Виробнича практика

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10БЛЕ - 11М

Опис курсу

Метою практики є набуття студентами виробничих навичок приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах, використовувати у виробничому процесі отримані під час навчання теоретичні знання для вирішення конкретних проблем і завдань наукового характеру, навчитися організовувати наукову роботу в експедиційних, виробничих і лабораторних умовах.

Цілями є формування фахових компетентностей, набуття студентами практичних знань, умінь і навичок під контролем керівників на університетських базах та в спеціальних наукових і науково-дослідних установах. Вміння використовувати сучасні інформаційні ресурси, методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень, розвиток соціальних навичок (soft skills), здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

Очікувані результати навчання

Загальні компетенції

КЗ-2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

КЗ-4. Здатність розробляти та управляти проектами.

Спеціальні компетенції

КС-3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

КС-5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

КС-6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС-9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

 

Програмні результати

ПР04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.

ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи

до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.

Після завершення цього курсу здобувач буде:

Знати:

 • принципи організації науково-дослідних робіт у різних галузях екології;
 • принципи планування експерименту і збору матеріалу (фактичного, емпіричного, теоретичного)
 • новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень
 • сучасні методи захисту довкілля
 • способи наочного представлення і візуалізації результатів наукових досліджень
 • правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності
 • способи мінімізації негативних впливів на екосистеми
 • знати принципи сталого природокористування 

Вміти

 • приймати обґрунтовані рішення щодо вибору оптимальної методики збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень
 • використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності
 •   розробляти та управляти проектами, проектувати й реалізовувати комплексні природоохоронні проекти
 • застосовувати отримані знання під час виконання польових досліджень
 • доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців
 • оцінювати рівень загроз на різних рівнях живого
 • організовувати  колективну діяльність у сфері захисту природного середовища
 • застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах
 • самостійно планувати виконання інноваційного завдання та правильно формулювати висновки

Рекомендована література

Основна:

 1. Мамчур З.І., Джура Н.М. Практична підготовка магістрів екології: навч-метод посібник для організації та проведення практик і наукового семінару студентів спеціальності 101 – Екологія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 104 с.

Додаткова:

 1. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля». 2020. 74 с.
 2. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с.
 3. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І.  Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. 392 c.
 4. Бочарова Н. Екологічний аспект корпоративної соціальної відповідальності підприємств // Економіка транспортного комплексу, 2020. 35. С. 32–47.
 5. Гавадзин Н. О. Аспекти управління реалізацією екологічних проектів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 2015. 1 (1). С. 110–112.
 6. Загвойська Л.Д. Концептуалізація еко-інновацій у контексті сучасного  еколого-економічного дискурсу. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2014. Т.19. Вип 2/5. С 17–19. https://www.academia.edu/7836860/
 7. Інформаційні ресурси 1. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-42.html
 8. Ілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навчальний посібник.  К.: Лібра, 2004. 344 с.
 9. Екологічне інспектування. Навчальний посібник з практичних (семінарських) занять [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 101 «Екологія» ОП «Екологічна безпека», 161 «Хімічні технології та інженерія» ОП «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю. В. Носачова, Т. О. Шаблій. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 230 с.
 10. Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 134 с.
 11. Солошич І. О. Застосування науково-дослідної компетентності фахівцями-екологами в професійній діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 45. 2014. С. 190–194.
 12. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 13. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників»: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf                           Інформаційні ресурси
 14. Всеукраїнська екологічна ліга.  http://www.ecoleague.net
 15. Екологічні паспорти регіонів https://mepr.gov.ua/content/ekologichni-pasporti-regioniv.html
 16. Екологія. Право. Людин – Екологія Право Людина (epl.org.ua)
 17. Європейський зелений курс https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs
 18. Індекс якості повітря https://waqi.info/uk/#/c/47.024/22.954/4.8z.
 19. Наказ Міністерства економіки України від 04 травня 2022 року № 1111-22 «Про затвердження професійного стандарту “Еколог. https://ecolog-ua.com/news/zatverdzheno-profesiynyy-standart-ekolog
 20. Офіційний сайт Державної служби статистики України. http://ukrstat.gov.ua
 21. Професійна платформа екологів https://ecolog-ua.com/

Статистика реєстру ОВД на сайті https://www.saveecobot.com/

Силабус:

Завантажити силабус