Проблемні питання сучасної біології (заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Стойка Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116БЛБ - 11здоцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Дисципліна Проблемні питання сучасної біології є нормативною дисципліною
для освітньо-професійної програми підготовки магістрів,
яка викладається на І році навчання в магістратурі в 1 семестрі
в обсязі 3,0 кредитів (2 змістових модулі).

Курс “Проблемні питання сучасної біології” базується на засадах нової науки – Системної біології, яка розглядає фізіологічні і патологічні процеси, що відбуваються в організмі у процесі життєдіяльності, а також під час розвитку тих чи інших захворювань і під час їхнього лікування на системному рівні.

Курс розроблено таким чином, щоб узагальнити знання сучасної біології, а саме системної біології. Лекційний матеріал курсу та практичні (семінарські) заняття дадуть змогу поглибити та систематизувати знання студентів із молекулярної біології клітин тварин і людини, зокрема механізми регуляції проліферації клітин, їхнього диференціювання та відмирання. У курсі розглядаються проблеми виникнення злоякісних клітин і використання стовбурових клітин, проблеми біологічного клонування, створення і використання “розумних” наноматеріалів для потреб біології, у першу чергу, для медицини і біотехнології. Окрім того, дисципліна присвячена характеристиці стану усіх генів організму (геноміка), усіх інформаційних РНК (транскриптоміка), усіх білків (протеоміка), усіх вуглеводовмісних сполук (глікоміка), взаємодія різних біомолекул, наприклад, білок-білок чи ДНК-білок (інтерактоміка) і т.п. Також розглядаються механізми взаємодії різних регуляторних систем клітин, тканин, органів в організмі та їхня регуляція в нормі і за патологій.

Метою дисципліни є:

 • вивчення головних проблем і тенденцій розвитку сучасної біології, а також аналіз прикладних аспектів застосування досягнень сучасної біології в медицині та біотехнології розвитку евкаріотичних організмів та злоякісній трансформації клітин.

Основними завдання є:

 • системний підхід до вивчення особливостей функціонування різних живих організмів;
 • поняття про геном, транскриптом, протеом, гліком, інтерактом, фізіом, а також про методи дослідження цих систем;
 • порушення функціонування живих організмів на молекулярному рівні за найпоширеніших захворювань (рак, атеросклероз, діабет, аутоімунні захворювання);
 • біоетичні норми, яких необхідно дотримуватися у разі вивчення живих організмів;
 • проблеми наномедицини і нанобіотехнологій.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Mader S.S. Biology. 9th ed. McGraw-Hill Science Engineering, 2007. 952 p.
 2. Антологія біоетики / за ред. Ю. І. Кундієв. Львів: БАК, 2003. 168 с.
 3. Дубінін С. І., Пілюгін В.О., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О. Сучасні проблеми молекулярної біології. Підручник. Полтава, 2016. 395 с.
 4. Дубінін С. І., Пілюгін В.О., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О. Сучасні проблеми молекулярної біології. Підручник. Полтава, 2016. 395 с.
 5. Запорожан В. М., Аряєв М. Л. Біоетика. К.: Здоров’я, 2005. 130 с.
 6. Карпов О. В., Демидов С. В., Кир’яченко С. С. Клітинна та генна інженерія: Підручник. К.: Фітосоціоцентр, 2010. 208 с.
 7. Малишев В., Кущевська Н., Папроцька О., Терещенко О. Наноматеріали та нанотехнології: навч. посіб. Київ: Університет “Україна”, 2018. 140 с.
 8. Основи глікобіології: монографія [Н.О. Сибірна, А.І. Шевцова, Г.О. Ушакова, І.В. Бродяк, І.Ю. Письменецька]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 492 с.
 9. Системні дослідження навколишнього середовища. Корпоративні екологічні системи, хімічна екологія: підручник / Моисеев В. та ін. Суми: Університетська книга, 2018. 460 с.
 10. Столяр О. Молекулярна біологія: навч. посіб. Київ: КНТ, 2015. 226 с.
 11. Трохимчук І., Плюта Н., Логвиненко І., Сачук Р. Біотехнологія з основами екології: навч. посіб. Київ: Кондор, 2019. 304 с.
 12. Фільченков О.О., Стойка Р.С. Апоптоз і рак: від теорії до практики. Тернопіль: УкрМедКнига. 2006. 524 с.
 13. Функціональна біохімія: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Сибірна Н.О., Гачкова Г.Я., Бродяк І.В., та ін.]; за ред.. проф. Сибірної Н.О. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 644с. (Серія “Біологічні Студії”).

Додаткова література:

 1. Angeli J.P.F., Shah R., Pratt D.A., Conrad M. Ferroptosis Inhibition: Mechanisms and Opportunities. Trends in Pharmacological Sciences. 2017. 38(5). 489–
 2. Cao J.Y., Dixon S.J. Mechanisms of ferroptosis. Mol. Life Sci. 2016. 73. 2195–2209.
 3. Conrad M., Kagan V.E., Bayir H. et al. Regulation of lipid peroxidation and ferroptosis in diverse species. Genes Dev. 2018. 32. 602–
 4. Hunter T. The age of crosstalk: phosphorylation, ubiquitination, and beyond. Cell. 2007. 28(5). Р. 730–738.
 5. Jankowski M., Broderick T.L., Gutkowska J. The Role of Oxytocin in Cardiovascular Protection. Frontiers in Psychology. 11. 2139. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02139
 6. Kerem L., Lawson E.A. The Effects of Oxytocin on Appetite Regulation, Food Intake and Metabolism in Humans. International J. Molecular Sciences. 2021. 22(14), 7737. https://doi.org/10.3390/ijms22147737
 7. Kucuksezer U.C., Ozdemir C., Cevhertas L., Ogulur I., Akdis M., Akdis C.A. Mechanisms of allergen-specific immunotherapy and allergen tolerance. Allergology International. 2020. doi:10.1016/j.alit.2020.08.002
 8. Liguori I., Russo G., Curcio F., Bulli G., Aran L. et al. Oxidative stress, aging, and diseases. Clinical Interventions in Aging. 2018. 13, 757–772. https://doi.org/10.2147/cia.s158513
 9. Lushchak V. I. Free radicals, reactive oxygen species, oxidative stress and its classification. Chemico-Biological Interactions. 2014. 224. 164–175. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2014.10.016
 10. Magtanong L., Dixon S.J. Ferroptosis and Brain Injury. Neurosci. 2018. 40. 382–395.
 11. Mascellino M.T., Di Timoteo F., De Angelis M., Oliva A. Overview of the Main Anti-SARS-CoV-2 Vaccines: Mechanism of Action, Efficacy and Safety. Infect Drug Resist. 2021. 14. 3459–34
 12. Niu J., Tong J., Blevins, J.E. Oxytocin as an Anti-obesity Treatment. Frontiers in Neuroscience. 2021. 15, 743546. https://doi.org/10.3389/fnins.2021.743546
 13. Orlowski R.Z., Kuhn D.J. Proteasome inhibitors in cancer therapy. Cancer Res. 2008. 14(6). Р. 1649–1657.
 14. Pizzino G., Irrera N., Cucinotta M. et al. Oxidative Stress: Harms and Benefits for Human Health. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. https://doi.org/10.1155/2017/8416763
 15. Poprac P., Jomova K., Simunkova M., Kollar V., Rhodes C.J., Valko M. Targeting Free Radicals in Oxidative Stress-Related Human Diseases. Trends in Pharmacological Sciences. 2017. 38(7). 592–607. https://doi.org/10.1016/j.tips.2017.04.005
 16. Rosini R., Nicchi S., Pizza M., Rappuoli R. Vaccines Against Antimicrobial Resistance. Front Immunol. 2020. 11:
 17. Tang R., Xu Z. Gene therapy: a double-edged sword with great powers. Molecular and Cellular Biochemistry. 2020. doi:10.1007/s11010-020-03834-3
 18. Wirth T., Parker N., Ylä-Herttuala S. History of gene therapy. Gene. 2013. 525(2), 162–169. doi:10.1016/j.gene.2013.03.137

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3076