Голуб Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296-47-68

Електронна пошта: nataliia.holub@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

молекулярна генетика, генетика м’язових дистрофій, молекулярні методи діагностики захворювань людини, генетика людини. Автор більше 70 наукових публікацій.

Публікації

 1. Посібник з грифом МОН: Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П., Боднар Л.С., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с.

Статті:

 1. Орлов Т., Голуб Н.Зміна тривалості життя та структури м’язів у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster за впливу N-ацетилцистеїну// Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. Вип. 80. 2019. С. 73-81.2. Орлов Т., Голуб Н. Вплив N-ацетилцистеїну на фенотиповий прояв м’язевої дистрофії у мутантівDrosophila melanogaster// VІ Міжнар. конф. «Дрозофіла в експериментальнійгенетиці та біології»: зб. наук. праць. Харків, 20–24 серпня 2018 р. Харків, 2018. С. 55–58. 

  3. Голуб Н., Черник Я. Дослідження комплексного впливу рентгенівського опромінення та кофеїну на частоту мутування у Drosophila melanogaster//ActaCarpathica.Vol. 24. 2016. С. 23­31.

   

  4. Боруцька В., Дронська Х.,Черник Я., Голуб Н. Вплив гена кальмодуліну з втраченою функцією на прояв деяких фенотипових ознак та рівень іонів Ca2+ у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 66. С. 127–134.

   

  5. Дронська Х., Голуб Н. Drosophila melanogaster як модель для вивчення комплексного впливу малих доз опромінення та нітрозоетилсечовини / Х. Дронська, Н. Голуб // ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку біо- та агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення» : зб. праць, 15-17 жовтня 2014. Дрогобич, 2014. С. 47–52.

   

  6. Голуб О., Черник Я., Білий Р., Голуб Н. Зміни фенотипових ознак у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster за впливу додаткових копій генів nAchR?–30D, Cam, Sema-1a та Sema-2a // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2013. Вип. 61. С. 83–90.

Біографія

Народилася в 1974 році у м. Львові. В 1996 р. закінчила з відзнакою кафедру генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка. 1996-1999рр. аспірант кафедри генетики та біотехнології.

2003-2008р. асистент кафедри генетики та біотехнології.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Мутації, індуковані рентгенівським опроміненням та деякими хімічними реагентами, що змінюють тривалість життя Drosophila melanogaster” в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ (науковий керівник – доц. Черник Я.І.).

З 2009 по даний час доцент кафедри генетики та біотехнології

У 2013 р . отримала вчене звання доцента

Читає та проводить практичні заняття з нормативних та варіативних дисциплін: «Біотехнологія», «Молекулярно-генетична діагностика», «Основи біобезпеки та біоетики», «Діагностика інфекційних захворювань» та проводить з даних дисциплін  практичні заняття.  Проводить лабораторні  заняття з дисципліни «Генетика».

Член Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М. Вавілова.

Секретар кафедри генетики та біотехнології.

Порадник студентської академгрупи.

 

 

Проекти

 1. Дослідження закономірностей і механізмів дестабілізації геному у лабораторних ліній і природних популяцій Drosophilamelanogaster з зони Чорнобильської АЕС (ДКНТ України).

2. Мінливість геному в процесі старіння і під впливом екстремальних факторів (Міністерство освіти і науки України).

3. INTAS-Україна 96-1459: “Дегенерація і регенерація мозку: молекулярно-генетичний аналіз у дрозофіли”,

4. CRDF UKB 1-2646-LV-05: “Дрозофіла як модельна система м’язевої дистрофії: молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу.

 

 

5. 0113U000865 (01.01.2013 – 31.12.2015) “Генетичний контроль нейродегенерацій мозку і м’язевихдистрофій у Drosophilamelanogaster та вивчення мутагенної активності харчових  ароматизаторів з використанням про- та евкаріотичних тест-систем”.

6. 0116U001634 (01.01.2016 – 31.12.2018):«Молекулярно-генетичні механізми нейродегенерацій і м’язових дистрофій у Drosophilamelanogaster, генотоксична дія ароматизаторів продуктів харчування: корекція патологічних змін».

7. «Механізми відповіді на дію стресових чинників та біологічно-активних речовин у мутантів Drosophilamelanogaster з порушенням функціонування нервової та м’язевої систем; корекція мутагенного впливу ароматизаторів продуктів харчування» (01.01.2019 – 31.12.2022).

Методичні матеріали

 1. Клепач Г.М., Голуб Н.Я. Молекулярна діагностика : методичні рекомендації до практичних занять [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 091 “Біологія”] – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 80 с.

2. Голуб Н. Я. Методичні вказівки щодо оформлення курсових і кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів кафедри генетики та біотехнології / Н. Я. Голуб, С. М. Горбулінська, О. В. Щербакова. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 40 с.

 

3. Голуб Н.Я. Біотехнологія: методичні вказівки для семінарських занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія / укл. Н.Я. Голуб, С.М. Горбулінська. – Львів: Львівський національний університет  імені Івана Франка, 2013. – 40 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!