Кафедра генетики та біотехнології

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра генетики та біотехнології створена у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 1976 році.

 

При кафедрі працюють:

 • Науково-дослідна лабораторія генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів біологічно активних сполук – НДЛ-42.
 • Колекція культур мікроорганізмів продуцентів антибіотиків, включена до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.
 • Колекція генетичних ліній дрозофіли.

 

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • Генетика та біотехнологія промислових мікроорганізмів:
 • генетичний контроль біосинтезу антибіотиків та стійкості до них;
 • механізми регулювання експресії геному актинобактерій;
 • конструювання штамів актинобактерій – продуцентів біологічно-активних сполук методами генетики та генетичної інженерії;
 • виділення, вивчення актинобактерій із природних середовищ та оцінка їхнього біотехнологічного потенціалу;
 • використання актинобактерій у біотехнологіях ремедіації техногенних середовищ.

 

 • Генетика дрозофіли:
 • молекулярні механізми і фізіологічні характеристики дрозофіли за генетично обумовлених та індукованих нейропатій і міопатій;
 • нейродегенерація у дрозофіли як тест система для вивчення експериментальних лікарських засобів;
 • вплив дієти та стресових факторів на процеси нормального старіння і нейродегенерації у дрозофіли.

 

 • Генотоксикологія:
 • розроблення тест-систем для виявлення мутагенів довкілля;
 • аналіз мутагенної активності хімічних сполук, зокрема, харчових добавок;
 • вивчення генотоксичного забруднення ґрунтів і водойм екологічно небезпечних районів України.

 

 • Нанобіотехнологія:
 • модифікація біологічно-активних речовин наноматеріалами і створення функціональних нанопрепаратів;
 • механізми дії багатокомпонентних нанопрепаратів на живі організми з метою їхнього застосування в біотехнології, фармакології, ветеринарії та медицині.
 • Методика викладання генетики та біотехнології у середніх та вищих закладах освіти:
 • методичні підходи до формування знань з генетики у профільній загальноосвітній школі з використанням новітніх технологій навчання:
 • дослідження педагогічної практики і аналіз стану методичного забезпечення формування знань з генетики у середній загальноосвітній і профільній школі;
 • розробка методики формування практичних знань та умінь з генетики для старшокласників профільної школи.

Кафедра генетики та біотехнології готує:

Бакалаврів за спеціальністю  091 «Біологія»

 • Денне відділення: за спеціалізацією «Генетика»
 • Заочне відділення: за спеціалізацією «Лабораторна діагностика біологічних систем»

Магістрів за спеціальністю 091 «Біологія»

 • Денне відділення: за спеціалізацією «Генетика»
 • Заочне відділення: за спеціалізацією «Лабораторна діагностика біологічних систем»

Під час навчання у бакалавраті студенти кафедри мають змогу слухати такі нормативні і спеціальні дисципліни, а також дисципліни за вибором, які читають викладачі кафедри:

 • Генетика
 • Біотехнологія
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Основи біоетики і біобезпеки
 • Генетика та формування особистості людини
 • Генетичний аналіз
 • Модельні об’єкти генетики
 • Молекулярні механізми генетичних процесів
 • Цитогенетика
 • Мутагенез і репарація
 • Генетика мікроорганізмів
 • Генетика вищих евкаріот
 • Медична генетика
 • Регуляція активності генів

Студенти проходять лабораторні практикуми з:

 • Генетичного аналізу
 • Цитогенетики
 • Генетики і генетичної інженерії мікроорганізмів
 • Мутагенезу і аналізу мутагенної активності хімічних сполук

Студенти виконують 2 експериментальні курсові роботи протягом 5-6 і 7-8 семестрів в лабораторіях кафедри та у відділах і лабораторіях Інституту біології клітини НАН України, Інституту біології тварин НААН України, Інституту спадкової патології НАМН України та інших наукових установ, а також проходять:

 • 4-тижневу виробничу практику у наукових установах і на біотехнологічних виробництвах і лабораторіях (6 семестр)
 • 6-тижневу педагогічну практику у школах м. Львова (8 семестр)

Випускники бакалаврату отримують кваліфікацію:

Вчитель біології та хімії. Інженер-лаборант в галузі біології

Під час навчання у магістратурі студенти кафедри беруть участь в магістерських наукових семінарах і мають змогу слухати такі нормативні і спеціальні дисципліни, а також дисципліни за вибором, які читають викладачі кафедри:

 • Біоінформатика
 • Генетика популяцій
 • Молекулярно-генетична діагностика
 • Медико-генетичне консультування
 • Генетична інженерія
 • Методологія наукових досліджень у генетиці та біотехнології
 • Педагогіка і психологія вищої школи
 • Методика викладання генетики та біотехнології у вищій школі
 • Геноміка
 • Епігенетика
 • Геномна інженерія
 • Біотехнологічні процеси і продуценти
 • Молекулярно-генетична діагностика інфекційних захворювань
 • Методи дослідження раннього ембріогенезу людини
 • Основи репродуктивної біології людини
 • Компаративна педагогіка

Студенти-магістранти проходять:

 • 4-тижневу виробничу практику (2 семестр)
 • 2-тижневу (переддипломну) практику (3 семестр)
 • 4-тижневу педагогічну (асистентську) практику (3 семестр).

Студенти-магістранти виконують:

 • експериментальну курсову роботу (1-2 семестри)
 • магістерську дипломну роботу (3 семестр)

Випускники магістратури отримують кваліфікацію:

Магістр генетики. Викладач.

 

Викладачі кафедри генетики та біотехнології беруть участь у підготовці бакалаврів та магістрів на денному та заочному відділеннях за спеціальностями 014.5 – «Середня освіта/Біологія та здоров’я людини», 014.5 – «Середня освіта/Біологія» та 101 – «Екологія» і читають лекції, а також проводять практичні і лабораторні заняття з дисциплін:

 • Генетика
 • Генетика людини
 • Методика викладання фахових біологічних дисциплін
 • Майстерність педагогічної діяльності

 

Аспірантура

На кафедрі функціонує аспірантура, в якій здійснюється підготовка кандидатів біологічних наук (докторів філософії) за спеціальністю 091 «Біологія» (спеціалізація «Генетика»)

Під час навчання аспіранти кафедри беруть участь в аспірантських наукових семінарах і слухають такі дисципліни, які читають викладачі кафедри:

 • Молекулярна філогенетика
 • Системна біологія
 • Генетична регуляція метаболізму

 

Випускники кафедри працюють як:

 • наукові співробітники та інженери науково-дослідних установ генетичного, селекційного, біохімічного, мікробіологічного, медичного та сільськогосподарського профілю Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України, Міністерств освіти і науки, охорони здоров’я, аграрної політики, екології та природних ресурсів України, внутрішніх справ;
 • співробітники медико-генетичних установ, діагностичних лабораторій та селекційних станцій;
 • викладачі середніх та вищих закладів освіти;
 • співробітники лабораторій та інженери біотехнологічних та фармацевтичних виробництв.

 

СТРАТЕГІЯ

розвитку кафедри генетики та біотехнології

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2019 – 2024 роки

 

Навчально-методична і виховна робота

 

 1. Удосконалення організації навчального процесу на кафедрі:
 • Оновлення навчального процесу кафедри згідно вимог нових Стандартів вищої освіти України за ступенями вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр».
 • Ліцензування спеціальності 162 «Біотехнологія і біоінженерія».
 • Участь у розробленні і впровадженні спільних (міжкафедральних і міжфакультетських) магістерських освітніх програм підготовки магістрів з біотехнології і біоінформатики, з біологічних основ здоров’я і біомедицини, вивчення, збереження і раціонального використання біоресурсів.
 • Розроблення електронних лекційних курсів та підготовка онлайн-лекцій з окремих дисциплін, які читаються на кафедрі. Оновлення та поповнення бібліотеки мультимедійних презентацій з номенклатурних курсів, дисциплін за вибором і спецкурсів. Забезпечення можливості користування цією бібліотекою студентам і аспірантам.
 • Ширше використання системи дистанційного навчання «Moodle» для навчально-методичного забезпечення дисциплін, які читаються на кафедрі.
 1. Запровадження в навчальний процес нових дисциплін за вибором, спецкурсів і практикумів:
 • «Молекулярна генетика».
 • «Основи репродуктивної біології людини».
 • «Прикладна молекулярна філогенетика».
 • «Генетика промислових мікроорганізмів».
 • «Нанобіотехнологія».
 • «Екобіотехнологія».
 • «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв».
 • «Генетично модифіковані організми».
 • «Харчова біотехнологія».
 • «Інформаційні технології в біотехнології».
 • «Геноміка і геномна інженерія».
 • «Антимікробні біопрепарати».
 • Практикум з біотехнології.

Опрацювання мультимедійних презентацій з нових дисциплін за вибором і спецкурсів.

 1. Підготовка до видання електронних підручників, посібників і методичних вказівок
 • «Генетика. Практикум».
 • «Задачі та вправи з генетики», друге видання.
 • «Біоінформатика: аналіз генетичних послідовностей».
 • «Основи генетичної інженерії».
 • «Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів», друге видання.
 • Методичні вказівки до вивчення номенклатурних курсів і спецкурсів кафедри.
 1. Збільшення частки молекулярно-генетичної і біоінформатичної складової у підготовці студентів-генетиків і біотехнологів. Розширення практикуму з біоінформатики. Збільшення частки курсових, дипломних і магістерських робіт з використанням біоінформатичних методів.
 2. Систематичне проведення профорієнтаційної роботи серед учнів середніх навчальних закладів, абітурієнтів, студентів молодших курсів, сприяння активній роботі генетичного гуртка Малої Академії Наук, залучення слухачів МАН до виконання наукової роботи у лабораторіях кафедри та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукових товариств та інших конкурсах.
 3. Координація діяльності кафедри з підготовки фахівців-біотехнологів у рамках діяльності біотехнологічного кластера «Biotech&Pharma Cluster, Lviv».
 4. Залучення до навчального процесу (читання окремих лекцій, спецкурсів, проведення практикумів, керівництва курсовими, дипломними, магістерськими і дисертаційними роботами) працівників НДЛ-42, Колекції культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків, а також працівників НАН, УААН, АМН.
 5. Розширення кількості баз виробничих практик студентів у провідних установах генетичного та біотехнологічного профілю. Надання можливості для проходження виробничих практик на базі кафедри студентам інших ВНЗ.
 6. Ширше залучення студентів до участі в роботі студентського наукового товариства «Генетичний клуб», організації і проведенні біологічних турнірів, студентських творчих проектів і інших виховних заходів. Проведення зустрічей студентів з відомими науковцями і освітянами, зокрема, випускниками кафедри.
 7. Проведення моніторингу ринку праці для випускників кафедри. Сприяння працевлаштуванню випускників кафедри і підтримка з ними постійного контакту.

 

Наукова робота

 

 1. Розвиток традиційних і формування нових напрямків наукових досліджень кафедри:
 • Генетика і біотехнологія промислових мікроорганізмів.
 • Генетика дрозофіли.
 • Генетичні аспекти охорони довкілля і генотоксикологія.
 • Нанобіотехнологія.
 • Методика викладання генетики та біотехнології у середніх і вищих закладах освіти.

Розширення наукової тематики кафедри за рахунок виконання наукових проектів і грантів і дисертаційних робіт з таких напрямків як:

 • Структурна і функціональна геноміка.
 • Синтетична біологія.
 • Біоінформатика.
 • Вивчення і раціональне використання генетичних ресурсів.
 1. Активізація участі науковців кафедри у національних та міжнародних конкурсах на здобуття колективних та індивідуальних грантів на наукову діяльність, представлення інноваційних проектів і збільшення на цій основі фінансування наукової роботи кафедри.
 2. Підтримання і розширення наукових зв’язків кафедри. Сприяння ефективній співпраці кафедри з науковцями Відділу мікробіології та імунобіології і кафедри хімії та хімічної біології Гарвардського університету, США (м. Бостон, США), Коледжу фармації університету Кентуккі (м. Лексингтон, США), Гельмгольц Інституту фармацевтичних досліджень і кафедри фармацевтичної біотехнології Саарландського університету (м. Саарбрюкен, ФРН), Макс Планк Інституту біофізичної хімії (м. Геттінген, Німеччина), Відділу мікробіології та біотехнології Тюбінгенського університету (ФРН), Центру біотехнології CeBiTec університету м. Білефельд (ФРН), Відділу біотехнології і наук про життя Університету Інсубрія (м. Варезе, Італія), Відділу наук про життя Технологічного інституту (м. Хіросіма, Японія), Інституту хімії Технічного університету Берліна (ФРН), Відділу біохімії Університету Тогоку (Японія), Джон Іннес Центру (м. Норідж, Великобританія), а також українських університетів і установ НАН, УААГ, АМН. Забезпечення виконання договорів кафедри і інших установ про наукову співпрацю.
 3. Підготовка і виконання спільних наукових проектів разом з учасниками біотехнологічного кластера «Biotech&Pharma Cluster, Lviv».
 4. Розвиток і поповнення Колекції культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків, як об’єкту, що становить національне надбання України. Ініціювання створення експозиційної частини Колекції культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків. Сприяння розширенню штату наукових співробітників і лаборантів колекції, а також покращенню матеріальної бази її діяльності – збільшенню робочих площ і забезпеченню необхідним обладнанням і матеріалами.
 5. Розвиток та поповнення колекції унікальних ліній дрозофіли для забезпечення навчального процесу і наукових досліджень. Ініціювання одержання колекцією статусу наукового об’єкту, що становить національне надбання України.
 6. Підготовка та захист дисертацій:
 • Докторських: Громика О. М., Матійців Н.П.
 • Кандидатських: Грубського Я.П., Кошли О.Т., Дронської Х.А., Тістечка С.І., Долі Б.М., Кужика Ю.Т., Чорнобая В.І., Качор А.І.
 1. Сприяння науковому стажуванню викладачів, співробітників і аспірантів кафедри у провідних вітчизняних і зарубіжних наукових установах.
 2. Залучення усіх студентів кафедри до участі у науковій тематиці кафедри та установ, в яких вони виконують курсові, дипломні та магістерські роботи, зокрема, до виконання НДР на умовах оплати. Сприяння участі студентів кафедри у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямів «Біологія» і «Біотехнологія і біоінженерія», а також в студентських олімпіадах.
 3. Проведення щорічних наукових студентських конференцій кафедри. Сприяння участі студентів, аспірантів та молодих учених кафедри у наукових конференціях і публікації їхніх кращих наукових робіт у “Віснику Львівського університету. Серія біологічна” та інших журналах.

Розвиток інфраструктури кафедри

 

 1. Розширення робочих площ для проведення навчального процесу і наукової роботи кафедри. Організація проведення ремонту приміщень кафедри – ауд. 108, 109, 110, 143 і коридору кафедри, а також заміни меблів в приміщеннях кафедри. Забезпечення утримання приміщень кафедри, НДЛ-42 і Колекції культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків у відповідністю з вимогами біологічної і протипожежної безпеки.
 2. Збільшення кількості комп’ютерів та робочих місць для користування Інтернетом на кафедрі.
 3. Організація поповнення і оновлення апаратурної бази навчальної та наукової роботи кафедри, НДЛ-42 і Колекції культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків, а також повного забезпечення цієї діяльності матеріалами і реактивами.

Співробітники

завідувачФЕДОРЕНКО Віктор Олександровичзавідувач
доцентБОДНАР Лідія Степанівнадоцент
доцентГОЛУБ Наталія Ярославівнадоцент
доцентГОРБУЛІНСЬКА Світлана Михайлівнадоцент
доцентМАТІЙЦІВ Наталія Петрівнадоцент
доцентСИРВАТКА Василь Ярославовичдоцент
головний науковий співробітник, професор (сумісник)ОСТАШ Богдан Омеляновичголовний науковий співробітник, професор (сумісник)
інженерБІЛИК Богдан Романовичінженер
аспірантЖУКРОВСЬКА Ксенія-Оксана Андріївнааспірант
аспірантКАЧОР Анна Іванівнааспірант
аспірантКРАВЕЦЬ Володимир Степановичаспірант
аспірантМЕЛЬНИК Софія Юріївнааспірант
аспірантРАСПОПІНА Анастасія Сергіївнааспірант
аспірантРОМАН Іван Івановичаспірант
аспірантТИЩЕНКО Оксана Віталіївнааспірант
аспірант, асистент (сумісник)ТІСТЕЧОК Степан Івановичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантЦЕДУЛЯК Василина-Марта Сергіївнааспірант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Захисти кваліфікаційних бакалаврських робіт студентів екологів групи БЛЕ-41

12.06.2024 | 10:04

Успішно завершилися захисти кваліфікаційних бакалаврських робіт студентів екологів групи    БЛЕ-41! Цікаві актуальні наукові дослідження, добре підготовлені доповіді оцінені Екзаменаційною комісію високими балами. Нашим випускникам бажаємо доброї долі у щасливій Україні, стати успішними фахівцями-екологамиі продовжити навчання в магістратурі! Дякуємо ЗСУ за можливість здобувати знання! Слава Україні!

Читати »

Студентка кафедри екології біологічного факультету – переможниця Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія» за напрямом еколого-біологічні проблеми.

11.06.2024 | 18:25

Студентка кафедри екології біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Валентина Грицак під керівництвом доцента кафедри екології Наталії Джури здобула перемогу на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія» за напрямом  еколого-біологічні проблеми.
Міжнародний конкурс проводився на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського під патронатом Національної комісії ЮНЕСКО в Україні, за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Конкурс за спеціальністю 101-Екологія проводився за наступними напрямами: еколого-біологічні проблеми, екологічна безпека, економіка природокористування, альтернативні джерела енергії.
На конкурс Валентина подала роботу «Оцінка токсичності...

Читати »

Збори трудового колективу біологічного факультету

11.06.2024 | 15:06

У середу, 12 червня 2024 р. о 15:00
у читальному залі наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка
(вул. Драгоманова, 5)
відбудуться Збори трудового колективу біологічного факультету.
Порядок денний:
1. Звіт декана біологічного факультету.
2. Про рекомендацію кандидатури на заміщення вакантної посади завідувача кафедри біохімії.
3. Про рекомендацію кандидатури на заміщення вакантної посади завідувача кафедри генетики
та біотехнології.
4. Різне.

Читати »

Консультація з курсу біохімія (заочна форма навчання 2 курс)

09.06.2024 | 10:57

Консультація з курсу “Біохімія” для студентів 2 курсу заочної форми навчання відбудеться 10.06.2024 о 18.10 за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_WaAR8BX6CsoStVo6K916ebSh71yUdniL54xHPlIeLE1%40thread.tacv2/1717919791425?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b5ece9ed-0185-480d-970d-729d9e50efae%22%7d

Читати »