Екоменеджмент та управління в екологічній діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Антоняк Г. Л.БЛЕ - 11М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛЕ - 11Мпрофесор Антоняк Г. Л.

Опис курсу

Мета курсу – формування у здобувачів знань і умінь, необхідних майбутнім фахівцям-екологам для впровадження ефективних управлінських рішень в галузі екологічної діяльності, реалізації екологічного законодавства, контролювання діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог екологічної безпеки, оцінювання екологічного ризику, розроблення структури системи екологічного менеджменту підприємств відповідно до екологічних стандартів, які забезпечують оптимальний стан довкілля та безпеку людини, здійснення заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища.

Під час вивчення курсу здобувачі набудуть такі компетентності:

КЗ 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

КС 1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

КС 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

КС 11. Здатність застосовувати міжнародний і вітчизняний досвід в оцінюванні та прогнозуванні проблем навколишнього середовища на основі екологічного законодавства, у плануванні господарської діяльності, відновленні екологічного стану компонентів довкілля, порушених під час військових дій.

КС 12. Здійснювати моніторинг і контроль забруднення стану компонентів довкілля, оцінювати екотоксичність відходів промислової та військової діяльності з додержанням вимог природоохоронного законодавства.

Програмні результати навчання 

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.

ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища. 

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

ПР13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.

ПР15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності.

ПР 21. Уміти оцінювати вплив екотоксичних відходів промислової та військової діяльності на стан компонентів довкілля, застосовувати сучасні методи оцінки та контролю якості навколишнього середовища, планувати і здійснювати заходи з біоремедіації ґрунту і природних вод.

ПР 22. Уміти розробляти спільні міжнародні проекти з додержанням вимог природоохоронного законодавства, скеровані на оцінку, контроль і санацію компонентів довкілля, порушених внаслідок військових дій, використовуючи вітчизняний досвід та знання іноземної мови.

Після завершення цього курсу здобувачі будуть 

знати: 

основні поняття і терміни в галузі екологічного менеджменту й управління; 

механізми та інструменти реалізації екоменеджменту; 

суть, функції, методи екологічного аудиту; 

міжнародні стандарти в галузі екоменеджменту; 

інноваційні механізми екологічного менеджменту; 

правове забезпечення екологічного менеджменту й управління; структуру державної системи екологічного управління; 

основні принципи управління якістю довкілля, екобезпекою й екологічним ризиком; 

особливості управління відходами у воєнний час; 

принципи здійснення моніторингу і контролю забруднення стану компонентів довкілля з додержанням вимог природоохоронного законодавства;

основні принципи контролю за дотриманням законодавства суб’єктами природокористування.

вміти:

використовувати сучасні інформаційні ресурси, нормативні документи з питань екологічного управління та охорони довкілля;

приймати управлінські рішення в екологічній діяльності; визначати шляхи вирішення екологічних проблем; 

застосовувати методи екологічного аудиту; 

оцінювати й характеризувати екологічний ризик; 

характеризувати екологічний ризик, зумовлений військовою діяльністю; 

оцінювати вплив відходів промислової та військової діяльності на довкілля; 

здійснювати оцінку і контроль впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля;

планувати і здійснювати заходи з біоремедіації ґрунту і природних вод;

використовувати вітчизняний досвід, знання вимог природоохоронного законодавства під час розробки проектів і пропозицій.

Рекомендована література

 1. Галушкіна Т. П., Грановська Л. М., Кисельова Р. А. Екологічний менеджмент та аудит: навчальний посібник. Херсон: Олді-Плюс, 2019. 455 с.
 2. Тогачинська О.В., Салавор О.М., Ничик О.В. Екологічне законодавство та управління у природоохоронній діяльності: курс лекцій. Київ : НУХТ, 2019. – 242 с.
 3. Дейч М.Є. Екологічний менеджмент: участь громадськості. Вісник економічної науки України. 2021. №1. С. 87–90.
 4. Думич О.Я., Антоняк Г.Л., Данилик Р.М. Сталий розвиток та екоосвітня діяльність Частина 1. Сталий розвиток / Методичні вказівки до практичних занять студентів спеціальності 101 «Екологія».   38 с.
 5. Дорощенко В.В., Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О., Уваєва О.І. Водопідготовка: навчальний посібник. – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. – 153 с.
 6. Бабчинська О.І. Інструменти формування механізму екологічного менеджменту в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2020. № 10. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.52
 7. Самойленко Н. М., Райко Д. В., Аверченко В. І. Організація та управління в природоохоронній діяльності : навч. посіб. – Харків : НТУ «ХПІ», Видавництво «Лідер», 2018. – 174 с.
 8. Хом’як О.А., Гриневич Н.Є., Присяжнюк Н.М., Куновський Ю.В., Михальський О.Р. Екологічний менеджмент і аудит підприємств аграрного сектору: навчальний посібник для студентів екологічного факультету. – Біла Церква, 2018. – 88 с.
 9. Ничик О.В., Салавор О.М., Тогачинська О.В. Екологічний консалтинг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять для здобувачів освіт. ступ. магістр спец. 101 «Екологія». – Київ: НУХТ, 2019. – 30 с.
 10. Салавор О.М., Ничик О.В., Тогачинська О.В. Менеджмент відходів: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для здобувачів освіт. ступ. магістр спец. 101 «Екологія». – Київ: НУХТ, 2019. – 26 с.
 11. Міронова Н. Г., Білецька Г. А. Екологічна стандартизація і сертифікація: навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 140 с.
 12. Дудкін П.Д. та ін. Екологічне управління бізнесом в умовах євроінтеграції: навчальний посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. 200 с.

Допоміжна

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII. Дата оновлення: 07.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 2. Antonyak H., Lesiv M., Panas N., Yanyshyn S. Levels of heavy metals in several rivers of the Western Bug and Dniester basins in the Lviv Region (Western Ukraine). Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2019. Vol. 35, N 4. P. 11–18.
 3. Hoivanovych N., Antonyak H., Kossak H., Krupinska E. Monitoring quality of well waters in Sambir region by physical and chemical indicators. Chapter 8. In: State of Environment and Human Health. Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S. (Eds.). Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. P. 91–100.
 4. Білявська Ю. В. Екологічний менеджмент підприємства. Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 104-111. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_4_11
 5. Зіновчук Н. В., Ращенко А. В. Екологічний маркетинг: навч. посіб. Житомир: видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 190 с. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3786.
 6. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний менеджмент. Підручник. – К.: Академія, 2007. – 432 с.
 7. Галушкіна Т.П., Грановська Л.М. Екологічний менеджмент та аудит. Навчальний посібник в 2-х частинах. – Херсон, 2012. 421 с.
 8. Семенов В.Ф., Михайлик О.Л. Екологічний менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.
 9. Шапоренко О.І. Екологічний менеджмент. Навч посібник. – Донецьк: НОРД комп’ютер, 2004. – 312 с.
 10. Ничик О.В., Салавор О.М., Тогачинська О.В. Екологія міських та промислових систем: лабораторний практикум для здобувачів спец. 101 «Екологія». – Київ: НУХТ, 2019. – 42 с.
 11. Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф. Інженерна екологія: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей. Київ: Кондор, 2018. 168 с.
 12. Sroufe R. Effects of Environmental Management Systems on Environmental Management Practices and Operations. Production and Operations Management. 12-3 (2003): 416–431.
 13. Sharma N. K. Environmental Management. Khel Sahitya Kendra, 2010. – 312 р.

Інтернет-ресурси:

 1. https://www.epa.gov/ems/learn-about-environmental-management-systems
 2. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities-z/best-environmental-management-practice_en 
 3. https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/environment.html  
 4. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf  
 5. https://www.springer.com/journal/267
 6. https://www.springer.com/gp/book/9789811363573  
 7.  http://www.childflora.org.ua/?page_id=66

Силабус:

Завантажити силабус