Кафедра біохімії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Новини

Кафедра біохімії готує:

бакалаврів за напрямом підготовки “091-біологія”

 • денна форма: спеціалізація – біохімія,
 • заочна форма: спеціалізація – лабораторна діагностика біологічних систем.

магістрів за спеціальністю “091-біологія”

 • денна форма: спеціалізація – біохімія,
 • заочна форма: спеціалізація – лабораторна діагностика біологічних систем.
Спеціалісти-біохіміки – випускники кафедри біохімії працюють в науково-дослідних інститутах України та за кордоном, викладачами коледжів, ліцеїв та спеціалізованих закладів з викладанням біологічних дисциплін на молекулярно-біологічних засадах, а також на підприємствах фармацевтичної і харчової промисловості, які пов’язані з біотехнологічними процесами, біохімічних лабораторіях медичних установ та лабораторіях екологічного моніторингу.
Інформацію про потенційних вітчизняних роботодавців можна знайти тут.

Викладачі кафедри біохімії викладають нормативні курси: “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Молекулярна біологія”, “Радіобіологія” та 20 спецкурсів.

На даний час наукова школа „Біохімія і молекулярна біологія” на кафедрі біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка об’єднує 2 докторів біологічних наук і 13 кандидатів біологічних наук.

Загальним науковим напрямом школи є визначення молекулярних механізмів дії екстремальних факторів на різні системи організму. Пріоритетними напрямами роботи наукової школи є:
1. Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за різних патологій (за умов цукрового діабету, дії рентгенівського випромінювання та за алкогольної інтоксикації).
2. Дослідження механізмів біологічної дії фізіологічно-активних компонентів лікарських рослин для отримання фітопрепаратів антиоксидантної та цукрознижуючої дії.
3. Дослідження молекулярних механізмів протекторного ефекту природних комплексів поліфенолів винограду за умов оксидативного та нітративного стресів.
4. Розробка ефективних способів корекції метаболічних порушень, індукованих гіпоксією різної етіології.

За роки функціонування наукової школи „Біохімія і молекулярна біологія” досягнуто значних успіхів:
1. Встановлено основні закономірності дії іонізуючого випромінювання різної інтенсивності на клітини системи крові.
2. Досліджено протекторні й адаптогенні властивості низки біологічно активних речовин. Обґрунтовано ефективність застосування нікотинаміду, карнозину та його комплексів з металами.
3. На основі дослідження порівняльного аналізу первинної структури міоглобінів різних екологічних груп тварин розроблено концепцію біохімічної адаптації системи транспорту і депонування кисню.
4. Розроблено способи корекції функціональних порушень кисеньтранспортної і антиоксидантної систем крові та інших тканин організму, зумовлених гіпоксією різної етіології.
5. Розроблено спосіб термодинамічної та стереохімічної оцінки внеску гідрофобних взаємодій у процеси згортання і стабілізації глобулярних білків.
6. Розроблено тест–систему для діагностичного та прогностичного застосування при лікуванні цукрового діабету 1-го типу. Визначено основні тестові показники, що покладені в основу диференціальної діагностики та визначення молекулярних мішеней для корекції фармакологічними засобами діабетичних ангіопатій.
7. Отримано 6 патентів на корисну модель “Спосіб лікування діабету“ і 2 патенти на винахід.
Досягнення наукової школи кафедри біохімії Франкового університету не лише мають вагоме теоретичне значення, але і є підгрунтям для розробки нових способів діагностики та лікування широкого кола захворювань різної етіології.

Новітніми напрямами у роботі кафедри біохімії є:
1. З’ясування кількісного перерозподілу та структури олігосахаридних компонентів мембранних глікопротеїнів клітин системи крові у нормі та за умов ЦД 1-го типу, які визначають їхні функціональні особливості.
2. Виявлення ролі механізмів нітрування-денітрування, а також фосфорилювання-дефосфорилювання елементів сигнальних шляхів у процесі клітинної адгезії та агрегації клітин системи крові за умов ЦД 1-го типу.
3. Розробка технології виділення, створення рецептури і способу стабілізації препаратів цукрознижуючої та антиоксидантної дії на основі рослинної сировини й медичних грибів.
4. Вивчення впливу ендо- та екзогенних чинників на процеси агрегації й деградації людського білка альфа-синуклеїну, головного тригерного фактора хвороби Паркінсона, в модельних рекомбінантних штамах дріжджів Hansenula polymopha.

Кафедра біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка є правоприємницею славних наукових колективів, які зробили вагомий внесок у формування сучасної біологічної науки. Звертаючись до історичних витоків, потрібно згадати, що вперше у Львові кафедра біологічної хімії була створена у 1896 році на базі медичного факультету Львівського університету. З 1896 р. по 1904 р. кафедрою біологічної хімії завідував Владислав Нєміловіч, який у 1902–1903 р.р. був також деканом медичного факультету Львівського університету. Його наукові інтереси стосувалися удосконалення методів дослідження сечі та використання отриманих результатів у клінічній діагностиці. Під його керівництвом було синтезовано нову хімічну сполуку з курареподібною активністю (коприн). У той час на кафедрі проводилися мікроскопічні та хімічні дослідження лікарських рослин та продуктів харчування.

У 1918 році кафедру очолив Вацлав Даміан Морачевський, науковими уподобаннями якого були органічна і медична хімія, фізіологія, загальна патологія. Він одним з перших дослідив метаболізм білків, описав ефект затримки води в організмі при збагаченій жирами дієті та діуретичний вплив білкової дієти. Очолюваний ним колектив зробив внесок у розуміння шляхів мінерального обміну за інфекційних хвороб, діабету. Вацлав Даміан Морачевський започаткував клінічну біохімію, підготував 7 докторів наук.

Я. О. ПАРНАС

Hayкові дослідження в галузі біохімії у Львівському університеті набрали світової ваги з приходом в 1920 р. на посаду професора і директора інституту медичної xiмiї видатного біохіміка Якуба Оскаровича Парнаса. Основні напрямки роботи львівської школи Я.О. Парнаса стосувались вивчення ферментативних перетворень у процесах м’язового скорочення та спиртового бродіння.

Вперше були описані реакції фосфоролізу глікогену та фосфорилювання в реакціях гліколізу, які дотепер є основою викладу динамічної біохімії в усіх визнаних новітніх підручниках. Я.О. Парнас був одним з піонерів застосування ізотопних методів в біохімічних дослідженнях, зокрема в процесах трансфосфорилювання. Кафедра забезпечувала викладання таких дисциплін як неорганічна, органічна, аналітична, фізична і фізколоїдна хімія та готувала спеціалістів медичного та фармацевтичного профілю. Різноманітні напрями наукових досліджень включали:

 1. Вивчення метаболізму глікогену, взаємозв’язку процесів гліколізу і спиртового бродіння, реакції гліколізу та інші ферментативні перетвореннями в м’язах, проблеми анаеробного розпаду вуглеводів (цикл Ембдена–Мейєргофа–Парнаса–Кребса).
 2. Дослідження метаболізму амінокислот, жовчних пігментів, обміну кофеїну і теоброміну, дослідження обміну похідних пурину та особливостей їхнього метаболізму за цукрового діабету.
 3. Вплив алкоголю на метаболічні процеси, процес лактації та хімічний склад молока.
 4. Здійснювалися способи виділення холестерину, визначався вміст фосфору в кістках і зубах, проводилися дослідження особливостей метаболізму стереоізомерних молочних кислот в організмі.
 5. Проведено синтез окремих лікарських препаратів (танальбін, замінники вітаміну К).
 6. Уперше в світі використано радіоактивні ізотопи фосфору в біохімічних дослідженнях.

У 1939 році кафедра біологічної хімії була розділена на два колективи : кафедру біологічної хімії Львівського медичного інституту та кафедру біохімії в університеті. З 1940 по 1941 р.р. завідував кафедрою доктор медичних наук, професор Юзеф Геллер, наукові інтереси якого стосувалися порівняльної біохімії, біохімії білків, методики біохімічних досліджень, фізіології, ембріології, гістології. Цей вчений був головним редактором журналу “Postepy Biochemii” (1953–1959) та членом редколегії журналів: “Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciencis”, “Life Sciences”, “Molecular and Cellular Biochemistry”.

     К. М. ЛЕУТСЬКИЙ В 1945-1950 рр. кафедру очолював професор, доктор біологічних наук
Корній Матвійович Леутський. Провідним напрямом досліджень в цей період було вивчення функцій вітаміну А в організмі людини i тварин, зокрема, в oбмінi фосфоліпідів, нуклеїнових кислот та взаємозв’язку вітаміну А з обміном мікроелементів.

У 1950–1963 роках кафедри, як підрозділу біологічного факультету, не було.

Б. Ф. СУХОМЛИНОВ

Відродження кафедри у складі Львівського державного університету імені Івана Франка відбулось в 1963 р. під орудою професора, доктора біологічних наук Бориса Федоровича Сухомлинова – учня талановитого продовжувача школи львівських біохіміків – С.3. Гжицького. Б.Ф. Сухомлинов завідував кафедрою упродовж 25 років, а з 1988 по 1993 рік працював професором кафедри біохімії. Борис Федорович Сухомлинов народився 18 липня 1916 року у слободі Уразово Курської області (Росія). У 1942 році він закінчив хімічний факультет Ростовського університету.

Свій трудовий шлях Борис Федорович почав лаборантом (1942–1943рр.) кафедри біохімії Ставропольського медичного інституту, а з 1943 по 1948 рік був асистентом цієї кафедри. Із 1948 року його доля пов’язана зі Львовом. Спочатку (1948–1951рр.) він був науковим співробітником науково-дослідного інституту гематології та переливання крові. У 1950 році Сухомлинов Б.Ф. захистив кандидатську дисертацію на тему “Дихальна функція крові собак після видалення різних відділів шлунка”. З 1951 по 1961 рік працював науковим співробітником науково-дослідного інституту агробіології АН УРСР. У 1961 році Сухомлинов Б.Ф. був запрошений на посаду доцента кафедри фізіології людини і тварин у Львівський університет

За його керівництва в роботах співробітників кафедри та науково-дослідної лабораторії виявлено ocновні закономірності дії сублетальних та летальних доз іонізуючого випромінювання на структурно-функціональні властивості киснево-транспортних білків, а також молекулярні принципи протекторної дії гіпоксичних газових сумішей. У цей період кафедрою було внесено вагомий вклад у розвиток структурно-метаболічної тeopiї дії іонізуючого випромінювання. Визнання отримав пріоритетний напрям роботи кафедри – дослідження первинної структури міоглобінів різних видів тварин. Професор Сухомлинов Б.Ф. підготував 49 кандидатів біологічних наук.

М. М. ВЕЛИКИЙ

3 1988 р. кафедру очолив професор, доктор біологічних наук
Микола Миколайович Великий. Поряд з традиційними для кафедри напрямками – радіаційна бioxiмiя, структура i функції білків було започатковано дослідження регуляції внутрішньоклітинного метаболізму природними біологічно активними сполуками. Проводилися дослідження хронічної дії іонізуючого випромінювання низької інтенсивності на організм людини і тварин та пошук ефективних природних адаптогенів. Було обгрунтовано концепцію біохімічної адаптації систем транспорту та депонування кисню за дії екстремальних факторів.

 

Я. П. ЧАЙКА

3 2001 р. по 2006 р. кафедру очолював доцент, кандидат біологічних наук Ярослав Петрович Чайка. Його основні наукові роботи присвячені біохімічній характеристиці радіаційного ураження слизових оболонок шлунково-кишкового тракту. За час його завідування кафедрою доксторські дисертації захистили Коробов В. М. і Сибірна Н. О.

 

Н. О. СИБІРНА

У 2006 р. завідувачем кафедри було обрано доктора біологічних наук, професора Сибірну Наталію Олександрівну. На даний час професор Н.О. Сибірна успішно керує науковою школою “Біохімія і молекулярна біологія”, яка створена понад 50 років тому на кафедрі біохімії. У рамках наукової школи вона започаткувала новий науковий напрямок – “Молекулярні механізми регуляції порушень системи крові за умов патологічних станів різної етіології.” З того часу, як Наталія Олександрівна очолила кафедру біохімії, значно розширився спектр наукових тематик, за якими здійснюється науково-дослідна робота.

Поряд із традиційними радіобіологічними дослідженнями, які історично були першими і класичними для кафедри біохімії, під керівництвом професора Н.О. Сибірної проводяться також дослідження за темами: “Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за умов цукрового діабету”, “Дослідження біохімічних механізмів біологічної дії фізіологічно-активних компонентів лікарських рослин для отримання фітопрепаратів цукрознижуючої дії”, “Дослідження молекулярних механізм і протекторного ефекту природних комплексів поліфенолів винограду за умов оксидативного та нітративного стресів”, “Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини”, “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки та вплив нокауту цього гена на морфофункціональний стан клітин системи крові”, “Дослідження структурно-функціонального стану еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів за алкогольної інтоксикації”.

За роки роботи на кафедрі Наталія Олександрівна здійснювала керівництво дев’ятьма держбюджетними темами, двома міжнародними темами, що фінансувалися Державними фондами фундаментальних досліджень України та Білорусії, темою під егідою Комітету наукових досліджень республіки Польща, а також теми, яка фінансувалася урядом Канади і виконувалася у рамках гранту Українського науково-технологічного центру. Її наукові здобутки мають не лише теоретичну цінність, а й практичне значення, що підтверджено трьома патентами на корисну модель, які стосуються способів лікування цукрового діабету. Під керівництвом Н.О. Сибірної створено тест-систему для ранньої діагностики та прогностичного застосування і контролю терапевтичних заходів під час лікування цукрового діабету 1-го типу. З 2005 по 2014 рік 11 аспірантів кафедри біохімії, якими керувала проф. Сибірна Н.О., отримали звання кандидатів біологічних наук за спеціальностями “Біохімія” та “Цитологія, клітинна біологія і гістологія”. Професор Н.О. Сибірна має широкі зв’язки із закордонними колегами та здійснює керівництво міжнародними проектами та аспірантами закордонних університетів. Це дало змогу співробітникам, аспірантам та магістрам кафедри побувати у цих інституціях як із короткими візитами, так і для тривалого наукового стажування. Проф. Сибірна Н.О. є головою постійно діючого міжнародного наукового семінару “Актуальні проблеми сучасної біохімії”. Для читання лекцій у рамках цього семінару запрошуються вітчизняні та закордонні вчені, провідні спеціалісти у галузі біохімії та молекулярної і клітинної біології.

У різні роки на кафедрі біохімії працювали:

В. Я. МИСАК

Мисак Володимир Якович (1940–1977 рр.) Біолог-біохімік. Кандидат біологічних наук (Фізико-хімічні властивості і хімічна структура тропоміозину м”язів, опромінених гамма-променями [Со]60, 1970). Народився 30 червня 1940 р. в с. Переволочна Бродівського району Львівської області. У 1964 р. закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1965 р. працював молодшим науковим співробітником проблемної лабораторії радіаційної і фізико-хімічної біології; 1965–1975 рр. асистент, 1975–1977 рр. доцент кафедри біохімії Університету.

Передчасно помер у липні 1977 р., м. Львів. Наукові інтереси: дослідження структури і властивостей гемових та міофібрилярних білків за умов радіаційного впливу. Є автором понад 30 наукових праць.

В. М. КОРОБОВ

Коробов В’ячеслав Миколайович (1940–2003 рр.) Біохімік. Кандидат біологічних наук (Фізико-хімічні властивості і часткова первинна структура міоглобінів ондатри (Ondatra zibethica) і бобра (Castor fiber), 1973), доцент (1976), доктор біологічних наук (Механізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів М, 2003). Народився 11 липня 1940 р. у м. Кемь, КФАРСР.

У 1969 р. закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, у 1973 р. аспірантуру при кафедрі біохімії Університету. У 1969–73 рр. працював молодшим науковим співробітником проблемної лабораторії радіаційної і фізико-хімічної біології. З 1975 по 1976 рр. – асистент, а з 1976 по 2003 рр. – доцент кафедри біохімії. Соросівський професор (1996). Брав активну участь у роботі Українського біохімічного товариства. Передчасно помер після важкої хвороби 28 липня 2003 р. у Львові. У коло його наукових інтересів входило дослідження молекулярних механізмів адаптації організмів людини і тварин до гіпоксії. Розробив спосіб корекції метаболічних порушень за умов гіпоксії м’язовим дипептидом карнозином. Є автором 1 винаходу, 2 патентів, понад 185 наукових праць. Співавтор монографії “Миоглобин: структура, свойства, синтез, биологическая роль”.

Г. П. КУЗНЄЦОВ

Кузнєцов Геннадій Петрович (1941 – 2012) – біолог-біохімік, радіолог, канд. біол. наук (Физико-химические свойства и химическая структура гемоглобина кролика при лучевой патологии, 1972). У 1964 році закінчив біологічний факультет Львівського університету. У 1958–60 роках працював старшим препаратором кафедри зоології хребетних. З 1965 року його життя було пов”язане з проблемною лабораторією біологічного факультету, спочатку лаборант, 1965–71 молодший науковий співробітник, а з 1971 по 1995 рік Геннадій Петрович працював завідувачем проблемної лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології.

У 1995–97 зав. лабораторією функціонально-біохімічних досліджень МНТЦ “Укриття” (м. Чорнобиль); 1997–99 завідувач лабораторії радіаційної імунології, 2001–02 провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної біохімії, 2002–03 старший науковий співробітник відділу координації, аналізу та планування наук. досліджень Інституту радіаційної медицини АМН України (м. Київ). Наукові інтереси: молекулярно-біохімічні властивості та структура гемоглобінів різних тварин, вплив іонізуючої радіації на біологічні об’єкти, фізіологічно-біохімічна оцінка метаболічного стану ліквідаторів та потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС.

М. З. ДАЦЬКІВ

Дацьків Михайло Захарович (1940-2014) Біохімік. Кандидат біологічних наук (Вплив рентгенівського опромінення на електрофоретичну характеристику та біосинтез розчинних білків тканин нирок та легень, 1967). Старший науковий співробітник (1969). Народився 25 листопада 1940 р. у с. Гумниська Буського району Львівської області. У 1963 р. закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, у 1966 р. аспірантуру.

У 1966–1969 рр. працював молодшим науковим співробітником, 1969–1977 рр. старшим науковим співробітником проблемної лабораторії радіаційної і фізико-хімічної біології;1977–1989 рр. завідувачем відділу тропічних і субтропічних рослин; 1989–1998 рр. завідувачем відділу біохімії, фізіології, генетики та селекції рослин; 1998–2001 рр. завідувачем відділу фізіології і біохімії рослин Ботанічного саду Університету. Заступник голови біохімічної комісії НТШ (1989), член Українського біохімічного товариства. Наукові інтереси: радіаційна й екологічна біохімія. Вивчає біохімію білків (гемопротеїни) та розчинних білків органів і тканин тварин та рослин за умов радіаційного та техногенного ураження (стресу), а також у філогенезі. Є автором понад 135 наукових праць.

Л. І. СОЛОГУБ

Сологуб Леонід Ілліч (30.07.1931-15.04.2008) — доктор біологічних наук, професор. Народився 30 липня 1931 р. в м. Белз Сокальського району Львівської області. У 1953 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут. Із березня 1962 року по квітень 1965 р. навчався в аспірантурі при Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії с.-г. тварин. У травні 1965 р. захистив дисертацію “Показники вуглеводно-фосфорного обміну у великої рогатої худоби у зв’язку з онтогенезом” на ступінь кандидата біологічних наук.

У 1973 році на вченій раді біологічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка Сологуб Л. І. захистив дисертацію “Обмін вуглеводів у великої рогатої худоби і свиней в онтогенезі” на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук. У 1994 році йому присвоєне вчене звання професора. Як професор кафедри біохімії Львівського національного університету Л. І. Сологуб протягом багатьох років читав студентам біологічного факультету лекції з різних ділянок біохімії, керував науковою роботою та виконанням дипломних робіт випускників.

 

О. М. БІЛОКОНЬ

Білоконь Олена Максимівна (24.ХІ.1928, м. Москва) – біолог-генетик, канд. біол. наук (Гамазовые клещи и блохи мелких млекопитающих на территории западных областей Украины, 1965), доцент. (1968). Закінчила біол.-ґрунт. ф-т Москов. ун-ту (1952), аспірантуру біол. ф-ту Львів. ун-ту (1962). У 1963–66 працювала молодшим науковим. співроітником радіаційної та фізико-хімічної біології проблемної лабораторії. З 1966 по1976 рік – доцентом кафедри біохімії. З 1976 по 1988 завідувала кафедрою генетики Львівського університету.

Я. В. ОЛІЙНИК

Олійник Ярослав Володимирович (02.ХІ.1930, Нове Село Підволочиського р-ну Тернопільської обл.) – біолог-фізіолог, біофізик, канд. біол. наук (Вплив неперервного постійного електричного струму на симетричні ділянки кори великих півкуль головного мозку, 1961), доц. (1968).Закінчив з відзнакою біол. ф-т Львів. ун-ту (1954). У 1954–60 ст. наук. співроб., 1960–63 зав. пробл. лаб. радіац. та фіз.-хім. у біології, її співорганізатор (1957); 1963–74 доц. каф. біохімії, 1974–99 доц. каф. біофізики та мат. методів у біології Львів. ун-ту.

Наукові інтереси: електрофізіологія, молекул. біохімія та біофізика, фізіол. та біохім. механізми впливу фіз. факторів (іонізуючих випромінювань, від’ємних аероіонів) на біологічні системи.

Л. С. СТАРИКОВИЧ 

Старикович Людмила Степанівна Доцент, кандидат біологічних наук. Народилася 8 квітня 1947 року в м. Львів, Україна. В 1970 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1970-1973 рр. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 1974

З 1970 року працювала на кафедрі біохімії Львівського університету, спочатку на посаді старшого лаборанта, з 1973 по 1974 рр. працювала на посаді інженера та молодшого наукового співробітника НДЧ, а з 1975 р. – на посаді доцента кафедри.

Вчене звання доцента присвоєно в 1984 році. З 2010 року дотепер працює у Природничому коледжі Львівського державного університету імені Івана Франка, на відділенні Прикладна екологія. З 2011 року є головою циклової комісії. Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства. Область наукових інтересів – дія іонізуючого випромінювання на біомолекули та їх комплекси ссавців. Список друкованих праць включає понад 112 позицій.На кафедрі біохімії викладала курси: Біохімія, Радіобіологія; спецкурси – Молекулярна генетика; Молекулярні основи еволюції; Біохімія геному; Радіаційна біохімія; Структура і функції ферментів; Молекулярні механізми інтеграції метаболізму; Молекулярні механізми трансдукції клітинних сигналів; Молекулярні механізми міжклітинної комунікації; Біохімічна екологія. У Природничому коледжі читає лекції з курсу Прилади і методи контролю стану навколишнього середовища та спецкурси – Біоорганічна хімія, Біохімія, Екологічна біохімія, Радіоекологія.

Л. Б. ДРОБОТ 

Дробот Людмила Борисівна Кандидат біологічних наук (Первинна структура міоглобіна бобра, 1980), доцент (1994), доктор біологічних наук (Особливості організації і функціонування сигнальних мереж у нормальних та пухлинних клітинах, 2006). Народилася 15 травня 1947 року у м. Львів. Закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1971), аспірантуру (1974).

У 1973–1984 рр. працювала старшим лаборант, інженером, асистентом, доцентом кафедри біохімії Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1984 по 1996 рр. – молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником. З 1996 по 2001 рр. завідувач відділу біохімії клітинної диференціації; 2001–2006 рр. завідувач відділу сигнальних механізмів клітини відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР, який у 2001 р. перейменовано в Інститут біології клітини НАН України, м. Львів. У 1996 р., 1998 р. працювала в Інституті ракових досліджень Людвіга (Лондон), 2000 р. в Единбургському університеті; з 2006 р. науковий співробітник Інституту біохімії НАН України (м. Київ). Член Українського біохімічного товариства; співорганізатор міжнародних Парнасівських конференцій з проблем біохімії, з’їздів Українського біохімічного товариства. Наукові інтереси: досліджує сигнальні механізми контролю проліферації, диференціації та фізіологічної смерті (апоптозу) нормальних і пухлинних клітин людини та тварин.

О. В. ТРИКУЛЕНКО 

Трикуленко Олександр Володимирович (08.VІІІ.1948, м. Львів) – біолог-біохімік, канд. біол. наук (Молекулярні механізми біологічної дії нітрилів пропіoнової та ізовалеріанової кислот, 1982), ст. наук. співроб. (1983). Закінчив біол. ф-т Львів. ун-ту (1972). У 1973–83 інженер, 1983–92 ст. наук. співроб., 1992–2008 завідувач лабораторії радіаційної та молекулярної біології Львівського університету. З 2008 на пенсії. Наукові інтереси: дослідження. структури білків при дії різних чинників. Автор близько 70 наукових праць.

М. В. ГОНЧАР

Гончар Михайло Васильович. Народився 02.02.1952 в с. Стриганці Бережанського р-ну Тернопільської обл. Кандидат хімічних наук (1978), доцент (1984), доктор біологічних наук (2001) , професор (2005) . Закінчив із відзнакою хімічний факультет Московського державного ун-ту ім. М.В. Ломоносова (1974) та аспірантуру цього ж університету за спеціальністю “біоорганічна хімія, хімія природних і фізіологічно активних сполук” (1977). Кандидатська дисертація (“Пепсини коня”).

Докторська дисертація (“Шляхи енергозабезпечення і детоксикації у метилотрофних дріжджів та їх скерована модифікація з метою створення нових ферментативних і біосенсорних аналітичних систем”, спеціальність – біохімія). 1980–85 доцент кафедри біохімії. Заступник директора з наукової роботи Інституту біології клітини НАН України (2000-2007) та завідувач відділу регуляторних систем клітини (2001-2007) , а згодом – аналітичної біотехнології (з 2008 р.) цього ж Інституту. Основний напрям наукових досліджень – біохімія та біотехнологія неконвенційних дріжджів

Л. Ю. ВОЙТІВ

Войтів (Холоднюк) Любов Юріївна народилася 3.01. 1947 р. в селі Сьомаки, Славутського району Хмельницької області. У 1964 році закінчила Берездівську середню школу. У цьому ж році поступила на біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Закінчила університет у 1969 році за спеціальністю: Біолог. Викладач біології та хімії; спеціалізації – біохімік. Після закінчення університету була скерована на роботу на кафедру біохімії біологічного факультету.

 

Пропрацювала на кафедрі 35 років. Працювала на посаді старшого лаборанта кафедри, інженером першої категорії. Протягом багатьох років була профоргом кафедри, головою профбюро факультету.

В. Р. ДРЕЛЬ

Дрель Віктор Ростиславович. Старший науковий співробітник, доктор біологічних наук. Дата народження: 9 червня 1976 року (м. Львів, Україна). (м. Кременець, Тернопільської обл.) В 1998 році закінчив біологічний ф-т Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. В 1999-2002 рр. навчався стаціонарно в аспірантурі при Інституті біології клітини НАН України. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

У 2014 р. захистив докторську дисертацію по спеціальності 03.00.04 – біохімія.
У 1998–99 рр. інженер, з 2004 – мол. наук. співроб. Інст-ту біології клітини НАНУ.
У 2004–08 рр. науковий співробітник, з 2008 – інструктор Пенінгтонівського біомедичного центру національного ун-ту Луїзіани (м. Батон-Руж), США. З листопада 2008 р. на посаді старшого наукового співробітника НДЛ-43 кафедри біохімії. У 2014 р.працював на посаді завідувача Міжкафедральної лабораторії спектрофотометричних методів дослідження в біології.

 

У 80-х роках ХХ століття кафедра успішно готувала магістрів – біохіміків для країн Азії, Африки та Південної Америки. Багато з цих випускників в подальшому навчались в аспірантурі та захистили дисертації на кафедрі біохімії.

 

Студенти-іноземці та викладачі кафедри, 80-ті рр.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методичні видання:

 1. Сухомлинов Б., Чайка Я., Коробов В. Фізико-хімічні методи сучасної біохімії – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1981. – 82 с.
 2. Сухомлинов Б., Дробот Л. Механізми біохімічних реакцій – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1982. – 86 с.
 3. Методичні вказівки до спецкурсу “Структура, функції та обмін білків” для студентів біологічного факультету вечірньої форми навчання / Скл.: М. В. Гончар // Під. ред. Л.С. Алдожина – Київ: Міжвузівське поліграфічне підприємство, 1983. – 43 с.
 4. Методические указания к лабораторным занятиям по більшому спецпрактикуму “Витамины, Нуклеиновые кислоты” для судентов биологического факультета / Б. Ф. Сухомлинов, Я. П. Чайка, В. Н. Коробов // Под. ред. Б.С. Присяжной. – Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1988. – 20 с.
 5. Методические указания к лабораторным работам по биохимии витаминов для студентов биологического факультета / Б. Ф. Сухомлинов, С. М. Паенок // Под. ред. Б.С. Присяжной. – Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1989. – 48 с.
 6. Методические указания к проведению лабораторных работ по биохимии ферментных методов анализа для студентов биологического факультета / Н. Н. Великий, Н. И. Климишин // Под. ред. Т.А. Веремчук. – Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1991. – 47 с.
 7. Сухомлинов Б., Чайка Я., Старикович Л., Коробов В. Физико-химические свойства и структура химических компонентов клетки: Учеб. Пособие. – Киев: УМК ВО, 1992. – 292 с.
 8. Сухомлинов Б.Ф., Чайка Я.П., Коробов В.Н., Старикович Л.С. Обмен веществ и энергии. – К.: УМК ВО, 1992. – 198 с.
 9. Н.Ф. Стародуб, В.Н. Коробов, В.И. Назаренко. – Киев: Наук.думка, 1992. – 284с. Миоглобин: структура, свойства, синтез, биологическая роль
 10. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з методів ферментного аналізу для студентів біологічного факультету / М. М. Великий, Л. С. Старикович, Н. І. Климишин, Л. Б. Дробот. // Під. ред. Л.М. Макітринської. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1993. – 53 с.
 11. Сологуб Л., Великий М., Екологічна біохімія. Метаболізм ксенобіотиків у людини і тварин: Навчальний посібник // Під. ред. Н.А.Назаренко. – К.: ІСДО, 1994. 188 с.
 12. Сибірна Н., Великий М. Цитологічні та фізико-хімічні методи дослідження крові: Методичний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1997. – 69 с.
 13. Програми до номенклатурних курсів і спецкурсів кафедри біохімії (для студентів 3-5 курсів спеціальності 7.07.04 02 – Біохімія) / Укл.: М. М. Великий, Б. Ф. Сухомлінов, Я. П. Чайка, К. П. Дудок, Л. С. Старикович, В. М. Коробов, Н. І. Климишин, Н. О. Сибірна, А. М. Федорович. – Львів: ЛДУ, 1998. – 91 с.
 14. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з біоорганічної хімії для студентів біологічного факультету / Укл. В. М. Коробов, Є. М. Голубій, Н. І. Климишин. – Львів: Вид. центр ЛДУ ім. Ів. Франка, 1998. – 32 с.
 15. Методичні вказівки клонування ДНК у клітинах мікроорганізмів і виявлення продуктів експресії для студентів біологічного факультету / Укл. А. Є. Закальський, В. М. Коробов // Під. ред. Л.М. Макітринської. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1999. – 28 с.
 16. Сибірна Н., Барська М., Великий М. Методи практичної ензимології : Навчально – методичний посібник // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – 151 с.
 17. Сибірна Н., Барська М., Дробот Л. Методи білкової хімії. Частина І. Якісний та кількісний аналіз білка : Навчально – методичний посібник // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – 44 с.
 18. Старикович Л., Великий М. Структура та функції ферментів. Текст Лекцій // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – 232 с.
 19. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із спецкурсу “Методи біохімічних досліджень” для студентів біологічного факультету / Укл. Л. С. Страикович, Н. І. Климишин, Н. Ю. Пермякова // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2003. – 21 с.
 20. Сибірна Н., Бурда В., Чайка Я. Методи дослідження системи крові : Навчально – методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – 100 с.
 21. Сибірна Н., Маєвська О., Барська М. Дослідження окремих біохімічних показників за умов оксидативного стресу: Навчально – методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – 60 с.
 22. Дудок К.П., Старикович Л.С., Дацюк Л.О Навчально-методичний посібник з курсу “Радіобіологія”. Видавництво Львів. ун.-ту. Львів, 2007. – 133 с.
 23. Старикович Л., Климишин Н., Великий М. Ферментативні методи аналізу : Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – 100 с.
 24. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с. З грифом МОН України
 25. Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 с. З грифом МОН України.
 26. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання друге, доповнене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с. З грифом МОН Україн
 27. Метаболізм кетонових тіл : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія та 8.04010205 – Біохімія / І. В. Бродяк, І. І. Магіровська, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012. – 44 с.
 28. Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для самоорганізації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона наколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро – та наноелектроніка – 6.050801 / Н. О. Сибірна, І. В. Бродяк, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок, О. Г. Стасик // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. – 116 с.
 29. Основи глікобіології : монографія [Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова, І. В. Бродяк, І. Ю. Письменецька] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка від 25 вересня 2013 р., протокол № 16/9. – 450 с.

Навчально-методична література останніх років:

Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с. З грифом МОН України У 2009 році посібник був визнаний кращим серед природничих видань Львівського державного університету імені Івана Франка
Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання друге, доповнене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с. З грифом МОН України
М.М. Великий, Л.С. Старикович, Н. І. Климишин, Я.П.Чайка Молекулярні механізми інтеграції метаболізму. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ, 2007. – 228 с. З грифом МОН України Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 с. З грифом МОН України
Дудок К.П., Старикович Л.С., Дацюк Л.О Навчально-методичний посібник з курсу “Радіобіологія”. Видавництво Львів. ун.-ту. Львів, 2007. – 133 с. Основи глікобіології : монографія [Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова, І. В. Бродяк, І. Ю. Письменецька] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка від 25 вересня 2013 р., протокол № 16/9. – 450 с.
Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для самоорганізації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона наколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро – та наноелектроніка – 6.050801 / Н. О. Сибірна, І. В. Бродяк, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок, О. Г. Стасик // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. – 116 с. Опубліковано розділ в монографії:
Hnatush A.R., Drel V.R., Hanay N.O., Yalaneckyy A.Y, Mizin V.I., Sybirna N.O. The Protective Effects of Natural Polyphenolic Complexes of Grape Wine on Organisms Exposed to Oxidative and Nitrosative Stress Under Diabetes Mellitus // NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to Counter Biological Damage / Pierce G.N., Mizin V.I., Omelchenko A. (Eds.) – Netherlands: Springer, 2013 – P. 145–162.

Студенти кафедри біохімії задіяні у виконанні держбюджетних тем та наукових проектів, беруть активну участь у наукових семінарах кафедри, Інституту біології клітини НАН України, щорічних наукових студентських конференціях, засіданнях біохімічного клубу.

Аспіранти кафедри неодноразово отримували винагороди на міжнародних наукових конференціях.

 

Аспірант кафедри біохімії Марія Сабадашка у студентські роки здобула призові місця на Міжнародній конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”. У 2009 році була нагороджена грамотою за відмінне навчання, успіхи у студентській науковій роботі та активну участь у громадському житті Університету.

За роки навчання в аспірантурі виборола 3 місце на VIII Міжнародній конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (2012 р.) та 1 місце IX Міжнародній конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (2013 р.). Також нагороджена сертифікатом за активну участь та за доповідь на 7-ій Львівсько-Люблінській конференції Експериментальної та клінічної біохімії.

Аспірант кафедри біохімії Ференц Ірина у 2011 році здобула диплом за кращу наукову роботу на III (65) Міжнародному конгресі студентів та аспірантів “Актуальні проблеми сучасної медицини”

У 2012 році була нагороджена дипломом за кращу наукову роботу на секції “Фармація” Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2012 року (5–6 квітня 2012 р., м. Київ).

 

На VІІІ Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” аспірант кафедри біохімії була нагороджена дипломом І ступеня за кращу усну доповідь на секції “Біохімія” (3–6 квітня 2012 р., м. Львів).

 

Студентка кафедри Марта Оверчук, навчаючись на четвертому курсі, проходила тримісячне стажуванні в Інституті Раку Онтаріо (Ontario Cancer Institute) (Торонто, Канада), де вона проводила доклінічні дослідження щодо застосування органічних порфіриновмісних наночастинок для фототермічної терапії онкологічних захворювань. Після стажування Марту запросили продовжити навчання в Університеті Торонто. Навчаючись на біологічному факультеті Марта була учасником міжнародних конференцій та семінарів, серед яких Frontiers in Optics 2013/Laser Science (Рочестер, США), SPIE Optics+Photonics–NanoScience+Engineering (Сан Дієго, США) та Школа новітніх трендів біофотоніки для діагностики та лікування онкологічних захворювань (Сан Карлос, Бразилія).
Студентка кафедри Соломія Бойко, навчаючись на четвертому курсі, проходила двомісячне стажуванні у Лабораторії Макса Перутца Віденського університету (Max F. Perutz Laboratories in the Vienna Biocenter) (Відень, Австрія), де вона, використовуючи сучасні методи молекулярної та клітинної біології, ідентифікувала нові РНК-адапторні білки в клітинах Escherichia coli.
Корній Наталя, навчаючись на кафедрі біохімії проходила наукове стажування у 2010 році в Experimental laboratory for young people (XLAB), Гйоттінген, Німеччина, а в 2011 році – у Max Plank Institute for Biophysical Chemistry, Гйоттінген, Німеччина. Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр біології” вступила у магістратуру Університету Георга Августа (Georg-August-Universtität) (Гйоттінген, Німеччина)
Аспірантка кафедри Чумак Віра отримала Грант Президента України для обдарованої молоді на 2014 рік. Навчаючись на кафедрі ставала призером наукових конференцій
Випускниця кафедри Сибірна Анастасія в 2012 році після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр біології” вступила у магістратуру університету École Normale Supérieure (ENS), який є лідером серед установ Вищої школи у Франції. Після присвоєння ступеня магістра Анастасія здобула стипендію в рамках Wellcome Trust MRes/PhD student in Stem Cell Biology and Medicine, Wellcome Trust-MRC Cambridge Stem Cell Institute. Окрім цього, Анастасія є членом Коледжу Трініті Кембриджського університету (Великобританія).
Аспірантка кафедри Ірина Денега проходить стажування в Лодзькому університеті на кафедрі Молекулярної біофізики факультету Природничих наук в рамках проекту Erasmus Mundus EFFORT “Contribution of human α-synuclein production to development of oxidative stress in Parkinson’s disease model yeast strains”.

Навчаючись на кафедрі ставала призером наукових конференцій

 

Випускник кафедри Андрій Гнатуш, навчаючись на кафедрі, ставав призером наукових конференцій. У 2009 році був стипендіатом Президента України (наказ МОН України № 254 від 19.03.2009 р.)

 

Викладачі кафедри біохімії є кураторами академічних груп, беруть участь у навчально-виховному процесі та громадсько-активному житті студентів, обговорюють із студентами поточну та сесійну успішність, допомагають їм не лише під час навчання в Університеті, але й після завершення навчання на біологічному факультеті.

НАУКОВА РОБОТА

 

наукова школа “Біохімія і молекулярна біологія”

(керівники – проф. Сибірна Н. О.; член-кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.)

На даний момент наукова школа “Біохімія і молекулярна біологія” на кафедрі біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка об’єднує 2 докторів біологічних наук та 13 кандидатів біологічних наук. Загальним науковим напрямом школи є визначення молекулярних механізмів дії екстремальних факторів на різні системи організму.

Основні напрямки наукової роботи з 2007 року

2007 рік

 • дослідження впливу рентгенівського випромінювання на клітини карциноми молочної залози людини лінії MCF-7 з різною стійкістю до протипухлинного препарату доксорубіцину та на експресію білка р53 в культурах моноядерних клітин периферичної крові;
 • дослідження морфо-функціональних особливості імунокомпетентних клітин крові за умов інсулінзалежного цукрового діабету;
 • дослідження функціональних особливостей клітинних ліній А549 та НЕК в умовах дефіциту L-аргініну та у присутності модуляторів активності NO-синтаз;
 • дослідження впливу різних типів алкогольної інтоксикації на стабільність еритроцитарних мембран.

За цей період опубліковано 28 статей, 46 тез доповідей на конференціях, 1 навчально-методичний посібник (Сибірна Н , Маєвська О., Барська М.Л).

2008 рік

 • Дослідження NO-залежних механізмів регуляції морфофункціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов іонізуючої радіації;
 • Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану імунокомпетентних клітин за умов цукрового діабету;
 • Вивчення процесів апоптозу та автофагії злоякісних клітин в умовах дефіциту основного субстрату NO-синтаз L-аргініну;
 • Дослідження впливу препарату “Спірокарбон” окремі біохімічні показники за умов алкогольної інтоксикації.

За цей період опубліковано 44 статті, 32 тез доповідей на конференціях, 1 навчальний посібник (Великий М.М., Старикович Л.С., Климишин Н.І., Чайка Я.П.) та 1 навчально-методичний посібник (Дудок К.П., Старикович Л.С., Дацюк Л.О.), захищено 1 кандидатську дисертацію (Люта М.Я.)

2009 рік

 • Дослідження NO-залежних механізмів регуляції морфофункціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов іонізуючої радіації;
 • Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану імунокомпетентних клітин за умов цукрового діабету;
 • Вивчення процесів апоптозу та автофагії злоякісних клітин в умовах дефіциту основного субстрату NO-синтаз L-аргініну;
 • Дослідження структурно-функціональних та біохімічних характеристик системи крові за алкогольної інтоксикації.
 • Дослідження сигнальних механізмів індукції апоптозу залежно від типів індуктора і клітин-мішеней in vitro та in vivo.
 • Дослідження фізіологічно-активних компонентів Галеги лікарської для отримання фітопрепаратів цукрознижуючої дії.

За цей період захищено одну кандидатську дисертацію (Дацюк Л. О.), опубліковано 31 статтю, 38 тез доповідей на конференціях, одну монографію (Стойка Р. С. та ін., 2009), два навчальних посібника (Сибірна Н. О. та ін., 2009; Старикович Л. С. та ін., 2008).

2010 рік

 • молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин;
 • вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу;
 • структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації;
 • дослідження сигнальних механізмів індукції апоптозу залежно від типів індуктора і клітин-мішеней in vitro та in vivo;
 • розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин.

За цей період захищено одну кандидатську дисертацію (Буслик Т. В.), опубліковано 31 статтю, 75 тез доповідей на конференціях, одну монографію (Кіт Ю., Білий Р.,Стойка Р. та ін., 2010).

2011 рік

 • вплив системи L-аргінін / NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу;
 • молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин;
 • роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки;
 • структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації;
 • розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно активних речовин окремих лікарських рослин.

Захищено дві кандидатських дисертацій (Здіорук М. І., Перетятко Ю. В.), опубліковано 25 статей, 42 тез доповідей на конференціях, один підручник (за редакцією проф. Сибірної Н. О., 2010), один навчальний посібник (за редакцією проф. Сибірної Н. О., 2011), одну монографію (Білий Р., Томін А., Кіт Ю., Стойка Р. та ін., 2011).

2012 рік

 • вплив системи L-аргінін / NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу;
 • протекторний ефект природних поліфенольних комплексів винограду за умов радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу;
 • роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки;
 • структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації;
 • розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно активних речовин окремих лікарських рослин;
 • дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини.

Опубліковано 34 статті, 77 тез доповідей на конференціях і з’їздах, дві монографії (Kit Yu., Starykovych M., Mahorivska I., Bilyy R., Stoika R., 2012; Antonyuk V. О., Stoika R. S., 2012).

2013 рік

 • механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1-го типу;
 • протекторний ефект природних поліфенольних комплексів винограду за умов радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу;
 • роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки;
 • структурно-функціональний стан гемоглобіну за алкогольної інтоксикації та фізіологічно активних сполук;
 • молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської;
 • молекулярні механізми антидіабетиної дії препаратів рослинного походження;
 • дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини.

Опубліковано 29 статей, 63 тез доповідей на конференціях і з’їздах, дві монографії (Bilyy R., Stoika R., 2013; Hnatush A. R., Drel V. R., Hanay N. O., Yalaneckyy A. Y., Mizin V. I., Sybirna N. O., 2013), методичні вказівки (Сибірна Н. О., Бродяк І. В., Клевета Г. Я., Чайка Я. П. , Климишин Н. І. , Дудок К. П., Стасик О. Г., 2013). Захищено одну докторську (Дрель В. Р., 28 жовтня 2013 р.) і дві кандидатські (Хохла М. Р., Гнатуш А. Р., 22 жовтня 2013 р.) дисертації.

2014 рік

 • механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1-го типу;
 • протекторний ефект природних поліфенольних комплексів винограду за умов радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу;
 • роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки;
 • структурно-функціональний стан гемоглобіну за алкогольної інтоксикації та фізіологічно активних сполук;
 • молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської;
 • молекулярні механізми антидіабетиної дії препаратів рослинного походження;

дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини

 • дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини.

 

Держбюджетні теми

2007 Тема Бх–02Ф “Вплив рентгенівського випромінювання на регуляторні системи, відповідальні за апоптоз імунокомпетентних і пухлинних клітин”. Науковий керівник: д.б.н., чл.– кор. НАН України, професор Стойка Р.С. № держреєстрації – 0105U002211

2007–2009 Тема Бх–90Ф “Біохімічні механізми регуляції функціонального стану імунокомпетентних клітин за умов цукрового діабету”. Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. № держреєстрації: 0107U002033

2007–2009 Тема державного фонду фундаментальних досліджень Ф 25.5/040: “Дослідження ролі синтаз оксиду азоту (NO) у регуляції механізмів автофагії та апоптозу злоякісних пухлинних клітин“. Науковий керівник: к.б.н., доц. Чайка Я.П.

2008–2009 Тема Бх-202П NO-залежні механізми регуляції морфофункціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов іонізуючої радіації”. № держреєстрації – 0108U004128. Науковий керівник: д.б.н., професор Сибірна Н.О.

2010 – 2011. Тема Бх–47П Молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин”. Науковий керівник: д.б.н., професор Сибірна Н. О. № держреєстрації – 0110U001354.

2010–2012. Тема Бх–46Ф “Вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу”. Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. № держреєстрації: 0110U001353

2011 рік Тема Бх–46Ф “Вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу” Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.№ держреєстрації: 0110U001353.Термін виконання: 1.01.2010 р. – 31.12.2012 р.

Ф41.4/043. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки”, (фінансування з фондів державного бюджету) Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. Термін виконання: 22.07.2011 – 23.12.2011.

2012 рік Ф41.4/043. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки”, (фінансування з фондів державного бюджету) Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. Термін виконання: 09.2012 – 12.2012.

2013 рік Ф 54.4/017. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Молекулярні механізми антидіабетичної дії препаратів рослинного походження”, (фінансування з фондів державного бюджету) Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.Білоруський партнер – Інститут біоорганічної хімії НАН Білорусі. № держреєстрації: 0113U005313. Термін виконання: 06.2013 – 12.2013.

Тема Бх-96П.Протекторний ефект природних поліфенольних комплексів винограду за умов радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресуНауковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.№ держреєстрації – 0112U001261.Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2013.

Тема Бх-140Ф. Держбюджетна тема: “Механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1-го типуНауковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. № держреєстрації: 0113U003046. Термін виконання: 01.01.2013 р. – 31.12.2015 р.

Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів:

“Структурно-функціональні та біохімічні характеристики системи крові за алкогольної інтоксикації”. Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.; к.б.н., доц. Дудок К. П. № держреєстрації: 0107U007419 Термін виконання: 1.01.2007 р. – 31.12.2010 р.

“Структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикаці”. Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.; к.б.н., доц. Дудок К. П. № держреєстрації: 0110U03161. Термін виконання: 01.01.2010 р. – 31.12.2012 р.

“Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських росли” Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. № держреєстрації: 0110U003147. Термін виконання: 01.01.2010 р. – 31.12.2012 р.

“Структурно-функціональний стан гемоглобіну за алкогольної інтоксикації та фізіологічно активних сполук” Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.; к.б.н., доц. Дудок К. П. № держреєстрації: 0113U000876. Термін виконання: 01.01.2013 р. – 31.12.2014 р.

“Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської” Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. № держреєстрації: 0113U000875. Термін виконання: 01.01.2013 р. – 31.12.2014 р.

“Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини” Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О., к.б.н., доц. Стасик О. Г. № держреєстрації: 0112U003243. Термін виконання: 01.01.2012 р. – 31.12.2014 р.

 

ОТРИМАНІ ГРАНТИ

Індивідуальні гранти:

 1. Аспірант Перетятко Ю.В. отримала індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) на тему: “Дослідження рівня експресії білків p53 і Bcl-2 за умов хронічного рентгенівського опромінення”. Термін виконання: 15.09.2008 – 04.09.2009.
 2. Доц. Філяк Є.З. отримав грант Президента України для обдарованої молоді (як співвиконавець) “Розробка нових протипухлинних агентів для терапії метастазуючи пухлин молочної залози”.
 3. Доц. Філяк Є.З. отримав індивідуальний дослідницький грант від WUBMRC “DEVELOPMENT OF NEW TRANSFECTION REAGENT FOR GENE-DELIVERY TO HUMAN IMMUNE AND TUMOR CELLS”.
 4. Асп. Канюка О. отримала індивідуальний грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2009/2010 рр. Тема: “The effect of pttg-knockout upon haemopoesis in mice: possible connection of pttg-knockout to human 5q-syndrome”.
 5. Асп. Сеньків Ю. отримала індивідуальний грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2010/2011 рр. Тема: “Study of apoptotic signaling pathway in murine model tumors in vitro and in vivo, induced by doxorubicin-nanocomposite complexes”.
 6. Доц. Філяк Є. отримав індивідуальний грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2010/2011 рр. Тема: “MOLECULAR CONFIRMATION OF THE ROLE OF pttg-KNOCKOUT IN DEVELOPMENT OF HUMAN 5q SYNDROME”.
 7. “Evaluation of the effect of arginine deprivation-based enzymotherapy on human leukemic cells”. Грант від Західно-Українського Біомедичного Наукового Центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 2011–2012 рр. Термін виконання роботи: 15.09.2011–15.09.2012. Виконавці: доц. Бродяк І., асп. Чень О.
 8. “Protective effects of polyphenolic complexes of Crimean grape wine at oxidative/nitrative stress associated with diabetes mellitus”. Грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 2011–2012 рр. Термін виконання роботи: 15.09.2011–15.09.2012. Виконавці: асп. Гнатуш А. Р.
 9. “The Protective Effects of Natural Polyphenolic Complexes of Grape Wine on Organisms Exposed to Oxidative and Nitrative Stress Under Diabetes Mellitus”. Grant from the NATO Science for Peace and Security Programme in 2012. Performer: Andriy Hnatush.
 10. “Molecular design and bio-evaluatoin of novel anticancer drugs on basis of 4-thiazolidons”. ГрантвідЗахідно-УкраїнськогоБіомедичногоНауковогоЦентру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 2012–2013 рр. Виконавці: доц. Гаврилюк Д. Я., асп. Чумак В. В.
 11. “Novel nogalamycines and their antitumor activity”. ГрантвідЗахідно-УкраїнськогоБіомедичногоТовариства (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 20122013 рр. Виконавці: Климишин Д., Сеньків Ю.
 12. “Radioprotective effects of natural polyphenolic complexes of Crimean grape wine at oxidative/nitrative stress associated with low doses of ionizing radiation”. ГрантвідЗахідно-УкраїнськогоБіомедичногоНауковогоЦентру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 2012–2013 рр. Виконавці: асп. Гнатуш А. Р., асп. Сабадашка М. В.
 13. “The study of molecular mechanisms of leukocytes structural and functional state changes under the conditions of experimental diabetes mellitus type 1 and its correction by admission of Galega officinalis extract”. ГрантвідЗахідно-УкраїнськогоБіомедичногоНауковогоЦентру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 2012–2013 рр. Виконавці: доц. Клевета Г. Я., інж. Канюка О. П.
 14. “Study of impact of benzothiazole and cyminal side groups on induction of specific cell death pathways in tumor cells and overall anticancer activity of 4-thiazolidone derivatives Les-3166 and Les-3506”. ГрантвідЗахідно-УкраїнськогоБіомедичногоНауковогоЦентру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 2013–2014 рр. Виконавці: доц. Гаврилюк Д. Я., асп. Чумак В. В.
 15. “Structure-functional interrelationships which determine anticancer potential of isatin-substituted 4-thiazolidones”. ГрантвідЗахідно-УкраїнськогоБіомедичногоНауковогоЦентру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 2012–2013 рр. Виконавці: доц. Гаврилюк Д. Я., асп. Чумак В. В.
 16. “Methylotrophic yeast as a model of human pathological states for investigation of molecular mechanisms of synucleinopathies”. ГрантвідЗахідно-УкраїнськогоБіомедичногоНауковогоЦентру (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) на 2013–2014 рр. Виконавці: асп. Денега І. О.

 

Гранти на виконання науково-дослідної роботи колективом кафедри:

Тема: “Дослідження ролі синтаз оксиду азоту (NO) у регуляції механізмів автофагії та апоптозу злоякісних пухлинних клітин” – Ф 25.5/040 (фінансується Державним фондом фундаментальних досліджень за результатами конкурсу проектів фундаментальних досліджень вищих навчальних закладів).

Ф 54.4/017 Спільний проект від Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Молекулярні механізми антидіабетиної дії препаратів рослинного походження”. (фінансується з фондів державного бюджету України та Білорусії)

Ф41.4/043. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки”. (Державний бюджет України, 70 000 грн Грант (фінансується з фондів державного бюджету України та Білорусії)

“Механізми локальної генерації ФІ(4,5)Ф2 у макрофагах активованих ліпополісахаридом” (“Mechanizmy lokalanej generacji PI(4,5)P2 w makrofagach aktywowanych przez LPS”). (фінансується Міністерством науки і освіти Польщі, м. Варшава (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w Warszawie)

Проект УНТЦ № 4281 “Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету”. (фінансується Урядом Канади – 150 000 доларів США через Український науково-технологічний центр – STCU).

 

ТЕМИ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИСЬ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

 1. Виконувалися роботи у рамках колективного інвестиційного гранту із Вроцлавським університетом, кафедрою фізіології тварин “Активність і властивості фруктозо-1,6-бісфосфатази у моноцитах людей хворих на цукровий діабет”. Запит отримав підтримку у комітеті наукових досліджень республіки Польща і розрахований на виконання протягом 2002-2004 року.
 2. Дослідження ролі синтаз оксиду азоту (NO) у регуляції механізмів автофагії та апоптозу злоякісних пухлинних клітин” – Ф 25.5/040 (Фінансується Державним фондом фундаментальних досліджень за результатами конкурсу проектів фундаментальних досліджень вищих навчальних закладів). Науковий керівник – к.б.н., доц. Чайка Я. П. 2006-2007

Вивченo функціональні особливості клітинних ліній А549 та НЕК в умовах дефіциту L-аргініну та у присутності модуляторів активності NO-синтаз. Показано зниження здатності до проліферації клітинної лінії А549 в умовах дефіциту L-аргініну при застосуванні активаторів NO-синтаз – γ-інтерферону та ліпополісахариду.

 1. Проект УНТЦ № 4281Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету”. (Фінансування Уряду Канади – 150 000 доларів США через Український науково-технологічний центр – STCU). Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. Термін виконання: 01.09.2008 – 31.08.2010.

Розроблено тест–систему для діагностичного та прогностичного застосування при лікуванні цукрового діабету 1-го типу. Визначено основні тестові показники, що покладені в основу диференціальної діагностики діабетичних ускладнень та визначення молекулярних мішеней для корекції фармакологічними засобами діабетичних ангіопатій.

 1. Ф41.4/043. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки”, (фінансується з фондів державного бюджету). Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. Термін виконання: 22.07.2011 – 23.12.2011.

Досліджувалось роль нокаута pttg гена на окремі біохімічні показники сироватки крові, а саме: активність аланін амінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ) лактатдегідрогенази, концентрація альбуміну, загального та прямого білірубіну у сироватці крові мишей дикого типу (pttg-WT) та мишей з нокаутом гена pttg (pttg-KO) у різних вікових групах даних тварин. Встановлено достовірне зростання активності АлАТ та АсАТ – маркерних ферментів функціонального стану печінки у сироватці крові мишей з нокаутом гена pttg у всіх вікових групах.

5.”Механізми локальної генерації ФІ(4,5)Ф2 у макрофагах активованих ліпополісахаридом” (“Mechanizmy lokalanej generacji PI(4,5)P2 w makrofagach aktywowanych przez LPS“). Провідна установа: Інститут експериментальної біології ім. М. Ненцького, м. Варшава, Польща.Науковий керівник: доц. Квятковська К. Термін виконання: 01.12.2011 – 31.12.2013. Співвиконавці проекту від кафедри біохімії: проф. Сибірна Н. О., доц. Клевета Г. Я., Здіорук М. І. Джерела та обсяг фінансування: Міністерство науки і освіти Польщі, м. Варшава (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w Warszawie), 400 євро (на відрядження).

Паксилін та N-WASP залучені у процеси реорганізації актинового цитоскелету, посилюючи рухливість стимульованих клітин, що контролюється кіназою родини Src і ФІ-4,5-бісфосфатом. Встановлено, що ліпополісахарид (ЛПС) стимулює фосфорилювання двох актин-регуляторних білків – паксиліну по залишку тирозину у 118 положенні та N-WASP по залишку серину 484/485. ЛПС-індуковане фосфорилювання білків і реорганізація актинового цитоскелету, що інгібується ФІ-4,5-бісфосфатом, впливає на активність кінази Src. Інгібування рухливості лейкоцитів може використовуватися для пригнічення запальної реакції на ЛПС.

 1. Ф 54.4/017 Спільний проект від Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Молекулярні механізми антидіабетиної дії препаратів рослинного походження” (№ держреєстрації 0113U005313). Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О. Білоруський партнер – Інститут біоорганічної хімії НАН Білорусі. 2013-2014

Досліджено цукрознижуючу дію безалкалоїдної фракції екстракту галеги лікарської і антоціанідинів капусти червонокачанної у здорових тварин і в умовах експериментального цукрового діабету 1-го типу.

Науковим підрозділом кафедри біохімії є

науково-дослідна ЛАБОРАТОРІЯ РАДІАЦІЙНОЇ ТА МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ (до 1988 Проблемна лабораторія радіаційної та фізико-хімічної біології). Створена у 1957 році на біологічному факультеті з метою з’ясування механізмів дії іонізуючого випромінювання на живі організми, вивчення за допомогою мічених атомів процесів обміну білків, ліпідів та вуглеводів у тварин, рослин та мікроорганізмів, досліджень еколого-фізіологічних особливостей окремих видів тварин. Наукова діяльність лабораторії під керівництвом професора Б. Ф. Сухомлинова була спрямована на вивчення впливу рентгенівського випромінювання в широкому діапазоні доз та потужностей на фізико-хімічні властивості, структурно-функціональну організацію білків та мембранних структур, радіостимулюваного росту рослин, вияснення фізіологічних механізмів ураження шлунково-кишкового тракту тварин, з’ясування механізмів дії різних радіопротекторів і адаптогенів та їхнього коригувального впливу на розвиток променевого ураження тваринних організмів. В різні часи в лабораторії працювали: Кузнєцов Г.П., Сімкова Л.М., Хміль М.В., Дацьків М.З., Маковецький М.І., Демчук В.В., Ткаченко В.І., Демида (Заярнюк О. М.), Васильєва В.О., Телегус Я.В.

Отримано дані про механізми дії іонізуючої радіації на структуру та функціонування дихальних білків крові та м’язів. Обґрунтовано тести оцінки ступеня променевого ураження організму та спрогнозовано його подальший розвиток.

Науковці 60-х років

 

 

Науковці 70 –х років

 

Науковці 80-х років

 

 

Науковці 90-х років

 

 

Після реорганізації у 1988 році в лабораторії радіаційної і молекулярної біології розпочаті дослідження впливу малих доз іонізуючих випромінювань низької інтенсивності на молекулярну гетерогенність ферментів енергетичного обміну в комітованих клітинних популяціях кісткового мозку, структуру мембран і метаболізм клітин системи крові та тонкого кишківника, вияснення молекулярних механізмів дії та способів застосування радіопротекторів природного походження для корекції радіоіндукованих змін у клітинах периферичної крові та епітеліоцитах тонкого кишківника. Започатковано дослідження механізмів метаболічних порушень при експериментальному стрептозотоциновому діабеті та методів корекції патологічних станів організму при введенні нікотинаміду та антисорбітолових препаратів.

З’ясовано адаптогенну та коригувальну дію препаратів вітамінів D, Е, β-каротину та природного поліфенольного комплексу з винограду на енергетичний обмін та функціонування системи антиоксидантного захисту клітин радіочутливих органів за умов фракційного хронічного та одноразового впливу малих доз іонізуючих випромінювань. Досліджено механізми виникнення метаболічних порушень клітин системи крові, вивчено роль нікотинамідних коферментів у регуляції їхнього метаболізму за розвитку діабету 1-го типу. Показано вплив системи L- аргінін/NO на регуляцію морфо-функціонального стану та біохімічні характеристики клітин крові, процеси апоптозу імунокомпетентних клітин за умов цукрового діабету 1-го типу та шляхи корекції патологічних змін та ускладнень, які виникають за даної патології, шляхом введення нікотинаміду, L-аргініну та низки інгібіторів NOS (аміногуанідин,агматин, L-NAME).

 

За роки функціонування наукової школи “Біохімія і молекулярна біологія” досягнуто значних успіхів:

Встановлено основні закономірності дії іонізуючого випромінювання різної інтенсивності на клітини системи крові, структурно-функцціональну характеристику гемових білків різних систем та органів.

Досліджено вплив хронічного рентгенівського випромінювання різної потужності та доз на клітини тканин експериментальних тварин з високою проліферативною активністю впродовж та у віддалені терміни після опромінення. Було встановлено, що опромінення суттєво впливає на систему еритрону, зокрема, викликає зміни активності та деяких кінетичних параметрів ензимів системи антиоксидантного захисту та обміну вуглеводів в клітинах периферичної крові, їх кістковомозкових попередниках, зумовлює зміну популяційного складу еритроцитів периферичної крові, порушує функціонування мембранозв’язаних ензимів. Показано, що за умов низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання критичними структурами радіаційного ураження є біологічні мембрани та мембранозв’язані ензимні комплекси.

Досліджено протекторні та адаптогенні властивості ряду біологічно активних речовин. Обгрунтовано ефективність застосування нікотинаміду, карнозину та його комплексів з металами.

На основі дослідження порівняльного аналізу первинної структури міоглобінів різних екологічних груп тварин розроблено концепцію біохімічної адаптації системи транспорту та депонування кисню.

Розроблено способи корекції функціональних порушень кисеньтранспортної і антиоксидантної систем крові та інших тканин організму, зумовлених гіпоксією різної етіології.

Розроблено спосіб термодинамічної і стереохімічної оцінки внеску гідрофобних взаємодій в процеси згортання і стабілізації глобулярних білків.

Розроблено тест–систему для діагностичного та прогностичного застосування при лікуванні цукрового діабету 1-го типу. Визначено основні тестові показники, що покладені в основу диференціальної діагностики та визначення молекулярних мішеней для корекції фармакологічними засобами діабетичних ангіопатій.

Отримано 3 патенти на корисну модель “Спосіб лікування діабету”.

Досліджено вплив агматину на окисний та неокисний шляхи метаболізму L-аргініну в плазмі й еритроцитах за умов експериментального цукрового діабету. У разі введення агматину тваринам з експериментальним цукровим діабетом в еритроцитах периферичної крові пригнічується NO-синтазний шлях метаболізму L-аргініну та незначно підвищується активність аргінази. Встановлено, що агматин попереджає розвиток оксидативно-нітративного стресу у щурів за умов даної патології. Дія агматину як коригуючого фактора, здатного запобігати проапоптичній активності NO, має важливе теоретичне та прикладне значення при розробці методів терапії цукрового діабету 1-го типу. Дослідження впливу інгібіторів синтезу NO, що не виявляють токсичної дії – це основа пошуку та розробки нових фармакологічних препаратів з метою попередження розвитку ускладнень при ЦД, скерованих на нормалізацію функціональної активності системи крові.

Досліджено цукрознижуючу дію безалкалоїдної фракції екстракту галеги лікарської у здорових тварин і в умовах експериментального цукрового діабету 1-го типу. Методом хромато-мас-спектрометрії визначено компонентний склад сполук безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського та виявлено 31 сполуку, з них ідентифіковано 26. Серед них вищі жирні кислоти та їхні ефіри (39,1% від суми усіх сполук), дитерпени (6,2%), тритерпени (7,4%), фітостероли (19,6%) та флавоноїди (2,9%). З’ясовано, що домінуючими компонентами є жирні кислоти, основну частину з яких складають етиловий ефір пальмітинової кислоти та метиловий ефір ліноленової кислоти. Експериментальними дослідженнями встановлено корегуючий вплив екстракту галеги лікарської на структурно-функціональний стан еритроцитів і лейкоцитів.

Досліджено вплив як хронічного рентгенівського випромінювання, так і одноразового в діапазоні доз 10 – 30 сГр впродовж різних термінів після радіаційного впливу та за умов введення препарату природного поліфенольного комплексу виноградного вина на клітини периферичної крові, коркового шару нирки та аорти. Встановлено, що опромінення в низьких дозах впливає на систему еритрону та імунокомпетентні клітини крові, зумовлює розбалансування у функціонуванні ензимів системи антиоксидантного захисту, призводить до активації NO-синтази, зростання вмісту стабільних метаболітів оксиду Нітрогену та зростання вмісту нітротирозин-модифікованих протеїнів, активує процес апоптозу лейкоцитів. На основі виявленого адаптогенного ефекту червоного виноградного вина з високим вмістом поліфенолів розроблено рецептуру препарату, збагаченого ППКВ, який володіє радіопротекторними властивостями і отримано патент “Спосіб одержання препарату природного поліфенольного комплексу з виноградного вина”, № патенту 90347 (51) МПК

Показано, що за алкогольної інтоксикації достовірно знижується спорідненість гемоглобіну до кисню та змінюється співвідношення лігандних форм гемоглобіну. Встановлено зміну стабільності еритроцитарних мембран у разі впливу метаболітів алкоголю. Виявлені зміни спектральних характеристик різних ліганд них форм гемоглобіну за даної патології. Проведені пошуки способів корекції зміни функціональних властивостей гемоглобіну, викликаних алкогольною інтоксикацією.

Сконструйовано штами H. polymorpha дикого типу та мутантного gcr1-2 з пошкодженим високо- та низькоафінним транспортом глюкози, які гетерологічно продукують α-синуклеїн людини. Було продемонстровано, що в мутантного штаму gcr1-2 більш ефективно формуються синуклеїнові амілоїди в порівнянні зі штамом дикого типу, проте не утворюються перфорації плазматичної мембрани, як це було показано для клітин дикого типу. Було встановлено, що формування амілоїдів не є наслідком пошкодження транспорту і неефективного метаболізму глюкози, оскільки під час вирощування клітин на глюконеогенетичному субстраті α-синуклеїнові агрегати формувались з такою ж кінетикою, як і в разі культивування на середовищі із гліколітичним субстратом (глюкозою).

Для виконання навчальної та наукової роботи кафедра забезпечена навчальними аудиторіями, науково-дослідними лабораторіями, навчально-виробничими базами.

 

У навчальному процесі задіяні багаточисельні прилади:, світлові мікроскопи, термостати, ваги різного класу точності, електрокардіографи, центрифуги, поляриметр, прилад для електрофорезу; відеосистема для дослідження мікрооб’єктів під мікроскопом, полярограф, рН-метри тощо.

Лазерний аналізатор агрегації ЛА-230 (НПФ БИОЛА, Росія) Камера для електрофорезу та електропереносу Mini-PROTEAN 3 system та джерело живлення Universal Power supply (BioRad, USA)

Центрифуга Eppendorf 5417R                    Лабораторна медична центрифуга

 

 

Флуоресцентний мікроскоп Nikon Optiphot 2 Мікроскоп (PZO Warszawa, Poland)
Планшетний спектрофотометр “Eposh”

 

Високошвидкісна центрифуга зі змінними роторами “Allegra 64R Benchtop Centrifuge”
Все обладнання, яке було придбане за кошти проекту УНТЦ № 4281 впродовж виконання цього гранту (01.09.2008 – 31.09.2010), переведене на баланс кафедри біохімії: мікроцентрифуга “Eppendorf”; високошвидкісна центифуга з охолодженням “Alegra”; ротори: Swinging bucket і Fixed Angle, блок живлення Consort EV231, камера (USB 2.0, DCM310) для мікроскопа, спектрофотометр (Helios Epsilon), лабораторна медична центрифуга, електронні ваги (XAS100/C, RADWAG, проточний ламінар, автоклав, мікроскоп ЛОМО, кювети кварцові спектрофотометричні, вортекс, ротатор, шейкер, термостатована водяна баня, твердоосновний термостат, комп’ютер, монітор, принтер, планшетний спектрофотометр “Eposh”.

 

Наукова школа кафедри біохімії добре знана у світі. Про це свідчить широке коло наукових установ, з якими підтримуються партнерські стосунки при виконанні спільних наукових грантів у Польщі, Канаді, Австрії, Великобританії та США. Фахівці-біохіміки, яких випускає кафедра, працюють у науково-дослідних установах НАН України та за кордоном, Академії медичних та Академії аграрних наук, у системі Міністерств освіти, охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища, а також на підприємствах фармацевтичної і харчової промисловості, які пов’язані з біотехнологічними процесами.

Зовнішні зв’язки

Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України: 

 1. На базі Львівського державного обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення проводився забір крові людей, які мають статус ліквідаторів, для виконання держбюджетної тематики Бх-202П “NO-залежні механізми регуляції морфофункціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов іонізуючої радіації”.
 2. На базі Інституту біології клітини НАН України, м. Львів студенти кафедри біохімії проходять виробничу практику, виконують курсові та дипломні проекти. Один співробітник цього інституту (проф., член-кореспондент НАНУ Стойка Р. С.) є сумісником нашої кафедри. Аспіранти кафедри біохімії виконують експериментальну роботу на базі Інституту біології клітини НАН України.
 3. Із співробітниками Інституту фізіології імені О. Богомольця і Інституту біохімії НАН України імені О.В. Палладіна, м. Київ проводилися спільні наукові конференції: Actual Themes of Biochemistry and Biotechnology та VII Parnas conference on Biochemistry and Molecular Biology.
 4. Із співробітниками Інституту біології тварин УААН проводяться спільні наукові дослідження.
 5. На базі Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок студенти кафедри біохімії проходять виробничу практику, виконують курсові та дипломні проекти.
 6. Підписано угоду про наукову співпрацю з Інститутом молекулярної біології НАН України.
 7. Підписано угоду про співпрацю з кафедрою органічної та біологічної хімії Херсонського державного університету.
 8. Підписано угоду про співпрацю з 4-ю міською лікарнею (ендокринологічне відділення), м. Львів.
 9. Між кафедрою біохімії біологічного факультету та Національним інститутом винограду та вина “Магарач” (м. Ялта, Крим, Україна) у 2009 році підписано договір “Про творчу та науково-технчну співпрацю”. За результатами виконаної експериментальної роботи опубліковано 1 тези на міжнародній конференції та подано 3 статті у вітчизняні фахові журнали.
 10. З кафедрою клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького проводяться спільні наукові дослідження. Згідно угоди про науково-технічну співпрацю з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького співробітники кафедри біохімії брали участь у виконанні спільного проекту на тему: “Дослідження в еритроцитах осіб, що страждають на психічні захворювання, параметрів іонного обміну, які можуть служити біохімічними маркерами психічних розладів та критеріями ефективності їх лікування”. № державної реєстрації 01070001043. Науковий керівник: проф. Влох І. Й.
 11. Між кафедрою біохімії біологічного факультету та Національним інститутом винограду та вина “Магарач” (м. Ялта, Крим, Україна) в рамках підписаного у 2009 році договору проводилась творча та науково-технічна співпраця.
 12. Налагоджено співпрацю з Національним Університетом “Львівська Політехніка”, в рамках якої за участі проф. Стойка Р. С. виконується спільний науковий проекту УНТЦ–НАН України № 4953 “Nanosized systems for delivering anticancer substances based on novel luminescent and x-ray detectable oligoelectrolytes”.
 13. Налагоджено співпрацю з Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України та Державною Установою “Інститут харчової біотехнології та геноміки” НАН України, в рамках якої виконується п’ять спільних наукових проектів. Проф. Стойка Р. С. є науковим керівником трьох із цих проектів в галузі створення і біотестування нових наноматеріалів і біотехнологій.
 14. Налагоджено співпрацю з Національним педагогічним університетом імені Гнатюка, м. Тернопіль.
 15. Розпочато співпрацю з Донецьким фізико-технічним інститутом імені О. Галкіна, в рамках якої подано проект цільової програми УНТЦ-НАНУ “Біосумісні полімер-мінеральні нанокомпозитні матеріали на основі діоксиду цирконію для відновлення кісткової тканини”.

 

Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами:

У 2009 році було проведено зустрічі з керівництвом Інституту біодіагностики Національної Ради наукових досліджень міста Вінніпег, Канада та керівниками основних наукових підрозділів; встановлено ділові контакти з професором Яном Смітом (Генеральний директор Інституту біодіагностики Національної Ради наукових досліджень Канади), з доктором Роксаною Делорьє (заступник директора з наукової роботи Інституту біодіагностики Національної Ради наукових досліджень Канади); з керівниками груп та з провідними науковцями відділів: Спектроскопії (Michael Sowa); Дослідження серця (Ganghong Tian); Біомедичної інформатики (Murray Alexander); Технологій магнітного резонансу (Jaroslav Volotovskyy). Налагоджено контакти з доктором Володимиром Титаренко (Biology Department Concordia University, Montreal) і професором Остапом Гавалєшкою (почесний консул України провінції Манітоба, Канада).

Доцент кафедри біохімії Клевета Г. Я. у 2009 році проходила з відривом від основної роботи наукове стажування на базі Інституту експериментальної біології ім. М. Ненського, м. Варшава, Польща.

Виконання проекту УНТЦ № 4281 підтримувалося закордонними партнерами з Вроцлавського університету (кафедра фізіології тварин) та Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда, м. Вроцлав, Польща. В рамках даної співпраці у лютому 2010 р. планується наукове стажування асистента кафедри Бродяк І.В. у Інституті імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда, м. Вроцлав, Польща.

Налагоджено співпрацю з кафедрами біохімії та лабораторної діагностики Медичної академії імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща), відділом клітинної біології Інституту експериментальної біології ім. М. Ненського Польської Академії Наук (Варшава, Польща).

Проведено зустрічі з керівництвом Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда, м. Вроцлав, Польща та керівниками основних наукових підрозділів; встановлено ділові контакти з професором Хубертом Кроткєвським (керівник відділу імунохімії Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіга Гіршвельда), проф. Ельвірою Лісовською та доц. Марією Дюк.

Доцент кафедри біохімії Клевета Г. Я. у 2009 році (листопад-грудень) проходила наукове стажування на базі Інституту експериментальної біології ім. М. Ненського (Відділ клітинної біології, лабораторія рецепторів клітинної мембрани), м. Варшава, Польща .

Асистент кафедри біохімії Бродяк І. В. з 21 лютого по 6 березня 2010 р. проходила наукове стажування на базі Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда, м. Вроцлав, Польща.

З 1 листопада 2010 по 30 червня 2011 року аспірантка кафедри біохімії Сеньків Ю. виконувала спільний проект між Інститутом біології клітини НАНУ, м. Львів та Інститутом Ракових досліджень Медичного університету, м. Відень, Австрія (на науковій базі Інституту Ракових досліджень). Тема проекту: “Targeting drug-resistant tumor cells: utilization of novel drug delivery platforms”.

Спільно з Інститутом макромолекулярного синтезу проф. Стойка Р. С. у 2011 р. завершив виконання наукового проекту “Сучасні підкладки для іммобілізації, проліферації і диференціації живих клітин, основані на цільовому синтезі і біо-функціоналізації пористих гідрогелів з контрольованими функціональністю, розподілом розмірів пор і гідро-ліпофільним балансом”.

Спільно з Інститутом біотехнології Католицького університету (Любліна, Польща проф. Стойка Р. С. у 2012 р. подав проект із транскордонного співробітництва Польська Республіка – Україна “Using of multi-marker approach towards bivalve mollusk for study of pollution of water environment”.

Налагоджено співпрацю з Інститутом еволюції Університету міста Хайфа Академії наук Ізраїлю. В рамках даної співпраці проф. Сибірна Н. О. брала участь у науковому семінарі, було обговорено плани наукової співпраці та можливість виконання експериментальної роботи аспірантами кафедри на базі Інституту еволюції.

Спільно з Інститутом біоорганічної хімії Національної академії наук Білорусії (Мінськ-Гродно) проф. Стойка Р. С. у 2013 р. керував виконанням спільного українсько-білоруського науково-технічного проекту “Використання редокс-модулюючих сполук для підвищення вибірковості дії нових протипухлинних препаратів”. На кафедрі біохімії спільно з цим Інститутом виконувалося два проекти Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (ДФФД Ф41/140-2012 і Ф54/84-2013). Із співробітниками Інституту за звітний період опубліковано 2 статті та 2 тез доповідей, подано до друку дві статті.

Інститут біофізики і біомедичної інженерії Акадамії наук Болгарії. В рамках співпраці подано проект за програмою українсько-болгарського науково-технічного співробітництва “Novel anticancer drugs – effects on drug resistance and thermodynamics of human colon cancer cell lines”, що фінансується Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України і виконуватиметься спільно з даним Інститутом.

Інститут біофізичної хімії товариства Макса Планка, м. Геттінген (Німеччина). Експериментальна частина магістерської роботи студентки 5 курсу денної форми навчання кафедри біохімії Корній Н. С. виконується у лабораторії фізичної біохімії Інституту біофізичної хімії товариства Макса Планка у місті Геттінген (Німеччина) у рамках співпраці кафедри і названої лабораторії.

Відділ медичної біофізики Інституту раку Університеуі Торонто (Канада). Експериментальна частина дипломної роботи бакалавра студентки 4 курсу денної форми навчання кафедри біохімії Оверчук М. виконується у відділі медичної біофізики Інституту раку при Університеті Торонто (Канада) у рамках співпраці кафедри і названого відділу.

Патентно-ліцензійна діяльність

Деклараційний патент на винахід:

 1. Коробов В. М. , Бурда В.А. ” Спосіб лікування діабету і його ускладнень” Патент UA 47123A від 17.06.2002р.

2.Коробов В.М., Федорович А. М., Соколик Н.В. “Пристрій для отримання і дозованої подачі оксиду азоту NO і побудови кривих дисоціації оксигемоглобіну в присутності NO.” Патент UA 45158А від 15.03.2002р.

Патенти на корисну модель:

 1. Сибірна Н.О., Бурда В.А., Федорович А.М. “Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень” за № 27600 від 12. 11. 07р.

2009 рік

Заявка на винахід

 1. Пат. 67789-368 США. Agglutination-based method for fast detection, isolation and quantification of apoptotic cells: Пат. 67789-368 США / Rostyslav S. Stoika (Україна), Rostyslav O. Bilyy (Україна), Volodymyr O. Antonyuk (Україна) ; знаходиться на розгляді Патентного відомства США. – Подано заявку в 2006 р.
 2. Подано заявку на видачу патенту України. Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень / Н. О. Сибірна, В. А. Бурда ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U-2009-06-971 ; заявл. 03.07.09.
 3. Подано заявку на видачу патенту США. Highly efficient branched oligoelectrolyte systems for delivery of nucleic acids to yeast cells / Євген Філяк, Ростислав Стойка, Олександр Заїченко, Наталія Мітіна – Заявл. 20.09.09.

Рішення про видачу патенту на винахід

Патент № U-2009-06-971 України. Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень / Н. О. Сибірна, В. А. Бурда ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U-2009-06-971 ; заявл. 03.07.09 ; опубл. 21.10.09.

2010 рік.

Заявка на винахід (корисну модель):

 1. Rostyslav S. Stoika (Україна), Rostyslav O. Bilyy (Україна), Volodymyr O. Antonyuk (Україна). Agglutination-based method for fast detection, isolation and quantification of apoptotic cells. Пат. 67789-368 США; знаходиться на розгляді Патентного відомства США. – Заявлено 2006 р.
 2. Євген Філяк, Ростислав Стойка, Олександр Заїченко, Наталія Мітіна. Highly efficient branched oligoelectrolyte systems for delivery of nucleic acids to yeast cells. Патент США. – Заявлено09.09.

Рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель):

Олександр Зайченко (Україна), Лідія Панчак (Україна), Володимир Антонюк (Україна), Олег Демченко (Україна), Світлана Гошкіна (Україна), Мар’яна Цивінська (Україна), Ростислав Стойка (Україна), Олена Корнійчук (Україна), Валерій Данилейченко (Україна). Мазева композиція для зовнішнього лікування мікозів стоп. Заявка № u 201008043 від 20 липня 2010 року. Позитивне рішення на видачу деклараційного патенту на корисну модель від 07.10.2010.

Патенти на винахід (корисну модель):

Патент 46519 України. Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень / Н. О. Сибірна, В. А. Бурда; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – заявл. 03.07.09; опубл. 21.10.09; рішення про видачу 25.12.09.

 

2011 рік

Заявка на винахід (корисну модель):

 1. Highly efficient branched oligoelectrolyte systems for delivery of nucleic acids to yeast cells / Rostyslav S. Stoika (Україна), Yevhen Filyak (Україна), Оlexander Zaichenko (Україна), Nataliya Mitina (Україна). Заявник – Інститут біології клітини НАН України. Тимчасовий патент США від 20.09.09.

Рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель):

 1. Патент WO/2007/053654 European Patent. Agglutination-based method for fast detection, isolation and quantification of apoptotic cells / R. S. Stoika, R. O. Bilyy, V. O. Antonyuk. Заявник і власник Інститут біології клітини НАН України. – № WO/2007/053654 ; заявл. 30.11.06 ; опубл. 27.08.08.
 2. Патент України на корисну модель №51916. Спосіб введення нуклеїнових кислот у клітини дріжджів / Євген Філяк, Ростислав Стойка, Олеся Гриджук, Іван Страмик, Олександр Заіченко, Наталія Мітіна, Людмила Ізюмова, Зоряна Надашкевич. Заявники і власники – Інститут біології клітини НАН України, Національний Університет “Львівська Політехніка”. – u2010 00286, пріоритет від 10.08.2010.
 3. Патент України а201010900. Спосіб десіалування біологічних молекул з використанням каталітично активних антитіл / Р. О. Білий, Р. С. Стойка, Ю. Я. Кіт. Заявники і власники – Інститут біології клітини НАН України. – Пріоритет від 09.2010.
 4. Деклараційний патент України. Спосіб виявлення нейрамінідазної активності в клітинах та внутрішньоклітинних компартментах / Ростислав Білий, Андрій Томін, Ростислав Стойка. Заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. а201003168, пріоритет від 19.03.2010.
 5. Патент України. Спосіб швидкого виявлення, виділення та підрахунку апоптичних клітин, що базується на аглютинації / Р. С. Стойка, Р. О. Білий, В. О. Антонюк. Заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Патент України № 94920 від 25.06.2011 р., бюл. № 12, 2011 р., 27 с.
 6. Мазева композиція для зовнішнього лікування мікозів стоп / Олександр Зайченко (Україна), Лідія Панчак (Україна), Володимир Антонюк (Україна), Олег Демченко (Україна), Світлана Гошкіна (Україна), Мар’яна Цивінська (Україна), Ростислав Стойка (Україна), Олена Корнійчук (Україна), Валерій Данилейченко (Україна). Заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Позитивне рішення на видачу деклараційного патенту на корисну модель від 07.10.2010.

2012 рік

Заявка на винахід (корисну модель):

Сибірна Н. О., Бурда В. А., Люта М. Я. “Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень” за № U-2012-05-006 від 23.04.12 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.

Рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель):

 1. Деклараційний патент України. Спосіб виявлення нейрамінідазної активності в клітинах та внутрішньоклітинних компартментах / Ростислав Білий, Андрій Томін, Ростислав Стойка; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – № а201003168, пріоритет від 19.03.2010.
 2. Мазева композиція для зовнішнього лікування мікозів стоп / Олександр Зайченко (Україна), Лідія Панчак (Україна), Володимир Антонюк (Україна), Олег Демченко (Україна), Світлана Гошкіна (Україна), Мар’яна Цивінська (Україна), Ростислав Стойка (Україна), Олена Корнійчук (Україна), Валерій Данилейченко (Україна). Позитивне рішення на видачу деклараційного патенту на корисну модель від 07.10.2010.
 3. Пат. 51916, Україна. Спосіб введення нуклеїнових кислот у клітини дріжджів / Євген Філяк, Ростислав Стойка, Олеся Гриджук, Іван Страмик, Олександр Заіченко, Наталія Мітіна, Людмила Ізюмова, Зоряна Надашкевич; заявники і власники – Інститут біології клітини НАН України, Національний Університет “Львівська Політехніка”. – № u2010 00286, пріоритет від 10.08.2010.
 4. Пат. 71573, Україна. Спосіб виявлення білків сої в м’ясних виробах та напівфабрикатах конкурентним імуноензимним аналізом / І. Я. Коцюмбас, Ю.Я. Кіт, Є. М. Голубій, Р. С. Стойка, О. М. Щебентовська; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 07.2012.
 5. Пат. 94920, Україна. Спосіб швидкого виявлення, виділення та підрахунку апоптичних клітин, що базується на аглютинації / Р. С. Стойка, Р. О. Білий, В. О. Антонюк; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 25.06.2011; Бюл. № 12, 27 с.
 6. Пат. а201010900, Україна. Спосіб десіалування біологічних молекул з використанням каталітично активних антитіл / Р. О. Білий, Р. С. Стойка, Ю. Я. Кіт; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Пріоритет від 09.2010.
 7. Рішення про видачу патенту від 24.09.12 р. за заявкою № U-2012-05-006 від 23.04.12 р. Сибірна Н. О., Бурда В. А., Люта М. Я. “Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень”, Львівський національний університет імені Івана Франка.

2013 рік

Заявка на винахід (корисну модель):

 1. № a Спосіб контролю експресії генів ферментів біосинтезу амінокислот у клітинах пухлин за допомогою канаваніну при новій комбінованій ензимотерапії раку / Я. П. Бобак, Ю. В. Курліщук, Б. О. Винницька-Мироновська, О. І. Чень, М. Л. Барська, О. В. Стасик; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – 03.06.13 р.
 2. Заявка на патент України №22157/3А/13. “5-[2-Хлоро-3-(4-нітрофеніл)-аліліден]-4-(3,5-діарил-4,5-дигідропіразол-1-іл)-5H-тіазол-2-они, що виявляють протипухлинну активність in vitro та in vivo, та спосіб їх солюбілізації” / Д. Я. Гаврилюк, Б. С. Зіменковський, Р. Б. Лесик, М.Д. Луцик, В. В. Чумак, Р. Р. Панчук, Р. С. Стойка; заявник і власник – Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького. – 13.09.2013.

Рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель):

 1. Пат. 51916, Україна. Спосіб введення нуклеїнових кислот у клітини дріжджів / Є. Філяк, Р. Стойка, О. Гриджук, І. Страмик, О. Заіченко, Н. Мітіна, Л. Ізюмова, З. Надашкевич; заявники і власники – Інститут біології клітини НАН України, Національний Університет “Львівська Політехніка”. – № u2010 00286, пріоритет від 10.08.2010.
 2. Пат. а201010900, Україна. Спосіб десіалування біологічних молекул з використанням каталітично активних антитіл / Р. О. Білий, Р. С. Стойка, Ю. Я. Кіт; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Пріоритет від 10.09.2010.
 3. Деклараційний патент України. Спосіб виявлення нейрамінідазної активності в клітинах та внутрішньоклітинних компартментах / Р. Білий, А. Томін, Р. Стойка; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – № а201003168, пріоритет від 19.03.2010.
 4. Пат. 94920, Україна. Спосіб швидкого виявлення, виділення та підрахунку апоптичних клітин, що базується на аглютинації / Р. С. Стойка, Р. О. Білий, В. О. Антонюк; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 25.06.2011; Бюл. № 12, 27 с.
 5. Мазева композиція для зовнішнього лікування мікозів стоп / Олександр Зайченко (Україна), Лідія Панчак (Україна), Володимир Антонюк (Україна), Олег Демченко (Україна), Світлана Гошкіна (Україна), Мар’яна Цивінська (Україна), Ростислав Стойка (Україна), Олена Корнійчук (Україна), Валерій Данилейченко (Україна). Позитивне рішення на видачу деклараційного патенту на корисну модель від 07.10.2010.
 6. Пат. 71573, Україна. Спосіб виявлення білків сої в м’ясних виробах та напівфабрикатах конкурентним імуноензимним аналізом / І. Я. Коцюмбас, Ю. Я. Кіт, Є. М. Голубій, Р. С. Стойка, О. М. Щебентовська; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 25.07.2012.
 7. Пат. №100354, Україна. Спосіб експериментального дослідження регенерації кісткового дефекту в умовах системного остеопорозу / О. І. Годована, Р. С. Стойка, С. Б. Геращенко, О. І. Дельцова, О. Ю. Ключівська, О. С. Заіченко; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 10.12.2012.
 8. Пат. UA 100354 С2, Україна. Спосіб визначення ex vivo індивідуальної біосумісності ясенного експлантанту до кістковопластичних матеріалів / О. І. Годована, Р. С. Стойка, О. Ю. Ключівська, О. С. Заіченко; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 28.01.2013.

Патенти на винахід (корисну модель):

Патент на корисну модель 75566, Україна. Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень / Н. О. Сибірна, В. А. Бурда, М. Я. Люта; заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Заявл. 10.12.12

 

Колектив кафедри біохімії Львівського національного університету впевнено спрямовує свій погляд у майбутнє. На кафедрі працюють талановиті науковці, які пройшли стажування у провідних біологічних установах світу. Вони володіють сучасними методами біохімії та молекулярної біології.

Новітніми напрямками у роботі кафедри біохімії є:

 1. Вивчення функціональних особливостей клітин крові за умов ЦД 1-го типу шляхом дослідження структури рецепторного апарату, молекул адгезії та механізму клітинно-клітинних взаємодій.
 2. Дослідження вмісту глікокон’югатів мембран клітин крові , які у структурі вуглеводного компоненту мають сіалові кислоти.
 3. З’ясування структурних особливостей олігосахаридних компонентів мембранних глікопротеїнів клітин системи крові у нормі та за умов ЦД 1-го типу.
 4. Виявлення механізмів формування сигнальних шляхів за індукції агрегації клітин системи крові за патологічних умов різної етіології.
 5. Створення препаратів цукрознижуючої та антиоксидантної дії на основі лікарських рослин.
 6. Моделювання молекулярних процесів, які лежать в основі хвороби Паркінсона, в клітинах метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha для створення нової стратегії лікування цього нейродегенеративного захворювання

Докторські дисертації, захищені випускниками та співробітниками кафедри біохімії

1.      Великий Микола Миколайович (1988 р.) Исследование регуляторной роли окислительно-восстановительного состояния никотинамидных коферментов во внутриклеточном метаболизме в тканях животных)

2.Стойка Ростислав Степанович (1993 р.) Трансформуючий фактор бета та його роль у регуляції проліферації клітин тварин і людини.

3.Коношенко Світлана Володимирівна (1994 р.) Порівняльна характеристика структурних і функціональних особливостей гемоглобіну в ряду хребетних

4.Соколов Іван Георгійович – випуск 1974 року

5.Антоняк Галина Леонідівна. (2002 р.) Особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку

6.Коробов В’ячеслав Миколайович (2003 р.) Механізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів

7.      Воробець Наталія Миколаївна (2004 р.) Ендогенні механізми формування стійкості рослин до дї іонів свинцю за участю аскорбат-глутатіонової системи

8.Столяр Оксана Борисівна (2004 р.). Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків

9.      Сибірна Наталія Олександрівна (2005 р.) Молекулярні основи змін структурно-функціональоного стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу

10.  Дробот Людмила Борисівна (2006 р.) Особливості організації і функціонування сигнальних мереж у нормальних та пухлинних клітинах

11. Юкало Володимир Глібович (2007 р.). Білки казеїнового комплексу коров’ячого молока та продукти їх протеолізу за дії ферментів молочнокислих бактерій

12.  Дрель Віктор Ростиславович (2014 р.) Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень

Кандидатські дисертації, захищені на кафедрі біохімії

1967 рік

Дацьків Михайло Захарович. Вплив іонізуючої радіації на електрофоретичну характеристику і інтенсивність оновлення окремих фракцій розчинних білків нирок і легень.

Чайка Ярослав Петрович. Вплив рентгенівського опромінення на електрофоретичну характеристику і інтенсивність оновлення окремих фракцій розчинних білків тканин шлунку і дванадцятипалої кишки.

1968 рік

Капись Михайло Васильович. Електрофоретична характеристика і інтенсивність оновлення окремих фракцій розчинних білків печінки, серцевого і поперековосмугастого м’язів при променевому ураженні.

Шевчук Ярослав Григорович. Вплив рентгенівського опромінення на біосинтез окремих електрофоретичних фракцій розчинних білків сірої і білої речовини головного мозку кроликів.

Павленко Лариса Миколаївна. Порівняльна характеристика N-кінцевої послідовності амінокислот гемоглобінів різних видів тварин

1969 рік

Свирепо Беата Генадіївна. Білковий обмін у ставкових риб в нормі та за деяких захворювань

Маковецький Микола Іванович. Вплив рентгенівського випромінювання на структуру гемоглобіну.

Сімкова Людмила Миколаївна. Вплив експериментальної гострої і хронічної алкогольної інтоксикації на електрофоретичну характеристику, амінокислотний склад білків тканин печінки і серцевого м’язу кроликів.

1970 рік

Коструба Михайло Федорович Вплив рентгенівського опромінення на фізико-хімічні властивості і хімічну характеристику альбуміну сироватки крові кроликів.

Мисак Володимир Якович Физико-химические свойства и химическая структура тропомиозина мышц, облученных γ-лучами Со60

1971 рік

Демчук Володимир Васильвич. Фізико-хімічні властивості та хімічна структура гемоглобінів деяких видів амфібій і ссавців

Коношенко Світлана Володимирівна. Вивчення первинної структури гемоглобні лисиці

1972 рік

Щупляк Микола Павлович. Порівняльна характеристика первинної структури гемоглобіну норки і гемоглобіну косулі.

Кузнєцов Генадій Петрович. Фізико-хімічні властивості і хімічна структура гемоглобіну кролика при променевій патології.

1973 рік

Коробов В”ячеслав Миколайович Физико-химические свойства и частичная первичная структура миоглобинов ондатры (Ondatra zibethica) и бобра (Castor fiber).

1974 рік

Сухомлинова Наталія Борисівна. Порівняльне дослідження фізико-хімічних властивостей і структури гемоглобіну і міоглобіну білки (Sciurus vulgaris).

Старикович Людмила Степанівна. Фізико-хімічні властивості і часткова первинна структура гемоглобіну трав’яної жаби Rana temporaria L.

1975 рік

Матвієнко Ярослава Василівна Фізико-хімічні властивості і хімічна характеристика гемоглобінів рослинноїдних риб амура білого Ctenopharyngodon Idella Val. і товстолоба білого Hypophtalmichthys molitrix Val.

Горчакова Галина Іванівна. Дослідження первинної структури міоглобіна видри Lutra lutra L.

1979 рік

Стойка Ростислав Степанович. Поліморфізм лактатдегідрогенази і його прояв в онтогенезі в’юна.

1980 рік

Дробот Людмила Борисівна Первинна структура міоглобіну бобра (Castor fiber).

1982 рік

Трикуленко Олександр Володимирович. Молекулярні механізми біологічної дії нітрилів пропіoнової та ізовалеріанової кислот

1983 рік

Столяр Оксана Борисівна. Вивчення молекулярних механізмів порушення дихальних властивостей еритроцитів кроликів при променевому ураженні, їх захисту і відновлення.

Дудок Катерина Петрівна Структурні і функціональні дослідження хроматографічних фракцій гемоглобіну собак у динаміці променевої патології

1984 рік

Цвєтков В.Ц. (Болгарія). Фізико-хімічні властивості і структурно-функціональна характеристика окремих протеіназ гриба E. ashbyii

Федорович Андрій Миколайович. Фізико-хімічні властивості і функціональні властивості білків слизової оболонки тонкого кишківника опромінених тварин

1985 рік

Шах Євгеній Степанович. Фізико-хімічні властивості і часткова первинна структура гемоглобінів бабака звичайного (Marmota bobac L. і ховраха сірого (Citellus Citellus L.).

Климишин Наталія Ігорівна. Активність Mg2+-залежної АТФ ази та лактатдегідрогенази печінки та головного мозку білих щурів при дії іонізуючого випромінювання в умовах гіпоксичної гіпоксії

1986 рік

Сергієнко Людмила Михайлівна. Первинна структура міоглобіну видри (Lutra lutra).

Сибірна Наталія Олександрівна. Гемоглобіни різних популяцій еритроїдних клітин кісткового мозку у нормі та після рентгенівського опромінення

1987 рік

Бурда Валентина Адамівна. Структурно-функціональні особливості гемоглобіну окремих популяцій еритроїдних клітин периферійної крові собак при дії іонізуючого випромінювання.

Толоконнікова Наталія Миколаївна. Вплив радіації на біосинтез гемоглобіну і його регуляцію.

1988 рік

Монастирська (Буська) Світлана Семенівна. Вплив іонізуючих променів на фізико-хімічні і функціональні властивості білків ентероцитів слизової тонкого кишківника щурів.

Антоняк Галина Леонідівна. Вплив тироксина і інсуліну на кисень транспортну функцію гемоглобіну і метаболізм еритроцитів щурів

Носенко Ірина Анатоліївна. Біохімічні механізми дії алкоголя на структурні компоненти еритроцитів крові.

1989 рік

Васильєва Віра Олександрівна. Первинна структура і деякі фізико-хімічні властивості міоглобіну гндатри (Ondatra zibethica).

Ерстенюк Анна Михайлівна. Дослідженняструктурно-функціональних властивостей гемоглобіна в процесі канцерогенезу

1990 рік

Забабуріна (Барська) Марина Леонідівна. Фізико-хімічні, функціональні властивості гемоглобінів форелі (Salmo Irideus G.) та в’юна (Misgurnus FossIlis L.), структурна характеристика їх основних електрофоретичних компонентів

Раджех Нідаль Абдула Кадер (Сирія). Порівняльне дослідженн фізико-хімічних властивостей і структури гемоглобіну форелі райдужної Salmo irideus G. і в’юна Miagurnua Fossilis L.

Ікпу Боніфейс Окон. Вплив висотної гіпоксичної гіпоксії на фізико-хімічні властивості і метаболізм основних компонентів еритроцитів

1992 рік

Джумаа Нур Алхуда (Сирія). Порівняльне дослідження фізико-хімічних властивостей і активності ферментів вуглеводного обміну еритроцитів форелі райдужної (Salmo irideus G. і в’юна (Miagurnua Fossilis L.)

1993 рік

Сокіл Оксана Павлівна .Енергетичний обмін в еритроцитах при цукровому діабеті

1998 рік

Федик Марта Ярославівна. Нікотинамідні коферменти в корекції метаболічних порушень при експериментальному стрептозотоциновому діабеті у щурів

Оліярник Олена Дмитрівна. Дослідження процесів перекисного окислення ліпідів та активності ферментів антиоксидантного захисту при цукровому діабеті.

1999 рік

Крисько Оксана Михайлівна. Роль карнозину у попередженні метаболічних порушень в печінці щурів при дії нітриту натрію

2000 рік

Махневич Тарас Романович. Біохімічні механізми підвищеної чутливості тромбоцитів до дії тромбіну при інсулінзалежному цукровому діабеті

2001 рік

Вальовка Тарас Йосифович. Порівняльний аналіз функціональних та регуляторних особливостей кіназ рибосомного білка S6 (S6К1 і S6К2)

2002 рік

Бойко Марія Миколаївна. Перетворення оксиду азоту в тканинах щурів за умов гіпоксії та дії дипептиду карнозину

2004 рік

Біронт Надія Володимирівна Корекція порушень антиоксидантної системи крові та клітин кісткового мозку нікотинамідом за умов стрептозотоцинового діабету

Коробова Ольга Вячеславівна. Функціональна роль міоглобіну та карнозину в циклі оксиду азоту за умов гіпоксії.

Діка Абдуллах Абдулгані. Структурно-функціональні властивості молекул середньої маси в плазмі крові людей з ішемічною хворобою серця

2005 рік

Клевета Галина Ярославівна. Вплив іонізуючої радіації низької інтенсивності та вітаміну Е на систему антиоксидантного захисту.

Вовк Олена Іванівна. Роль NO-залежних сигнальних шляхів регуляції морфофункціонального стану тромбоцитів за умов цукрового діабету

2006 рік

Чорна Інна Валентинівна. Вплив іонізуючого випромінювання та протипухлинних препаратів на регуляторну систему трансформуючого фактора росту бета у клітинах карциноми молочної залози з різною резистентністю до доксорубіцину

Осип Юрій Леонідович. Вплив алкалоїдів і тритерпенів чистотілу (Сhelidonium majus L.) на проліферативну активність та метаболічні показники клітин in vitro.

Камінський Віталій Олексійович. Механізми індукції апоптозу у лімфомних клітинах під впливом алкалоїдів чистотілу.

Бродяк Ірина Володимирівна. Біохімічні та функціональні характеристики імунокомпетентних клітин крові за умов цукрового діабету першого типу.

2008 рік

Бесерріль Арагон Габрієль Альфонсо. Молекулярна гетерогенність ферментів енергетичного обміну клітин кісткового мозку та еритроцитів щурів за спільної дії іонізуючого випромінювання малої потужності та введення препарату “Відехол”.

Люта Мар’яна Ярославівна. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

2009 рік

Дацюк Леонід Олексійович. Структурно-фунціональний стан системи еритрону за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання

Буслик Тетяна Володимирівна. Особливості структурно-фунціональної організації еритроцитів за умов цукрового діабету 1-го типу

2010 рік

Перетятко Юлія Володимирівна. Вплив рентгенівського випромінювання на NO-залежні механізми регуляції морфо-функціонального стану імунокомпетентних клітин крові

2011 рік

Здіорук Микола Ігорович. Молекулярні механізми агрегаційної здатності лейкоцитів за умов цукрового діабету 1 типу

 2013 рік

Канюка Олена Петрівна. Структурно-функціональна характеристика системи еритрону мишей із нокаутом гена pttg

Гнатуш Андрій Романович Протекторна дія поліфенольних комплексів винограду за умов цукрового діабету 1 типу

Хохла Марія Романівна. Біохімічні механізми впливу галеги лікарської на клітини периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу

2014 рік

Ференц Ірина Вікторівна. Біохімічні ефекти впливу агматину на еритроцити та лейкоцити периферичної крові за умов цукрового діабету

Сабадашка Марія Володимирівна. Дія концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу

2016 рік

Лупак Мар`яна Ігорівна. Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської (Galega officinalis L.)

Чень Олег Ігорович. Протипухлинна дія рекомбінантної аргінази та її використання для розробки нових методів терапії лейкозів

2017 рік

Єфіменко Наталія Валентивніна. NO-залежна  регуляція  морфофункціонального  стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації

Стратегія кафедри біохімії на 2020-2025 р.р.

СТАТЕГІЯ

КАФЕДРИ БІОХІМІЇ

НА 2020–2025 р.р.

 

 1. Місія

Кафедра біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка є правоприємницею славних наукових колективів, які зробили вагомий внесок у формування сучасної біологічної науки. Звертаючись до історичних витоків, потрібно згадати, що вперше у Львові кафедра біологічної хімії була створена у 1896 році на базі медичного факультету Львівського університету. Формування сучасних наукових напрямків та відродження кафедри, загалом, відбулося в 1963 р. під орудою професора, доктора біологічних наук Бориса Федоровича Сухомлинова.

Кафедра – це колектив викладачів-науковців, які спільно працюють, об’єднані ідеєю зміцнення авторитету кафедри та Львівського національного університету імені Івана Франка в Україні та за кордоном.

Кафедра проводить навчально-виховну та методичну діяльність з метою підготовки висококваліфікованих фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти, а також здійснює науково-дослідну роботу.

Академічна програма кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка спрямована на забезпечення отримання студентами фундаментальних знань, необхідних для успішної кар’єри в промисловості, освіті, галузі охорони здоров’я, інших міждисциплінарних галузях, а також у наукових дослідженнях.

Основною метою кафедри є формування високоякісних та постійне вдосконалення дисциплін, для отримання студентами конкурентоспроможних теоретичних і прикладних навичок, що будуть актуальними для їхньої персональної реалізації у сучасному суспільстві.

 1. Візія

Кафедра біохімії – це відкрита, доброчесна, мобільна, інноваційна, конкурентоздатна, соціально відповідальна структура. Кафедра біохімії визнана в Україні та за кордоном, є престижною серед старшокласників і студентів. Працівники кафедри високо компетентні, креативні особистості, працюють з метою розвитку кафедри, Університету та постійно самовдосконалюються. Викладачі та науковці кафедри багато спілкуються зі школярами, студентами та випускниками, виховують майбутніх професіоналів-знавців своєї справи та патріотів України. Кафедра має стати інноваційним підрозділом з розвиненою інфраструктурою, який може забезпечити працівникам регулярне стажування у провідних закладах освіти світу.

 1. Цілі

Забезпечення високої якості навчального процесу, стійке зростання кількісних і якісних показників освітнього та навчального процесу. Розвивати міжнародну співпрацю, поглиблювати інтеграцію кафедри у світовий освітній та науковий простір. Створення сучасної освітньо-наукової інфраструктури. Відповісти на сучасні виклики та використати усі можливості для отримання очікуваних результатів.

 1. Операційний план – стратегічний план розвитку

 

Управління кафедрою та інформатизація

 

Завдання

Індикатори та показники досягнення

Термін

1 Забезпечення створення групи працівників кафедри у системі outlook.office.comдля швидкого обміну інформацією та можливості вільного доступу до документації кафедри на хмарному сервісі OneDrive наявність групи та кількість учасників у ній вересень 2020 р.
2 Своєчасне оновлення інформації на web-ресурсі кафедри, включаючи публікацію найновіших наукових досягнень працівників кафедри актуальність інформації, відображеної на сайті кафедри регулярно
3 Брати участь у формуванні єдиного інформаційного простору Університету шляхом ведення особистих кабінетів викладачів актуальність інформації, відображеної у особистих кабінетах викладачів регулярно
4 Продовжувати наповнювати існуючі курси та створювати нові на базі системи електронного навчання Moodle наявність усіх курсів на базі системи електронного навчання регулярно
5 Розробити веб-ресурс та відеоблог «Біологічні та хімічні методи» для студентів, аспірантів, викладачів та дослідників закладів вищої освіти України наявність веб-ресурсу, контент, що відображатиме кількісні та якісні методи дослідження основних груп біологічних речовин грудень

2023 р.

6 Продовжити формувати методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри. Зокрема, поруч з друком підручників, видавати їх у електронній формі («Механізми біохімічних реакцій») забезпечення усіх нормативних та вибіркових дисциплін навчальними, навчально-методичними посібниками чи підручниками, зокрема у електронній формі грудень

2023 р.

 

Міжнародна діяльність

 

Завдання Індикатори та показники досягнення

Термін

1 Сприяти участі студентів, аспірантів у програмах міжнародної академічної мобільності інтенсивність академічної мобільності студентів та аспірантів грудень 2025 р.
2 Підтримувати функціонування стипендіального Фонду імені Вацлава Шибальського для молодих науковців щорічні стажування кількох магістрів кафедри у Гданському університеті грудень 2025 р.
3 Сприяти стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за кордоном кількість та тривалість стажувань викладачів грудень 2025 р.
4 Запровадження разом із партнерськими закладами вищої освіти спільних програм подвійних дипломів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти запровадження двох спільних програм у співпраці з Вроцлавським природничим університетом, м. Вроцлав, Польща; Університетом Чукурова, м Адана, Туреччина вересень 2025 р.
5 Започаткувати щорічну Міжнародну літню школу «Functional foods – new challenges for balanced nutrition and treatment of metabolic disorders» проведення трьох Міжнародних літніх шкіл липень

2025 р

6 Забезпечити проведення круглих столів «Academic and Research Integrity» в межах проекту «Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових дослідженнях та впровадження інновацій у біологічних науках» (RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences (RESBIOS)»; конкурс H2020-SwafS-2018-2020 у рамках програми HORIZON 2020) проведення двох міжнародних круглих столів грудень

2022 р.

7 Регулярно проводити тренінги для колег щодо участі у міжнародних ґрантових проектах проведення п`яти тренінгів грудень

2025 р.

 

Освітня діяльність

 

Завдання Індикатори та показники досягнення

Термін

1 Постійно коригувати та вдосконалювати освітні програми. Пропонувати нові навчальні дисципліни, які повною мірою відображають наукові досягнення сучасної біохімії, клітинної та молекулярної біології, а також забезпечуватимуть формування навичок у студентів, з метою сприяння працевлаштуванню модерність і актуальність пропонованих освітніх програм і навчальних дисциплін регулярно
2 Забезпечувати популяризацію біохімії, як науки. Зокрема, шляхом проведення воркшопу для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл «The culture of usage of pharmaceuticals and household chemistry» та участі у щорічних Днях науки проведення чотирьох літніх шкіл

організація щорічних заходів у рамках Днів науки

грудень

2025 р.

3 Забезпечувати функціонування гуртка «Юні біохіміки» Малої академії наук України. Сприяти написанню наукових робіт високого рівня учнями-членами Малої Академії Наук України щорічна участь учнів-членів Малої академії наук у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт грудень

2025 р.

4 Впроваджувати читання курсів для магістрів та аспірантів англійською мовою читання двох спецкурсів англійською мовою грудень

2025 р.

5 Продовжити видавничу діяльність кафедри з метою поступового забезпечення всіх лекційних номенклатурних та вибіркових курсів відповідними підручниками видання

-навчального посібника «Механізми біохімічних реакцій»

– підручника «Великий практикум з біохімії»

– навчального посібника «Збірник задач і тестів з біохімії та молекулярної біології»

2021 р.

 

2022 р.

 

2024 р.

6 Окрім освітньо-професійної програми підготовки магістрів денної форми навчання акредитувати освітньо-наукову програму спеціальності 091 Біологія (спеціалізація Біохімія) для другого (магістерського) рівня вищої освіти, що дозволить збільшити набір у аспірантуру наявність освітньо-наукової програми грудень

2025 р.

7 Вдосконалити інструментарій та поновлювати матеріальне забезпечення лабораторій у яких проводяться лабораторні та практичні заняття придбання реактивів, лабораторного посуду, ремонт і придбання приладів (термостатів, спектрофотометрів) регулярно
8 Започаткувати виконання міжкафедральних, міждисциплінарних студентських наукових робіт захист п’яти міждисциплінарних наукових робіт студентів (курсових та кваліфікаційних робіт) регулярно
9 Зініціювати акредитацію та ліцензування нової спеціалізації «Молекулярна та клітинна біологія» формування справи по акредитації спеціалізації «Молекулярна та клітинна біологія» грудень

2025 р.

10 Модифікувати роботу студентського наукового гуртка, урізноманітнивши форми роботи (проводити семінари у форматі «доповідь-опонування-рецензування» для поглиблення у студентів навиків ведення наукової дискусії). кількість студентів, що відвідують гурток «Актуальні проблеми сучасної біохімії та молекулярної біології» грудень

2025 р.

11 Допомагати студентам вирішувати питання працевлаштування кількість проведених зустрічей, круглих столів чи скайп-конференцій з потенційними роботодавцями грудень

2025 р.

12 Ввести практику наставництва («менторства») магістрами кафедри для студентів молодших курсів, що дозволить підвищити рівень успішності студентів кафедри біохімії кількість зустрічей наставників зі студентами молодших курсів грудень

2025 р

13 Сприяти вивченню англійської мови працівниками кафедри наявність трьох працівників, рівень володіння англійської мови яких підтверджено сертифікатами грудень

2025 р.

 

Наукова діяльність

 

Завдання Індикатори та показники досягнення

Термін

1 Зберегти та розширити основні наукові напрямки роботи кафедри: вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за умов різних патологій; дослідження молекулярних механізмів дії біологічно активних компонентів лікарських рослин, медичних грибів та виноградного вина для отримання препаратів і функціональних харчових продуктів антиоксидантної та цукрознижувальної дії; створення на основі термотолерантних дріжджів модельних біологічних систем для обгрунтування нових підходів корекції патологічних процесів, притаманних людським клітинам. кількість працівників, які виконують дослідження в рамках наукових напрямків, подання проектів грудень

2025 р.

2 Збільшувати кількість поданих ґрантових пропозицій подання двох проектів на держбюджетне фінансування, ґрантових пропозицій на фінансування українськими та закордонними організаціями грудень

2025 р.

3 Збільшувати кількість та якість публікацій у журналах (особливо у співавторстві зі студентами) з імпакт-фактором щорічно подання трьох статей у журнали з імпакт-фактором та / або у журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз грудень

2025 р.

4 Сприяти підвищенню кваліфікації працівників у сфері цифрових компетенцій. Ініціювати купівлю ліцензійної програми для статистичної обробки даних (наприклад, GraphPad software Prism) та провести навчальні тренінги кількість проведених та відвіданих тренінгів, наявність програм для статистичної обробки експериментальних даних грудень

2025 р.

5 Продовжувати працювати над поліпшення інфраструктури наукових лабораторій. придбання орбітального термостатованогошейкер-інкубатора (ES-20, BioSan, для культивування клітин за певних контрольованих умов) для науково-дослідної роботи грудень

2025 р.

6 Ініціювати сертифікацію та акредитацію лабораторії кафедри біохімії (ауд. 148–149). Проаналізувати та за можливості започаткувати виконання оплачуваних робіт на замовлення сторонніх осіб підготовка лабораторій до сертифікації відповідно до стандартів ISO грудень

2025 р.

7 Сприяти науковим стажуванням працівників кафедри біохімії, та презентації їхніх досліджень на національних / міжнародних конференціях шляхом пошуку коштів на оплату пов’язаних з поїздками видатків регулярний пошук ґрантів на стажування та своєчасне інформування працівників кафедри про такі пропозиції регулярно
8 Створити на регулярній основі програму наукових зустрічей-семінарів наукових працівників кафедри для обговорення та вирішення науково-дослідницьких викликів сучасності проведення наукових зустрічей семінарів згідно з графіком, затвердженим на засіданні кафедри грудень

2025 р.

9 Створити атмосферу співробітництва та співпраці між різними дослідницькими групами, що сприяє розвитку міждисциплінарних досліджень, як в рамках окремих наукових напрямків кафедри біохімії, так і міждисциплінарних досліджень кількість працівників, які виконують дослідження в рамках міждисциплінарних досліджень, подання проектів, проведення міжкафедральних семінарів грудень

2025 р.

 

Співробітники

завідувачСИБІРНА Наталія Олександрівназавідувач
доцентБРОДЯК Ірина Володимирівнадоцент
доцентГАЧКОВА Галина Ярославівнадоцент
доцентКЛИМИШИН Наталія Ігорівнадоцент
доцентЛЮТА Мар'яна Ярославівнадоцент
доцентНАГАЛЄВСЬКА Марія Романівнадоцент
доцентСАБАДАШКА Марія Володимирівнадоцент
доцентСТАСИК Олена Георгіївнадоцент
інженер 1 категоріїБУРДА Володимира Адамівнаінженер 1 категорії
старший лаборантПЕРМЯКОВА Наталія Юріївнастарший лаборант
старший лаборантЧУГАЙ Анна Романівнастарший лаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладУчасть працівників кафедри біохімії в міжнародній програмі обміну

10.02.2020 | 14:37

Професор кафедри біохімії Наталія Сибірна, а також аспіранти Олексадр Кармаш та Ольга Дзидзан протягом січня-лютого 2020 року були учасниками міжнародної програми обміну аспірантів та науково-педагогічного персоналу “International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff” (project No. POWR.03.03.00-00-PN13/18) в Жешувському університеті за сприяння агенції NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej).
Під час перебування професором Наталією Сибірною було прочитано два спеціалізовані курси лекцій на теми: A Search for Diabetes Mellitus Related Violations of Leukocytes and Treatment of these Conditions by Medicinal Plants; Influence...

Читати »

ХІІ УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ КОНГРЕС, присвячений 165-й річниці від дня народження І. Я. Горбачевського

07.10.2019 | 16:41

Працівники кафедри біохімії взяли участь в ХІІ УКРАЇНСЬКОМУ БІОХІМІЧНОМУ КОНГРЕСІ, присвяченому 165-й річниці від дня народження І. Я. Горбачевського, що відбувся з 30 вересня по 4 жовтня 2019 року в м. Тернопіль.
Доповіді представили:
Проф. Сибірна Н.О. «ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ З АНТИОКСИДАНТНОЮ ТА ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ»
Проф. Стойка Р.С. «“SMART” NANOMEDICINES: DESIGN AND BIOACTIVITY»
Доц. Нагалєвська М.Р. «YACON EXTRACTS PREVENT DIABETES INDUCED OXIDATIVE DAMAGE OF MORPHO-FUNCTIONAL STATE OF LEUKOCYTES»
Доц. Сабадашка М.В. «DIABETES MELLITUS ACCOMPANIED BY OXIDATIVENITRATIVE STRESS DEVELOPMENT IN LEUKOCYTES»
Доц. Бродяк І.В. «ДИНАМІКА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ АКТИНОВИХ ФІЛАМЕНТІВ...

Читати »

Вітаємо студентську команду біологічного факультету!

23.04.2019 | 17:25

Студентська команда нашого факультету у складі – капітан команди Стець Максим і учасники Романов Сергій, Стефанія Юхно та Нікитенко Вікторія (студенти 2 курсу) в період з 19 по 21 квітня брали участь у командному біологічному турнірі “Крокус” (https://www.facebook.com/TournamentCrocus/) та зайняли 2 місце. Стефанія Юхно була нагороджена як кращий рецензент. Турнір відбувався у стінах Харківського національного університету імені Н. В. Каразін.
Вітаємо!!!

 

Читати »