Проблемні питання сучасної біології

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Стойка Р. С.
96доцент Бродяк І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛБ - 11мдоцент Бродяк І. В.
БЛБ - 12мдоцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Дисципліна Проблемні питання сучасної біології є нормативною дисципліною
зі спеціальності 091 “Біологія”
для освітньо-професійної програми підготовки магістрів,
яка викладається на І році навчання в магістратурі в 1 семестрі
в обсязі 3,0 кредитів (2 змістових модулі).

Курс “Проблемні питання сучасної біології” базується на засадах нової науки – Системної біології, яка розглядає фізіологічні і патологічні процеси, що відбуваються в організмі у процесі життєдіяльності, а також під час розвитку тих чи інших захворювань і під час їхнього лікування на системному рівні.

Курс розроблено таким чином, щоб узагальнити знання сучасної біології, а саме системної біології. Лекційний матеріал курсу та практичні (семінарські) заняття дадуть змогу поглибити та систематизувати знання студентів із молекулярної біології клітин тварин і людини, зокрема механізми регуляції проліферації клітин, їхнього диференціювання та відмирання. У курсі розглядаються проблеми виникнення злоякісних клітин і використання стовбурових клітин, проблеми біологічного клонування, створення і використання “розумних” наноматеріалів для потреб біології, у першу чергу, для медицини і біотехнології. Окрім того, дисципліна присвячена характеристиці стану усіх генів організму (геноміка), усіх інформаційних РНК (транскриптоміка), усіх білків (протеоміка), усіх вуглеводовмісних сполук (глікоміка), взаємодія різних біомолекул, наприклад, білок-білок чи ДНК-білок (інтерактоміка) і т.п. Також розглядаються механізми взаємодії різних регуляторних систем клітин, тканин, органів в організмі та їхня регуляція в нормі і за патологій.

Метою дисципліни є:

 • вивчення головних проблем і тенденцій розвитку сучасної біології, а також аналіз прикладних аспектів застосування досягнень сучасної біології в медицині та біотехнології розвитку евкаріотичних організмів та злоякісній трансформації клітин.

Основними завдання є:

 • системний підхід до вивчення особливостей функціонування різних живих організмів;
 • поняття про геном, транскриптом, протеом, гліком, інтерактом, фізіом, а також про методи дослідження цих систем;
 • порушення функціонування живих організмів на молекулярному рівні за найпоширеніших захворювань (рак, атеросклероз, діабет, аутоімунні захворювання);
 • біоетичні норми, яких необхідно дотримуватися у разі вивчення живих організмів;
 • проблеми наномедицини і нанобіотехнологій.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Альбертс Б., Джонсон А., Льюис Д. Молекулярная биология клетки. В 3-х томах. ИКИ (РХД), 2013. 808 с.
 2. Дубінін С. І., Пілюгін В.О., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О. Сучасні проблеми молекулярної біології. Підручник. Полтава, 2016. 395 с.
 3. Биохимические основы патологических процессов / под ред. Северина Е.С. М.: Медицина. 2000. 300 с.
 4. Основи глікобіології: монографія [Н.О. Сибірна, А.І. Шевцова, Г.О. Ушакова, І.В. Бродяк, І.Ю. Письменецька]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 492 с.
 5. Стойка Р.С. Методичні вказівки до навчального курсу “Методи клітинної біології”. Львівський державний університет, Львів, 1996. 79 с.
 6. Фильченков А.А., Стойка Р.С., Быкорез А.И. Трансформирующие факторы роста. К.: Наукова думка. 290 с.
 7. Фільченков О.О., Стойка Р.С. Апоптоз і рак: від теорії до практики. Тернопіль: УкрМедКнига. 2006. 524 с.
 8. Cooper G. The Cell. A Molecular Approach. 2nd Edition. ASM Press, Sinauer Associates, Inc. 2000. 689 p.
 9. Karp G. Cell and Molecular Biology. Concepts and Experiment. 2nd John Wiley and Sons, Inc. 1999. New York et al., 816 p.
 10. Lewin B. Genes VII. Oxford University Press. Oxford. 990 p.
 11. Lodish H., Berk A., Zipursky S.L., Matsudaira P., Baltimor D., Darnell J. Molecular Cell Biology. 4th W.H. Freeman and Company. 2000. New York. 1084 p.
 12. Mendelsohn J., Howley P.M., Israel M.A., Liotta L.A. The Molecular Basis of Cancer. 2nd W.B. Saunders Company. 2001. Philadelphia et al. 691 p.

Додаткова література:

 1. Гольдберг А., Еледж С., Гарпер Дж. В. Механізми клітинної смерті. Світ науки. 2001. С. 32–37.
 2. Goldberg A. L. Protein degradation and protection against misfolded or damaged proteins. 2003. 426, N 6968. P. 895–899.
 3. Hunter T. The age of crosstalk: phosphorylation, ubiquitination, and beyond. Cell. 2007. 28(5). Р. 730–738.
 4. Orlowski R.Z., Kuhn D.J. Proteasome inhibitors in cancer therapy: lessons from the first decade. Cancer Res. 2008. 14(6). Р. 1649–1657.
 5. Pickart C.M. Back to the future with ubiquitin. Cell. 2004. 116(2). Р. 181–190.