипломна практика зі спеціалізації : методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 – Екологія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 44 с.
 8. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. Львів: Галицький друкар, 2015. 280 с.
 9. Begon M., Townsend C.R. Ecology: From Individuals to Ecosystems. United Kingdom, Willey, 2021. 

 

Допоміжна й Інтернет-ресурси: 

 1. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. Київ : УБА, 2016. Електрон. вид. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 117 с.
 2. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015  (режим доступу до сайту: https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf)
 3. Правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» [електронний ресурс]: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf

Силабус: Кваліфікаційна робота

Завантажити силабус