Інтелектуальна власність і основи екологічного права

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916БЛЕ - 11М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛЕ - 11М

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та основи екологічного права « є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та дослідницької діяльності  у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування у контексті формування оптимальних форм правової охорони інтелектуальної власності та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.

Загальні компетентності:

КЗ-1.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

КЗ-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові компетентності): 

КС-1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС-2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

КС-5. Здатність доводити до фахівців та нефахівців, знання та власні висновки.

КС-11. Здатність застосовувати міжнародний і вітчизняний досвід в оцінюванні та прогнозуванні проблем навколишнього середовища на основі екологічного законодавства, у плануванні господарської діяльності, відновленні екологічного стану компонентів довкілля, порушених під час військових дій.

КС-12. Здійснювати моніторинг і контроль забруднення стану компонентів довкілля, оцінювати екотоксичність відходів промислової та військової діяльності з додержанням вимог природоохоронного законодавства.

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички):

ПР-1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПР-3. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.

ПР-8. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР-11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

ПР-13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПР-14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.

ПР-16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

ПР-17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення теоретичних задач і проблем екології.

ПР-18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень.

ПР-22. Уміти розробляти спільні міжнародні проекти з додержанням вимог природоохоронного законодавства, скеровані на оцінку, контроль і санацію компонентів довкілля, порушених внаслідок військових дій, використовуючи вітчизняний досвід та знання іноземної мови.

 

Після завершення цього курсу здобувач буде :

знати:

 • сучасні методи дослідження та способи захисту прав інтелектуальної власності при розробленні екологічних проектів шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей;
 • достовірність інформації̈ та надійність джерел наукових досліджень окремих інститутів інтелектуальної власності і основ екологічного права із використанням відкритих баз даних у мережі Інтернет, відповідних реєстрів, інформаційних матеріалів Національного органу інтелектуальної власності тощо;
 • негативні впливи природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину через правову охорону інтелектуальної власності, зокрема із використанням судових реєстрів іноземних держав, міжнародних реєстрів об’єктів інтелектуальної власності.

вміти:

 • використовувати передові знання і методики в сфері охорони інтелектуальної власності і охорони екологічного права у процесі правотворення та правозастосування інститутів приватного права;
 • проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів

права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок

правової̈ системи України з правовими системами Ради Європи

та Європейського Союзу, щодо вдосконалення механізмів

правової охорони інтелектуальної власності у сфері екології,

охорони довкілля та збалансованого природокористування в Україні;

 • аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів права інтелектуальної власності з метою систематизації та уніфікації форм правової охорони інтелектуальної власності;
 • вміння набути практичних навичок розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій̆ суб’єктів правозастосування шляхом вироблення навичок із підготовки та оформлення заяв, клопотань, претензій необхідних для швидкого та оперативного реагування на факти порушення прав щодо захисту прав інтелектуальної власності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;

уміти надавати консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування із використанням дистанційних форм комунікації.

Рекомендована література

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д. Базилевич. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2014, 352с.
 2. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.
 3. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів. – Львів: Галицький друкар, 2015.
 4. Харитонова О. І., Харитонов Є. О., Ківалова Т. С., Дмитришин В. С., Кулініч О. О. та ін. Право інтелектуальної власності : підручник. К. Юрінком Інтер. 2021. 540.
 5. Яворська Л.С.,Тарасенко Л.Л.,Мартин В.М.,Самагальська Ю.Я.та ін. Інтелектуальне право України.Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 609 с.
 6. Аніщенко В.О., Олійник О.І., Зенченко О.О. Екологічне право: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 264 с.
 7. Екологічне право : підручник / [А.П. Гетьман, Г.В. Анісімова, А.К. Соколова та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана. – Харків : Право, 2019, 552 с.
 8. Гетьман А.П., Размєтаєва С.В., Анісімова Г.В. Навчально-методичний посібник з Екологічного права України – Харків: “Право”, 2012.- 93с.
 9. Екологічне право. Навчальний посібник за ред. Устименка Т.П. Київ: Алерта, 2016. 290 с.
 10. Екологічне право України. Загальна частина : навч. посіб. за ред. Курило В. І. Київ :Алерта, 2015. 620 с.
 11. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні: колективна монографія / відп. ред.: Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 722 с.
 12. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище / В. Л. Бредіхіна. Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2008. 168 c.
 13. Механізми та правові норми участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля / За ред. С. В. Размєтаєва. – Х.: ВПЦ «Контраст», 2011. 168 с.
 14. Судовий захист екологічних прав громадян України: Довід. Для суддів / Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. 178 с.
 15. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні / За ред. Г.І. Балюк. К.: ВГЛ «Обрії», 2010. 272 с.
 16. Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2014.
 17. Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / Ю. С. Шемшученко, А. П. Гетьман, В. І. Андрейцев [та ін.]; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Харків: Право, 2013. 848 с.
 18. Шуміло О. М. Екологічний правопорядок: інституційні складові: Монографія. Х., ХНУВС, 2010. 292 с.
 19. Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування: моногр. / М.К. Черкашина; за ред. Гетьмана А.П. Х.: ФІНН, 2010. 176 с.
 20. Комарницький В. М. Організаційно-правові питання спеціального природокористування: монографія. Луганськ : ЛДУВС, 2010. 192 с.
 21. Комарницький В. М. Право спеціального природокористування: монографія. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. 424 с.
 22. Григор’єва Т. В. Правові засади використання, охорони та відтворення водних живих ресурсів: Монографія / Т. В. Григор’єва. Х.: Право, 2011. 176 с.
 23. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси в Україні: монографія / І.І Каракаш. Одеса. : Юридична література, 2017. 438 с.
 24. Bently, Lionel, Brad Sherman. Intellectual property law. Oxford University Press, USA, 2014.
 25. Dratler Jr, Jay, and Stephen M. McJohn. Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property. Law Journal Press, 2022.

Rochelle Cooper Dreyfuss, Justine Pila. The Oxford Handbook of Intellectual Property Law. Oxford University Press, 2018. 1010 p.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Конституція України від 26 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 3. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23 травня 2017 р. № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
 4. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 21 червня 2001 р. № 2707-XII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 5. http://jur-academy.kh.ua/
 6. http://nulau.edu.ua/
 7. http://lawbook.org.ua/?cat_id=64

4. http://www.nbuv.gov.ua/ 5. http://library.nlu.edu.ua/

Силабус:

Завантажити силабус