Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032професор Сибірна Н. О.

Опис курсу

Дисципліна «Науковий семінар» є нормативною дисципліною  для другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 091 – Біологія, галузь знань 09 Біологія, яка викладається упродовж першого семестру в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Під час освоєння дисципліни у студента формується наукове мислення, він оволодіває методами аналізу та синтезу біологічних фактів викладених в наукових джерелах, поглиблює професійну орієнтацію в різноманітних наукових напрямах галузі «Біологія», усвідомлює швидкість змін парадигм та гіпотез в біологічних науках, орієнтується в основних біологічних відкриттях сьогодення, вчиться логічно представляти презентаційні роботи на основі оброблених літературних джерел та власних досліджень, вчиться дискутувати та відстоювати свою думку.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Магістерський семінар» є поглиблення знання щодо сучасних проблем та досягнень в галузі біології, удосконалення вміння представляти результати власних досліджень, а також формування всебічно розвиненої особистості з науковим світоглядом та практичними навичками, що дозволять відразу приступити до виконання посадових обов’язків молодого фахівця і набувати нові знання з даної галузі. Для цього у даній дисципліні основна увага приділяється розкриттю біохімічних основ процесу запалення з урахуванням особливостей будови молекул і клітин організму, задіяних у цьому процесі в норі та за патологічних умов.