Навчальна практика зі збереження біорізноманіття

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4БЛЕ - 21

Опис курсу

Навчальна практика є нормативною дисципліною з спеціальності Екологія для освітньої програми з підготовки бакалаврів, що проводиться в 4 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою практики є формування знань та навичок, необхідних для: дослідження екологічного стану окремих ландшафтів та стану біорізноманіття, характерних для території об’єктів ПЗФ та урбоекосистем (або місця проживання); 

Цілями є формування фахових компетентностей бакалавра екології, зокрема здатності використовувати сучасні інформаційні ресурси, методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень, розвиток соціальних навичок (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

КЗ-9. Здатність працювати в команді 

КЗ-10. Навички міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні компетентності:

КС-8. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

Програмні результати

ПР-06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття.

ПР-13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПР-16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі. 

ПР-18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

ПР-22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля. 

Після завершення цього курсу здобувач буде : 

Знати:

 • методику польових і камеральних досліджень
 • Типи і характеристики ландшафтів, властивих для регіону дослідження
 • поняття біорізноманіття та його складових
 • знати таксономічну приналежність найпоширеніших видів біоти
 • класифікацію об’єктів ПЗФ та принципи формування Екомережі
 • методи проведення громадських слухань

Вміти: 

 • володіти методикою збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень
 • досліджувати екологічний стан компонентів ландшафту 
 • ідентифікувати в природі поширені види вищих рослин і грибів та тварин, 
 • виявляти екологічні особливості й анатомо-морфологічні пристосування біоти до середовища існування
 • вести польові спостереження за особливостями поведінки тварин в польових умовах
 • виявляти джерела антропогенного впливу та прогнозувати наслідки такого впливу оцінювати рівень загроз на різних рівнях живого;
 • застосовувати отримані знання під час виконання польових досліджень 
 • використовувати сучасні інформаційні ресурси
 • розробляти практичні рекомендації щодо конкретної екологічної ситуації
 • працювати в команді

Рекомендована література

 1. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І.  Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021.  392 c.
 2. Бойко І.В. та ін. Лабораторний та польовий практикум з екології. Київ: Фітоцентр, 2000. 216 с. 
 3. Бурковський О.. Земельна політика як ключовий та невід’ємний елемент екологічної політики України. Аналітична доповідь.  Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2022.  52 с.
 4. Екологія тварин: Навчальний посібник / Гайченко В.А., Царик Й.В., Херсон: Олді-плюс, Київ: Ліра-К, 2012. 232 с. 
 5. Гончаренко І.В., Середняк Т.К. Фітоіндикація антропогенного навантаження: монографія. Дніпро:, 2017.  127 с.
 6. Екофлора України / відп. ред. Я.П. Дідух. К.: Фітосоціоцентр, 2000. Т. 1. 480 с.; Т. 2. 2004. 480 с.; Т. 3. 2002. 496 с.; Т. 5. 2007. 584 с.
 7. Леженіна І. П.  Практикум з родентології / І. П. Леженіна, Ю. В. Васильєва, Г. І. Шаруда. Х.: ХНАУ, 2013. 101 с.
 8. Кагало О. О., Сичак Н. М. Матеріали для нового (уточненого) переліку видів рослин, що потребують охорони на території Львівської області як основа для підготовки “Червоної книги Львівської області. Рослинний світ” // Наукові основи збереження біотичної різноманітності.  2014. Том 5(12), № 1. С. 59–80.
 9. Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів України.  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 399 с.
 10. Мамчур З. І., Чуба М. В. Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова // Біологічні Студії. 2016. Т. 10. № 1. С. 143–154.
 11. Мамчур З. І., Чуба М. В., Драч Ю. А. Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2017. Т. 11, № 1. С. 135–146.
 12. Матушкіна Н. Бабки (Odonata) Центральної України: Польовий атлас-визначник найпоширеніших видів: довідник. К. : Талком, 2020. 104 с.
 13. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ: Золоті ворота, 2011.  444 с. 
 14. Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні : Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 16. Т. 2.  Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. 248 с. 
 15. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур : підручник / Покозій Й.Т., Писаренко В.М., Довгань С.В. та ін. за ред. Й.Т. Покозія. К. : Аграрна освіта, 2010. 223 с.
 16. Навчальна польова біолого-екологічна практика юних дослідників природи: навч.-метод. посіб. / Смоляр Н.О., Гапон С.В., Слюсар М.В. та ін.; за заг. ред. Н.О. Смоляр; ПОЕНЦУМ.  Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. 247 с.
 17. Національний каталог біотопів України // за ред. А. А. Куземко, Я. П. Дідуха, В. А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП КЛИМЕНКО Ю.Я. 2018. 442 С.  
 18. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко, канд. біол. наук М.М. Перегрим. Київ: Альтерпрес, 2012. 148 с.
 19. Охорона довкілля та громадяни України. Дослідження практик, цінностей та суджень, травень 2018. URL: http://www.rac.org.ua/uploads/content/481/files/envportraitpollreport2018.pdf
 20. Полянська К.В. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / під ред. д.б.н. А.Куземко. Київ, 2017. 304 с.
 21. Писанець Є. Земноводні України (посібник для визначення амфібій України та суміжних країн). Київ: Видавництво Раєвського, 2007. 192 с. 
 22. Природно-заповідний фонд: зелена скарбниця громади / О. Василюк, С. Шутяк [за заг. ред. О.  Кравченко]. Видавництво «Компанія Манускрипт». Львів, 2019. 48 с.  
 23. Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Екологічні особливості сфагнових мохів на території Українських Ґорґан // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2022. Випуск 86. С. 83–94.
 24. Птахи фауни України: польовий визначник / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей, ілюстрації І. І. Землянських, С. Ю. Костіна, Ю. В. Костіна. Київ, 2002. 416 с. 
 25. Рослини та тварини з Червоної  книги  України : короткий визначник  прикарпатського  лісівника / В. В. Бучко, І. В. Скільський, Н. А. Смірнов, А. А. Бокотей, І. І. Чорней.  Чернівці : Друк Арт, 2018. 32 с. 
 26. Соломаха В.А. та ін. Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю. К.: Центр учбової літератури, 2005. 123 с.
 27. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021–2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 28. Тасєнкевич Л. та ін. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене. Львів: ЗУКЦ, 2015. 168 с.
 29. Тваринний світ Львівської області (фауна). Режим доступу: https://geoknigi.com/book_view.php?id=34
 30. Хом’як І.В. Екосистемологія: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. 235 с.
 31. Чуба М., Мамчур З. Апофіти і адвентивні види флори м. Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 77. С. 109–118.
 32. Шеляг-Сосонко Ю. Р. Екомережа України та її природні ядра // Український ботанічний журнал. 2005. Т. 62, № 2. С. 142–158.
 33. Chorney I.I., Kish R.Ya., Olshanskyi I.H., Shiyan N.M., Zhygalova S.L., Tymchenko I.A., Kolomiychuk V.P., Novikov A.V., Boiko G.V., Shevera M.V., Protopopova V.V. IUCN Red List categories of vascular plant species of the Ukrainian flora / ed. by V.A. Onyshchenko.  Kyiv: FOP Huliaeva V.M., 2022.  198 p.
 34. Garcia Criado Mariana et al. European red list of lycopods and ferns. 2017. 69 р.
 35. Onyshchenko V. Kenophytes in different forest types of Ukraine // Bioloski Institut Jovana Hadzija. Hacquetia, 2019. 18 (2). Р. 289–312.
 36. Swaay C. V., Cuttelo, A., Collins S., Maes D., López Munguira M., Šašic M.,  Wynhoff I. European red list of butterflies. 2010. 61 p.

Інформаційні ресурси

 1. Encyclopaedia Britannica — Biodiversity (biology)
 2. Всесвітній фонд природи http://wwf.org/
 3. громадські слухання http://dovidnyk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=51
 4. матеріали департаменту екології і природних ресурсів  Львівщини https://deplv.gov.ua/
 5. Екологічний паспорт Львівщини (2012-2021 рр.) https://deplv.gov.ua/potochni-rezultaty/
 6. Національний науково-природничий музей https://museumkiev.org/zoo/insecta.html
 7. Стан довкілля у Львівській області (за результатами моніторингових досліджень):інформаційно-аналітичний (I квартал 2022 року). Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/13vUGhIQ3rzOLmqhuRpvGxXEJfmqiWTtu/view
 8. Червона книга України:  https://redbook-ua.org

Силабус: Навчальна практика зі збереження біорізноманіття

Завантажити силабус