Кафедра біохімії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Новини

Кафедра біохімії готує:

бакалаврів за напрямом підготовки “091-біологія”

 • денна форма: спеціалізація – біохімія,
 • заочна форма: спеціалізація – лабораторна діагностика біологічних систем.

магістрів за спеціальністю “091-біологія”

 • денна форма: спеціалізація – біохімія,
 • заочна форма: спеціалізація – лабораторна діагностика біологічних систем.
Спеціалісти-біохіміки – випускники кафедри біохімії працюють в науково-дослідних інститутах України та за кордоном, викладачами коледжів, ліцеїв та спеціалізованих закладів з викладанням біологічних дисциплін на молекулярно-біологічних засадах, а також на підприємствах фармацевтичної і харчової промисловості, які пов’язані з біотехнологічними процесами, біохімічних лабораторіях медичних установ та лабораторіях екологічного моніторингу.

Викладачі кафедри біохімії викладають нормативні курси: “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Молекулярна біологія”, “Радіобіологія” та 20 спецкурсів.

Викладачі кафедри біохімії є кураторами академічних груп, беруть участь у навчально-виховному процесі та громадсько-активному житті студентів, обговорюють із студентами поточну та сесійну успішність, допомагають їм не лише під час навчання в Університеті, але й після завершення навчання на біологічному факультеті.

Студенти кафедри біохімії задіяні у виконанні держбюджетних тем та наукових проектів, беруть активну участь у наукових семінарах кафедри, Інституту біології клітини НАН України, щорічних наукових студентських конференціях, засіданнях біохімічного клубу.

На даний час наукова школа „Біохімія і молекулярна біологія” на кафедрі біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка об’єднує 2 докторів біологічних наук і 13 кандидатів біологічних наук.

Загальним науковим напрямом школи є визначення молекулярних механізмів дії екстремальних факторів на різні системи організму. Пріоритетними напрямами роботи наукової школи є:
1. Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за різних патологій (за умов цукрового діабету, дії рентгенівського випромінювання та за алкогольної інтоксикації).
2. Дослідження механізмів біологічної дії фізіологічно-активних компонентів лікарських рослин для отримання фітопрепаратів антиоксидантної та цукрознижуючої дії.
3. Дослідження молекулярних механізмів протекторного ефекту природних комплексів поліфенолів винограду за умов оксидативного та нітративного стресів.
4. Розробка ефективних способів корекції метаболічних порушень, індукованих гіпоксією різної етіології.

За роки функціонування наукової школи „Біохімія і молекулярна біологія” досягнуто значних успіхів:
1. Встановлено основні закономірності дії іонізуючого випромінювання різної інтенсивності на клітини системи крові.
2. Досліджено протекторні й адаптогенні властивості низки біологічно активних речовин. Обґрунтовано ефективність застосування нікотинаміду, карнозину та його комплексів з металами.
3. На основі дослідження порівняльного аналізу первинної структури міоглобінів різних екологічних груп тварин розроблено концепцію біохімічної адаптації системи транспорту і депонування кисню.
4. Розроблено способи корекції функціональних порушень кисеньтранспортної і антиоксидантної систем крові та інших тканин організму, зумовлених гіпоксією різної етіології.
5. Розроблено спосіб термодинамічної та стереохімічної оцінки внеску гідрофобних взаємодій у процеси згортання і стабілізації глобулярних білків.
6. Розроблено тест–систему для діагностичного та прогностичного застосування при лікуванні цукрового діабету 1-го типу. Визначено основні тестові показники, що покладені в основу диференціальної діагностики та визначення молекулярних мішеней для корекції фармакологічними засобами діабетичних ангіопатій.
7. Отримано 6 патентів на корисну модель “Спосіб лікування діабету“ і 2 патенти на винахід.
Досягнення наукової школи кафедри біохімії Франкового університету не лише мають вагоме теоретичне значення, але і є підгрунтям для розробки нових способів діагностики та лікування широкого кола захворювань різної етіології.

Новітніми напрямами у роботі кафедри біохімії є:
1. З’ясування кількісного перерозподілу та структури олігосахаридних компонентів мембранних глікопротеїнів клітин системи крові у нормі та за умов ЦД 1-го типу, які визначають їхні функціональні особливості.
2. Виявлення ролі механізмів нітрування-денітрування, а також фосфорилювання-дефосфорилювання елементів сигнальних шляхів у процесі клітинної адгезії та агрегації клітин системи крові за умов ЦД 1-го типу.
3. Розробка технології виділення, створення рецептури і способу стабілізації препаратів цукрознижуючої та антиоксидантної дії на основі рослинної сировини й медичних грибів.
4. Вивчення впливу ендо- та екзогенних чинників на процеси агрегації й деградації людського білка альфа-синуклеїну, головного тригерного фактора хвороби Паркінсона, в модельних рекомбінантних штамах дріжджів Hansenula polymopha.

Кафедра біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка є правоприємницею славних наукових колективів, які зробили вагомий внесок у формування сучасної біологічної науки. Звертаючись до історичних витоків, потрібно згадати, що вперше у Львові кафедра біологічної хімії була створена у 1896 році на базі медичного факультету Львівського університету. З 1896 р. по 1904 р. кафедрою біологічної хімії завідував Владислав Нєміловіч, який у 1902–1903 р.р. був також деканом медичного факультету Львівського університету. Його наукові інтереси стосувалися удосконалення методів дослідження сечі та використання отриманих результатів у клінічній діагностиці. Під його керівництвом було синтезовано нову хімічну сполуку з курареподібною активністю (коприн). У той час на кафедрі проводилися мікроскопічні та хімічні дослідження лікарських рослин та продуктів харчування.

У 1918 році кафедру очолив Вацлав Даміан Морачевський, науковими уподобаннями якого були органічна і медична хімія, фізіологія, загальна патологія. Він одним з перших дослідив метаболізм білків, описав ефект затримки води в організмі при збагаченій жирами дієті та діуретичний вплив білкової дієти. Очолюваний ним колектив зробив внесок у розуміння шляхів мінерального обміну за інфекційних хвороб, діабету. Вацлав Даміан Морачевський започаткував клінічну біохімію, підготував 7 докторів наук.

Я. О. ПАРНАС

Hayкові дослідження в галузі біохімії у Львівському університеті набрали світової ваги з приходом в 1920 р. на посаду професора і директора інституту медичної xiмiї видатного біохіміка Якуба Оскаровича Парнаса. Основні напрямки роботи львівської школи Я.О. Парнаса стосувались вивчення ферментативних перетворень у процесах м’язового скорочення та спиртового бродіння.

Вперше були описані реакції фосфоролізу глікогену та фосфорилювання в реакціях гліколізу, які дотепер є основою викладу динамічної біохімії в усіх визнаних новітніх підручниках. Я.О. Парнас був одним з піонерів застосування ізотопних методів в біохімічних дослідженнях, зокрема в процесах трансфосфорилювання. Кафедра забезпечувала викладання таких дисциплін як неорганічна, органічна, аналітична, фізична і фізколоїдна хімія та готувала спеціалістів медичного та фармацевтичного профілю. Різноманітні напрями наукових досліджень включали:

 1. Вивчення метаболізму глікогену, взаємозв’язку процесів гліколізу і спиртового бродіння, реакції гліколізу та інші ферментативні перетвореннями в м’язах, проблеми анаеробного розпаду вуглеводів (цикл Ембдена–Мейєргофа–Парнаса–Кребса).
 2. Дослідження метаболізму амінокислот, жовчних пігментів, обміну кофеїну і теоброміну, дослідження обміну похідних пурину та особливостей їхнього метаболізму за цукрового діабету.
 3. Вплив алкоголю на метаболічні процеси, процес лактації та хімічний склад молока.
 4. Здійснювалися способи виділення холестерину, визначався вміст фосфору в кістках і зубах, проводилися дослідження особливостей метаболізму стереоізомерних молочних кислот в організмі.
 5. Проведено синтез окремих лікарських препаратів (танальбін, замінники вітаміну К).
 6. Уперше в світі використано радіоактивні ізотопи фосфору в біохімічних дослідженнях.

У 1939 році кафедра біологічної хімії була розділена на два колективи : кафедру біологічної хімії Львівського медичного інституту та кафедру біохімії в університеті. З 1940 по 1941 р.р. завідував кафедрою доктор медичних наук, професор Юзеф Геллер, наукові інтереси якого стосувалися порівняльної біохімії, біохімії білків, методики біохімічних досліджень, фізіології, ембріології, гістології. Цей вчений був головним редактором журналу “Postepy Biochemii” (1953–1959) та членом редколегії журналів: “Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciencis”, “Life Sciences”, “Molecular and Cellular Biochemistry”.

     К. М. ЛЕУТСЬКИЙВ 1945-1950 рр. кафедру очолював професор, доктор біологічних наук
Корній Матвійович Леутський. Провідним напрямом досліджень в цей період було вивчення функцій вітаміну А в організмі людини i тварин, зокрема, в oбмінi фосфоліпідів, нуклеїнових кислот та взаємозв’язку вітаміну А з обміном мікроелементів.

У 1950–1963 роках кафедри, як підрозділу біологічного факультету, не було.

Б. Ф. СУХОМЛИНОВ

Відродження кафедри у складі Львівського державного університету імені Івана Франка відбулось в 1963 р. під орудою професора, доктора біологічних наук Бориса Федоровича Сухомлинова – учня талановитого продовжувача школи львівських біохіміків – С.3. Гжицького. Б.Ф. Сухомлинов завідував кафедрою упродовж 25 років, а з 1988 по 1993 рік працював професором кафедри біохімії. Борис Федорович Сухомлинов народився 18 липня 1916 року у слободі Уразово Курської області (Росія). У 1942 році він закінчив хімічний факультет Ростовського університету.

Свій трудовий шлях Борис Федорович почав лаборантом (1942–1943рр.) кафедри біохімії Ставропольського медичного інституту, а з 1943 по 1948 рік був асистентом цієї кафедри. Із 1948 року його доля пов’язана зі Львовом. Спочатку (1948–1951рр.) він був науковим співробітником науково-дослідного інституту гематології та переливання крові. У 1950 році Сухомлинов Б.Ф. захистив кандидатську дисертацію на тему “Дихальна функція крові собак після видалення різних відділів шлунка”. З 1951 по 1961 рік працював науковим співробітником науково-дослідного інституту агробіології АН УРСР. У 1961 році Сухомлинов Б.Ф. був запрошений на посаду доцента кафедри фізіології людини і тварин у Львівський університет

За його керівництва в роботах співробітників кафедри та науково-дослідної лабораторії виявлено ocновні закономірності дії сублетальних та летальних доз іонізуючого випромінювання на структурно-функціональні властивості киснево-транспортних білків, а також молекулярні принципи протекторної дії гіпоксичних газових сумішей. У цей період кафедрою було внесено вагомий вклад у розвиток структурно-метаболічної тeopiї дії іонізуючого випромінювання. Визнання отримав пріоритетний напрям роботи кафедри – дослідження первинної структури міоглобінів різних видів тварин. Професор Сухомлинов Б.Ф. підготував 49 кандидатів біологічних наук.

М. М. ВЕЛИКИЙ

3 1988 р. кафедру очолив професор, доктор біологічних наук
Микола Миколайович Великий. Поряд з традиційними для кафедри напрямками – радіаційна бioxiмiя, структура i функції білків було започатковано дослідження регуляції внутрішньоклітинного метаболізму природними біологічно активними сполуками. Проводилися дослідження хронічної дії іонізуючого випромінювання низької інтенсивності на організм людини і тварин та пошук ефективних природних адаптогенів. Було обгрунтовано концепцію біохімічної адаптації систем транспорту та депонування кисню за дії екстремальних факторів.

 

Я. П. ЧАЙКА

3 2001 р. по 2006 р. кафедру очолював доцент, кандидат біологічних наук Ярослав Петрович Чайка. Його основні наукові роботи присвячені біохімічній характеристиці радіаційного ураження слизових оболонок шлунково-кишкового тракту. За час його завідування кафедрою доксторські дисертації захистили Коробов В. М. і Сибірна Н. О.

 

Н. О. СИБІРНА

У 2006 р. завідувачем кафедри було обрано доктора біологічних наук, професора Сибірну Наталію Олександрівну. На даний час професор Н.О. Сибірна успішно керує науковою школою “Біохімія і молекулярна біологія”, яка створена понад 50 років тому на кафедрі біохімії. У рамках наукової школи вона започаткувала новий науковий напрямок – “Молекулярні механізми регуляції порушень системи крові за умов патологічних станів різної етіології.” З того часу, як Наталія Олександрівна очолила кафедру біохімії, значно розширився спектр наукових тематик, за якими здійснюється науково-дослідна робота.

Поряд із традиційними радіобіологічними дослідженнями, які історично були першими і класичними для кафедри біохімії, під керівництвом професора Н.О. Сибірної проводяться також дослідження за темами: “Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за умов цукрового діабету”, “Дослідження біохімічних механізмів біологічної дії фізіологічно-активних компонентів лікарських рослин для отримання фітопрепаратів цукрознижуючої дії”, “Дослідження молекулярних механізм і протекторного ефекту природних комплексів поліфенолів винограду за умов оксидативного та нітративного стресів”, “Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини”, “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки та вплив нокауту цього гена на морфофункціональний стан клітин системи крові”, “Дослідження структурно-функціонального стану еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів за алкогольної інтоксикації”.

За роки роботи на кафедрі Наталія Олександрівна здійснювала керівництво дев’ятьма держбюджетними темами, двома міжнародними темами, що фінансувалися Державними фондами фундаментальних досліджень України та Білорусії, темою під егідою Комітету наукових досліджень республіки Польща, а також теми, яка фінансувалася урядом Канади і виконувалася у рамках гранту Українського науково-технологічного центру. Її наукові здобутки мають не лише теоретичну цінність, а й практичне значення, що підтверджено трьома патентами на корисну модель, які стосуються способів лікування цукрового діабету. Під керівництвом Н.О. Сибірної створено тест-систему для ранньої діагностики та прогностичного застосування і контролю терапевтичних заходів під час лікування цукрового діабету 1-го типу. З 2005 по 2014 рік 11 аспірантів кафедри біохімії, якими керувала проф. Сибірна Н.О., отримали звання кандидатів біологічних наук за спеціальностями “Біохімія” та “Цитологія, клітинна біологія і гістологія”. Професор Н.О. Сибірна має широкі зв’язки із закордонними колегами та здійснює керівництво міжнародними проектами та аспірантами закордонних університетів. Це дало змогу співробітникам, аспірантам та магістрам кафедри побувати у цих інституціях як із короткими візитами, так і для тривалого наукового стажування. Проф. Сибірна Н.О. є головою постійно діючого міжнародного наукового семінару “Актуальні проблеми сучасної біохімії”. Для читання лекцій у рамках цього семінару запрошуються вітчизняні та закордонні вчені, провідні спеціалісти у галузі біохімії та молекулярної і клітинної біології.

У різні роки на кафедрі біохімії працювали:

В. Я. МИСАК

Мисак Володимир Якович (1940–1977 рр.) Біолог-біохімік. Кандидат біологічних наук (Фізико-хімічні властивості і хімічна структура тропоміозину м”язів, опромінених гамма-променями [Со]60, 1970). Народився 30 червня 1940 р. в с. Переволочна Бродівського району Львівської області. У 1964 р. закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1965 р. працював молодшим науковим співробітником проблемної лабораторії радіаційної і фізико-хімічної біології; 1965–1975 рр. асистент, 1975–1977 рр. доцент кафедри біохімії Університету.

Передчасно помер у липні 1977 р., м. Львів. Наукові інтереси: дослідження структури і властивостей гемових та міофібрилярних білків за умов радіаційного впливу. Є автором понад 30 наукових праць.

В. М. КОРОБОВ

Коробов В’ячеслав Миколайович (1940–2003 рр.) Біохімік. Кандидат біологічних наук (Фізико-хімічні властивості і часткова первинна структура міоглобінів ондатри (Ondatra zibethica) і бобра (Castor fiber), 1973), доцент (1976), доктор біологічних наук (Механізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів М, 2003). Народився 11 липня 1940 р. у м. Кемь, КФАРСР.

У 1969 р. закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, у 1973 р. аспірантуру при кафедрі біохімії Університету. У 1969–73 рр. працював молодшим науковим співробітником проблемної лабораторії радіаційної і фізико-хімічної біології. З 1975 по 1976 рр. – асистент, а з 1976 по 2003 рр. – доцент кафедри біохімії. Соросівський професор (1996). Брав активну участь у роботі Українського біохімічного товариства. Передчасно помер після важкої хвороби 28 липня 2003 р. у Львові. У коло його наукових інтересів входило дослідження молекулярних механізмів адаптації організмів людини і тварин до гіпоксії. Розробив спосіб корекції метаболічних порушень за умов гіпоксії м’язовим дипептидом карнозином. Є автором 1 винаходу, 2 патентів, понад 185 наукових праць. Співавтор монографії “Миоглобин: структура, свойства, синтез, биологическая роль”.

Г. П. КУЗНЄЦОВ

Кузнєцов Геннадій Петрович (1941 – 2012) – біолог-біохімік, радіолог, канд. біол. наук (Физико-химические свойства и химическая структура гемоглобина кролика при лучевой патологии, 1972). У 1964 році закінчив біологічний факультет Львівського університету. У 1958–60 роках працював старшим препаратором кафедри зоології хребетних. З 1965 року його життя було пов”язане з проблемною лабораторією біологічного факультету, спочатку лаборант, 1965–71 молодший науковий співробітник, а з 1971 по 1995 рік Геннадій Петрович працював завідувачем проблемної лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології.

У 1995–97 зав. лабораторією функціонально-біохімічних досліджень МНТЦ “Укриття” (м. Чорнобиль); 1997–99 завідувач лабораторії радіаційної імунології, 2001–02 провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної біохімії, 2002–03 старший науковий співробітник відділу координації, аналізу та планування наук. досліджень Інституту радіаційної медицини АМН України (м. Київ). Наукові інтереси: молекулярно-біохімічні властивості та структура гемоглобінів різних тварин, вплив іонізуючої радіації на біологічні об’єкти, фізіологічно-біохімічна оцінка метаболічного стану ліквідаторів та потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС.

М. З. ДАЦЬКІВ

Дацьків Михайло Захарович (1940-2014) Біохімік. Кандидат біологічних наук (Вплив рентгенівського опромінення на електрофоретичну характеристику та біосинтез розчинних білків тканин нирок та легень, 1967). Старший науковий співробітник (1969). Народився 25 листопада 1940 р. у с. Гумниська Буського району Львівської області. У 1963 р. закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, у 1966 р. аспірантуру.

У 1966–1969 рр. працював молодшим науковим співробітником, 1969–1977 рр. старшим науковим співробітником проблемної лабораторії радіаційної і фізико-хімічної біології;1977–1989 рр. завідувачем відділу тропічних і субтропічних рослин; 1989–1998 рр. завідувачем відділу біохімії, фізіології, генетики та селекції рослин; 1998–2001 рр. завідувачем відділу фізіології і біохімії рослин Ботанічного саду Університету. Заступник голови біохімічної комісії НТШ (1989), член Українського біохімічного товариства. Наукові інтереси: радіаційна й екологічна біохімія. Вивчає біохімію білків (гемопротеїни) та розчинних білків органів і тканин тварин та рослин за умов радіаційного та техногенного ураження (стресу), а також у філогенезі. Є автором понад 135 наукових праць.

Л. І. СОЛОГУБ

Сологуб Леонід Ілліч (30.07.1931-15.04.2008) — доктор біологічних наук, професор. Народився 30 липня 1931 р. в м. Белз Сокальського району Львівської області. У 1953 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут. Із березня 1962 року по квітень 1965 р. навчався в аспірантурі при Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії с.-г. тварин. У травні 1965 р. захистив дисертацію “Показники вуглеводно-фосфорного обміну у великої рогатої худоби у зв’язку з онтогенезом” на ступінь кандидата біологічних наук.

У 1973 році на вченій раді біологічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка Сологуб Л. І. захистив дисертацію “Обмін вуглеводів у великої рогатої худоби і свиней в онтогенезі” на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук. У 1994 році йому присвоєне вчене звання професора. Як професор кафедри біохімії Львівського національного університету Л. І. Сологуб протягом багатьох років читав студентам біологічного факультету лекції з різних ділянок біохімії, керував науковою роботою та виконанням дипломних робіт випускників.

 

О. М. БІЛОКОНЬ

Білоконь Олена Максимівна (24.ХІ.1928, м. Москва) – біолог-генетик, канд. біол. наук (Гамазовые клещи и блохи мелких млекопитающих на территории западных областей Украины, 1965), доцент. (1968). Закінчила біол.-ґрунт. ф-т Москов. ун-ту (1952), аспірантуру біол. ф-ту Львів. ун-ту (1962). У 1963–66 працювала молодшим науковим. співроітником радіаційної та фізико-хімічної біології проблемної лабораторії. З 1966 по1976 рік – доцентом кафедри біохімії. З 1976 по 1988 завідувала кафедрою генетики Львівського університету.

Я. В. ОЛІЙНИК

Олійник Ярослав Володимирович (02.ХІ.1930, Нове Село Підволочиського р-ну Тернопільської обл.) – біолог-фізіолог, біофізик, канд. біол. наук (Вплив неперервного постійного електричного струму на симетричні ділянки кори великих півкуль головного мозку, 1961), доц. (1968).Закінчив з відзнакою біол. ф-т Львів. ун-ту (1954). У 1954–60 ст. наук. співроб., 1960–63 зав. пробл. лаб. радіац. та фіз.-хім. у біології, її співорганізатор (1957); 1963–74 доц. каф. біохімії, 1974–99 доц. каф. біофізики та мат. методів у біології Львів. ун-ту.

Наукові інтереси: електрофізіологія, молекул. біохімія та біофізика, фізіол. та біохім. механізми впливу фіз. факторів (іонізуючих випромінювань, від’ємних аероіонів) на біологічні системи.

Л. С. СТАРИКОВИЧ 

Старикович Людмила Степанівна Доцент, кандидат біологічних наук. Народилася 8 квітня 1947 року в м. Львів, Україна. В 1970 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1970-1973 рр. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 1974

З 1970 року працювала на кафедрі біохімії Львівського університету, спочатку на посаді старшого лаборанта, з 1973 по 1974 рр. працювала на посаді інженера та молодшого наукового співробітника НДЧ, а з 1975 р. – на посаді доцента кафедри.

Вчене звання доцента присвоєно в 1984 році. З 2010 року дотепер працює у Природничому коледжі Львівського державного університету імені Івана Франка, на відділенні Прикладна екологія. З 2011 року є головою циклової комісії. Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства. Область наукових інтересів – дія іонізуючого випромінювання на біомолекули та їх комплекси ссавців. Список друкованих праць включає понад 112 позицій.На кафедрі біохімії викладала курси: Біохімія, Радіобіологія; спецкурси – Молекулярна генетика; Молекулярні основи еволюції; Біохімія геному; Радіаційна біохімія; Структура і функції ферментів; Молекулярні механізми інтеграції метаболізму; Молекулярні механізми трансдукції клітинних сигналів; Молекулярні механізми міжклітинної комунікації; Біохімічна екологія. У Природничому коледжі читає лекції з курсу Прилади і методи контролю стану навколишнього середовища та спецкурси – Біоорганічна хімія, Біохімія, Екологічна біохімія, Радіоекологія.

Л. Б. ДРОБОТ 

Дробот Людмила Борисівна Кандидат біологічних наук (Первинна структура міоглобіна бобра, 1980), доцент (1994), доктор біологічних наук (Особливості організації і функціонування сигнальних мереж у нормальних та пухлинних клітинах, 2006). Народилася 15 травня 1947 року у м. Львів. Закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1971), аспірантуру (1974).

У 1973–1984 рр. працювала старшим лаборант, інженером, асистентом, доцентом кафедри біохімії Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1984 по 1996 рр. – молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником. З 1996 по 2001 рр. завідувач відділу біохімії клітинної диференціації; 2001–2006 рр. завідувач відділу сигнальних механізмів клітини відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР, який у 2001 р. перейменовано в Інститут біології клітини НАН України, м. Львів. У 1996 р., 1998 р. працювала в Інституті ракових досліджень Людвіга (Лондон), 2000 р. в Единбургському університеті; з 2006 р. науковий співробітник Інституту біохімії НАН України (м. Київ). Член Українського біохімічного товариства; співорганізатор міжнародних Парнасівських конференцій з проблем біохімії, з’їздів Українського біохімічного товариства. Наукові інтереси: досліджує сигнальні механізми контролю проліферації, диференціації та фізіологічної смерті (апоптозу) нормальних і пухлинних клітин людини та тварин.

О. В. ТРИКУЛЕНКО 

Трикуленко Олександр Володимирович (08.VІІІ.1948, м. Львів) – біолог-біохімік, канд. біол. наук (Молекулярні механізми біологічної дії нітрилів пропіoнової та ізовалеріанової кислот, 1982), ст. наук. співроб. (1983). Закінчив біол. ф-т Львів. ун-ту (1972). У 1973–83 інженер, 1983–92 ст. наук. співроб., 1992–2008 завідувач лабораторії радіаційної та молекулярної біології Львівського університету. З 2008 на пенсії. Наукові інтереси: дослідження. структури білків при дії різних чинників. Автор близько 70 наукових праць.

М. В. ГОНЧАР

Гончар Михайло Васильович. Народився 02.02.1952 в с. Стриганці Бережанського р-ну Тернопільської обл. Кандидат хімічних наук (1978), доцент (1984), доктор біологічних наук (2001) , професор (2005) . Закінчив із відзнакою хімічний факультет Московського державного ун-ту ім. М.В. Ломоносова (1974) та аспірантуру цього ж університету за спеціальністю “біоорганічна хімія, хімія природних і фізіологічно активних сполук” (1977). Кандидатська дисертація (“Пепсини коня”).

Докторська дисертація (“Шляхи енергозабезпечення і детоксикації у метилотрофних дріжджів та їх скерована модифікація з метою створення нових ферментативних і біосенсорних аналітичних систем”, спеціальність – біохімія). 1980–85 доцент кафедри біохімії. Заступник директора з наукової роботи Інституту біології клітини НАН України (2000-2007) та завідувач відділу регуляторних систем клітини (2001-2007) , а згодом – аналітичної біотехнології (з 2008 р.) цього ж Інституту. Основний напрям наукових досліджень – біохімія та біотехнологія неконвенційних дріжджів

Л. Ю. ВОЙТІВ

Войтів (Холоднюк) Любов Юріївна народилася 3.01. 1947 р. в селі Сьомаки, Славутського району Хмельницької області. У 1964 році закінчила Берездівську середню школу. У цьому ж році поступила на біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Закінчила університет у 1969 році за спеціальністю: Біолог. Викладач біології та хімії; спеціалізації – біохімік. Після закінчення університету була скерована на роботу на кафедру біохімії біологічного факультету.

 

Пропрацювала на кафедрі 35 років. Працювала на посаді старшого лаборанта кафедри, інженером першої категорії. Протягом багатьох років була профоргом кафедри, головою профбюро факультету.

В. Р. ДРЕЛЬ

Дрель Віктор Ростиславович. Старший науковий співробітник, доктор біологічних наук. Дата народження: 9 червня 1976 року (м. Львів, Україна). (м. Кременець, Тернопільської обл.) В 1998 році закінчив біологічний ф-т Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. В 1999-2002 рр. навчався стаціонарно в аспірантурі при Інституті біології клітини НАН України. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

У 2014 р. захистив докторську дисертацію по спеціальності 03.00.04 – біохімія.
У 1998–99 рр. інженер, з 2004 – мол. наук. співроб. Інст-ту біології клітини НАНУ.
У 2004–08 рр. науковий співробітник, з 2008 – інструктор Пенінгтонівського біомедичного центру національного ун-ту Луїзіани (м. Батон-Руж), США. З листопада 2008 р. на посаді старшого наукового співробітника НДЛ-43 кафедри біохімії. У 2014 р.працював на посаді завідувача Міжкафедральної лабораторії спектрофотометричних методів дослідження в біології.

 

У 80-х роках ХХ століття кафедра успішно готувала магістрів – біохіміків для країн Азії, Африки та Південної Америки. Багато з цих випускників в подальшому навчались в аспірантурі та захистили дисертації на кафедрі біохімії.

 

Студенти-іноземці та викладачі кафедри, 80-ті рр.

 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ ВИПУСКНИКАМИ ТА СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ БІОХІМІЇ

2014Дрель Віктор РостиславовичБіохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень
2007Юкало Володимир ГлібовичБілки казеїнового комплексу коров’ячого молока та продукти їх протеолізу за дії ферментів молочнокислих бактерій
2006Дробот Людмила БорисівнаОсобливості організації і функціонування сигнальних мереж у нормальних та пухлинних клітинах
2005Сибірна Наталія ОлександрівнаМолекулярні основи змін структурно-функціональоного стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу
2004Столяр Оксана БорисівнаРоль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків
2004Воробець Наталія МиколаївнаЕндогенні механізми формування стійкості рослин до дї іонів свинцю за участю аскорбат-глутатіонової системи
2003Коробов В’ячеслав МиколайовичМеханізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів
2002Антоняк Галина ЛеонідівнаОсобливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку
1994Коношенко Світлана ВолодимирівнаПорівняльна характеристика структурних і функціональних особливостей гемоглобіну в ряду хребетних
1993Стойка Ростислав СтепановичТрансформуючий фактор бета та його роль у регуляції проліферації клітин тварин і людини.
1988Великий Микола МиколайовичИсследование регуляторной роли окислительно-восстановительного состояния никотинамидных коферментов во внутриклеточном метаболизме в тканях животных)

 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ НА КАФЕДРІ БІОХІМІЇ

2017Горбулінська Олександра Вікторівна«Біохімічні зміни в клітинах крові щурів за умов введення екстрактів та суспензій якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) за цукрового діабету 1-го типу»
Єфіменко Наталія Валентинівна«NO-залежна регуляція морфофункціонального стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації»
2016Лупак Мар’яна Ігорівна«Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської (Galega officinalis L.)»
Чень Олег ІгоровичПротипухлинна дія рекомбінантної аргінази та її використання для розробки нових методів терапії лейкозів
2015Чумак Віра Василівна“Механізми антинеопластичної дії нових гетероциклічних сполук на основі 4-тіазолідинону”
2014Сабадашка Марія Володимирівна“Дія концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу”
Ференц Ірина ВікторівнаБіохімічні ефекти впливу агматину на еритроцити та лейкоцити периферичної крові за умов цукрового діабету
2013Канюка Олена ПетрівнаСтруктурно-функціональна характеристика системи еритрону мишей із нокаутом гена pttg
Гнатуш Андрій РомановичПротекторна дія поліфенольних комплексів винограду за умов цукрового діабету 1 типу
Хохла Марія РоманівнаБіохімічні механізми впливу галеги лікарської на клітини периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу
2011Здіорук Микола ІгоровичМолекулярні механізми агрегаційної здатності лейкоцитів за умов цукрового діабету 1 типу
2010Перетятко Юлія ВолодимирівнаВплив рентгенівського випромінювання на NO-залежні механізми регуляції морфо-функціонального стану імунокомпетентних клітин крові
2009Дацюк Леонід ОлексійовичСтруктурно-фунціональний стан системи еритрону за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання
Буслик Тетяна ВолодимирівнаОсобливості структурно-фунціональної організації еритроцитів за умов цукрового діабету 1-го типу
2008Бесерріль Арагон Габрієль АльфонсоМолекулярна гетерогенність ферментів енергетичного обміну клітин кісткового мозку та еритроцитів щурів за спільної дії іонізуючого випромінювання малої потужності та введення препарату “Відехол”
Люта Мар’яна ЯрославівнаМорфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу
2006Чорна Інна ВалентинівнаВплив іонізуючого випромінювання та протипухлинних препаратів на регуляторну систему трансформуючого фактора росту бета у клітинах карциноми молочної залози з різною резистентністю до доксорубіцину
Осип Юрій ЛеонідовичВплив алкалоїдів і тритерпенів чистотілу (Сhelidonium majus L.) на проліферативну активність та метаболічні показники клітин in vitro.
Камінський Віталій ОлексійовичМеханізми індукції апоптозу у лімфомних клітинах під впливом алкалоїдів чистотілу
Бродяк Ірина ВолодимирівнаБіохімічні та функціональні характеристики імунокомпетентних клітин крові за умов цукрового діабету першого типу.
2005Клевета Галина ЯрославівнаВплив іонізуючої радіації низької інтенсивності та вітаміну Е на систему антиоксидантного захисту
Вовк Олена ІванівнаРоль NO-залежних сигнальних шляхів регуляції морфофункціонального стану тромбоцитів за умов цукрового діабету
2004Біронт Надія ВолодимирівнаКорекція порушень антиоксидантної системи крові та клітин кісткового мозку нікотинамідом за умов стрептозотоцинового діабету
Коробова Ольга ВячеславівнаФункціональна роль міоглобіну та карнозину в циклі оксиду азоту за умов гіпоксії
Діка Абдуллах АбдулганіСтруктурно-функціональні властивості молекул середньої маси в плазмі крові людей з ішемічною хворобою серця
2002Бойко Марія МиколаївнаПеретворення оксиду азоту в тканинах щурів за умов гіпоксії та дії дипептиду карнозину
2001Вальовка Тарас ЙосифовичПорівняльний аналіз функціональних та регуляторних особливостей кіназ рибосомного білка S6 (S6К1 і S6К2)
2000Махневич Тарас РомановичБіохімічні механізми підвищеної чутливості тромбоцитів до дії тромбіну при інсулінзалежному цукровому діабеті
1999Крисько Оксана МихайлівнаРоль карнозину у попередженні метаболічних порушень в печінці щурів при дії нітриту натрію
1998Федик Марта ЯрославівнаНікотинамідні коферменти в корекції метаболічних порушень при експериментальному стрептозотоциновому діабеті у щурів
Оліярник Олена ДмитрівнаДослідження процесів перекисного окислення ліпідів та активності ферментів антиоксидантного захисту при цукровому діабеті.
1993Сокіл Оксана ПавлівнаЕнергетичний обмін в еритроцитах при цукровому діабеті
1992Джумаа Нур Алхуда (Сирія)Порівняльне дослідження фізико-хімічних властивостей і активності ферментів вуглеводного обміну еритроцитів форелі райдужної (Salmo irideus G. і в’юна (Miagurnua Fossilis L.)
Ікпу Боніфейс ОконВплив висотної гіпоксичної гіпоксії на фізико-хімічні властивості і метаболізм основних компонентів еритроцитів
1990Забабуріна (Барська) Марина ЛеонідівнаФізико-хімічні, функціональні властивості гемоглобінів форелі (Salmo Irideus G.) та в’юна (Misgurnus FossIlis L.), структурна характеристика їх основних електрофоретичних компонентів
1989Васильєва Віра ОлександрівнаПервинна структура і деякі фізико-хімічні властивості міоглобіну гндатри (Ondatra zibethica).
Ерстенюк Анна МихайлівнаДослідженняструктурно-функціональних властивостей гемоглобіна в процесі канцерогенезу
1988Монастирська (Буська) Світлана СеменівнаВплив іонізуючих променів на фізико-хімічні і функціональні властивості білків ентероцитів слизової тонкого кишківника щурів
Антоняк Галина ЛеонідівнаВплив тироксина і інсуліну на кисень транспортну функцію гемоглобіну і метаболізм еритроцитів щурів
Носенко Ірина АнатоліївнаБіохімічні механізми дії алкоголя на структурні компоненти еритроцитів крові
1987Бурда Валентина АдамівнаСтруктурно-функціональні особливості гемоглобіну окремих популяцій еритроїдних клітин периферійної крові собак при дії іонізуючого випромінювання
Толоконнікова Наталія МиколаївнаВплив радіації на біосинтез гемоглобіну і його регуляцію
1986Сергієнко Людмила МихайлівнаПервинна структура міоглобіну видри (Lutra lutra)
Сибірна Наталія ОлександрівнаГемоглобіни різних популяцій еритроїдних клітин кісткового мозку у нормі та після рентгенівського опромінення
1985Шах Євгеній СтепановичФізико-хімічні властивості і часткова первинна структура гемоглобінів бабака звичайного (Marmota bobac L. і ховраха сірого (Citellus Citellus L.).
Климишин Наталія ІгорівнаАктивність Mg2+-залежної АТФ ази та лактатдегідрогенази печінки та головного мозку білих щурів при дії іонізуючого випромінювання в умовах гіпоксичної гіпоксії
1984Цвєтков В.Ц. (Болгарія)Фізико-хімічні властивості і структурно-функціональна характеристика окремих протеіназ гриба E. ashbyii
Федорович Андрій МиколайовичФізико-хімічні властивості і функціональні властивості білків слизової оболонки тонкого кишківника опромінених тварин
1983Столяр Оксана БорисівнаВивчення молекулярних механізмів порушення дихальних властивостей еритроцитів кроликів при променевому ураженні, їх захисту і відновлення
Дудок Катерина ПетрівнаСтруктурні і функціональні дослідження хроматографічних фракцій гемоглобіну собак у динаміці променевої патології
1982Трикуленко Олександр ВолодимировичМолекулярні механізми біологічної дії нітрилів пропіoнової та ізовалеріанової кислот
1980Дробот Людмила БорисівнаПервинна структура міоглобіну бобра (Castor fiber)
1979Стойка Ростислав СтепановичПоліморфізм лактатдегідрогенази і його прояв в онтогенезі в’юна
1975Матвієнко Ярослава ВасилівнаФізико-хімічні властивості і хімічна характеристика гемоглобінів рослинноїдних риб амура білого Ctenopharyngodon Idella Val. і товстолоба білого Hypophtalmichthys molitrix Val.
Горчакова Галина ІванівнаДослідження первинної структури міоглобіна видри Lutra lutra L.
1974Сухомлинова Наталія БорисівнаПорівняльне дослідження фізико-хімічних властивостей і структури гемоглобіну і міоглобіну білки (Sciurus vulgaris)
Старикович Людмила СтепанівнаФізико-хімічні властивості і часткова первинна структура гемоглобіну трав’яної жаби Rana temporaria L.
1973Коробов В’ячеслав МиколайовичФизико-химические свойства и частичная первичная структура миоглобинов ондатры (Ondatra zibethica) и бобра (Castor fiber).

 

1972Щупляк Микола ПавловичПорівняльна характеристика первинної структури гемоглобіну норки і гемоглобіну косулі
Кузнєцов Генадій ПетровичФізико-хімічні властивості і хімічна структура гемоглобіну кролика при променевій патології.
1971Демчук Володимир ВасильвичФізико-хімічні властивості та хімічна структура гемоглобінів деяких видів амфібій і ссавців
Коношенко Світлана ВолодимирівнаВивчення первинної структури гемоглобні лисиці
1970Коструба Михайло ФедоровичВплив рентгенівського опромінення на фізико-хімічні властивості і хімічну характеристику альбуміну сироватки крові кроликів
Мисак Володимир ЯковичФизико-химические свойства и химическая структура тропомиозина мышц, облученных γ-лучами Со60
1969Свирепо Беата ГенадіївнаБілковий обмін у ставкових риб в нормі та за деяких захворювань
Маковецький Микола ІвановичВплив рентгенівського випромінювання на структуру гемоглобіну
Сімкова Людмила МиколаївнаВплив експериментальної гострої і хронічної алкогольної інтоксикації на електрофоретичну характеристику, амінокислотний склад білків тканин печінки і серцевого м’язу кроликів
1968Капись Михайло ВасильовичЕлектрофоретична характеристика і інтенсивність оновлення окремих фракцій розчинних білків печінки, серцевого і поперековосмугастого м’язів при променевому ураженні
Шевчук Ярослав ГригоровичВплив рентгенівського опромінення на біосинтез окремих електрофоретичних фракцій розчинних білків сірої і білої речовини головного мозку кроликів
Павленко Лариса МиколаївнаПорівняльна характеристика N-кінцевої послідовності амінокислот гемоглобінів різних видів тварин
1967Дацьків Михайло ЗахаровичВплив іонізуючої радіації на електрофоретичну характеристику і інтенсивність оновлення окремих фракцій розчинних білків нирок і легень
Чайка Ярослав ПетровичВплив рентгенівського опромінення на електрофоретичну характеристику і інтенсивність оновлення окремих фракцій розчинних білків тканин шлунку і дванадцятипалої кишки

Стратегія кафедри біохімії на 2020-2025 р.р.

СТАТЕГІЯ

КАФЕДРИ БІОХІМІЇ

НА 2020–2025 р.р.

 

 1. Місія

Кафедра біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка є правоприємницею славних наукових колективів, які зробили вагомий внесок у формування сучасної біологічної науки. Звертаючись до історичних витоків, потрібно згадати, що вперше у Львові кафедра біологічної хімії була створена у 1896 році на базі медичного факультету Львівського університету. Формування сучасних наукових напрямків та відродження кафедри, загалом, відбулося в 1963 р. під орудою професора, доктора біологічних наук Бориса Федоровича Сухомлинова.

Кафедра – це колектив викладачів-науковців, які спільно працюють, об’єднані ідеєю зміцнення авторитету кафедри та Львівського національного університету імені Івана Франка в Україні та за кордоном.

Кафедра проводить навчально-виховну та методичну діяльність з метою підготовки висококваліфікованих фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти, а також здійснює науково-дослідну роботу.

Академічна програма кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка спрямована на забезпечення отримання студентами фундаментальних знань, необхідних для успішної кар’єри в промисловості, освіті, галузі охорони здоров’я, інших міждисциплінарних галузях, а також у наукових дослідженнях.

Основною метою кафедри є формування високоякісних та постійне вдосконалення дисциплін, для отримання студентами конкурентоспроможних теоретичних і прикладних навичок, що будуть актуальними для їхньої персональної реалізації у сучасному суспільстві.

 1. Візія

Кафедра біохімії – це відкрита, доброчесна, мобільна, інноваційна, конкурентоздатна, соціально відповідальна структура. Кафедра біохімії визнана в Україні та за кордоном, є престижною серед старшокласників і студентів. Працівники кафедри високо компетентні, креативні особистості, працюють з метою розвитку кафедри, Університету та постійно самовдосконалюються. Викладачі та науковці кафедри багато спілкуються зі школярами, студентами та випускниками, виховують майбутніх професіоналів-знавців своєї справи та патріотів України. Кафедра має стати інноваційним підрозділом з розвиненою інфраструктурою, який може забезпечити працівникам регулярне стажування у провідних закладах освіти світу.

 1. Цілі

Забезпечення високої якості навчального процесу, стійке зростання кількісних і якісних показників освітнього та навчального процесу. Розвивати міжнародну співпрацю, поглиблювати інтеграцію кафедри у світовий освітній та науковий простір. Створення сучасної освітньо-наукової інфраструктури. Відповісти на сучасні виклики та використати усі можливості для отримання очікуваних результатів.

 1. Операційний план – стратегічний план розвитку

 

Управління кафедрою та інформатизація

 

Завдання

Індикатори та показники досягнення

Термін

1Забезпечення створення групи працівників кафедри у системі outlook.office.comдля швидкого обміну інформацією та можливості вільного доступу до документації кафедри на хмарному сервісі OneDriveнаявність групи та кількість учасників у нійвересень 2020 р.
2Своєчасне оновлення інформації на web-ресурсі кафедри, включаючи публікацію найновіших наукових досягнень працівників кафедриактуальність інформації, відображеної на сайті кафедрирегулярно
3Брати участь у формуванні єдиного інформаційного простору Університету шляхом ведення особистих кабінетів викладачівактуальність інформації, відображеної у особистих кабінетах викладачіврегулярно
4Продовжувати наповнювати існуючі курси та створювати нові на базі системи електронного навчання Moodleнаявність усіх курсів на базі системи електронного навчаннярегулярно
5Розробити веб-ресурс та відеоблог «Біологічні та хімічні методи» для студентів, аспірантів, викладачів та дослідників закладів вищої освіти Українинаявність веб-ресурсу, контент, що відображатиме кількісні та якісні методи дослідження основних груп біологічних речовингрудень

2023 р.

6Продовжити формувати методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри. Зокрема, поруч з друком підручників, видавати їх у електронній формі («Механізми біохімічних реакцій»)забезпечення усіх нормативних та вибіркових дисциплін навчальними, навчально-методичними посібниками чи підручниками, зокрема у електронній формігрудень

2023 р.

 

Міжнародна діяльність

 

ЗавданняІндикатори та показники досягнення

Термін

1Сприяти участі студентів, аспірантів у програмах міжнародної академічної мобільностіінтенсивність академічної мобільності студентів та аспірантівгрудень 2025 р.
2Підтримувати функціонування стипендіального Фонду імені Вацлава Шибальського для молодих науковцівщорічні стажування кількох магістрів кафедри у Гданському університетігрудень 2025 р.
3Сприяти стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за кордономкількість та тривалість стажувань викладачівгрудень 2025 р.
4Запровадження разом із партнерськими закладами вищої освіти спільних програм подвійних дипломів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освітизапровадження двох спільних програм у співпраці з Вроцлавським природничим університетом, м. Вроцлав, Польща; Університетом Чукурова, м Адана, Туреччинавересень 2025 р.
5Започаткувати щорічну Міжнародну літню школу «Functional foods – new challenges for balanced nutrition and treatment of metabolic disorders»проведення трьох Міжнародних літніх шкіллипень

2025 р

6Забезпечити проведення круглих столів «Academic and Research Integrity» в межах проекту «Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових дослідженнях та впровадження інновацій у біологічних науках» (RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences (RESBIOS)»; конкурс H2020-SwafS-2018-2020 у рамках програми HORIZON 2020)проведення двох міжнародних круглих столівгрудень

2022 р.

7Регулярно проводити тренінги для колег щодо участі у міжнародних ґрантових проектахпроведення п`яти тренінгівгрудень

2025 р.

 

Освітня діяльність

 

ЗавданняІндикатори та показники досягнення

Термін

1Постійно коригувати та вдосконалювати освітні програми. Пропонувати нові навчальні дисципліни, які повною мірою відображають наукові досягнення сучасної біохімії, клітинної та молекулярної біології, а також забезпечуватимуть формування навичок у студентів, з метою сприяння працевлаштуваннюмодерність і актуальність пропонованих освітніх програм і навчальних дисциплінрегулярно
2Забезпечувати популяризацію біохімії, як науки. Зокрема, шляхом проведення воркшопу для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл «The culture of usage of pharmaceuticals and household chemistry» та участі у щорічних Днях наукипроведення чотирьох літніх шкіл

організація щорічних заходів у рамках Днів науки

грудень

2025 р.

3Забезпечувати функціонування гуртка «Юні біохіміки» Малої академії наук України. Сприяти написанню наукових робіт високого рівня учнями-членами Малої Академії Наук Українищорічна участь учнів-членів Малої академії наук у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робітгрудень

2025 р.

4Впроваджувати читання курсів для магістрів та аспірантів англійською мовоючитання двох спецкурсів англійською мовоюгрудень

2025 р.

5Продовжити видавничу діяльність кафедри з метою поступового забезпечення всіх лекційних номенклатурних та вибіркових курсів відповідними підручникамивидання

-навчального посібника «Механізми біохімічних реакцій»

– підручника «Великий практикум з біохімії»

– навчального посібника «Збірник задач і тестів з біохімії та молекулярної біології»

2021 р.

 

2022 р.

 

2024 р.

6Окрім освітньо-професійної програми підготовки магістрів денної форми навчання акредитувати освітньо-наукову програму спеціальності 091 Біологія (спеціалізація Біохімія) для другого (магістерського) рівня вищої освіти, що дозволить збільшити набір у аспірантурунаявність освітньо-наукової програмигрудень

2025 р.

7Вдосконалити інструментарій та поновлювати матеріальне забезпечення лабораторій у яких проводяться лабораторні та практичні заняттяпридбання реактивів, лабораторного посуду, ремонт і придбання приладів (термостатів, спектрофотометрів)регулярно
8Започаткувати виконання міжкафедральних, міждисциплінарних студентських наукових робітзахист п’яти міждисциплінарних наукових робіт студентів (курсових та кваліфікаційних робіт)регулярно
9Зініціювати акредитацію та ліцензування нової спеціалізації «Молекулярна та клітинна біологія»формування справи по акредитації спеціалізації «Молекулярна та клітинна біологія»грудень

2025 р.

10Модифікувати роботу студентського наукового гуртка, урізноманітнивши форми роботи (проводити семінари у форматі «доповідь-опонування-рецензування» для поглиблення у студентів навиків ведення наукової дискусії).кількість студентів, що відвідують гурток «Актуальні проблеми сучасної біохімії та молекулярної біології»грудень

2025 р.

11Допомагати студентам вирішувати питання працевлаштуваннякількість проведених зустрічей, круглих столів чи скайп-конференцій з потенційними роботодавцямигрудень

2025 р.

12Ввести практику наставництва («менторства») магістрами кафедри для студентів молодших курсів, що дозволить підвищити рівень успішності студентів кафедри біохіміїкількість зустрічей наставників зі студентами молодших курсівгрудень

2025 р

13Сприяти вивченню англійської мови працівниками кафедринаявність трьох працівників, рівень володіння англійської мови яких підтверджено сертифікатамигрудень

2025 р.

 

Наукова діяльність

 

ЗавданняІндикатори та показники досягнення

Термін

1Зберегти та розширити основні наукові напрямки роботи кафедри: вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за умов різних патологій; дослідження молекулярних механізмів дії біологічно активних компонентів лікарських рослин, медичних грибів та виноградного вина для отримання препаратів і функціональних харчових продуктів антиоксидантної та цукрознижувальної дії; створення на основі термотолерантних дріжджів модельних біологічних систем для обгрунтування нових підходів корекції патологічних процесів, притаманних людським клітинам.кількість працівників, які виконують дослідження в рамках наукових напрямків, подання проектівгрудень

2025 р.

2Збільшувати кількість поданих ґрантових пропозиційподання двох проектів на держбюджетне фінансування, ґрантових пропозицій на фінансування українськими та закордонними організаціямигрудень

2025 р.

3Збільшувати кількість та якість публікацій у журналах (особливо у співавторстві зі студентами) з імпакт-факторомщорічно подання трьох статей у журнали з імпакт-фактором та / або у журналах, що включені до міжнародних наукометричних базгрудень

2025 р.

4Сприяти підвищенню кваліфікації працівників у сфері цифрових компетенцій. Ініціювати купівлю ліцензійної програми для статистичної обробки даних (наприклад, GraphPad software Prism) та провести навчальні тренінгикількість проведених та відвіданих тренінгів, наявність програм для статистичної обробки експериментальних данихгрудень

2025 р.

5Продовжувати працювати над поліпшення інфраструктури наукових лабораторій.придбання орбітального термостатованогошейкер-інкубатора (ES-20, BioSan, для культивування клітин за певних контрольованих умов) для науково-дослідної роботигрудень

2025 р.

6Ініціювати сертифікацію та акредитацію лабораторії кафедри біохімії (ауд. 148–149). Проаналізувати та за можливості започаткувати виконання оплачуваних робіт на замовлення сторонніх осібпідготовка лабораторій до сертифікації відповідно до стандартів ISOгрудень

2025 р.

7Сприяти науковим стажуванням працівників кафедри біохімії, та презентації їхніх досліджень на національних / міжнародних конференціях шляхом пошуку коштів на оплату пов’язаних з поїздками видатківрегулярний пошук ґрантів на стажування та своєчасне інформування працівників кафедри про такі пропозиціїрегулярно
8Створити на регулярній основі програму наукових зустрічей-семінарів наукових працівників кафедри для обговорення та вирішення науково-дослідницьких викликів сучасностіпроведення наукових зустрічей семінарів згідно з графіком, затвердженим на засіданні кафедригрудень

2025 р.

9Створити атмосферу співробітництва та співпраці між різними дослідницькими групами, що сприяє розвитку міждисциплінарних досліджень, як в рамках окремих наукових напрямків кафедри біохімії, так і міждисциплінарних дослідженькількість працівників, які виконують дослідження в рамках міждисциплінарних досліджень, подання проектів, проведення міжкафедральних семінарівгрудень

2025 р.

 

Співробітники

завідувачСИБІРНА Наталія Олександрівназавідувач
доцентБРОДЯК Ірина Володимирівнадоцент
доцентГАЧКОВА Галина Ярославівнадоцент
доцентЛЮТА Мар'яна Ярославівнадоцент
доцентНАГАЛЄВСЬКА Марія Романівнадоцент
доцентСАБАДАШКА Марія Володимирівнадоцент
доцентСТАСИК Олена Георгіївнадоцент
інженер 1 категоріїБУРДА Володимира Адамівнаінженер 1 категорії
старший лаборантПЕРМЯКОВА Наталія Юріївнастарший лаборант
старший лаборантЧУГАЙ Анна Романівнастарший лаборант
аспірантГЕРЦИК Дарія Юріївнааспірант
аспірантМОРОЗ Анна Андріївнааспірант
аспірантПЕТРИН Тетяна Сергіївнааспірант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 1. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, Г. О. Стасик, І. В. Бродяк, М. Р. Нагалєвська, М. В. Сабадашка, М. Я. Люта, Я. П Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання третє, доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 320 с. – Серія «Біологічні Студії».
 2. Великий практикум з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / І. В. Бродяк, М. Я .Люта, Н. О. Сибірна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. –108 с.
 3. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІV: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / М.Р. Нагалєвська, І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів:Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 104 с.
 4. Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні Студії»).
 5. Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина І: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 72 с.
 6. Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина IІ: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 84 с.
 7. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина І: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 108 с.
 8. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
 9. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія печінки» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 60 с.
 10. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія крові» Частина 2, для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 96 с.
 11. Великий практикум з біохімії: Конструювання і аналіз штамів метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, здатних продукувати гетерологічні білки: навчально-методичний посібник для організації лабораторних занять студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040102–Біологія, 6.051401–Біотехнологія / О. Г. Стасик, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 12. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія м’язового скорочення» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 44 с.
 13. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія нервової системи» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 14. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія міжклітинного матриксу» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
 15. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія крові» Частина І, для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 16. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія запалення. Клітинні основи процесу запалення» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205–Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 112 с.
 17. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія запалення. Молекулярні основи процесу запалення» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 104 с.
 18. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія нирки» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205–Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 64 с.
 19. Основи глікобіології [Текст] : монографія / [Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова, І. В. Бродяк та ін.] . — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 492 с. — (Біологічні Студії).
 20. Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для самоорганізації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона наколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро – та наноелектроніка – 6.050801 / Н. О. Сибірна, І. В. Бродяк, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок, О. Г. Стасик // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. – 116 с.
 21. Метаболізм кетонових тіл : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія та 8.04010205 – Біохімія / І. В. Бродяк, І. І. Магіровська, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012. – 44 с.
 22. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання друге, доповнене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с. З грифом МОН України
 23. Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 с. З грифом МОН України.
 24. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с. З грифом МОН України
 25. Старикович Л., Климишин Н., Великий М. Ферментативні методи аналізу : Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – 100 с.
 26. Дудок К.П., Старикович Л.С., Дацюк Л.О Навчально-методичний посібник з курсу “Радіобіологія”. Видавництво Львів. ун.-ту. Львів, 2007. – 133 с.
 27. Сибірна Н., Маєвська О., Барська М. Дослідження окремих біохімічних показників за умов оксидативного стресу: Навчально – методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – 60 с.
 28. Сибірна Н., Бурда В., Чайка Я. Методи дослідження системи крові : Навчально – методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – 100 с.
 29. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із спецкурсу “Методи біохімічних досліджень” для студентів біологічного факультету / Укл. Л. С. Страикович, Н. І. Климишин, Н. Ю. Пермякова // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2003. – 21 с.
 30. Старикович Л., Великий М. Структура та функції ферментів. Текст Лекцій // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – 232 с.
 31. Сибірна Н., Барська М., Дробот Л. Методи білкової хімії. Частина І. Якісний та кількісний аналіз білка : Навчально – методичний посібник // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – 44 с.
 32. Сибірна Н., Барська М., Великий М. Методи практичної ензимології : Навчально – методичний посібник // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – 151 с.
 33. Методичні вказівки клонування ДНК у клітинах мікроорганізмів і виявлення продуктів експресії для студентів біологічного факультету / Укл. А. Є. Закальський, В. М. Коробов // Під. ред. Л.М. Макітринської. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1999. – 28 с.
 34. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з біоорганічної хімії для студентів біологічного факультету / Укл. В. М. Коробов, Є. М. Голубій, Н. І. Климишин. – Львів: Вид. центр ЛДУ ім. Ів. Франка, 1998. – 32 с.
 35. Програми до номенклатурних курсів і спецкурсів кафедри біохімії (для студентів 3-5 курсів спеціальності 7.07.04 02 – Біохімія) / Укл.: М. М. Великий, Б. Ф. Сухомлінов, Я. П. Чайка, К. П. Дудок, Л. С. Старикович, В. М. Коробов, Н. І. Климишин, Н. О. Сибірна, А. М. Федорович. – Львів: ЛДУ, 1998. – 91 с.
 36. Сибірна Н., Великий М. Цитологічні та фізико-хімічні методи дослідження крові: Методичний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1997. – 69 с.
 37. Сологуб Л., Великий М., Екологічна біохімія. Метаболізм ксенобіотиків у людини і тварин: Навчальний посібник // Під. ред. Н.А.Назаренко. – К.: ІСДО, 1994. 188 с.
 38. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з методів ферментного аналізу для студентів біологічного факультету / М. М. Великий, Л. С. Старикович, Н. І. Климишин, Л. Б. Дробот. // Під. ред. Л.М. Макітринської. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1993. – 53 с.
 39. Н.Ф. Стародуб, В.Н. Коробов, В.И. Назаренко. – Киев: Наук.думка, 1992. – 284с. Миоглобин: структура, свойства, синтез, биологическая роль
 40. Сухомлинов Б.Ф., Чайка Я.П., Коробов В.Н., Старикович Л.С. Обмен веществ и энергии. – К.: УМК ВО, 1992. – 198 с.
 41. Сухомлинов Б., Чайка Я., Старикович Л., Коробов В. Физико-химические свойства и структура химических компонентов клетки: Учеб. Пособие. – Киев: УМК ВО, 1992. – 292 с.
 42. Методические указания к проведению лабораторных работ по биохимии ферментных методов анализа для студентов биологического факультета / Н. Н. Великий, Н. И. Климишин // Под. ред. Т.А. Веремчук. – Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1991. – 47 с.
 43. Методические указания к лабораторным работам по биохимии витаминов для студентов биологического факультета / Б. Ф. Сухомлинов, С. М. Паенок // Под. ред. Б.С. Присяжной. – Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1989. – 48 с.
 44. Методические указания к лабораторным занятиям по більшому спецпрактикуму “Витамины, Нуклеиновые кислоты” для судентов биологического факультета / Б. Ф. Сухомлинов, Я. П. Чайка, В. Н. Коробов // Под. ред. Б.С. Присяжной. – Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1988. – 20 с.
 45. Методичні вказівки до спецкурсу “Структура, функції та обмін білків” для студентів біологічного факультету вечірньої форми навчання / Скл.: М. В. Гончар // Під. ред. Л.С. Алдожина – Київ: Міжвузівське поліграфічне підприємство, 1983. – 43 с.
 46. Сухомлинов Б., Дробот Л. Механізми біохімічних реакцій – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1982. – 86 с.
 47. Сухомлинов Б., Чайка Я., Коробов В. Фізико-хімічні методи сучасної біохімії – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 1981. – 82 с.

Монографії:

 1. Kit Y. A short form of unconventional myosin 1c in a human blood serum: discovery and investigation / Y. Kit, S. Myronovsky, M. Starykovych, R. Stoika [et al.] // Myosin: Biosynthesis, Classes, and Function / Edited by David Broadbent. – Nova Science Publishers, Inc., 2018. – P.159–176.
 2. Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування. За ред. член-кор. НАН України Р. С. Стойки. – Наукова Думка. Київ. – 2017. – 364 с.
 3. Стасик О. Г. Шляхи деградації аномальних форм альфа-синуклеїну та їхня роль у патогенезі хвороби Паркінсона / О. Г. Стасик, Н. І. Климишин, Н. П. Матійців, Х. А. Дронська, Я. П. Бобак, О. В. Стасик // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – С. 172–180.
 4. Сабадашка М. В. Нітровані білки – маркерні молекули за радіаційного ураження та у процесі контролю корекції радіоіндукованих порушень природними фенольними сполуками з виноградного вина / М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – С. 164–171.
 5. Люта М. Я. Молекулярні механізми взаємодії NO та гемоглобіну за умов цукрового діабету і перспективи використання інгібіторів NO-синтази у профілактиці та лікуванні цього захворювання / М. Я. Люта, Н. О. Сибірна // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – С. 155–163.
 6. Єфіменко Н. В. NO-залежна регуляція морфофункціонального стану еритроцитів та дихальної функції крові за умов алкогольної інтоксикації / Н. В. Єфіменко, К. П. Дудок, Н. О. Сибірна // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – С. 146–155.
 7. Стойка Р. Проблеми життя і смерті на клітинному та молекулярному рівнях // Обрії науки. – Видавництво Українського католицького університету, Львів. – 2016. – С. 89–109.
 8. Zasonska B. A. Surface-modified magnetic nanoparticles for cell labeling / B. A. Zasonska, V. Patsula, R. Stoika, D. Horák // The Chemistry and Physics of Engineering Materials, A. A. Berlin, R. Joswik, N. I. Vatin, Eds. // Modern Analytical Methodologies.‑ Apple Academic Press, NJ, USA. – 2015. – V. 1, Chapter 10. – P. 275–288.
 9. Основи глікобіології : монографія [Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова, І. В. Бродяк, І. Ю. Письменецька] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Іванв Франка, 2015. – 492 с. – (Серія «Біологічні студії»).
 10. Filyak Y. Application of Novel Polymeric Carrier of Plasmid DNA for Transformation of Yeast Cells / Y. Filyak, N. Finiuk, N. Mitina, A. Zaichenko, R. Stoika // Genetic Transformation Systems in Fungi.– Fungal Biology, Springer. – 2015. – Vol. 1.– P. 201–207.
 11. Gudz Ye. А. Increase of effectiveness of anticancer action and decrease of general toxicity of doxorubicin by means of its delivery by novel moxed micellar systems of the basis of PEG-containing carrier and N-stearoylethanolamine (NSE). / Ye. А. Gudz, R. R. Panchuk, А. Ryabtseva, N. Ye. Міtіnа, N. R. Skorohyd, L. V. Lehka, A. S. Zaichenko, N. M. Hula, R. S. Stoika // Раздел монографии “Наноразмерные системы и наноматериалы: состояние и перспективы развития исследований в Украине”. Киев: Издательский дом “Академпериодика” НАН Украины, 2014. – 515–518 c.
 12. Билый Р. А. Селективное разпознавание и мечение клеток животных и человека новыми люминесцентными наночастицами с ковалентно связанными лектинами и антителами / Р. А. Билый, Н. Е. Митина, Н. Н. Бойко, А. М. Томин, Р. Р. Панчук, А. С. Заиченко, Р. С. Стойка // Раздел монографии “Наноразмерные системы и наноматериалы: состояние и перспективы развития исследований в Украине”. Киев: Издательский дом “Академпериодика” НАН Украины, 2014. – 481–485 c.
 13. Filyak Y. Application of Novel Polymeric Carrier of Plasmid DNA for Transformation of Yeast Cells. / Y. Filyak, N. Finiuk, N. Mitina, A. Zaichenko, R. Stoika // “Genetic transformation systems in fungi” (Marco van den Berg and Karunakaran Maruthachalam, Eds). Chapter 8.1. Springer. 2014. – 318 р.

 

Дослідження

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукова школа “Біохімія і молекулярна біологія”

(проф. Сибірна Н. О., член–кореспондент НАН України, проф. Стойка Р. С.).

2018 р

·      Біохімічні механізми розвитку, діагностика та корекція діабетіндукованого оксидативно-нітративного стресу

·      Розробка пристрою для визначення лігандних форм гемоглобіну у цільній крові для експрес-діагностики критичних станів

·      Фізико-хімічна характеристика та функції лігандних форм гемоглобіну за патологій різної етіології

·      Створення і дослідження біологічного впливу функціонального продукту харчування на основі фітопрепаратів, що мають антиоксидантну та цукрознижувальну дію

·      Дослідження механізмів індукованої низькомолекулярними сполуками автофагійної деградації аномальних форм альфа-синуклеїну людини в модельних біосистемах

Опубліковано 19 статтей у міжнародних і вітчизняних журналах, 45 тез усних і стендових доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях і з’їздах, 1 розділ в монографії (Стойка Р. С. та ін.), 1 підручник (Сибірна Н. О., Гачкова Г. Я., Бродяк І. В., Сибірна К. А., Хохла М. Р., Сабадашка М. В.) та 3 навчально-методичних посібники. Захищено одну кандидатську дисертацію (Горбулінська О. В., 8 грудня 2017 р.).

Підручник «Функціональна біохімія» колективу авторів кафедри біохімії здобув третє місце у номінації «Найкращий підручник природничого напряму 2017‑2018 навчального року» в конкурсі «Найкращий підручник і навчальний посібник» Львівського національного університету імені Івана Франка.

2017 р

·      Біохімічні механізми розвитку, діагностика та корекція діабетіндукованого оксидативно-нітративного стресу

·      Розробка пристрою для визначення лігандних форм гемоглобіну у цільній крові для експрес-діагностики критичних станів

·      Фізико-хімічна характеристика та функції лігандних форм гемоглобіну за патологій різної етіології

·      Створення і дослідження біологічного впливу функціонального продукту харчування на основі фітопрепаратів, що мають антиоксидантну та цукрознижувальну дію

·      Дослідження механізмів індукованої низькомолекулярними сполуками автофагійної деградації аномальних форм альфа-синуклеїну людини в модельних біосистемах

Опубліковано 36 статтей у міжнародних і вітчизняних журналах, 61 теза усних і стендових доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях і з’їздах, 1 монографія (за редакцією член-кор. НАН України, професора Р. С. Стойки) та 4 розділи в монографії “Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія” за загальною редакцією професора Ю. Д. Бойчука. Захищено одну кандидатську дисертацію (Єфіменко Н. В., 23 червня 2017 р.).

Завідувач кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, професор Н. О. Сибірна була удостоєна однієї із найпрестижніших нагород у галузі біохімії та молекулярної біології – премії імені О. В. Палладіна за монографію «Основи глікобіології», співавтором якої вона є.

Кафедрою біохімії 16–18 листопада 2016 р. проведено міжнародну наукову конференцію “Актуальні проблеми сучасної біохімії”, присвячену 100-річчю від дня народження професора Бориса Федоровича Сухомлинова.

У рамках постійно діючого міжнародного семінару кафедри біохімії “Актуальні проблеми сучасної біохімії” відбувся семінар, на якому були представлені доповіді співробітників Вроцлавського природничого університету (Вроцлав, Польща) D.Sc., Dr Inz. Alicja Kucharska та Prof. nadzw., Dr hab. Inz. Edyta Kostrzewa-Suslow.

2016 р

·         Розробка пристрою для визначення лігандних форм гемоглобіну у цільній крові для експрес-діагностики критичних станів;

·         Фізико-хімічна характеристика та функції лігандних форм гемоглобіну за патологій різної етіології;

·         Створення і дослідження біологічного впливу функціонального продукту харчування на основі фітопрепаратів, що мають антиоксидантну та цукрознижувальну дію;

·         Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини.

Опубліковано 39 статтей, 51 теза доповідей на конференціях і з’їздах, 2 монографії (Сибірна Н. О., Шевцова А. І., Ушакова Г. О., Бродяк І. В., Письменецька І. Ю. (2015); Стойка Р. (2015)) та 1 розділ монографії (Zasonska B. A., Patsula V., Stoika R., Horák D. (2015)). Захищено одна кандидатська дисертація (Лупак М. І., 6 жовтня 2016 р.).

2015 р

·         Механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1-го типу;

·         Структурно–функціональний стан гемоглобіну за алкогольної інтоксикації та фізіологічно активних сполук;

·         Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської;

·         Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно активних речовин окремих лікарських рослин;

·         Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини.

Опубліковано 32 статті, 42 тез доповідей на конференціях і з’їздах, 1 розділ монографії (Y. Filyak, N. Finiuk, N. Mitina, A. Zaichenko, R. Stoika (2015)). Захищено дві кандидатських дисертації (Сабадашка М. В., 28 листопада 2014 р.; Чумак В. В., 10 березня 2015 р.).

2014 р

·       Механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1-го типу;

·       Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки;

·       Структурно–функціональний стан гемоглобіну за алкогольної інтоксикації та фізіологічно активних сполук;

·       Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської;

·       Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно активних речовин окремих лікарських рослин;

·       Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини.

Опубліковано 16 статей, 31 тез доповідей на конференціях і з’їздах, 3 розділи монографій, (Y. Filyak, N. Finiuk, N. Mitina, A. Zaichenko, R. Stoika (2014); Р. А. Билый, Н. Е. Митина, Н. Н. Бойко, А. М. Томин, Р. Р. Панчук, А. С. Заиченко, Р. С. Стойка (2014); Ye. А. Gudz, R. R. Panchuk, А. Ryabtseva, N. Ye. Міtіnа, N. R. Skorohyd, L. V. Lehka, A. S. Zaichenko, N. M. Hula, R. S. Stoika (2014)). Захищено дві кандидатські дисертації (Канюка О. П., 16 грудня 2013 р.; Ференц І. В., 27 січня 2014 р.).

2013 р

·        механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1-го типу;

·        протекторний ефект природних поліфенольних комплексів винограду за умов радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу;

·        роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки;

·        структурно-функціональний стан гемоглобіну за алкогольної інтоксикації та фізіологічно активних сполук;

·        молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської;

·        молекулярні механізми антидіабетиної дії препаратів рослинного походження;

·        дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини.

Опубліковано 29 статей, 63 тез доповідей на конференціях і з’їздах, дві монографії (Bilyy R., Stoika R., 2013; Hnatush A. R., Drel V. R., Hanay N. O., Yalaneckyy A. Y., Mizin V. I., Sybirna N. O., 2013), методичні вказівки (Сибірна Н. О., Бродяк І. В., Клевета Г. Я., Чайка Я. П. , Климишин Н. І. , Дудок К. П., Стасик О. Г., 2013). Захищено одну докторську (Дрель В. Р., 28 жовтня 2013 р.) і дві кандидатські (Хохла М. Р., Гнатуш А. Р., 22 жовтня 2013 р.) дисертації.

2012 р

·        вплив системи L-аргінін / NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу;

·        протекторний ефект природних поліфенольних комплексів винограду за умов радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу;

·        роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки;

·        структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації;

·        розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно активних речовин окремих лікарських рослин;

·        дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини.

Опубліковано 34 статті, 77 тез доповідей на конференціях і з’їздах, дві монографії (Kit Yu., Starykovych M., Mahorivska I., Bilyy R., Stoika R., 2012; Antonyuk V. О., Stoika R. S., 2012).

2011 р

·       вплив системи L-аргінін / NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу;

·       молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин;

·       роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки;

·       структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації;

·       розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно активних речовин окремих лікарських рослин.

Захищено дві кандидатських дисертацій (Здіорук М. І., Перетятко Ю. В.), опубліковано 25 статей, 42 тез доповідей на конференціях, один підручник (за редакцією проф. Сибірної Н. О., 2010), один навчальний посібник (за редакцією проф. Сибірної Н. О., 2011), одну монографію (Білий Р., Томін А., Кіт Ю., Стойка Р. та ін., 2011).

2010 р

·       молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин;

·       вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу;

·       структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації;

·       дослідження сигнальних механізмів індукції апоптозу залежно від типів індуктора і клітин-мішеней in vitro та in vivo;

·       розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин.

За цей період захищено одну кандидатську дисертацію (Буслик Т. В.), опубліковано 31 статтю, 75 тез доповідей на конференціях, одну монографію (Кіт Ю., Білий Р.,Стойка Р. та ін., 2010).

2009 р

·       Дослідження NO-залежних механізмів регуляції морфофункціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов іонізуючої радіації;

·       Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану імунокомпетентних клітин за умов цукрового діабету;

·       Вивчення процесів апоптозу та автофагії злоякісних клітин в умовах дефіциту основного субстрату NO-синтаз L-аргініну;

·       Дослідження структурно-функціональних та біохімічних характеристик системи крові за алкогольної інтоксикації.

·       Дослідження сигнальних механізмів індукції апоптозу залежно від типів індуктора і клітин-мішеней in vitro та in vivo.

·       Дослідження фізіологічно-активних компонентів Галеги лікарської для отримання фітопрепаратів цукрознижуючої дії.

За цей період захищено одну кандидатську дисертацію (Дацюк Л. О.), опубліковано 31 статтю, 38 тез доповідей на конференціях, одну монографію (Стойка Р. С. та ін., 2009), два навчальних посібника (Сибірна Н. О. та ін., 2009; Старикович Л. С. та ін., 2008).

 

2008 р

·       Дослідження NO-залежних механізмів регуляції морфофункціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов іонізуючої радіації;

·       Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану імунокомпетентних клітин за умов цукрового діабету;

·       Вивчення процесів апоптозу та автофагії злоякісних клітин в умовах дефіциту основного субстрату NO-синтаз L-аргініну;

·       Дослідження впливу препарату “Спірокарбон” окремі біохімічні показники за умов алкогольної інтоксикації.

За цей період опубліковано 44 статті, 32 тез доповідей на конференціях, 1 навчальний посібник (Великий М.М., Старикович Л.С., Климишин Н.І., Чайка Я.П.) та 1 навчально-методичний посібник (Дудок К.П., Старикович Л.С., Дацюк Л.О.), захищено 1 кандидатську дисертацію (Люта М.Я.)

2007 р

·       дослідження впливу рентгенівського випромінювання на клітини карциноми молочної залози людини лінії MCF-7 з різною стійкістю до протипухлинного препарату доксорубіцину та на експресію білка р53 в культурах моноядерних клітин периферичної крові;

·       дослідження морфо-функціональних особливості імунокомпетентних клітин крові за умов інсулінзалежного цукрового діабету;

·       дослідження функціональних особливостей клітинних ліній А549 та НЕК в умовах дефіциту L-аргініну та у присутності модуляторів активності NO-синтаз;

·       дослідження впливу різних типів алкогольної інтоксикації на стабільність еритроцитарних мембран.

За цей період опубліковано 28 статей, 46 тез доповідей на конференціях, 1 навчально-методичний посібник (Сибірна Н , Маєвська О., Барська М.Л).

 

 

ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ТЕМИ

2017 – 2019

Бх-47Ф: «Біохімічні механізми розвитку, діагностика та корекція діабетіндукованого оксидативно-нітративного стресу»

Науковий керівник: д. б. н., проф. Сибірна Н. О.

2017 – 2019

Бх-48Ф: «Дослідження механізмів індукованої низькомолекулярними сполуками автофагійної деградації аномальних форм альфа-синуклеїну людини в модельних біосистемах»

Науковий керівник: к. б. н., доц. Стасик О. Г.

2016 – 2017

Бх–26Пр: «Розробка пристрою для визначення лігандних форм гемоглобіну у цільній крові для експрес-діагностики критичних станів»

Науковий керівник: к.б.н., доц. Дудок К. П.

2013 – 2015

Бх–140Ф “Механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1-го типу”

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

2013 – 2015

Бх-140Ф. “Механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1-го типу

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

2012 –2013

Бх-96П.Протекторний ефект природних поліфенольних комплексів винограду за умов радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

06.2013 – 12.2013

Ф 54.4/017. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Молекулярні механізми антидіабетичної дії препаратів рослинного походження”, (фінансування з фондів державного бюджету)

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.Білоруський партнер – Інститут біоорганічної хімії НАН Білорусі.

09.2012 – 12.2012

Ф41.4/043. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки”, (фінансування з фондів державного бюджету)

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

07.2011 – 12.2011

Ф41.4/043. Проект Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки”, (фінансування з фондів державного бюджету)

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

2010 – 2012

Бх–46Ф “Вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу”

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

2010 – 2011

Бх–47П “Молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин”.

Науковий керівник: д.б.н., професор Сибірна Н. О.

2008–2009

Бх-202П “NO-залежні механізми регуляції морфофункціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов іонізуючої радіації”.

Науковий керівник: д.б.н., професор Сибірна Н.О.

2007–2009

Ф 25.5/040: “Дослідження ролі синтаз оксиду азоту (NO) у регуляції механізмів автофагії та апоптозу злоякісних пухлинних клітин”.

Науковий керівник: к.б.н., доц. Чайка Я.П.

2007–2009

Бх–90Ф “Біохімічні механізми регуляції функціонального стану імунокомпетентних клітин за умов цукрового діабету”.

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

 

ТЕМИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ

2016  – 2018

“Створення і дослідження біологічного впливу функціонального продукту харчування на основі фітопрепаратів, що мають антиоксидантну та цукрознижувальну дію”

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

2016  – 2018

“Фізико-хімічна характеристика та функції лігандних форм гемоглобіну за патологій різної етіології”

Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О., к.б.н., доц. Дудок К. П.

2012  – 2016

Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини

Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О., к.б.н., доц. Стасик О. Г.

2013 – 2015

Структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикації

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О., к.б.н., доц. Дудок К. П.

2013 – 2015

“Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської”

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

2013 – 2014

“Структурно-функціональний стан гемоглобіну за алкогольної інтоксикації та фізіологічно активних сполук”

Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.; к.б.н., доц. Дудок К. П.

2010 – 2012

“Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських росли”

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.

2010 – 2012

“Структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної інтоксикаці”.

Наукові керівники: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.; к.б.н., доц. Дудок К. П.

2007 – 2010

“Структурно-функціональні та біохімічні характеристики системи крові за алкогольної інтоксикації”.

Науковий керівник: д.б.н., проф. Сибірна Н. О.; к.б.н., доц. Дудок К. П.

 

 

ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2017

·      Патент на корисну модель 115628 Україна, МПК F01B 21/24, G01N33/50. Спосіб утворення нітрозилгемоглобіну / Сибірна Н. О., Бурда В. А., Федорович А. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U-2016-10539 заявл. 18.10.2016 р.; опубл. 25.04.2017, бюл. № 8.

2016

·      Патент на корисну модель 106407 Україна, МПК C07K 5/06 (2006.01), G01N 33/48 (2006.01), G01N 33/49 (2006.01). «Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень» / Юрків Б., Сибірна Н. О.; заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U-2015-10483 від 27.10. 2015; опубл. 25.04. 2016, бюл. № 8.

·      Патент на корисну модель 105583 Україна, МПК C07K 5/06 (2006.01), G01N 33/48 (2006.01), G01N 33/49 (2006.01). «Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень» / Вітак Т., Сибірна Н.О.; заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U-2015-09400 від 30.09.2015; опубл. 23.03. 2016, бюл. № 8.

·      Патент на винахід 112625 Україна, МПК (2016.01), A61K 45/08 (2006.01), A61K 9/10 (2006.01), A61K 125/00. «Спосіб отримання стабілізованого функціонального харчового продукту на основі біологічно активних речовин кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.)» / Сибірна Н. О., Горбулінська О. В., Хохла М. Р., Вільданова Р. І., Шульга О. М., Карпенко О. В., Щеглова Н. С. ; заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № a201513092 від 26.09.2016; опубл. 10.06. 2016, бюл. № 11.

·      Патент України на винахід. «Cпосіб отримання хітозану гемостатичного» / Луцик M. Д., Білий Р. С., Луцик М. М., Cтойка Р. С. заявник і власник – Інститут біології клітини та Львівський національний університет імені Данила Галицького. – Заявка a201506305, позитивне рішення: 01.08.2016 № 16221/3A/16.

2015

·      Патент України на винахід «Міцелярна композиція на основі подвійних гідрофільних блок-кополімерів і доксорубіцину та її застосування як засобу протиракової дії» / Куницька Л. Р., Желтоножська Т. Б., Стойка Р. С., Бойко Н. М.; заявник і власник – Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. – № а201405945 від 30.05.2014. позитивне рішення від 10.12.2015, Бюл. № 23.

·      Патент на корисну модель  u 2015 05278. Т. І. Негрич, С. Я. Кирилюк, Р. С. Стойка, Ю. Я. Кіт “Спосіб діагностики та визначення тяжкості перебігу розсіяного склерозу”, заявка від 28.05.2015, затверджено 07.09.2015 р.

·      Патент на корисну модель № 96839, Україна: Спосіб одержання безалкалоїдного екстракту з козлятника лікарського з антидіабетичною дією / Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, М. Р. Хохла; заявник: Львівський національний університет імені Івана Франка, заявка від 25.02.15.

·      Патент на корисну модель № 101202, Україна. Спосіб отримання фітопрепарату на основі безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) / Н. Сибірна, Р. Вільданова, О. Шульга, Н. Щеглова, О. Карпенко, М. Хохла, Г. Гачкова, М. Лупак; заявник: Львівський національний університет імені Івана Франка, заявка від 25.08.15.

·      Патент на корисну модель  № 100403, Україна. Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень / Н. О. Сибірна, В. А. Бурда, М. Я. Люта; заявник і власник: Львівський національний університет імені Івана Франка. – бюл. №14, 27.07.2015.

2014

·      Патент на корисну модель  90347 Україна. МПК (2014.01) A61K 36/00 A61K 36/87 (2006.01) A61K 131/00 A61P 39/06 (2006.01). Спосіб одержання препарату природного поліфенольного комплексу з виноградного вина / Сибірна Н. О., Дацюк У. В., Дацюк Л. О.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201313977 ; заявл. 02.12.13 ; опубл. 26.05.14, Бюл. № 10.

2013

·      Патент на корисну модель  UA 100354 С2, Україна. Спосіб визначення ex vivo індивідуальної біосумісності ясенного експлантанту до кістковопластичних матеріалів / О. І. Годована, Р. С. Стойка, О. Ю. Ключівська, О. С. Заіченко; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 28.01.2013.

2012

·      Патент на корисну модель 75566, Україна. Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень / Н. О. Сибірна, В. А. Бурда, М. Я. Люта; заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Заявл. 10.12.12

·      Патент на корисну модель  №100354, Україна. Спосіб експериментального дослідження регенерації кісткового дефекту в умовах системного остеопорозу / О. І. Годована, Р. С. Стойка, С. Б. Геращенко, О. І. Дельцова, О. Ю. Ключівська, О. С. Заіченко; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 10.12.2012.

·      Патент на корисну модель 71573, Україна. Спосіб виявлення білків сої в м’ясних виробах та напівфабрикатах конкурентним імуноензимним аналізом / І. Я. Коцюмбас, Ю. Я. Кіт, Є. М. Голубій, Р. С. Стойка, О. М. Щебентовська; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 25.07.2012.

2011

·      Патент на корисну модель  94920, Україна. Спосіб швидкого виявлення, виділення та підрахунку апоптичних клітин, що базується на аглютинації / Р. С. Стойка, Р. О. Білий, В. О. Антонюк; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Заявл. 25.06.2011; Бюл. № 12, 27 с.

2010

·      Мазева композиція для зовнішнього лікування мікозів стоп / Олександр Зайченко (Україна), Лідія Панчак (Україна), Володимир Антонюк (Україна), Олег Демченко (Україна), Світлана Гошкіна (Україна), Мар’яна Цивінська (Україна), Ростислав Стойка (Україна), Олена Корнійчук (Україна), Валерій Данилейченко (Україна). Позитивне рішення на видачу деклараційного патенту на корисну модель від 07.10.2010.

·      Деклараційний патент України. Спосіб виявлення нейрамінідазної активності в клітинах та внутрішньоклітинних компартментах / Р. Білий, А. Томін, Р. Стойка; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – № а201003168, пріоритет від 19.03.2010.

·      Пат. а201010900, Україна. Спосіб десіалування біологічних молекул з використанням каталітично активних антитіл / Р. О. Білий, Р. С. Стойка, Ю. Я. Кіт; заявник і власник – Інститут біології клітини НАН України. – Пріоритет від 10.09.2010.

·      Пат. 51916, Україна. Спосіб введення нуклеїнових кислот у клітини дріжджів / Є. Філяк, Р. Стойка, О. Гриджук, І. Страмик, О. Заіченко, Н. Мітіна, Л. Ізюмова, З. Надашкевич; заявники і власники – Інститут біології клітини НАН України, Національний Університет “Львівська Політехніка”. – № u2010 00286, пріоритет від 10.08.2010.

2009

·      Патент 46519 України. Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень / Н. О. Сибірна, В. А. Бурда; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – заявл. 03.07.09; опубл. 21.10.09; рішення про видачу 25.12.09.

·      Патент № U-2009-06-971 України. Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень / Н. О. Сибірна, В. А. Бурда ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U-2009-06-971 ; заявл. 03.07.09 ; опубл. 21.10.09.

2007

·      Патент на корисну модель  Сибірна Н.О., Бурда В.А., Федорович А.М. «Спосіб профілактики цукрового діабету та його ускладнень» за № 27600 від 12. 11. 07р.

2002

·      Коробов В. М. , Бурда В.А. ” Спосіб лікування діабету і його ускладнень” Патент UA 47123A від 17.06.2002р.

·      .Коробов В.М., Федорович А. М., Соколик Н.В. “Пристрій для отримання і дозованої подачі оксиду азоту NO і побудови кривих дисоціації оксигемоглобіну в присутності NO.” Патент UA 45158А від 15.03.2002р.

 

Зовнішні зв’язки 

Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України

1.      Інститут біології клітини НАН України, м. Львів. Кафедра співпрацює з відділом сигнальних механізмів клітини, відділом регуляції проліферації та апоптозу, відділом молекулярної генетики та біотехнології, відділом аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України. На базі цього Інституту студенти кафедри біохімії проходять навчально-виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи. Завідувач відділу регуляції проліферації та апоптозу цього інституту (проф., член–кореспондент НАНУ Стойка Р. С.) є співробітником кафедри біохімії (погодинно).

2.      Інститут фізіології імені О. Богомольця і Інститут біохімії НАН України імені О.В. Палладіна, м. Київ проводилися спільні наукові конференції.

3.      Інститут біології тварин НААН України, м. Львів. На базі цього Інституту студенти кафедри біохімії проходять навчально-виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи

4.      Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів. На базі цього Інституту студенти кафедри біохімії проходять навчально-виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи.

5.      Інститут молекулярної біології НАН України. Підписано угоду про наукову співпрацю.

6.      Херсонський державний університет. Підписано угоду про співпрацю з кафедрою органічної та біологічної хімії.

7.      4-та міська лікарня (ендокринологічне відділення), м. Львів. Підписано угоду про співпрацю.

8.      Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. З кафедрою клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького проводяться спільні наукові дослідження. Кафедра клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького також використовуються як база для навчально-виробничої та переддипломної практики студентів кафедри біохімії.

9.      Національний Університет “Львівська Політехніка”. Продовжується співпраця з Національним Університетом “Львівська Політехніка”, в рамках якої за участі проф. Стойка Р. С. виконуються спільні наукові проекти.

10.  Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України та Державна Установа “Інститут харчової біотехнології та геноміки” НАН України. Продовжується співпраця з Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України та Державною Установою “Інститут харчової біотехнології та геноміки” НАН України, в рамках якої було подано проект цільової програми УНТЦ-НАНУ “Нові лікарські засоби для таргетної хіміотерапії пухлинних клітин із різними механізмами резистентності до лікарських препаратів.

11.  Технологічний інститут харчових технологій Одеської національної академії харчових технологій. Налагоджено співпрацю з кафедрою технології вина та енології ОНАХТ.

12.  Національним педагогічним університетом імені Гнатюка, м. Тернопіль. Налагоджена співпраця.

13.  Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН України. Підписано угоду про співпрацю.

 

 

Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами

1.    Медична академія імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща). Продовжується співпраця з кафедрами біохімії та лабораторної діагностики Медичної академії імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща).

2.    Інститут експериментальної біології ім. М. Ненського Польської Академії Наук (Варшава, Польща). Продовжується співпраця з Інститутом. Доцент кафедри біохімії Клевета Г. Я. у 2009 році проходила з відривом від основної роботи наукове стажування на базі Інституту експериментальної біології ім. М. Ненського, м. Варшава, Польща. Із співробітниками відділу клітинної біології Інституту експериментальної біології ім. М. Ненського за звітний період продовжувалося виконання спільного гранту, в рамках якого випускник аспірантури кафедри біохімії Здіорук М. І. з листопада 2011 р. проходив наукове стажування. Випускники магістратури кафедри біохімії Сахарчук О., Карацай О. та Бойко С. було аспірантами цього Інституту.

3.    Інститут імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда (Вроцлав, Польща). Продовжується співпраця з відділом імунохімії цього Інституту.

4.    Інститут біоорганічної хімії Національної академії наук Білорусії (Мінськ–Гродно). Спільно з цим Інститутом проф. Стойка Р. С. у 2014 р. керував виконанням спільного українсько-білоруського науково–технічного проекту “Використання редокс-модулюючих сполук для підвищення вибірковості дії нових протипухлинних препаратів”. На кафедрі біохімії спільно з цим Інститутом виковалося два проекти Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду фундаментальних.

5.    Кафедра біотехнології та мікробіології Жешувського університету (Жешув, Польща). Продовжується співпраця

6.    Університет міста Хайфа Академії наук Ізраїлю. Продовжується співпраця з Інститутом еволюції Університету міста Хайфа Академії наук Ізраїлю. У 2016 р. в Інституті еволюції Університету Хайфи (Ізраїль) було захищено ці дві дисертації для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) (Б. Юрків, Т. Вітак).

7.    Інститут біофізичної хімії товариства Макса Планка, м. Геттінген (Німеччина). Студентка кафедри біохімії Корній Н. С. (2015 р.) виконувала експериментальну частиниу магістерської дипломної роботи в лабораторії фізичної біохімії Інституту біофізичної хімії товариства Макса Планка у місті Геттінген (Німеччина).

8.    Відділ медичної біофізики Інституту раку Університету Торонто (Канада). Експериментальна частина дипломної роботи студентки кафедри біохімії Оверчук М. (2015) виконувалася у відділі медичної біофізики Інституту раку при Університеті Торонто (Канада) у рамках співпраці кафедри і цього відділу.

9.    Вроцлавський природничий університет (Вроцлав, Польща). У 2017 році укладено угоду про співпрацю.

 

XX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 90-річчю від дня народження професора Ореста Демківа 18–20 квітня 2024 року

17.04.2024 | 20:17

18 – 19 квітня 2024 року на біологічному факультеті триватиме XX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 90-річчю від дня народження професора Ореста Демківа.
Відкриття конференції та пленарне засідання розпочнуться о 10.00 у Читальній залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5).
З програмою конференції можна ознайомитись у прикріпленому файлі:
Short_programe_2024
Prohrama-MiPB-2024
 

Читати »

Доцентка кафедри біохімії Марія Сабадашка прочитала лекцію “Імунологічна індивідуальність: сучасні підходи у дослідженні та коригуванні” для вчителів біології

26.10.2023 | 20:35

Доцентка кафедри біохімії Марія Сабадашка прочитала лекцію “Імунологічна індивідуальність: сучасні підходи у дослідженні та коригуванні” для вчителів біології гімназій, ліцеїв, шкіл міста Львова в рамках програми підвищення кваліфікації “Біологічні науки очима вчителя”.

Читати »

До уваги студентів 2 курсу!

30.08.2022 | 07:27

Лекції з курсу ХІМІЯ БІООРГАНІЧНА для студентів другого курсу відбуватимуться на платформі Zoom.
Викладач проф. Сибірна Н.О. (https://us04web.zoom.us/j/6452896264?pwd=KzY4V2NoNk0zdFJ5SGRhL2VsKzZRZz09;
Meeting ID: 645 289 6264; Passcode: 671777)
Викладач доц. Гачкова Г.Я. (https://us04web.zoom.us/j/2896295357?pwd=MG44Z3FpdWgxZmxvZVdQZzlvTDNYQT09; Meeting ID: 289 629 5357; Passcode: 116521)

Читати »

Навчальні практики з ботаніки та зоології хордових розпочинаються 1 червня 2022 р.

30.05.2022 | 11:25

Шановні студенти 2 курсу денної форми здобуття освіти!
Навчальні практики з ботаніки та зоології хордових розпочинаються  1 червня 2022 р. у дистанційному форматі (спеціальність 091-Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
Розподіл студентів на практичні групи і керівників груп дивіться в курсі “Ботаніка” в системі Moodle.

Чекаємо Вас 1 червня 2022 року на практику!

Читати »