Навчальна екологічна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2БЛЕ - 11

Опис курсу

Навчальна практика є нормативною дисципліною з спеціальності 101 Екологія для освітньої програми з підготовки бакалаврів, що проводиться в 2 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою практики є формування знань та навичок, необхідних для дослідження біоти району практики, характерної для території об’єктів ПЗФ та екосистем (природних, напівприродних, штучних).

Цілями є формування фахових компетентностей бакалавра екології, зокрема здатності використовувати сучасні інформаційні ресурси, уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби дослідження, опанувати методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень, вміння планувати, виконувати, оформляти та представляти результати досліджень; розвиток соціальних навичок (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності

КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

КЗ-9. Здатність працювати в команді 

КЗ-10. Навички міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні компетентності:

КС-10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень. 

Програмні результати

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР-13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

ПР-18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

ПР-22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля. 

Після завершення цього курсу здобувач буде: 

Знати:

 • методику польових і камеральних досліджень
 • поняття про моніторингові дослідження
 • знати таксономічну приналежність найпоширеніших видів біоти
 • види, занесені в Червону книгу України, Додатків Бернської конвенції тощо, що трапляються на території проходження практики
 • Індикаційні особливості видів біоти. Біомоніторинг
 • природні умови регіону проходження практики
 • основні екологічні проблеми регіону проходження практики

Вміти: 

 • володіти методикою польових і камеральних досліджень 
 • володіти методиками збору, гербаризації, визначення біоти та її таксономічної приналежності
 •  ідентифікувати в природі поширені види вищих рослин і грибів та тварин, 
 • виявляти біоіндикаційні властивості біоти
 • виявляти джерела антропогенного впливу та прогнозувати наслідки такого впливу оцінювати рівень загроз на різних рівнях живого;
 • застосовувати отримані знання під час виконання польових досліджень 
 • використовувати сучасні інформаційні ресурси
 • розробляти практичні рекомендації щодо збереження природного середовища
 • працювати в команді

Рекомендована література

 1. Бойко І.В. та ін. Лабораторний та польовий практикум з екології. Київ: Фітоцентр, 2000. 216 с. 
 2. Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 130 с.
 3. Екологія тварин: Навчальний посібник / Гайченко В.А., Царик Й.В., Херсон: Олді-плюс, Київ: Ліра-К, 2012. 232 с. 
 4. Гончаренко І.В., Середняк Т.К. Фітоіндикація антропогенного навантаження: монографія. Дніпро:, 2017.  127 с.
 5. Екофлора України / відп. ред. Я.П. Дідух. К.: Фітосоціоцентр, 2000. Т. 1. 480 с.; Т. 2. 2004. 480 с.; Т. 3. 2002. 496 с.; Т. 5. 2007. 584 с.
 6. Леженіна І. П.  Практикум з родентології / І. П. Леженіна, Ю. В. Васильєва, Г. І. Шаруда. Х.: ХНАУ, 2013. 101 с.
 7. Кагало О. О., Сичак Н. М. Матеріали для нового (уточненого) переліку видів рослин, що потребують охорони на території Львівської області як основа для підготовки “Червоної книги Львівської області. Рослинний світ” // Наукові основи збереження біотичної різноманітності.  2014. Том 5(12), № 1. С. 59–80.
 8. Кияк В., Кобів Ю., Жиляєв Г., Білонога В., Дмитрах Р., Микітчак Т., Решетило О., Кобів В., Нестерук Ю., Штупун В., Гинда Л. Зміни структури популяцій рідкісних видів високогір’я Українських Карпат і проблеми їх збереження / За ред. В. Кияка. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018.  280 с.
 9. Коваленко О. Рослини-прибульці. Як борщівник та амброзія захоплюють Землю. Віхола. 2021. 256 с.
 10. Мамчур З. І., Драч Ю.А., Чуба М.В. Рідкісні види мохоподібних високогір’я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти // Вісник Львівського університету. Сер. біол.  2019.  Вип. 80. С. 118–128. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.13
 11. Мамчур З.І., Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки. Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету. Львів, 2007. 176 с.
 12. Мамчур З. І., Чуба М. В., Драч Ю. А. Інвазійні рослини в урбоекосистемі Львова // VI Всеукр. з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017). Львів, 2017. С. 137.
 13. Матушкіна Н. Бабки (Odonata) Центральної України: Польовий атлас-визначник найпоширеніших видів: довідник. К. : Талком, 2020. 104 с.
 14. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ: Золоті ворота, 2011.  444 с. 
 15. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур : підручник / Покозій Й.Т., Писаренко В.М., Довгань С.В. та ін. за ред. Й.Т. Покозія. К. : Аграрна освіта, 2010. 223 с.
 16. Навчальна польова біолого-екологічна практика юних дослідників природи: навч.-метод. посіб. / Смоляр Н.О., Гапон С.В., Слюсар М.В. та ін.; за заг. ред. Н.О. Смоляр; ПОЕНЦУМ.  Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. 247 с.
 17. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др.  Киев, 1987. 548 с. 
 18. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко, канд. біол. наук М.М. Перегрим. Київ: Альтерпрес, 2012. 148 с.
 19. Охорона довкілля та громадяни України. Дослідження практик, цінностей та суджень, травень 2018. URL: http://www.rac.org.ua/uploads/content/481/files/envportraitpollreport2018.pdf
 20. Писанець Є. Земноводні України (посібник для визначення амфібій України та суміжних країн). Київ: Видавництво Раєвського, 2007. 192 с. 
 21. Природно-заповідний фонд: зелена скарбниця громади / О. Василюк, С. Шутяк [за заг. ред. О.  Кравченко]. Видавництво «Компанія Манускрипт». Львів, 2019. 48 с.  
 22. Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Екологічні особливості сфагнових мохів на території Українських Ґорґан // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2022. Випуск 86. С. 83–94
 23. Птахи фауни України: польовий визначник / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей, ілюстрації І. І. Землянських, С. Ю. Костіна, Ю. В. Костіна. Київ, 2002. 416 с. 
 24. Рослини та тварини з Червоної книги України: короткий визначник  прикарпатського  лісівника / В. В. Бучко, І. В. Скільський, Н. А. Смірнов, А. А. Бокотей, І. І. Чорней.  Чернівці : Друк Арт, 2018. 32 с. 
 25. Тасєнкевич Л. та ін. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 26.  Тваринний світ Львівської області (фауна). Режим доступу: https://geoknigi.com/book_view.php?id=34
 27. Chorney I.I., Kish R.Ya., Olshanskyi I.H., Shiyan N.M., Zhygalova S.L., Tymchenko I.A., Kolomiychuk V.P., Novikov A.V., Boiko G.V., Shevera M.V., Protopopova V.V. IUCN Red List categories of vascular plant species of the Ukrainian flora / ed. by V.A. Onyshchenko.  Kyiv: FOP Huliaeva V.M., 2022.  198 p.
 28. Nyawiji K. Identification and Inventory of Lichen on Tree in the Rehabilitation Block of Sermo Kulon Progo Wildlife Reservation and Its Control in the Form of Booklets as Learning Sources // Proceeding International Conference on Religion, Science and Educatio. 2022. Vol. 1. P. 537–545. http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/834

Інформаційні ресурси

 1. Encyclopaedia Britannica — Biodiversity (biology)
 2. Всесвітній фонд природи http://wwf.org/
 3. матеріали департаменту екології і природних ресурсів  Львівщини https://deplv.gov.ua/
 4. Екологічний паспорт Львівщини (2012-2021 рр.) https://deplv.gov.ua/potochni-rezultaty/
 5. Національний науково-природничий музей https://museumkiev.org/zoo/insecta.html
 6. Стан довкілля у Львівській області (за результатами моніторингових досліджень):інформаційно-аналітичний (I квартал 2022 року). Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/13vUGhIQ3rzOLmqhuRpvGxXEJfmqiWTtu/view
 7. Червона книга України:  https://redbook-ua.org

Силабус: Навчальна екологічна практика

Завантажити силабус