Боднар Лідія Степанівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296-47-68

Електронна пошта: lidia.bodnar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Генотоксикологія (вивчення генетичних наслідків мутагенного забруднення довкілля, хімічних сполук, промислових відходів, забруднень питної води та ґрунтів),  генотоксикологічне тестування харчових ароматизаторів синтетичного походження, а також їх комбінацій, механізми антимутагенезу.

Публікації

 1. Федоренко В.О., Черник Я.І., Максимів Д.В., Боднар Л.С. Задачі та вправи з генетики. – Львів: Оріана Нова, 2008. – 598 с
 2. Боднар І.В. Оцінка мутагенної активності новосинтезованих харчових ароматизаторів з використанням про- і еукаріотичних тест-систем / І.В. Боднар, Л.С. Боднар // Довкілля і здоров’я. – 2012. – №1 – С. 70 – 75.
 3. Черник Я.І., Максимів Д.В., Боднар Л.С., Матійців Н.П., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин / навч. посібник. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с.
 4. Боднар І. Порівняльна характеристика харчових ароматизаторів різних виробників щодо мутагенної активності / І. Боднар , О. Ільков, С. Горбулінська, Л. Боднар // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 64. – С. 193 – 199.
 5. Боднар І. Дія ароматизаторів кондитерського виробництва на виникнення домінантних летальних мутацій і рекомбінацій у Drosophila melanogaster / І. Боднар, С. Стахів, І. Дарчик , Л. Боднар // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 66. – С. 120 – 126.
 6. Arapetyan E. Seed conservation under- 1960C in Liquid Nitrogen. The Use of Paper Tubes for Seed Cryopreservation / E. Arapetyan, Yu. Usatenko, L. Bodnar, R. Serkiz // Proceedings of 13-th Cryogenetics 2014 IIR International Conference; Prague, Czech Republic, April 7-11, 2014. France, IIF – IIR, 2014. –P. 17–20.
 7. Боднар І.В. Виявлення змін на генному рівні у Salmonella typhimurium за дії ароматизаторів продуктів харчування /І.В.Боднар, О.Ю.Андрейко, Л.С.Боднар // Вісник Харківського університету імені В.Н.Каразіна. Серія Біологія. – 2015. – Вип. 18, №1079. – С.65–70.
 8. Боднар І.В. Корекція вітамінними хіміопревентнрами мутагенних фонів, спричинених дією ароматизаторів продуктів харчування / І.В.Боднар, О.С.Зубко, Л.С.Боднар // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць. – Т. 16. – Київ, Українське товариство генетиків і селекціонерів, 2015. – С.183–188.
 9. Боднар І. В. Виявлення змін на хромосомному рівні в еукаріотичних організмів за дії синтетичних ароматизаторів продуктів харчування та корегування їх за допомогою вітамінних хіміопревентерів / І. В. Боднар, О. С. Зубко, О. В. Щербакова, С. М. Горбулінська, Л. С. Боднар // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць. – К: 2016. – Т. 18. – С.67 – 71.
 10. Боднар І. Доцільність використання вітамінних хіміопревентерів для корегування індукції хромосомних аберацій синтетичним харчовим ароматизатором «Карамель» / І. В.Боднар, С.М.Горбулінська, Л.С. Боднар  // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2017. – Вип. 76. – С. 54–61.
 11. Горбулінська С. Модульно-рейтингова технологія навчання біології в практиці профільної загальноосвітньої школи / С. Горбулінська, Л. Боднар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць / ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – Випуск 56. – С. 63 – 71.
 12. Боднар І.В. Виявлення хромосомних мутацій за дії синтетичного ароматизатора «Карамель» / І. Боднар, І.Типусяк, О.Гринчук, Л. Боднар // IІ Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ в біології“: зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С.99-100.
 13. Боднар І. Доцільність використання вітамінних хіміопревентерів для корегування індукції хромосомних аберацій синтетичним харчовим ароматизатором «Карамель» / І. В.Боднар, С.М.Горбулінська, Л.С. Боднар  // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2017. – Вип. 76. – С. 54–61.
 14. Горбулінська С. Педагогічні умови формування мотивації навчальної діяльності школярів на уроках біології / С. Горбулінська, Л. Боднар, О. Щербакова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць / ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2018. – Випуск 58. – С. 104 – 111.
 15. Шамро О. Залежність тривалості життя Drosophila melanogaster від надекспресії та функціонального нокауту гена dNOS у нейронах / О.Шамро, Л. Боднар, С. Горбулінська, М. Крижановська, О. Щербакова – Наукові записки. ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: біологія. – 2018. – 2(73). – С. 209 – 212.
 16. Боднар Л.С. Генотоксична дія синтетичних ароматизаторів «Вишня» та «Ваніль», їх хімічних компонентів та суміщей /Л.С.Боднар, І.П.Типусяк // VІ Міжнар. конф. «Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології»: зб. тез.- Харків.-2018.-С.15-18.
 17. Горбулінська С. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології у загально-освітній середній школі / С. Горбулінська, Л. Боднар // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: зб. наук. праць / МОН України, Уманський держ. педагогічний ун-т імені Павла Тичини – Умань : Візаві, 2019. – Випуск 1 – С. 41–49.
 18. Любас Н. Індукування хромосомних аберацій у Allium cepa L. спірокарбоном – похідним піролопіримідиндіонів / Л. Боднар, О. Речицький, Н. Сибірна // XV Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ в біології“: зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2019. – C. 68.
 19. Стефанюк М. Оцінка мутагенної активності ароматизаторів «Ваніль» і «Вишня» з використанням про-та еукаріотичних тест-систем / М. Стефанюк, Л. Боднар // XV Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології“: зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2019. – C. 32.

Біографія

Народилася 4 жовтня 1958 року у Львові. В 1976 році закінчила з золотою медаллю середню школу № 49 м. Львова. У цьому ж році поступила на біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка на щойно відкриту кафедру генетики. У 1981 р.
з відзнакою закінчила навчання в університеті і поступила в аспірантуру при цій кафедрі. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Выражение гена Adh в зависимости от возраста и генотипа Drosophila melanogaster» під керівництвом завідувача кафедри, доцента Білоконь О. М. З 1992 р. працювала асистентом кафедри генетики та біотехнології біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, а з 1999 р. — є доцентом цієї кафедри.

Викладає курси «Генетика», «Біологія індивідуального розвитку», спецкурси «Мутагенез та репарація», «Популяційна та еволюційна генетика», «Молекулярні механізми генетичних процесів», «Екологічна генетика», «Цитогенетика», проводить лабораторний практикум з генотоксикології, семінарські та практичні заняття. Була науковим керівником проекту “Вивчення впливу мутагенних і канцерогенних факторів забруднення навколишнього середовища на генетичну безпеку в Західному регіоні України”, який виконувався в рамках державної програми “Захист генофонду населення України” (ДКНТ України). З 2000 р. була співкерівником проекту “Створення системи генотоксикологічних досліджень для оцінки мутагенного фону навколишнього середовища” ( Програма моніторингу довкілля України).

Є автором і співавтором понад 120 друкованих праць. Співавтор посібника “Задачі та вправи з генетики” (2008 р.), навчального посібника “Біологія індивідуального розвитку тварин” (2013 р.). Керувала дисертаційною роботою Фединяк А.В., яка присвячена мутагенному забрудненню природних водойм та питної води на Львівщині та можливим шляхам знешкодження цих забруднень за допомогою природних та штучних сорбентів. Була науковим керівником аспіранта кафедри Ревеги О.М. на тему “Застосування природних сорбентів для зменшення мутагенних фонів рідких токсичних стоків з різних галузей промисловості”. З 2010 р. керувала дисертаційною роботою аспірантки Боднар І.В. “Мутагенність харчових ароматизаторів синтетичного походження та можливі шляхи її зменшення”.

Галузі наукових інтересів – генотоксикологія, мутагенне забруднення довкілля, антимутагенез, канцерогенез. Стажувалась в Інституті медичної генетики (м. Київ, 1996 р.), в Інституті спадкової патології АПН України (Львів, 2001 р., 2005 р. ), Інституті біології клітини НАН України (м. Львів, 2008 р., 2013 р., 2018 р.).

Вчений секретар та скарбник Львівського відділення Товариства генетиків та селекціонерів ім. М.І. Вавілова.

Проекти

У 1980-1988 роках Л.С. Боднар працювала над темою “Виявлення мутагенної активності хімічних препаратів, що застосовуються в легкій, хімічній, нафтохімічній та нафтопереробній промисловості”.

У 1985-1987 роках на замовлення Уфімського нафтового інституту досліджувала мутагенну активність новосинтезованих хімреагентів на основі продуктів переробки нафти, а у 1990 році – мутагенну активність хімічних речовин, які застосовували на Львівському виробничо-торгівельному взуттєвому об’єднанні “Прогрес”. На замовлення НДІ землеробства і тваринництва західних районів УРСР проводила дослідження на виявлення мутагенної активності менілітових сланців, які планували застосовувати як добавку до корму великої рогатої худоби.

В рамках Державної науково-технічної програми ДКНТ “Захист генофонду населення України” в 1991-1994 роках керувала проектом “Вивчення впливу мутагенних та канцерогенних факторів фізичного та хімічного забруднення навколишнього середовища на генетичну безпеку в Західному регіоні України”. З метою вивчення можливого нагромадження мутагенів в організмі водних тварин, а саме коропів та товстолобиків, які вирощувалися в Янівському цеху Львівського облрибкомбінату в 1993-1995 роках керувала проектом “Вивчення біоакумуляції мутагенів і промутагенів в організмі риби при її штучному розведенні в промислових масштабах”.

З 2000 р. Л.С.Боднар очолювала проект “Створення системи генотоксикологічних досліджень для оцінки мутагенного фону навколишнього середовища” ( Програма моніторингу довкілля України).

В 2006-2008 роках була науковим керівником теми “Молекулярно-генетичні механізми нейро – та міопатії при впливі ряду лікарських препаратів та генотоксикологічна оцінка дії екстремальних факторів довкілля на мінливість геномів”.№ реєстрації 0106V005908.

З 2009 по 2012 рік була науковим керівником теми в межах робочого часу “Drosophila melanogaster як модельний об’єкт молекулярно-генетичних досліджень нейродегенеративних захворювань і м’язових дистрофій людини, а також як тест-система для оцінки мутагенної дії чинників довкілля“, № реєстрації 0106V005908.

З 2013 по 2015 була науковим керівником теми “Генетичний контроль нейродегенерацій мозку і м’язових дистрофій у Drosophila melanogaster та вивчення мутагенної активності харчових ароматизаторів з використанням про- та еукаріотичних тест-систем”.(в межах робочого часу, № державної реєстрації 0113U000865).

З 2016 по 2018 рік була науковим керівником теми “Молекулярно-генетичні механізми нейродегенерацій і м’язових дистрофій у Drosophila melanogaster, генотоксична дія ароматизаторів продуктів харчування: корекція патологічних змін”, № державної реєстрації 0116U001634.

На сьогодні є науковим керівником теми (в межах робочого часу, № державної реєстрації 0119U002394, термін виконання: 01.01.2019–31.12.2022 рр.) “Механізми відповіді на дію стресових чинників і біологічно-активних речовин у мутантів Drosophila melanogaster з порушенням функціонування нервової і м’язової систем; корекція мутагенного впливу ароматизаторів продуктів харчування”.

За наукового керівництва доцента Боднар Л.С. проводиться генотоксичне тестування харчових ароматизаторів синтетичного походження, а також їх сумісних комбінацій, аналізується залежність мутагенних властивостей ароматизаторів від хімічної будови їх складових.

Нагороди

Hагороджена грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України та президії Львівської обласної Малої академії наук, подяками ректора ЛНУ імені Івана Франка.

Методичні матеріали

 1. Черник Я.І., Боднар Л.С. Методичні вказівки до вирішення задач на зчеплене успадкування генів (для студентів біолог. ф-тету) .- Львів, ЛДУ.- 1992.- 20с.
 2. Федоренко В.О., Боднар Л.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із загальної генетики (для студентів денного відділення біологічного факультету). – Львів, ЛДУ.- 1992.-48с.
 3. Федоренко В.О., Басілія Л.І., Максимів Д.В., Черник Я.І., Боднар Л.С., Щербата Г.Р. Робочі навчальні програми до номенклатурних курсів та спецкурсів кафедри генетики та біотехнології (для студентів заочного відділення). – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. -2002. – 26с.
 4. Федоренко В.О., Басілія Л.І., Максимів Д.В., Черник Я.І., Боднар Л.С., Щербата Г.Р. Робочі навчальні програми до номеклатурних курсів та спецкурсів кафедри генетики та біотехнології (для студентів денного відділення). – Львів, ЛНУ ЛНУ імені Івана Франка. – 2002. – 116с.
 5. Максимів Д.В., Черник Я.І., Боднар Л.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з біології індивідуального розвитку тварин. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2004. – 46с.
 6. Горбулінська С.М., Боднар Л.С. Методичні вказівки до спецкурсу «Генетичні основи валеології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка.- 2006. – 18с.
 7. Федоренко В.О., Черник Я.І., Максимів Д.В., Боднар Л.С. Задачі та вправи з генетики / Навчальний посібник . – Львів: Світ. – 2009.- 598с.
 8. Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П., Боднар Л.С., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин / Навчальний посібник. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2013. – 168с.
 9. Боднар Л.С. Генетика популяцій: методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 8.04010209 – генетика. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2015.- 40с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!