Сибірна Наталія Олександрівна

Посада: завідувач кафедри біохімії

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: nataliya.sybirna@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Область наукових інтересів: функціональна біохімія, глікобіологія, ензимологія. Основні наукові роботи присвячені дослідженню структурно-функціонального стану клітин крові (еритроцитів, тромбоцитів, мононуклеарних та сегментоядерних лейкоцитів) за умов цукрового діабету.

Започаткувала новий напрямок в науковій роботі кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка, що спрямований на дослідження молекулярних механізмів регуляції морфофункціонального стану клітин крові за умов патологій різної етіології.

Автор понад 500 наукових та методичних праць і навчальних посібників. За редакцією професора Н.О. Сибірної у 2009 році видано навчальний посібник “Механізми біохімічних реакцій”, а у 2010 – підручник “Хімія білка”. Обидва видання мають гриф МОН України. У 2009 році посібник був визнаний кращим серед природничих видань Львівського державного університету імені Івана Франка і сьогодні він користується великою популярністю серед викладачів і студентів. У 2011 році вийшло його друге доповнене видання. Співавтор монографії «Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to Counter Biological Damage / NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. – Netherlands: Springer, (2013).

За науковою редакцією професора Сибірної Н.О. опубліковано монографію «Основи глікобіології» (2015), за яку у 2017 році професор Сибірна Н.О. була удостоєна премії імені О.В.Палладіна.

Профессор Сибірна Н.О. виступала з доповідями (пленарні, усні, стендові) на понад 30 міжнародних наукових конференціях. Має тісну наукову співпрацю з ученими:

 • Інституту біодіагностики національного дослідницького центру Канади у Вінніпегу,
 • Інституту експериментальної роботи ім. Ненцького польської Академії наук у Варшаві,
 • Вроцлавського університету,
 • Інституту імунології та експериментальної терапії польської Академії наук, м. Вроцлав,
 • Інституту еволюції Університету міста Хайфа Академії наук Ізраїлю.

Закінчила курси з „Клінічної біохімії” на факультеті післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Профессор Сибірна Н.О. є членом редакційної колегії журналів: «International Journal of Medicinal Mushrooms» (IF – 1,4), «Вісник Львівського університету. Серія біологічна», «Лабораторна діагностика» та «Біологічні студії / Studia biologica», «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія».

Член секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом: Біологія, біотехнологія, актуальні проблеми медичних наук.

Член двох спеціалізованих вчених рад із захистів докторських та кандидатських дисертацій.

Керівник постійно діючого міжнародного семінару „Актуальні проблеми сучасної біохімії”, що проходить на базі кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства.

Професор Н.О. Сибірна керує науковою школою “Біохімія і молекулярна біологія”, яка створена понад 50 років тому на кафедрі біохімії. Поряд із традиційними радіобіологічними дослідженнями, які історично були першими і класичними для кафедри біохімії, під керівництвом професора Н.О. Сибірної проводяться також дослідження за темами:

 • “Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за умов цукрового діабету”,
 • “Дослідження біохімічних механізмів біологічної дії фізіологічно-активних компонентів лікарських рослин для отримання фітопрепаратів цукрознижуючої дії”,
 • “Дослідження молекулярних механізм і протекторного ефекту природних комплексів поліфенолів винограду за умов оксидативного та нітративного стресів”,
 • “Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини”,
 • “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки та вплив нокауту цього гена на морфофункціональний стан клітин системи крові”,
 • “Дослідження структурно-функціонального стану еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів за алкогольної інтоксикації”.

За роки роботи на кафедрі Наталія Олександрівна здійснювала керівництво десятьма держбюджетними темами, двома міжнародними темами, що фінансувалися Державними фондами фундаментальних досліджень України та Білорусії, темою під егідою Комітету наукових досліджень республіки Польща, а також теми, яка фінансувалася урядом Канади і виконувалася у рамках гранту Українського науково-технологічного центру. Наукові здобутки мають не лише теоретичну цінність, а й практичне значення, що підтверджено трьома патентами на корисну модель, які стосуються способів лікування цукрового діабету. Під керівництвом Н.О. Сибірної створено тест-систему для ранньої діагностики та прогностичного застосування і контролю терапевтичних заходів під час лікування цукрового діабету 1-го типу.

Профіль у базі даних Scopus (8388760700) –   h-індекс – 10.

Педагогічна робота. Розробила програми кількох нових спецкурсів для студентів біологічного факультету – “Біохімія крові”, “Біохімічні основи імунітету”, “Основи функціональної біохімії”, “Біохімічні механізми патологічних процесів” та ін.

Курси

Публікації

 • Petryn T.S., Nagalievska M. R., Wasser S. P., Sybirna N. O. Effect of the Lingzi or Reishi Medicinal Mushroom Ganoderma lucidum (Agaricomycetes) on Hyperglycemia and Dyslipidemia with Experimental Metabolic Syndrome // International Journal of Medicinal Mushrooms, 25(5):17 – 30 (2023) (IF – 1.921)
 • Dzydzan O. Biological Activity of Extracts of Red and Yellow Fruits of Cornus mas L. – An In Vitro Evaluation of Antioxidant Activity, Inhibitory Activity against α-Glucosidase, Acetylcholinesterase, and Binding Capacity to Human Serum Albumin / O. Dzydzan, I. Brodyak, P. Strugała-Danak, A. Strach, A. Z. Kucharska, J. Gabrielska, N. Sybirna // Molecules. – 2022. – Vol. 27. – Р. 2244. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27072244 (Scopus, IF: 4.927)
 • Nagalievska M.R. Influence of high-carbohydrate and high-lipid diet on the enzymatic link of antioxidant protection and the level of oxidatively modified proteins and lipids in rat erythrocytes. / M.R. Nagalievska, T.S. Petryn, N.O. Sybirna // Cytol. Genet. – 2022. – 56. – P. 1–8. (Scopus, Web of Science, IF – 0,579)
 • Karmash O.I. The Effect of Photobiomodulation Therapy on Energy Supply and Functional Activity of Leukocytes from Rats with Experimental Diabetes Mellitus / O.I. Karmash, M.Ya. Liuta, N.V. Yefimenko, N.O. Sybirna // Archives of Diabetes & Obesity. – 2021. – Vol. 3, № 15. – Р. 373-383. ADO.MS.ID.000173. DOI: 10.32474/ADO.2021.03.000174
 • Sabadashka M. Anti-Diabetic and Antioxidant Activities of Red Wine Concentrate Enriched with Polyphenol Compounds under Experimental Diabetes in RatsM. Sabadashka,Dariya Hertsyk, Paulina Strugała-Danak, Anita Dudek, Olena Kanyuka, Alicja Z. Kucharska, Leonid Kaprelyants and Nataliia Sybirna// Antioxidants 2021, 10(9), 1399 (Scopus, Web of Science, IF: 6.312)
 • Hachkova,H. Medicinal Plants Galega officinalis L. and Yacon Leaves as Potential Sources of Antidiabetic Drugs /Halyna Hachkova, Mariia Nagalievska, Zoriana Soliljak, Olena Kanyuka, Alicja Zofia Kucharska, Anna Sokół-Łętowska, Elena Belonovskaya, Vyacheslav Buko and Nataliia Sybirna// Antioxidants 2021, 10(9), 1362 (Scopus, Web of Science, IF: 6.312)
 • Sabadashka M. Tyrosine nitration as a key event of signal transduction that regulates cell functional state / M. Sabadashka, M. Nagalievska, N. Sybirna // Cell Biology International.– 2021. – Vol 45, Iss 3 – 481–497., DOI: 10.1002/cbin.11301 (Scopus, Web of Science, IF: 3.612)
 •  Dzydzan O., Brodyak I., Sokół-Łętowska A., Kucharska A. Z., Sybirna N. Loganic Acid, an Iridoid Glycoside Extracted from Cornus mas L. Fruits, Reduces of Carbonyl/Oxidative Stress Biomarkers in Plasma and Restores Antioxidant Balance in Leukocytes of Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus. Life (MDPI), 2020; 10(12): 349; DOI: https://doi.org/10.3390/life10120349 (Scopus, Web of Science, IF: 3.817)
 • О.І. Karmash, Effect of Photomodulation Therapy on Development of Oxidative Stress in Blood Leukocytes of Rats with Streptozocin-Induced Diabetes Mellitus/ О.І. Karmash, M.Y. Liuta, A.M Korobov Sybirna N.O.// Cytology and Genetics. – 2020. – V. 54. – P. 456–464. (Scopus, Web of Science, IF: 0.6) 
 • N. Yefimenko N. Effect of Low-Intensity Blue Light Emission on Physicochemical Properties of Blood Erythrocytes in Rats under Diabetes Mellitus Conditions/  Yefimenko , M. Liuta, O. Karmash, O. Hizhetska, A. Korobov Sybirna N.O.// Cytology and Genetics. – 2020. – V. 54. – P. 449–455. (Scopus, Web of Science, IF: 0.6) 
 • Nagalievska M. Functional activities of neutrophils in diabetic rats are changed by yacon extracts / M. Nagalievska, M. Sabadashka, H. Hachkova, N. Sybirna // Clinical diabetology. – 2019. – Vol 8, No 5. – P. 248-253(Scopus)
 • Bila I. Agmatine prevents oxidative-nitrative stress in blood leukocytes under streptozotocin-induced diabetes mellitus / I. Bila, O. Dzydzan, I. Brodyak, N. Sybirna // Open Life Sciences. – 2019. – Vol. 14. – P. 299–310. DOI: 10.1515/biol-2019–0033 (Scopus, Web of Science, IF: 0.583).
 • Dzydzan O. Antidiabetic effects of extracts of red and yellow fruits of cornelian cherries (Cornus mas) on rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus / O. Dzydzan, I. Bila, A. Z. Kucharska, I. Brodyak, N. Sybirna // Food & Function. – 2019. – Vol. 10 (10). – P. 6459-6472. DOI: 10.1039/c9fo00515c (Scopus, Web of Science, IF: 3.241).
 • Strugała P. Antidiabetic and Antioxidative Potential of the Blue Congo Variety of Purple Potato Extract in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats / P. Strugała, Dzydzan, I. Brodyak, A. Z. Kucharska, P. Kuropka, M. Liuta, K. Kaleta-Kuratewicz, A. Przewodowska, D. Michałowska, J. Gabrielska, N. Sybirna // Molecules. – 2019. – Vol. 24 (17). pii: E3126. DOI: 10.3390/molecules24173126 (Scopus, Web of Science, IF: 3.060).
 • Buko V., Zavodnik I., Kanuka O., Belonovskaya E., Naruta E., Lukivskaya O., Kirko S., Budryn G., Żyżelewicz D., Oracze J., Sybirna N. Antidiabetic effects and erythrocyte stabilization by red cabbage extract in streptozotocin-treated rats // Food and Function. 2018. V. 9. 1850–1863. (IF: 3,114)
 • Nagalievska M., Sabadashka M., Hachkova H., Sybirna N. Galega officinalis extract regulate the diabetes mellitus related violations of proliferation, functions and apoptosis of leukocytes // BMC Complementary and Alternative Medicine. 2018. 18 (4). 13 p. (IF: 2,644)
 • Lupak M., Hachkova H., Khokhla M., Chajka Ya., Skybitska M., Sybirna N. Leukocyte Actin Cytoskeleton Reorganization and Redistribution of Sialylated Membrane Glycoconjugates under Experimental Diabetes Mellitus and against the Administration of the Galega officinalis L. Extract // Cytology and Genetics. 2017. 51 (3). 162–172. (ІF: 0,350)
 • Vitak T.Y., Wasser S.P., Nevo E., Sybirna N.O. Enzymatic system of antioxidant protection of erythrocytes in diabetic rats treated with medicinal mushrooms Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum (Agaricomycetes) // International Journal of Medicinal Mushrooms. 2017. 19(8). 697–708. (IF: 1,123)
 • Ferents I.V., Brodyak I.V., Lyuta M.Y., Burda V.A., Sybirna N.O. Suppressive effect of agmatine on genetically programmed death of leukocytes in a diabetes model // Cytology and Genetics. 2016. 50 (4). 241–250. (IF: 0,379).
 • Sabadashka M., Sybirna N.Reduction of radiation-induced nitrative stress in leucocytes and kidney cells of rats upon administration of polyphenolic complex concentrates from red wine // Cytology and Genetics. 2016. 50 (3). 187–195. (IF: 0,379)
 • Buko V., Belonovskaya E., Naruta E., Lukivskaya O., Kanyuka O., Zhuk O., Kranc R., Stoika R., Sybirna N.Pituitary tumor transforming gene as a novel regulatory factor of liver fibrosis // Life Sciences. 2015. 132 (1). 34 –40. (IF: 2,538)
 • Yurkiv B., Wasser S.P., Nevo E., Sybirna N.O.Antioxidant effects of medicinal mushrooms Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum (Higher basidiomycetes): Evidence from animal studies // International Journal of Medicinal Mushrooms. 2015. 17 (10): 943-955. (IF: 1,123)
 • Yurkiv B., Wasser S.P., Nevo E., Sybirna N.O.The effect of Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum medicinal mushroom administration on the L-arginine/nitric oxide system and rat leukocyte apoptosis in experimental type 1 diabetes mellitus // International Journal of Medicinal Mushrooms. 2015. 17 (4): 339-550. (IF: 1,123)
 • Vitak T.Y., Wasser S.P., Nevo E., Sybirna N.O.The effect of the medicinal mushrooms Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum (Higher basidiomycetes) on the erythron system in normal and streptozotocin-induced diabetic rats // International Journal of Medicinal Mushrooms. 2015. 17 (3): 277-286. (IF: 1,123)
 • Vitak T.Y., Wasser S.P., Nevo E., Sybirna N.O.Structural changes of erythrocyte surface glycoconjugates after treatment with medicinal mushrooms // International Journal of Medicinal Mushrooms. 2015. 17 (9): 867–878. (IF: 1,123)
 • Ferents I.V., Brodyak I.V., Lyuta M.Y., Sybirna N.A.Structural and quantitative changes of carbohydrate chain of erythrocyte membrane glycoproteins in experimental diabetes mellitus after treatment with agmatine // Cytology and Genetics. 2013. 47 (4): 252–260. (IF: 0,294)
 • Drel, V.R., Sybirna, N.Protective effects of polyphenolics in red wine on diabetes associated oxidative/nitrative stress in streptozotocin-diabetic rats // Cell Biology International. 2010. 34 (12): 1147-1153. (IF: 1,936)
 • Sybirna, Dziewulska-Szwajkowska D., Barska M., Dzugaj A. Mononuclear and polymorphonuclear leukocytes show increased fructose-1,6-bisphosphatase activity in patients with type 1 diabetes mellitus // Cell Biology International. 2006. 30 (7): 624-630. (IF: 1,936)

Підручник

 • Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

Навчальні посібники:

 • Механізми біохімічних реакцій : навч.-методич. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, Г. О. Стасик, І. В. Бродяк, М. Р. Нагалєвська, М. В. Сабадашка, М. Я. Люта, Я. П Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання третє, доповнене та перероблене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 320 с.
 • Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клеврета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с.
 • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Видання друге, доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.

Монографія:

 • Brodyak І. The Structure of Leukocyte Sialic Acid-Containing Membrane Glycoconjugates is a Differential Indicator of the Development of Diabetic Complications / Iryna Brodyak, Natalia Sybirna// Fundamentals of Glycosylation. – 2021.-  Book edited by: Dr. Alok Raghav. IntechOpen Limited. 5 Princes Gate Court, London, SW7 2QJ, United Kingdom. – 2021.- P. 1–19
 • Nagalievska М. Red Wine and Yacon as a Source of Bioactive Compounds with Antidiabetic and Antioxidant Potential / Mariia Nagalievska, Mariya Sabadashka, Nataliia Sybirna// IntechOpen,– 2020. – 20 p.
 • M. Nagalievska, H. Hachkova, N. Sybirna Galega officinalis L. and Immunological Status in Diabetes Mellitus / Metformin / Ed. By Dr. A. P. Stoian, Dr. M. Rizzo. – London, United Kingdom, IntechOpen, – 2020. – Р. 75-95.
 • Люта М. Я., Сибірна Н. О. Молекулярні механізми взаємодії NO та гемоглобіну за умов цукрового діабету і перспективи використання інгібіторів NO-синтази у профілактиці та лікуванні цього захворювання // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – С. 155–163. (Розділ у монографії, 0,26 д. а.)
 • Сабадашка М. В., Сибірна Н. О. Нітровані білки – маркерні молекули за радіаційного ураження та у процесі контролю корекції радіоіндукованих порушень природними фенольними сполуками з виноградного вина // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – С. 164–171. (Розділ у монографії, 0,34 д. а.)
 • Основи глікобіології : монографія. За ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с.
 • Hnatush A.R., Drel V.R., Hanay N.O., Yalaneckyy A.Y, Mizin V.I., Sybirna N.O. The Protective Effects of Natural Polyphenolic Complexes of Grape Wine on Organisms Exposed to Oxidative and Nitrosative Stress Under Diabetes Mellitus // NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to Counter Biological Damage / Pierce G. N., Mizin V. I., Omelchenko A. (Eds.) – Netherlands: Springer, 2013. – P. 145–162.

Біографія

Дата народження: 30 серпня 1956 року

Освіта вища, спеціальність Біолог-біохімік. Викладач біології і хімії.

З 1973 по 1978 рр. навчалася на біологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1982-1986 рр. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія. «Гемоглобіни різних популяцій еритроїдних клітин кісткового мозку у нормі та після рентгенівського опромінення».

Після захисту працювала інженером, м.н.сп., с.н.сп. НДЧ ЛДУ ім. І. Франка. З вересня 1989 року працює на викладацьких посадах біологічного факультету ЛДУ ім. І. Франка.: асистент (1989-1997 рр.), доцент (1997-2005 рр.), професор (2005-2006 рр.), завідувач кафедри біохімії (з 2006 р. по д.ч.). У 1994-1995 рр. працювала науковим співробітником відділу наукових розробок біотехнологічної фірми ADM (Archer Daniels Midland Company) у місті Декейтор, штат Іллінойс, США.

Вчене звання доцента присвоєно 18 жовтня 2001 року. У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему: “Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу”. Вчене звання професора присвоєно 22 лютого 2007 року. З 2006 р. є завідувачем кафедри біохімії.

Під керівництвом Н.О.Сибірної захищено 17 кандидатських дисертацій за спеціальностями «Біохімія» та «Цитологія, клітинна біологія і гістологія». Проф. Сибірна була науковим консультантом докторської дисертації за спеціальністю «Біохімія», яка була підготовлена на кафедрі біохімії ЛНУ ім. І Франка.

Проекти

Здійснювала наукове керівництво темами:

 • “RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences (RESBIOS1)” у рамках програми “Horizon 2020”. Термін виконання – 2020-2022 рр. (фінансування з бюджету рамкових програм ЄС і на основі добровільних внесків країн ЄС).
 • Тема: «Біохімічні механізми розвитку, діагностика та корекція діабетіндукованого оксидативно-нітративного стресу» Бх–47Ф (№держреєстрації 0117U001225). Схвалено 2016 р., держбюджетне фінансування. Термін виконання –2016-2018рр.
 • Спільний проект від Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) № Ф54.4/017″ Молекулярні механізми антидіабетичної дії препаратів рослинного походження” договір №Ф54/84-2013 від 3 червня 2013 № держреєстрації 0113U005313 (держбюджетне фінансування). . Термін виконання –2013-2014рр.
 • Спільний проект від Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) № Ф41.4/043″ Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки” договір №Ф41/140-2012 від 19 червня 2012 р. № держреєстрації 0112U005143. (держбюджетне фінансування).
 • Спільний проект від Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) № Ф41.4/043″ Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки” договір №Ф41/119-2011 від 22 липня 2011 р. № держреєстрації 0111U006978. (держбюджетне фінансування).
 • Тема: «Механізми корекції метаболічних порушень клітин системи крові за умов цукрового діабету 1–го типу» Бх–140Ф. (№ держреєстрації 0113U003046). Схвалено 2012 р., держбюджетне фінансування. . Термін виконання –2012-2014рр.
 • Тема. “Молекулярні механізми радіопротекторного ефекту поліфенолів виноградних вин”, Бх-47П (проект був схвалений, 2010, держбюджетне фінансування). Термін виконання 2010-2011рр.
 • Тема: “Вплив системи L-аргінін/NO на генетично запрограмовану смерть клітин крові за умов цукрового діабету 1 типу”, Бх-46Ф (проект був схвалений, 2010, держбюджетне фінансування). Термін виконання 2010-2012рр
 • Тема: “NO-залежні механізми регуляції морфофункціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов іонізуючої радіації”, Бх–202П (проект був схвалений, 2008, держбюджетне фінансування). . Термін виконання –2008-2009рр.
 • Проект № 4281. Грант від Українського науково-технологічного центру (УНТЦ). “Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету” (проект був схвалений, 2008, фінансування Українського науково-технологічного центру – STCU і уряду Канади). Термін виконання 2008-2010рр.
 • Тема: “Біохімічні механізми регуляції функціонального стану імунокомпетентних клітин крові за умов цукрового діабету”, Бх–90Ф (проект був схвалений, 2007, держбюджетне фінансування) Термін виконання 2007-2009 рр.

Була виконавцем у проектах:

 • Тема: “Розробка пристрою для визначення лігандних форм гемоглобіну у цільній крові для експрес-діагностики критичних станів” (№ держреєстрації 0116U001535). Схвалено 2016 р., держбюджетне фінансування.
 • Ф25.5/040. Проект від державного фонду фундаментальних досліджень: “Дослідження впливу оксиду азоту (NO) на процеси апоптозу та автофагії злоякісних пухлинних клітин за умови дефіциту основного субстрату NO-синтаз” (проект був схвалений, 2007, держбюджетне фінансування).
 • INTAS Ref. № 99-00788, 1999 (фінансування з бюджету рамкових програм ЄС і на основі добровільних внесків країн ЄС).
 • INTAS-UA 95-15, 1996 (фінансування з бюджету рамкових програм ЄС і на основі добровільних внесків країн ЄС).

Нагороди

 

 

Лауреат премії імеі О.В. Палладіна НАН України за видатні наукові роботи в галузі біохіміїта молекулярної біології (За результатами конкурсу 2016 рокулауреати премій затверджені 8 лютого 2017 року постановою Президії НАН України № 30);

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, 2017.

Методичні матеріали

Викладає курси: «Біохімія», «Хімія біоорганічна», «Біохімічні основи імунітету», «Імунохімія», «Молекулярно-клітинні основі імунітету». В різні роки читала курси : «Молекулярна біологія», «Глікобіологія» (лекції англійською та українською мовами), «Біохімія крові», «Структура і функції білків», «Біохімічні механізми патологічних процесів», «Основи функціональної біохімії», «Молекулярні механізми трансдукції клітинних сигналів».

Навчально-методичні видання:

 1. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, Г. О. Стасик, І. В. Бродяк, М. Р. Нагалєвська, М. В. Сабадашка, М. Я. Люта, Я. П Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання третє, доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 320 с. – Серія «Біологічні Студії»
 2. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІV: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / М.Р. Нагалєвська, І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів:Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 104 с.
 3. Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні Студії»).
 4. Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина І: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 72 с.
 5. Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина IІ: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 84 с.
 6. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина І: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 108 с.
 7. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
 8. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія печінки» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 60 с.
 9. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія крові» Частина 2, для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 96 с.
 10. Великий практикум з біохімії: Конструювання і аналіз штамів метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, здатних продукувати гетерологічні білки: навчально-методичний посібник для організації лабораторних занять студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040102–Біологія, 6.051401–Біотехнологія / О. Г. Стасик, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 11. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія м’язового скорочення» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 44 с.
 12. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія нервової системи» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 13. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія міжклітинного матриксу» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
 14. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія крові» Частина І, для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 15. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія запалення. Клітинні основи процесу запалення» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205–Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 112 с.
 16. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія запалення. Молекулярні основи процесу запалення» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 104 с.
 17. Навчально-методичний посібник «Функціональна біохімія: Біохімія нирки» для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205–Біохімія та 8.04010213–Лабораторна діагностика біологічних систем / Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, М. Р. Хохла, Н. О. Сибірна – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 64 с.
 18. Основи глікобіології : монографія [Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова, І. В. Бродяк, І. Ю. Письменецька] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка від 25 вересня 2013 р., протокол № 16/9. – 450 с.
 19. Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для самоорганізації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона наколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро – та наноелектроніка – 6.050801 / Н. О. Сибірна, І. В. Бродяк, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок, О. Г. Стасик // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. – 116 с.
 20. Метаболізм кетонових тіл : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія та 8.04010205 – Біохімія / І. В. Бродяк, І. І. Магіровська, Н. О. Сибірна // Під. ред. Л.І. Сідлович. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012. – 44 с.
 21. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання друге, доповнене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с. З грифом МОН України
 22. Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 с. З грифом МОН України.
 23. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с. З грифом МОН України
 24. Сибірна Н., Маєвська О., Барська М. Дослідження окремих біохімічних показників за умов оксидативного стресу: Навчально – методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – 60 с.
 25. Сибірна Н., Бурда В., Чайка Я. Методи дослідження системи крові : Навчально – методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – 100 с.
 26. Сибірна Н., Барська М., Дробот Л. Методи білкової хімії. Частина І. Якісний та кількісний аналіз білка : Навчально – методичний посібник // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – 44 с.
 27. Сибірна Н., Барська М., Великий М. Методи практичної ензимології : Навчально – методичний посібник // Під. ред. Т.А. Веремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – 151 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!