Моніторинг довкілля

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664Рагуліна М. Є.БЛЕ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
664БЛЕ - 31Рагуліна М. Є.

Опис курсу

Моніторинг довкілля є нормативною навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 101  “Екологія”, котра викладається упродовж 6 семестру обсягом 6 кредитів  (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета навчального курсу – ознайомлення з організацією моніторингу усіх природних середовищ та здобуття вмінь і навичок оцінювання стану довкілля. середовищ.

Загальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

КЗ-2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Спеціальні (фахові) компетентності:

КС-7. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища. 

КС-10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

Програмні результати навчання:

ПР-05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР-10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення.

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

Після завершення цього курсу здобувачі будуть 

знати: 

 • види, структуру, рівні моніторингу компонентів довкілля;

принципи організації моніторингових досліджень;

суб’єктів моніторингу;

нормативно-правових та законодавчих актів, які регулюють ведення моніторингу;

системи спостережень за складовими природного середовища;

методичного, технічного забезпечення пунктів спостережень.

 • формулювання сучасного поняття біомоніторингу навколишнього природного середовища;
 • задачі, які вирішуються в межах окремих складових біомоніторингу навколишнього природного середовища, зокрема в біоіндикації та біотестуванні;
 • основні вимоги щодо методів та вибору організмів-індикаторів стану довкілля;
 • характерні особливості якісних методів визначення біологічних та екотоксикологічних показників якості компонентів навколишнього природного середовища;

вміти: 

 • науково та організаційно забезпечувати проведення моніторингових досліджень;

закладати пункти спостережень та проведення досліджень;

обробляти, аналізувати та інтерпретувати результати моніторингових досліджень;

складати програми спостережень;

самостійно аналізувати дані моніторингових досліджень;

 • обґрунтовувати доцільність здійснення біомоніторингу навколишнього природного середовища на прикладі надзвичайних екологічних ситуацій, які виникали в межах України;
 • визначати найбільш доцільний метод оцінки стану навколишнього природного середовища для різних видів забруднювачів за допомогою біоти; 
 • здійснювати за результатами біоіндикації і біотестування оцінку стану навколишнього природного середовища.

Рекомендована література

 1. Аніщенко В. О., Боровий В. О. Моніторинг і охорона земель : навч. посіб. Чернігів : Чернігівські обереги, 2006. 208 с.
 2. Дідух Я. П. Основи біоіндикації. – К.: Наукова думка, 2012. 344 с.
 3. Екологічний моніторинг регіону : експертна оцінка стану і функціонування / за ред. проф. І. Ковальчука. Львів : Опілля, 2009. 608 с.
 4. Лисиця А.В. Біоіндикація і біотестування забруднених територій. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни. Рівне: Дока-центр, 2018. – 94 с
 5. Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М.  Моніторинг довкілля: підручник. Київ : Академія, 2006. 360 с.
 6. Ковальчук І. П., Курганевич Л. П. Гідроекологічний моніторинг : навчальний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.  247 с.
 7. Королев В.А. Мониторинг геологической среды. – М.: Изд-во МГУ, 1995. 272 с.
 8. Кубланов С.Х., Шпаківський Р.В. Моніторинг довкілля. Навчально-методичний посібник. – Київ: ДІПКта ПК Мінекобезпеки. 1998. 92.
 9. Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В. Б. та ін.]; за ред. проф. В.М. Боголюбова.  Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ:  НУБіПУ,  2018. 435 с.
 10. Степова О. В., Рома В. В. Моніторинг вод : навчальний посібник. Полтава : ПолтНТУ, 2017. 82 с.
 11.  Методи біоіндикації навколишнього середовища: методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи / [укл. Г.П.Андрейко]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. 30 с.
 12. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Біоіндикація та біотестування навколишнього середовища” – Х.: ХНАДУ, 2018. 27 с.
 13. Медведев В. В. Мониторинг почв Украины / В. В. Медвеев. — Харьков : Антиква, 2002. — 248 с.
 14. Моніторинг довкілля: підручник /Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В. Б. та ін./; за ред. проф. В.М. Боголюбова. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ: НУБіПУ, 2018.
 15. Моніторинг та охорона земель. Практикум : навчальний посібник / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальська, А. Г. Ліщинський, Ж. В. Наконечна. Вид. 2-ге, перероб. та доповн. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2019. 202 с.
 16. Нормативний документ «Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод» / Білогуров В. П., Крайнюкова А. М., Коваленко та ін./. К. : Мінприроди, 2001. 54 c.
 17. Полетаєва Л. М., Сафранов Т. А. Моніторинг навколишнього природного середовища: навчальний посібник. Київ : КНТ, 2007. 172 с.
 18. Патика В. П. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель / Патика В. П., Тараріко О. Г.  К. : Фітосоціоцентр, 2002.  256 с.
 19. Рудько Г. Екологічний моніторинг геологічного середовища : підручник / Рудько Г., Адаменко О. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 260 с.
 20. Сафранов Т.А., Польовий А.М., Коніков Є.Г. Антропогенне забруднення геологічного середовища та грунтово-рослинного покриву. – Одеса: Вид-во „ТЄС”, 2003.  260 с.

Допоміжна 

 1. Войцицький В., Мідик С, Полтавченко Т., Березовський О., Кеппл О., Велинська А. Моніторинг екосистем: цілі та необхідність, роль біоіндикації // Біоресурси і природокористування, 2019. 11(3-4), 39-46.  doi: http://dx.doi.org/10.31548/bio2019.03.005
 2. Гайдей О.С. Стрес (наукові дослідження). – К.: ІРГТ, 2012. 108 С. 
 3. ДСТУ 3928-99 Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення. – Київ: Держспоживстандарт України, 2000. 
 4. Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод. Харків : УкрНДІЕП, 2001. 54 с.
 5. Курганевич Л. П., Іванов Є. А. Моніторинг якості поверхневих вод Львівської області: стан і функціонування. Мат. VIII Всеукр. науково-практичної конф. «Географія та екологія: наука і освіта». Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 107-110.
 6. Курганевич Л. П., Шіпка М. З. Нові підходи ведення державного моніторингу поверхневих вод Львівської області. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 52-54.
 7. Михнович А. Аналіз мережі моніторингу поверхневих вод у Львівській області / Вісник ЛНУ. Серія географічна.  Вип. 33. Львів, 2006. С. 253-260.  
 8.  Романченко І. С., Сбітнєв А. І., Бутенко С. Г.   Екологічна безпека: екологічний стан та методи його моніторингу : навчальний посібник. Київ : Полісся, 2006. 560 с.
 9. Кузема Н., Думич О. Біоіндикація стану р.Зубра в межах міста Львова». 27–29 квітня 2020 р. , Львів.
 10. Algae as Ecological Indicators. / ed.by L.Elliot Shubert. – London: Acad.Press, 1984. 435 p.
 11. Jȯźwiakim M-A., Jȯźwiakim M. Bioindication as challenge in modern environmental protection / Ecol Chem Eng S. 2014. 21(4). 577–591.
 12. Markert B.A., Breure B.M., Zechmeister H.G. Bioindicators and biomonitors: principles, concepts and applications. – Oxford: Elsevier Science Ltd, 2003. 997 p.
 13. UNEP/IPCS  Training Module No 3 Section C Ecological Risk Assessment. The Edinburgh Centre for Toxicology, WHO.2006.Geneva, Switzerland, pp. 177. 
 14. Sperlea, Theodor & Heider, Dominik & Hattab, Georges. A theoretical basis for bioindication in complex ecosystems. Ecological Indicators. 2022. V.140 (May). 109050. doi: 10.1016/j.ecolind.2022.109050. 
 15. Barinova S. Essential and Practical Bioindication Methods and Systems for the Water Quality Assessment / Int J Environ Sci Nat 089 Res. 2017; 2(3): 555-588. DOI: 10.19080/IJESNR.2017.02.555588 Режим доступу: https://juniperpublishers.com/ijesnr/ pdf/IJESNR.MS.ID.555588.pdf    
 16. A.Gerhard. Bioindicator Species and Their Use in Biomonitoring. – Режим доступу:  https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C09/E6-38A-01-07.pdf 

Інтернет-ресурси: 

 1.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text – Закон України про охорону довкілля 
 2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
 3. Sopaj, Flamur & Paçarizi, Musaj & Stafilov, Trajce & Tashev, Krste & Sajn, Robert. Investigation of Environmental Pollution in Kosovo through Mosses as Bioindicator // Advances in Environmental Research, Environment & Energy. Environmental Sciences Edition: Volume 90. Chapter: 1. Publisher: Nova Science Publishers, Hauppauge, NY, USA. 2022. Р. 1-48.
 4. Environmental Monitoring and Assessment (2016). https://unece.org/DAM/env/europe/monitoring/Publications/Guidelines_for_developing_national_strategies_to_use_biodiversity_monitoring_as_an_environmental_policy_tool_for_countries_of_Eastern_Europe__the_Caucasus_and_Central_Asia__as_well_as_Interested_South-Eastern_European_countries/Documents/1528741_E_inside.pdf 
 5. Інститут гідробіології НАН України [сайт] Режим доступу: http://hydrobio.kiev.ua/ua/ 
 6. https://www.researchgate.net/publication/360860679_Biomonitoring 

Повний список літератури розміщено на : http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=194 

Силабус: Моніторинг довкілля

Завантажити силабус