Екологічна безпека продуктів харчування

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830професор Антоняк Г. Л.БЛЕ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820БЛЕ - 41професор Антоняк Г. Л.

Опис курсу

Дисципліна «Екологічна безпека продуктів харчування» є дисципліною за вибором зі спеціальності 101 «Екологія» для освітньої програми підготовки бакалавра, яка викладається на 4-му році навчання (8-й семестр) в обсязі 3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета курсу – формування у майбутнього еколога знань і умінь, необхідних для оцінювання екологічної безпеки продуктів харчування, визначення шляхів забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини шкідливими речовинами, аналізу вмісту основних груп забруднювальних речовин у питній воді та продуктах, розробки заходів щодо зменшення вмісту антропогенних полютантів у продуктах харчування та запобігання їхньому надходженню в організм людей.

Очікувані результати навчання

К03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

К15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

К18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

К22. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.

К24. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР02. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти

ПР04. Компілювати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.

ПР23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів.

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР14. Уміти формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та унеможливлення плагіату.

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

 

Після завершення цього курсу здобувачі будуть 

знати: 

основні поняття і терміни в галузі екологічної безпеки;

основні поняття і визначення в галузі харчування людини;

способи потрапляння полютантів довкілля в продукти харчування людини; 

джерела забруднення продуктів харчування та продовольчої сировини шкідливими речовинами;

основні групи шкідливих речовин, які надходять в організм з 

продуктами харчування та питною водою;

вплив техногенного забруднення довкілля на якість продуктів харчування;

вплив техногенезу на якість та екологічну безпеку продуктів харчування; 

принципи поводження з відходами харчової промисловості;

шкідливі наслідки забруднення питної води, харчової сировини й продуктів харчування;

характер впливу основних груп забруднювальних речовин на здоров’я людини;

основні принципи контролю якості продуктів харчування, запобігання потраплянню шкідливих речовин у продукти;

зв’язок між харчуванням і здоров’ям людини; 

важливість збалансованого та безпечного харчування для здоров’я і працездатності людини;

механізми детоксикації шкідливих речовин в організмі;

способи запобігання хімічному й біологічному забрудненню харчових продуктів.

вміти:

аналізувати основні принципи та вимоги до безпеки продуктів харчування, вплив полютантів довкілля на якість харчових продуктів; 

аналізувати шкідливі наслідки забруднення компонентів довкілля для здоров’я людей; 

охарактеризувати шляхи забруднення питної води і продуктів харчування шкідливими речовинами (органічні ксенобіотики, важкі метали, радіонукліди); 

охарактеризувати вплив основних груп забруднювачів на організм людини, внутрішньоклітинні механізми захисту організму;

аналізувати зміни у стані здоров’я внаслідок погіршення екологічного стану довкілля, зумовлених техногенною діяльністю;

застосовувати набуті знання для упередження надходження в організм людини шкідливих речовин, природних токсинів і патогенних мікроорганізмів з продуктами харчування; 

брати участь у розробці рекомендацій щодо дотримання вимог екологічної безпеки продуктів харчування. 

Рекомендована література

 1. Шевченко О. Екологічна та продовольча безпека як складові забезпечення економічної безпеки України у стратегічному форматі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. № 68. С. 110–117.
 2. Юхименко П.І., Бількевич В.В., Машкін Ю.О. Безпечність і якість продуктів харчування та продовольчої сировини на підприємстві. Економіка та підприємництво. 2021. № 4. С. 82–89.
 3. Бужанська М. В. Екологічна безпека харчових продуктів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. 2020. № 23. С. 187–191.
 4. Антонюк У.В. Правові засади доступу до інформації про якість харчових продуктів у контексті забезпечення екологічних прав в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. 274–277.
 5. Салавор О.М., Тогачинська О.В., Ничик О.В. Екологія харчових виробництв : курс лекцій для здобувачів освіт. ступеня бакалавр спец. 101 «Екологія». Київ : НУХТ, 2019. 150 с.
 6. Салавор О.М., Ничик О.В., Тогачинська О.В. Екологія харчових виробництв: лабораторний практикум. Київ: НУХТ, 2020. 107 с.
 7. Козлов А.В. Екологія людини. Харчування. (on-line). 2018: https://stud.com.ua/121285/ekologiya/ekologiya_lyudini_harchuvannya
 8. Толок Г.А., Толок Є.В. Екологічні засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів. Ефективна економіка. 2018. № 6.
 9. Скидан О.В., Романчук Л.Д., Довженко В.А. Оцінка рівня харчування сільського населення радіоактивно забруднених територій у контексті гарантування продовольчої безпеки. Наукові горизонти, 2019. № 3. С. 3–9.
 10. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст.275.
 11. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». від 23.12.1997 № 771/97-ВР. Чинна редакція13.05.2022
 12. Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 330 с.
 13. Павлоцька Л., Дуденко Н., Димитрієвич Л. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2007. 440 с.
 14. Єрмолаєва Т. В. До питання про екологічну безпеку харчових продуктів. Небезпеки сучасності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2016. Вип. 22. С. 141–144.
 15. Малигіна В., Ракша-Слюсарева О., Ракова В. та ін. Мікробіологія та фізіологія харчування: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти І-IV рівнів акредитації. Київ: Кондор, 2009. – 241 с.
 16. Пішак В.П., Радько М.М., Бабюк А.В. та ін. Вплив харчування на здоров’я людини : Підручник /Ред. М.М. Радько. Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. 499 с.
 17. Гребняк М.П. Щудро М.П. Медична екологія: навч. посібник. Під ред. М.П. Гребняка. Дніпропетровськ: Акцент, 2016. 484 с.
 18. Пономарьов П. Х., Донцова І. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 124 с.

 

Допоміжна

 1. Бабюк А. В., Макарова О. В., Рогозинський М. С., Романів Л. В., Федорова О. Є. Безпека харчування: сучасні проблеми. Посібник-довідник. Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. 454 с.
 2. Антоняк Г.Л., Влізло В.В., Іскра Р.Я. та ін. Кальцій в організмі людини і тварин. Монографія. К., 2019. 248 с.
 3. Антоняк Г.Л., Влізло В.В. Біохімічна та геохімічна роль йоду. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 392 с.
 4. Антоняк Г.Л., Сологуб Л.І., Снітинський В.В., Бабич Н.О. Залізо в організмі людини і тварин: біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти. Львів, 2006. 312 с.
 5. Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л., Бабич Н.О. Хром в організмі людини і тварин. Біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти

Львів: Євросвіт, 2007. 127 с.

 1. Антоняк Г.Л., Важненко О.В., Бовт В.Д., Стефанишин О.М., Панас Н.Є. Біологічна роль цинку в організмі людини і тварин. Біологія тварин. 2011. 13 (1-2), С. 17-31
 2. Антоняк Г.Л., Бабич Н.О. Білецька Л.П. та ін Кадмій в організмі людини і тварин. ІІ. Вплив на функціональну активність органів і систем. Біологічні студії / Studia Biologica. 2010. 4 (3), С. 125-146.

8.Антоняк Г.Л., Бабич Н.О., Білецька Л.П., Панас Н.Є. Кадмій в організмі людини і тварин: ІІІ. Вплив на репродуктивну систему. Біологічні студії. 2011. Т. 5, № 2. С. 141–152.

 1. Антоняк Г.Л., Бабич Н.О., Стефанишин О.М. та ін. Афлатоксини: Біологічні ефекти та механізми впливу на організм тварин і людини. Біологія тварин 2009. 11 (1-2), С. 16-26
 2. Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Артеменко В.С., Головко М.П. Основи фізіології та гігієни харчування : підручник. – Суми : Університетська книга, 2009. – 557 с.

11.Царенко О.М., Машкін М.І., Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування. Основи гігієни та безпеки харчування : навч. посібник. 2 ч. Суми : Університетська книга, 2004. 278 с.

 1. Запольський А. К., Українець А. Екологізація харчових виробництв : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Вища школа, 2005. – 428 с.
 2. Іванюта С.П. Екологічна безпека регіонів України. Стратегічні пріоритети. 2013. № 3 (28). С. 157–164.

 

Інтернет-ресурси:

 1. http://pressbooks.oer.hawaii.edu/humannutrition2/  
 2. https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=gefn20 
 3. https://www.who.int/tools/compendium-on-health-and-environment/safe-and-healthy-food 
 4. https://www.cdc.gov/nceh/ehs/food/index.html 
 5. https://www.iaea.org/topics/food-safety-and-quality/laboratory  
 6. https://www.food-safety.com/topics/296-news  
 7. https://www.vf.uni-lj.si/en/area/institute-food-safety-feed-and-environment

Силабус: Екологічна безпека продуктів харчування

Завантажити силабус