Подан Ірина Ігорівна

Посада: аспірант кафедри екології

Електронна пошта: iryna.podan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Тема дисертації: «Екологічна оцінка нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторемедіації (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища)»

Науковий керівник: к.б.н., доцент Джура Н.М.

Публікації

Статті:

 1. Podan I., Dzhura N.  Humus content and acidity of oil-polluted soil in the
  phytoremediation process // Acta Carpathica. – №31-32. – 2019. – С. 44-51.  ISSN 2450 – 8640
 2. Джура Н.М. Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Старосамбірському родовищі / Н.М. Джура, І.І. Подан // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – Вип. 76, 2017. – С. 120-127. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/8017
 1. Подан І.І. Вплив нафтового забруднення і гуматів на ріст рослин міскантусу // І.І. Подан, Н.М. Джура // Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. – К. : ДЕА, 2019. – No 2(25). – С. 182-186. http://www.ecoj.dea.kiev.ua/archives/2019/2/32.pdf
 2. Джура Н. Вплив довготривалого нафтового забруднення на вміст фотосинтетичних пігментів рослин (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища) / Н. Джура, І. Подан, З. Мамчур / «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти // Біологічні студії. – Том 11, №3-4, 2017. – С. 88-89.  http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/issue/view/37/showToc

Тези:

 1. Подан І.І., Джура Н.М. Біотестування загальної токсичності нафтозабрудненого
  ґрунту за ростом Allium сера // Матеріали ІV-го всеукраїнського пленера з питань
  природничих наук. Одеса, 2020. – С. 64-66.
 2. Подан І. Вивчення рослинного покриву Старосамбірського нафтового родовища / Подан І., Джура Н., Реслер І. // Х Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. ”Молодь та поступ біології” : збірник тез, 8 – 11 квітня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 120 – 121.
 3. Шевчик Л. Використання гречки посівної для екологічного моніторингу нафтозабрудених грунтів / Шевчик Л., Романюк О., Подан І. // ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. ”Молодь та поступ біології” : збірник тез, 20 – 23 квітня 2015 р. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 236 – 237.
 4. Гальчук Р. Фітотоксичність нафтозабруднених ґрунтів (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища) / Гальчук Р., Подан І., Джура Н. // ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. ”Молодь та поступ біології” : збірник тез, 20 – 23 квітня 2015 р. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 242 – 243.
 5. Подан І. Вплив нафтового забруднення Старосамбірського родовища на вміст фотосинтетичних пігментів у листках рослин Carex hirta L. / Подан І., Джура Н. // ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. ”Молодь та поступ біології”: збірник тез, 20 – 23 квітня 2015 р. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 262 – 263.
 6. Подан І. Фотосинтетичні пігменти рослин як індикатори стану забрудненої території Старосамбірського нафтового родовища / І. Подан, Н. Джура // ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів ”Молодь і поступ біології” : збірник тез, 19 – 21 квітня 2016 р. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 172 – 173.
 7. Стецишин В. Вплив нафтового забруднення ґрунту на ріст рослин Helianthus annuus L., Fagopyrum esculentum Мoench. і Linum usitatissimum L. / В. Стецишин, М. Градович, І. Подан, Р. Гальчук, Н. Джура, Л. Шевчик, О. Романюк // ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів ”Молодь і поступ біології” : збірник тез, 19 – 21 квітня

2016 р. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 176 – 177.

 1. Шевчик Л.З. Дослідження латеральної міграції нафтової плями за участю тестових рослин / Л.З. Шевчик, Т.В. Жак, О.І. Романюк, Н.М. Джура, І.І Подан, Р.І. Гальчук // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12 – 14 квітня

2016, м. Вінниця, Україна). – Вінниця : ДРУК, 2016. – С. 146 – 147.

 1. Подан І.І. Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Старосамбірському родовищі Львівської області / І.І. Подан, Н.М. Джура / «Екологія та екологічна безпека» : Матеріали науково-практичної конференції всеукраїнського студентського конкурсу (15-17 березня 2017 року). – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – С. 27.
 2. Мамчур З. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого – 3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55-58. http://iept.lpnu.ua/images/news/sdev2018/ZM_SDEV2018.pdf
 3. Dzhura N. Phytoevaluation of toxicity of soils under the influence оf military actions in Ukraine/ Dzhura N., Trishch N., Podan І., Dzhura М., Mamchur Z.// XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: зб. тез, 10-12 квітня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 173.
 4. Подан І. Екологічна оцінка нафтозабрудненої системи «рослина-грунт» (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища)/ Подан І., Джура Н.// . XIV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: зб. тез, 10-12 квітня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 153-154.
 5. Подан І.І., Джура Н.М. Нафтозабруднені ґрунти Старосамбірського нафтового родовища Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Екологія та природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільстваˮ (присвяченої 110-річчю заснування Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету, 4 жовтня 2018 року); [за заг. ред.: Боруцької Ю.З., Костишин Е.І.]. – Львів: Екологічний коледж ЛНАУ, 2018. – С. 293-295.
 6. Подан І. Вплив нафтового забруднення на вміст фотосинтетичних пігментів у рослин Zea mays L. / І. Подан, Н. Джура / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення» : збірник тез, 24-26 жовтня 2018р. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 82-85.
 1. Подан І. Вплив нафтового забруднення і гуматів на ріст рослин Zea mays L. / І.І. Подан, Н.М. Джура / XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: зб. тез, 9-11 квітня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 203-204.
 2. Борецька І. Вплив нафтового забруднення і гуматів на ріст рослин Zea mays L. / І.Ю. Борецька, І.І. Подан, Н.М. Джура / XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: зб. тез, 9-11 квітня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 193-194.
 3. Борецька І. Вплив ріст злакових рослин за впливу нафтового забруднення і гуматів / І.Ю. Борецька, І.І. Подан, Н.М. Джура / ІІ Міжнародна наукова-практична конференція «Природнича наука і освіта: сучасний стан і перспективи розвитку»: зб. тез, 20-21 вересня 2019 р. – Харків, 2019. – С. 44-46.
 4. Подан І. І. Вміст гумусу і кислотні властивості нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторемедіації / І. І. Подан, Н. М. Джура // ХVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 27-29 квітня 2020 р. – Львів: СПОЛОМ, 2020. – С. 101-102. https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/pimb-tezi-2020-A4-v1.pdf
  2. Подан І. І. Технології вирощування міскантусу на нафтозабруднених ґрунтах / І. І. Подан, І. Ю. Борецька, Н. М. Джура // 6-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів : Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2020. – С. 103.
  3. Джура Н. М. Еколо гічна безпека територій Старосамбірського нафтового родовища / Н. М. Джура, І. І. Подан // Екологічна безпека держави : тези доповідей ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 23 квітня 2020 р., Національний авіаційний університет / редкол. О. І. Запорожець та ін. – К.: НАУ, 2020. – С. 69.

Біографія

Народилась 21 травня 1994 року у с.Созань.

Протягом 2011-2017рр. навчалась у Львівському національному Університеті імені Івана

Франка на біологічному факультеті. Закінчила навчання в Університеті у 2017 році та отримала диплом магістра.

З 2017 року аспірант Львівського національного Університету імені Івана Франка на кафедрі екології біологічного факультету.