Молекулярно-клітинні основи імунітету

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Сибірна Н. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Дисципліна «Молекулярно-клітинні  основи імунітету» є нормативною дисципліною зі спеціальності 091 “Біологія” для освітньої програми магістр, яка викладається в І семестрі в обсязі 4,0 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Молекулярні механізми формування імунної відповіді
  2. Клітинні основи імунітету. Імунні процеси на рівні цілого організму.Метою вивчення нормативної дисципліни « Молекулярно-клітинні основи імунітету » є формування всебічно розвиненої особистості з науковим світоглядом та практичними навичками, що дозволять відразу приступити до виконання посадових обов’язків молодого фахівця і набувати нові знання з даної галузі. Для цього у даній дисципліні основна увага приділяється розкриттю молекулярних та клітинних основ імунітету з урахуванням особливостей будови молекул, які розпізнаються (антигени) і розпізнають (антитіла).