Виробнича (переддипломна) практика магістри

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11БЛЕ - 21М

Опис курсу

Мета практики: узагальнення, систематизація і розширення знань і вмінь роботи студентів за фахом, набуття виробничих навичок приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах: організовувати наукову роботу в експедиційних, виробничих і лабораторних умовах;  використовувати у виробничому процесі знання для вирішення конкретних проблем і завдань наукового характеру; збір, узагальнення й аналіз матеріалів з теми кваліфікаційної роботи.

Цілі: формування фахових компетентностей, набуття студентами практичних знань, вмінь і навичок під контролем керівників на університетських базах та в спеціальних наукових і науково-дослідних установах. Вміння використовувати сучасні інформаційні ресурси, методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень, розвиток соціальних навичок (soft skills), здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

Очікувані результати навчання:

Загальні компетентності:

КЗ 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

КЗ 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

Спеціальні (фахові компетентності): 

КС1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування 

КС 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички):

ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності. 

ПР03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання. 

ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень 

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля 

ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності. 

ПР19. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.

  Після завершення навчальної дисципліни студенти будуть

   знати:

 • принципи організації науково-дослідних робіт у різних галузях екології;
 • принципи планування експерименту і збору матеріалу (фактичного, емпіричного, теоретичного);
 • новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень;
 • способи наочного представлення і візуалізації результатів наукових досліджень;
 • правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності;
 • способи мінімізації негативних впливів на екосистеми; 
 • знати принципи сталого природокористування.

   вміти

 • володіти методикою збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень
 • оцінювати поточний стан навколишнього середовища й аналізувати наслідки антропогенного впливу на природне середовище; 
 • оцінювати рівень загроз на різних рівнях живого; 
 • застосовувати отримані знання під час виконання польових досліджень;
 • оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля;
 • використовувати сучасні інформаційні ресурси;
 • самостійно планувати виконання інноваційного завдання та правильно формулювати висновки.

Рекомендована література

Основна:

 1. Мамчур З. І., Джура Н. М. Практична підготовка магістрів екології: навч-метод посібник для організації та проведення практик і наукового семінару студентів спеціальності 101 – Екологія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 104 с.
 2. Професійний стандарт «Еколог» // Наказ Міністерства економіки України № 1111-22 від 04 травня 2022 року https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/421-nakaz_1111.pdf

Додаткова:

 1. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля». 2020. 74 с.
 2. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с.
 3. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І.  Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. 392 c.
 4. Бочарова Н. Екологічний аспект корпоративної соціальної відповідальності підприємств // Економіка транспортного комплексу, 2020. (35), С. 32–47.
 5. Гавадзин Н. О. Аспекти управління реалізацією екологічних проектів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 2015. 1 (1). С. 110–112.
 6. Загвойська Л.Д. Концептуалізація еко-інновацій у контексті сучасного  еколого-економічного дискурсу. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2014. Т.19. Вип 2/5. С 17–19. https://www.academia.edu/7836860/
 7. Інформаційні ресурси 1. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-42.html
 8. Ілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навчальний посібник.  К.: Лібра, 2004. 344 с.
 9. Екологічне інспектування. Навчальний посібник з практичних (семінарських) занять [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 101 «Екологія» ОП «Екологічна безпека», 161 «Хімічні технології та інженерія» ОП «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю. В. Носачова, Т. О. Шаблій. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 230 с.
 10. Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. К: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 134 с.
 11. Солошич І. О. Застосування науково-дослідної компетентності фахівцями-екологами в професійній діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 45. 2014. С. 190–194.
 12. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 13. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників»: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf

Інформаційні ресурси

 1. Всеукраїнська екологічна ліга.  http://www.ecoleague.net
 2. Екологічні паспорти регіонів https://mepr.gov.ua/content/ekologichni-pasporti-regioniv.html
 3. Екологія. Право. Людин – Екологія Право Людина (epl.org.ua)
 4. Європейський зелений курс https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs
 5. Індекс якості повітря https://waqi.info/uk/#/c/47.024/22.954/4.8z.
 6. Наказ Міністерства економіки України від 04 травня 2022 року № 1111-22 «Про затвердження професійного стандарту “Еколог. https://ecolog-ua.com/news/zatverdzheno-profesiynyy-standart-ekolog
 7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. http://ukrstat.gov.ua
 8. Професійна платформа екологів https://ecolog-ua.com/

Статистика реєстру ОВД на сайті https://www.saveecobot.com/

Силабус:

Завантажити силабус