Гідроекологія

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Антоняк Г. Л.БЛЕ - 21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432БЛЕ - 21професор Антоняк Г. Л.

Опис курсу

Гідроекологія є вибірковою навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 101 “Екологія”, котра викладається упродовж четвертого семестру обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання навчальної дисципліни “Гідроекологія” є формування у студентів на основі базових біологічних, екологічних, знань цілісного уявлення про структурну і функціональну організацію водних екосистем, зокрема надати студентам теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для розуміння взаємодії гідробіонтів із середовищем, їх ролі у функціонуванні водних екосистем різного типу, процесів трансформації речовини та енергії, формування якості вод, самоочищення і евтрофування внутрішніх вод, морів та океанів, біологічної продуктивності водних екосистем, гідроекологічного моніторингу.

 

Рекомендована література

1. Антоняк Г. Л. Показники якості води в об‘єктах гідросфери на територіях з різним рівнем антропогенного навантаження / Г. Л. Антоняк, З. І. Мамчур, Н. Є. Панас, О. Є. Бубис, О. М. Савицька, О. Я. Думич. // Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 травня, 2017 р.): зб. наукових статей – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» , 2017. С. 63 – 65.
2. Биоразнообразие и качество среды антропогенно измененных гидроэкосистем Украины / Харченко Т.А., Протасов А.А., Ляшенко А.В. и др. К.: ИГБ НАН Украины, 2005. 314 с.
3. Вплив радіонуклідного забруднення на гідробіонти зони відчуження. Радіонукліди у водних екосистемах України / Кузьменко М.І., Романенко В.Д., Деревець В.В. і ін. К.: Чорнобильінтерінформ, 2001. 318 с.
4. Гідроекологія: методичні вказівки до лабораторних занять студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл.: О.Я.Думич, Г.Л.Антоняк, О.М.Савицька – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. 34 с.
5. Гриб О.М., Бєлов В.В., Отченаш Н.Д. Оцінка, прогнозування та управління якістю водних ресурсів: конспект лекцій. / Одеський державний екологічний університет. Одеса, ОДЕКУ, 2015. 120 с.

6. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: підручник. / К.: Вища шк., 2005. 671 с.
7. Зилов Е.А. Гидробиология и водная экология (организация, функционирование и загрязнение водных экосистем). Иркутск: Изд-тво ИГУ, 2009. 148 с.
8. Іваненко О.Г. Математичне моделювання гідроекологічних систем: Навчальний посібник. / Одеса: Екологія, 2007. 144 с.
9. Іваненко О.Г., Бєлов В.В., Гриб О.М. Практична гідроекологія. Навчальний посібник. / Одеса, ОДЕКУ, 2009. 75 с.
10. Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. В 2-томах. Л.: Наука, 1969; 1980. 658 с.; 440 с.
11. Ковальчук І.П. Гідроекологічний моніторинг : навч. посібник / І.П.Ковальчук, Л.П.Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 292 с.
12. Константинов А.С. Общая гидробиология / А.С.Константинов. М.: Высш.шк., 1986. 472 с.
13. Кражан С.А. Природна кормова база рибогосподарських водойм: навчальний посібник / С.А.Кражан, М.І.Хижняк. – Стереотипне вид. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 330 с.
14. Левківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник. / К.: Либідь, 2006. 280 с.
15. Ліхо О. А., Бондарчук І. А. Врахування впливу осушувальних меліорацій в методиці оцінки екологічного стану басейнів малих річок Полісся України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2012. 4 (60). С. 83–89.
16. Лобода Н.С., Отченаш Н.Д. Підземні води, їх забруднення та вплив на навколишнє середовище // Одеса: ОДЕКУ, 2016. 182 с.
17. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко та їн.; за ред. В.Д.Романенка. – НАН України. Інститут гідробіології. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с.
18. Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України
відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.В. Гребінь, В.Б. Мокін, В.А. Сташук, В.К. Хільчевський, М.В. Яцюк, О.В. Чунарьов, Є.М. Крижановський, В.С. Бабчук, О.Є. Ярошевич К. : Інтерпрес ЛТД, 2013. 55 с.
19. Мудрак Г. Малі річки басейну Дністра : екологічні проблеми та охорона / Г. Мудрак// Середнє Придністров’я : монографія / за ред. Г.І. Денисика. Вінниця : ПП “Видавництво “Теза”, 2007. С. 364–373.
20. Олексів І.Т., Ялинська Н.С., Брагінський Л.П. та ін. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень (теорія, методи, практика використання). Львів: Світ, 1995. 440 с.
21. Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України: Довідниковий посібник. / К.: Ніка-Центр, 2006. 320 с. 27. Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія: Підручник. / К.: Либідь, 1997. 382 с.
22. Протасов О.О. Біогеоміка. Екосистеми світу в структурі біосфери / Протасов О.О.; Інститут гідробіології НАН України. К. : Академперіодика, 2017. 382 с.
23. Романенко В.Д. Основи гідроекології. / К.: Обереги, 2001. 728 с.
24. Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. / К.: Символ-Т, 1998. 28 с.

25. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: Підручник. / К.: Ніка-Центр, 2001. 264 с.

26. Тімченко В.М. Екологічна гідрологія водойм України: Монографія. / К.: Наук. думка, 2006. 384 с.
27. Jorgensen S. E., Fath B. D. Encyclopedia of ecology. 2014.
Інтернет-ресурси:
1. Логинова, Е.В., Лопух П.С. Гидроэкология: курс лекций / Логинова, Е.В., Лопух П.С.
– Минск: БГУ, 2011. 300 с. [сайт]. Режим доступу:http://www.bsu.by/Cache/pdf/67483.pdf
2. Романенко В.Д. Основи гідроекології: Підручник. К.: Обереги, 2001. 728 с. [сайт].

Режим доступу: http://eknigi.org/estestvennye_nauki/93328-osnovigidroekologiyi-pidruchnik.html

3. Інститут гідробіології НАН України [сайт] Режим доступу: http:// hydrobio.at.ua

4. Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет. Режим доступу: https://dpbuvr.gov.ua/category/news/
5. http://www.oceanography.ucy.ac.cy/
6. Стале управління водними ресурсами. Режим доступу:https://mepr.gov.ua/timeline/Ohorona-vod.html
7. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
8. Закон про приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-14#Text

Повний список літератури розміщено на: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3754

Силабус: Гідроекологія

Завантажити силабус